I.A

 
Rozvrhy hodin všech tříd najdete ZDE.
 
 
 
Učivo:

září 2017

Předmět Učivo
Čj

- rozpoznávání a čtení nahlas písmen A a, O o, E e, U u

- sluchové rozlišování hlásek ve slovech

- rozlišování dlouhých a krátkých samohlásek

- respektování základních komunikačních pravidel rozhovoru

- střídání rolí mluvčího a posluchače

- zdvořilé vystupování

- pozdrav, oslovení, omluva, prosba, poděkování

 

Písemný projev

- nacvičování správného sezení, držení tužky, umístění sešitu

- činnosti a přípravné cviky pro uvolňování ruky k psaní

- kresebné cviky velkých tvarů

Ma

- určování počtu prvků do 5

- orientace v prostoru (rozlišuje pojmy vpravo, vlevo, pod, nad, před, hned před, hned za, nahoře, dole)

Prv

- představování, seznámení se spolužáky, navazování nových přátelství

- seznámení se školní budovou a s okolím školy

- chování ve škole, školní řád a režim 

říjen 2017

Předmět Učivo      
Čj

·  rozpoznávání písmen  I i, Y y, L l, S s, M m

·  skládání a rozkládání slabik

·  spojování písmen a slabik s obrázkem

·  určování počtu slabik ve slově

·  naslouchání pohádkám a příběhům

 

Písemný projev   

·  obtahování a psaní jednotlivých prvků písmen a číslic

   (čáry, oblouky, zátrhy, ovály, kličky, vlnovky)

·  rozlišování písmen tiskacích a psacích

·  správné psaní písmen a číslic: l, e, i, u, 1, 2, 3

Ma -   porovnávání čísel

·   užívání a zápis znaků < , >, =

·   sčítání a odčítání v oboru do 3

Prv

·   podzim v přírodě

·   pozorování počasí

·   sbíráme plody podzimu

·   ovoce a zelenina

·   listnaté a jehličnaté stromy

listopad 2017

Předmět Učivo
   
Čj  

rozpoznávání písmen  M m, P p, T t    
čtení, skládání a rozkládání slabik, slov, vět     
pečlivá výslovnost, opravování své výslovnosti

Písemný projev   
správné psaní písmen a číslic: a, o, m, M, t, p, s, 4, 5    
spojování písmen ve slabiky a slabik ve slova  
rozpoznávání správných tvarů, práce s chybou 

Ma sčítání a odčítání v oboru do 4

 práce s řadou čísel do 5, určování chybějícího čísla v řadě

sčítání a odčítání v oboru do 5

Prv rodina, moje bydliště, rodinné vztahy, chování

děti a nebezpečí (v přírodě, doma, na silnicích, cizí lidé, odložené tašky, drogy)

zaměstnání, volný čas

   
   
   

prosinec 2017

Předmět Učivo
Čj

·         rozpoznávání písmen  J j, N n

·         čtení nahlas a s porozuměním slov a jednoduchých vět

·         skládání a rozkládání slabik, slov a vět

 

Písemný projev

·         psaní velkých písmen na začátku věty

·         správné umísťování znamének ve slovech a ve větách - tečka, čárka, otazník, vykřičník

·         správné psaní písmen a číslic:  A, O, T, j, J, y, n, N, 6 

M

·       sčítání a odčítání v oboru  0 – 6

·       porovnávání čísel, práce s řadou čísel

Prv

·       zima, pozorujeme změny počasí

·       Vánoce a Nový rok

·       péče o zvěř

·       zimní sporty a hry

   
   
   
   

leden 2018

Předmět Učivo                                                                                                                                          

 Čj                                


· rozpoznávání písmen  D d, K k, R r, V v

· čtení nahlas a s porozuměním slov a jednoduchých vět

· naslouchání pohádkám a příběhům

· správné řazení hlásek ve slabice, slabik ve slově a slov ve větě

Písemný projev

· správné umísťování znamének ve slovech a ve větách 

· správné psaní písmen a číslic:  d, D, k, U, Y, I, K, r, P,R, 7
 M            

· sčítání a odčítání v oboru do 7

· hry s hrací kostkou


Prv           

· části dne, hodina, den, týden, měsíce

· člověk a jeho zdraví

· naše tělo a péče o něj


   
   
   
   

únor 2018

Předmět Učivo
   
   
   
   
   
   
   

březen 2018

Předmět Učivo
   
   
   
   
   
   
   

duben 2018

Předmět Učivo
   
   
   
   
   
   
   

květen 2018

Předmět Učivo
   
   
   
   
   
   
   

červen 2018

Předmět Učivo