IX.B

Rozvrhy hodin všech tříd najdete ZDE.
 
Učivo:

září 2017

Předmět Učivo
Čj jv - Opakování učiva + Vývoj českého jazyka.
lv - Opakování učiva + informace k ročníkové práci.
ksv - Řečnická cvičení.
AJ Opakování (slovní zásoba, gramatické jevy), představování, přítomné časy - denní režim, záliby, zaměstnání (daily routine, leisure time activities, jobs)
Nj Opakování učiva 8.r. -  slovní zásoba, gramatika, rozhovory, vyprávění.
Opakování učiva 8. ročníku, genetika.
Che Opakování učiva 8. ročníku - značky, směsi, stavba atomu, chemická vazba.
Inf Opakování a prohloubení učiva informatiky 5.- 8. ročníku ( základní pojmy, hardware, software,  textový editor, grafický editor, tabulkový editor, fotoeditor, program na tvorbu prezentací, OS Windows, vstupní a výstupní zařízení, internet, komprimace a dekomprimace dat, ... ).
Dě   Opakování. Vznik ČSR. Poválečné uspořádání světa.
Ze Opakování 8. ročníku. Poloha ČR v Evropě.
Rj www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Ma Opakování učiva 8. ročníku. Řešení rovnic s neznámou ve jmenovateli, slovní úlohy řešené rovnicí.

 
Fy Opakování učiva 8.roč. Magnety.

říjen 2017

Předmět Učivo
Čj jv - Pravopis lexikální, tvaroslovný a syntaktický.
lv - Česká a světová literatura 20. století.
ksv- Tvořivá práce s textem, diskusní cvičení.
Inf

Počítačové sítě. Grafický bitmapový editor –  pokročilé funkce a nástroje (retuš, klonovací razítko, ...). Textový editor – tvorba tabulky, formátování tabulky, tabulátory, data z internetu,...

(+internet)

Rj www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Aj minulé časy, opakování pravidelných i nepravidelných sloves, vazba used to pro opakovanou minulost, popis oblečení, móda
Nj Náš dům - místnosti, vybavení;  předložky 3.+ 4.pád ve 3. pádě
 Dě  Totalitní systémy. ČSR mezi válkami.
Ze Geomorfologie ČR.
Vznik SS a Země, stavba Země.
Che Kyselost, zásaditost, pH, kyseliny,hydroxidy.
Fy Elektromotor, elektromagnet, cívka. Střídavý proud.
Ma Slovní úlohy o společné práci. Podobnost a její využití.

listopad 2017

Předmět Učivo
Čj jv - Zvuková stránka jazyka, odborné jazykové příručky, slovní zásoba, významm slova, tvoření slov.
lv - Česká a světová literatura 20. století.
ksv - Tvořivá práce s textem - tvořivé psaní.
Nj Popis pokoje, činnosti během roku
F Transformátor. Vedení el. proudu v kapalinách a v plynech.
Mineralogie..
Che Hydroxidy, soli.
Aj Nákupy, předpřítomný čas
 Dě  ČSR mezi válkami.
Rj www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Inf

Historie a budoucnost počítačů (prezentace ve Wordu). Internet – jak se připojit, internetové obchody, elektronické bankovnictví, zabezpečení přenosu informací,...

Ma Soustava lineárních rovnic- sčítací a dosazovací metoda.

prosinec 2017

Předmět Učivo
Ćj jv - Tvarosloví.
lv - Česká a světová literatura 20. století.
ksv - Úvaha.
Ze ČR-povrch,vodstvo,podnebí.
Rj www.eva-kuhnova.estranky.cz/
F Polovodiče.
Dě   Druhá světová válka - 1. etapa.
Inf

Tabulkový editor – práce s daty, grafikou, vzorci a grafy. Samostatná práce.

(+internet)

Aj popis zážitků, použití předpřítomného času, opakování nepravidelných sloves, Vánoce - Christmas
Mineralogie.
Che Soli - vlastnosti a použití, redoxní reakce.
Nj L2 - Kam jdeš? předložky + 4.pád
Ma Slovní úlohy ( využití soustavy rovnic) - směsi, roztoky, pohyb

leden 2018

Předmět Učivo
Čj jv - Skladba.
lv-Česká divadelní tvorba.
ksv - Administrativní útvary.
Rj www.eva-kuhnova.estranky.cz/
F Elektromagnetické vlny.
Inf

Prezentační program – pokročilé funkce (zvýrazňující a závěrečné efekty, časování, přechody mezi snímky,...). Samostatná práce.

(+internet)

Ze Pedosféra.Ochrana  přírody ČR.
Nj L2 - předložky se 4. pádem; osobní zájmena ve 4. pádě; pozvání, schůzka
 Dě  Druhá světová válka - 2. a 3. etapa.
Aj Opakování gramatiky a slovní zásoby L1 a L2, tázací dovětky, nepravidelná slovesa
Nerosty - dokončení, horniny.
Che Dokončení solí, redoxní reakce.
   

únor 2018

Předmět Učivo
Rj www.eva-kuhnova.estranky.cz/
  jv-Skladba
lv-Česká poezie
ksv-Publicistické útvary
Inf

Prezentační program – pokročilé funkce (zvýrazňující a závěrečné efekty, časování, přechody mezi snímky,...). Samostatná práce.

(+internet)

   
   
   
   
   
   
   
   

březen 2018

Předmět Učivo
Rj www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Čj
 

 jv- Skladba

lv- Literatura 2.pol. 20. století

ksv-Publicistické útvary

   
   
   
   
   
   
   
   
   

duben 2018

Předmět Učivo
Rj www.eva-kuhnova.estranky.cz/
 Čj

jv- Skladba

lv- Česká poezie

ksv- Řečnická cvičení 

   
   
   
   
   
   
   
   
   

květen 2018

Předmět Učivo
Rj www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Čj   
 

jv- Skladba

lv- Česká poezie + Literatura do roku 1989

ksv- Řečnická cvičení

   
   
   
   
   
   
   
   
   

červen 2018

Předmět Učivo
Rj www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Čj 
  jv- Shrnutí a procvičování probraného učiva
 

 lv- Literatura po roce 1989

ksv - Souhrnná procvičování o slohu