IV.D

 
Rozvrhy hodin všech tříd najdete ZDE.
Webové stránky třídy ZDE.
 
 
 
Učivo:

září 2017

Předmět Učivo
ČJ významy slov (slova podobného významu, vícevýznamová)
stavba slova (předpony, kořen, přípona, koncovka)
opakování vyjmenovaných slov a učiva 3. ročníku
vypravování s používání plnovýznamových sloves a vhodných spojek
dojmy z četby a poslechu, zaznamenávání pocitů
MA opakování učiva z 3. ročníku
slovní úlohy (n-krát více, méně a o n-více, méně), slovní úlohy s více početními úkony
vzájemná poloha přímek - rovnoběžky, různoběžky, průsečík
potravní řetězce, provázanost přírody živé a neživé
ekologie
VL Archeologické vykopávky. Sámova říše. Velkomoravská říše. Konstantin a Metoděj.
AJ okruh škola - pozdravy, pokyny učitele, používání čísel 0 - 10
   
   
   
   

říjen 2017

Předmět Učivo
ČJ     rozlišuje u jednoduchých slov předpony, kořen a přípony, rozliší předponu a předložku
rozlišuje a zaznamenává podstatné informace z textu
vyjadřuje dojmy ze čtení, poslechu a zaznamená je
MA písemně sčítá a odčítá písemně násobí jedno a dvouciferným činitelem
Ekosystém les - pozná a popíše vybrané lesní rostliny, živočichy a houby
VL Pověsti. Kníže Bořivoj. Kníže Václav a Boleslav. Slavníkovci. Kosmova kronika.
AJ Okruh škola - vyplní o sobě základní údaje, zeptá se " Co je to? Je to velké, malé?", používá krátké odpovědi Ano, je. Ne, není. Používá barvy.
   
   
   
   

listopad 2017

Předmět Učivo
ČJ

slovní druhy

- dělí slova na ohebná a neohebná, řadí je k slovním druhům

skloňuje podstatná jména

opakování vyjmenovaných slov

posoudí úplnost a neúplnost jednoduchého sdělení

vyjadřuje se v jednoduchých písemných formách

naslouchá literárním textům a chápe jejich význam

tvořivé činnosti s textem – dramatizace, volná reprodukce

MA

číselný obor 0 – 1000

písemné sčítání a odčítání

násobeni dvouciferným činitelem

geometrie

rovnoběžky, různoběžky, kolmice

lesní rostliny, houby, živočichové a jejich význam

organismy z nejbližšího okolí člověka

AJ  
 

Okruh hračky - používá sloveso "to be" ve všech osobách, otázce i záporu

Používá sloveso "to like" v kladu, záporu i otázce

Předložky - na, pod, v, u, vedle

Okruh - oblíbené věci, otázka: Whose, What/is this?, Have you got?

Přídavná jména přivlastňovací: Peter´s car

VL  Doba vlády Přemyslovců
   
   
   
   
   
   

prosinec 2017

Předmět Učivo
ČJ JV: skloňování podstatných jmen, přiřazování ke vzorům (střední rod)
  LV: účastní se dramatizace
  KSV: rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost
Ma písemné sčítání a odčítání do 1000, násobění jedno a dvouciferným činitelem
  narýsuje kružnici s daným středem a poloměrem
Živočichové a rostliny v okolí vody, na louce a poli
Vl Husitské války
Aj Okruh jídlo

 Zeptá se a odpoví co má - nemá rád, používá sloveso to like v kladu, záporu i otázce, v 1.a  2. os.č.j.

 Krátké odpovědi – Yes, I do. No, I don´t.

 Vánoce
   
   
   

leden 2018

Předmět Učivo
ČJ    JV: vzory podstatných jmen
  KSV: reprodukuje obsah sdělení a vybere podstatná fakta
  LV: porovnává ilustrace různých výtvarníků
MA číselný obor 0 - 1000000
  osa souměrnosti
biotopy, využívání atlasů a klíčů
   
   
   
   
   

únor 2018

Předmět Učivo
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

březen 2018

Předmět Učivo
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

duben 2018

Předmět Učivo
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

květen 2018

Předmět Učivo
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

červen 2018

Předmět Učivo