III.D

 
Rozvrhy hodin všech tříd najdete ZDE.
 
Webové stránky třídy - druhad.webnode.cz/
 
Učivo:

září 2017

Předmět Učivo
Čj

-          porovnává významy slov

-          čte plynule a s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

-          vypravuje na základě vlastních zážitků

-          upevňuje správné tvary písmen a číslic

-          orientuje se v textu knih pro děti

Ma

Opakování učiva z 2. ročníku

-          sčítá a odčítá do 20 s přechodem přes desítku

-          porovná čísla do 100

-          zaokrouhlí čísla na desítky

-          orientuje se na číselné ose

-          sčítá a odčítá jednociferná a dvojciferná čísla v oboru do 100

-          násobí a dělí v oboru násobilek 2-5

-          řeší slovní úlohy

Geometrie

-          označí bod, krajní body úsečky, průsečík dvou přímek 

Aj

Okruh zvířata

-         pojmenuje nejběžnější zvířata

-         odpoví na otázku Kolik…?

Abeceda

Prv

Místo, kde žijeme

-          orientuje se v místní krajině

-          prakticky určí přírodní a umělé prvky regionu

-          posoudí vliv působení člověka na krajinu

říjen 2017

Předmět Učivo
Čj

-          rozlišuje ve slově kořen, vyhledává slova příbuzná

-          čte plynule a s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

-          pečlivě vyslovuje, opravuje svou výslovnost

-          kontroluje vlastní projev

-          účastní se dramatizace pohádky

Ma

Opakování a prohloubení učiva z 2. ročníku

-          porovná čísla do 100

-          zaokrouhlí čísla na desítky

-          orientuje se na číselné ose

-          sčítá a odčítá jednociferná a dvojciferná čísla v oboru do 100

-          násobí a dělí v oboru malé násobilky

-          řeší slovní úlohy

Geometrie

-          změří a odhadne délku úsečky (m, dm, cm)

-          označí bod, krajní body úsečky, průsečík dvou přímek

Aj

Abeceda

Okruh škola

-         pojmenuje základní školní předměty, jejich barvu, počet

Prv

Lidé a čas

-          interpretuje některé regionální pověsti

-          pojmenuje některé významné osobnosti regionu

-          seznámí se s kulturními a historickými památkami regionu

listopad 2017

Předmět Učivo
Čj

-          pamětně zvládá vyjmenovaná slova po B

-          odůvodňuje a správně píše i/y po B

-          čte plynule a s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

-          vypravuje na základě vlastních zážitků

-          upevňuje správné tvary písmen a číslic

-          dbá na celkovou  úpravu

-          naslouchá literárním textům

-          přednáší báseň

-          vypráví pohádku, povídku

Ma

Číselný obor do 100

-          užívá spoje násobilek 2 - 8

-          násobí a dělí v oboru násobilek 2 - 8

-          řeší slovní úlohy na násobení a dělení

Geometrie

-          změří délku úsečky s přesností na milimetry

-          sestrojí úsečku dané délky s užitím jednotky milimetr

Aj

Okruh jídlo

-         pojmenuje základní potraviny

-         seznámí se se slovesem to like

Prv

Rozmanitost přírody

-          porovná různé typy krajiny

-          pozná vybrané nerosty a horniny

-          popíše koloběh vody v přírodě

-          získá a aplikuje základní poznatky o měření času, hmotnosti, teploty a objemu

prosinec 2017

Předmět Učivo
Čj

Jv:

Vyjmenovaná slova po L

-          pamětně zvládá vyjmenovaná slova

-          odůvodňuje a správně píše i/y po obojetných souhláskách

Ksv:

-          čte plynule a s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

-          vypravuje na základě vlastních zážitků

-          sděluje přání a pozdravy

-          upevňuje správné tvary písmen a číslic

-          kontroluje vlastní projev

Lv:

-          naslouchá literárním textům

-          čte s porozuměním literární texty přiměřené náročnosti

-          vypráví pohádku, povídku

-          vyjadřuje své pocity z poslechu a četby

M

Číselný obor do 100

-          užívá spoje všech násobilek malé násobilky

-          násobí zpaměti dvojciferné číslo jednociferným (v jednoduchých případech)

-          řeší slovní úlohy na násobení a dělení

Geometrie

-          změří délku úsečky s přesností na milimetry

-          sestrojí úsečku dané délky s užitím jednotky milimetr

-          provede odhad délky vzdálenosti

Aj

Sloveso "to be"

Okruh svátky, tradice, zvyky a prázdniny

-         pojmenuje tradiční vánoční předměty

-         zazpívá vánoční koledu

-         napíše jednoduché přání

 

Prv

Rozmanitost přírody

-          rozpozná části živé a neživé přírody

   
   
   
   
   

leden 2018

Předmět Učivo
Čj

Jv:

Vyjmenovaná slova po L, M

-          pamětně zvládá vyjmenovaná slova

-          odůvodňuje a správně píše i/y po obojetných souhláskách

Ksv:

-          čte plynule a s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

-          pečlivě vyslovuje, opravuje svou výslovnost

-          vypravuje na základě vlastních zážitků

-          upevňuje správné tvary písmen a číslic

-          odstraňuje individuální nedostatky

-          dbá na celkovou úpravu

Lv:

-          čte s porozuměním literární texty přiměřené náročnosti

-          přednáší báseň

-          hledá smysl příběhu

-          odlišuje pohádku od ostatních vyprávění

M

Číselný obor do 100

-          písemně sčítá a odčítá dvě dvojciferná čísla

-          používá sčítání a odčítání v oboru do 100 při řešení praktických úloh

-          využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost 

           sčítání a násobení

-          provádí kontrolu svého výpočtu

-          řeší slovní úlohy na porovnání dvou dvojciferných čísel, na sčítání a odčítání 

           dvou dvojciferných čísel

-          užívá jednoduché rovnice

-          automaticky provádí předběžný odhad výsledků řešení

Geometrie

-          určí obvod jednoduchého obrazce (trojúhelník, čtverec, obdélník) sečtením 

           délek jeho stran

Aj

Sloveso ...to be

Okruh moje tělo

-         pojmenuje a ukáže základní části těla

-         rozumí jednoduchému poslechovému textu a zachytí konkrétní informace 

          k osvojovanému tématu

Prv

Rozmanitost přírody

-          rozpozná části živé a neživé přírody

-          pojmenuje části rostlin a popíše projevy rostlinného života

   
   
   
   
   

únor 2018

Předmět Učivo
   
   
   
   
   
   
   
   
   

březen 2018

Předmět Učivo
   
   
   
   
   
   
   
   
   

duben 2018

Předmět Učivo
   
   
   
   
   
   
   
   
   

květen 2018

Předmět Učivo
   
   
   
   
   
   
   
   
   

červen 2018

Předmět Učivo