IV.A

 
Rozvrhy hodin všech tříd najdete ZDE.
 
Vyučující:
 
Čj, Ma, Vl, Přv, Tv, Vv, Hv - Mgr. Jana Piherová
Aj - Mgr. Jakub Holý
Pv - Mgr. Lenka Cvrčková
 


Více zde: http://www.2zsdobris.cz/informace/o-vyuce/ucivo/iv-c/
 
Učivo:

září 2017

Předmět Učivo
Čj JV - opakování učiva 3. ročníku, významy slov, slova stejného a opačného významu, slova vícevýznamová, slova spisovná a nespisovná, stavba slova

LV - dojmy z četby, poslechu, z pořadu a představení

KSV - vypravování s použitím plnovýznamových sloves a s využitím vhodných spojek
 
Ma Opakování učiva 3. ročníku, výkony s čísly v oboru 0 - 1000, slovní úlohy se vztahy o n - více/méně, n - krát více/méně

Přímky, vzájemná poloha 2 přímek
 
Vl Nejstarší české dějiny
Živá a neživá příroda, potravní řetězce, ekologie

říjen 2017

Předmět Učivo
ČJ JV - Stavba slova - rozlišuje u jednoduchých slov kořen, část příponovou, předponovou a koncovku, předpony, předložky, vyjmenovaná slova

LV- Tvořivé činnosti s textem

KSV - rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu, zaznamenává podstatné informace, čte s porozuměním přiměřeně náročné texty.    
MA Řeší slovní úlohy na 2 - 3 početní výkony, písemně dělí jednociferným dělitelem,, provádí odhad a kontrolu výpočtu, pamětně sčítá a odčítá čísla

Sestrojí rovnoběžku s danou přímkou.
AJ Okruh škola - vyplní o sobě základní údaje, zeptá se " Co je to? Je to velké, malé?", používá krátké odpovědi Ano, je. Ne, není. Používá barvy.
PŘV Rozpoznávání a popis některých vybraných lesních rostlin, hub a živočichů, posouzení jejich vztahu k člověku a jejich ekologického významu.
VL Pověsti. Kníže Bořivoj. Kníže Václav a Boleslav. Slavníkovci. Kosmova kronika.  

listopad 2017

 
Předmět Učivo
ČJ

JV - určuje slovní druhy, dělí slova na ohebná a neohebná, skloňuje podstatná jména.

LV - volně reprodukuje text.

KSV - posuzuje úplnost a neúplnost jednoduchého sdělení.

MA Písemně sčítá a odčítá (sčítat alespoň tři čísla, odčítat od jednoho čísla dvě čísla, od součtu dvou čísel jedno číslo).

Písemně násobí jedno a dvojciferným činitelem.
PŘV Rozpoznává a popisuje některé vybrané rostliny a živočichy z nejbližšího okolí člověka, posuzuje jejich vztah k člověku a jejich ekologický význam.
VL Přemyslovští králové, sv. Anežka, Lucemburkové, Karel IV.
AJ

Okruh hračky - používá sloveso "to be" ve všech osobách, otázce i záporu

Používá sloveso "to like" v kladu, záporu i otázce

Předložky - na, pod, v, u, vedle

Okruh - oblíbené věci, otázka: Whose, What/is this?, Have you got?

Přídavná jména přivlastňovací: Peter´s car

   
   
   
   
   
   

prosinec 2017

Předmět Učivo
ČJ JV - přiřazuje podstatná jména ke vzorům

 LV - účastní se dramatizace

 KSV - rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost a vhodně ji užívá podle situace
MA

Písemně sčítá a odčítá (sčítat alespoň tři čísla, odčítat od jednoho čísla dvě čísla, od součtu dvou čísel jedno číslo)

Písemně násobí jedno a dvojciferným činitelem

Narýsuje kružnici s daným středem a daným poloměrem

AJ Okruh jídlo

 Zeptá se a odpoví co má - nemá rád, používá sloveso to like v kladu, záporu i otázce, v 1.a  2. os.č.j.

 Krátké odpovědi – Yes, I do. No, I don´t.

 Vánoce
VL Jan Hus a jeho doba, husitské války
PŘV Vodní a vodomilné rostliny a živočichové, jejich vztah k člověku a jejich ekologický význam
   
   
   
   
   
   

leden 2018

Předmět Učivo
ČJ JV - přiřazuje podstatná jména ke vzorům

 LV - porovnává ilustrace různých výtvarníků

 KSV - reprodukuje obsah sdělení a zapamatuje si z něj podstatná fakta
MA

- zaokrouhlí čísla na statisíce, desetitisíce, tisíce, sta, desítky

- pamětně násobí a dělí čísla do 1 000 000 jednociferným číslem

- počítá do 1 000 000 po statisících, desetitisících, tisících

- pozná souměrný útvar, nakreslí souměrný útvar

AJ Okruh tělo
-  pojmenuje části hlavy, těla
- používá sloveso to have got ve všech osobách, otázce i záporu ( i ve zkrácených tvarech)
VL Jiří z Poděbrad, Jagellonci, Habsburkové
PŘV Biotopy a život v nich,  založení jednoduchého pokusu
   
   
   
   
   
   

únor 2018

Předmět Učivo
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

březen 2018

Předmět Učivo
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

duben 2018

Předmět Učivo
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

květen 2018

Předmět Učivo
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

červen 2018

Předmět Učivo