I.C

 
Rozvrhy hodin všech tříd najdete ZDE.
 
Všechny předměty ve třídě vyučuje: Mgr. Jiřina Zorková
Informace o dění ve třídě:  zsdobris.klubova-stranka.cz
 
 
Učivo:

září 2017

Předmět Učivo
Čj - jazyková, sluchová, zraková příprava, analyticko-synstetická cvičení
- hlásky a písmena  M m, A a
- základní hygienické návyky, příprava na psaní, kresebné cviky velkých tvarů
- dětská říkadla i s pohybem, hry s prsty, lidové písničky, pohádky i veršované
Ma - čte číslice 1,2,3,4,5,0
- počítání souborů předmětů 0-5
- porovnávání < > =
- pojmy vlevo od, vpravo od, uprostřed, první, poslední,před, za, hned před, hned za, hned za, nahoře, dole, nad, pod
Prv - škola - představování, seznámení se se školní budovou, a okolím školy, chování ve škole, školní řád a režim, cesta do školy, 
 
   
   
   
   

  

říjen 2017

Předmět Učivo
Čj -  hlásky a písmena L l, E e, S s, O o
- vyvození prvních slabik
- obtahuje a píše jednotlivé prvky písmen a číslic 
- učí se orientovat v liniatuře
- dětská říkadla i s pohybem, básně k jednotlivým písmenům
- naslouchání pohádkám
Ma -  porovnávání < > =
- psaní číslic 1,2,3,4,5
- sčítá v oboru 1-4
- pojmy velký, malý
- geometrické útvary čtverec, obdélník, trojúhelník, kruh
Prv - podzim v přírodě 
- pozorování počasí
- podzimní plody
- ovoce a zelenina
- rodina
   
   
   
   

listopad 2017

Předmět Učivo
Čj  - hlásky a písmena P p, U u, I i
- vyvození slabik, slov
- osvojuje ji správné tvary písmen 
- píše první slabiky
- píše podle diktátu písmena a slabiky
- naslouchání dětským textům
- dětská říkadla i s pohybem k jednotlivým písmenům
Ma  - sčítá v oboru 0-5, číselný rozklad
- odčítá, dočítá v oboru 0-5
- porovná velikost geometrických útvarů 
Prv - moje bydliště
- rodinné vztahy
   
   
   
   

prosinec 2017

Předmět Učivo
Čj - hlásky a písmena T t, J j, Y y, N n
- vyvození slabik a slov s uzavřenou slabikou (např. les)
- písanka 2 do str. 14
- píše podle diktátu slabiky a první slova
- opis a přepis slabik, slov
- dětská říkadla k jednotlivým písmenům
- básně k Vánocům
- pojmy autor, ilustrátor
Ma - odčítání v oboru 0-5
- psaní číslic 6,7
- sčítání a odčítání v  oboru 0-6, dočítání, číselný rozklad
- tvoření slovních úloh
Prv - zima
- tradice Vánoc
   
   
   
   

leden 2018

Předmět Učivo
Čj - hlásky a písmena Vv, Zz, D d, K k
- tříslabičná slova s otevřenou slabikou (např. koleno,..)
- dvouslabičná slova se zavřenou slabikou (např. motýl,...)
- na základě vlastních prožitků tvoří krátký mluvený projev
- opisuje podle předlohy, přepisuje slova, diktát slov
- dodržuje a kontroluje správné pořadí písmen a úplnost slov a prvních vět
- básně se zimní tematikou
- reprodukce slyšeného textu
- literární pojmy
Ma - psaní a čtení číslice 7,8
- porovnávání čísel  v oboru 0-8
- sčítání a odčítání v oboru 0-8, dočítání
- číselný rozklad
- řeší slovní úlohy na + a - v oboru 0-8
Prv

- části dne, hodina, den, týden, měsíce

- člověk a jeho zdraví

- naše tělo a péče o ně

   
   
   
   

únor 2018

Předmět Učivo
   
   
   
   
   
   
   

březen 2018

Předmět Učivo
   
   
   
   
   
   
   

duben 2018

Předmět Učivo
   
   
   
   
   
   
   

květen 2018

Předmět Učivo
   
   
   
   
   
   
   

červen 2018

Předmět Učivo