IX.C

Rozvrhy hodin všech tříd najdete ZDE.
 
Učivo:

září 2017

Předmět Učivo
Čj jv - Opakování učiva + Vývoj českého jazyka.
lv - Opakování učiva + informace k ročníkové práci.
ksv - Řečnická cvičení.
AJ Opakování (slovní zásoba, gramatické jevy), představování, přítomné časy - denní režim, záliby, zaměstnání (daily routine, leisure time activities, jobs)
http://anglictina-2zs.webnode.cz/
Rj Opakování učiva 8.r. -  slovní zásoba, gramatika, rozhovory, vyprávění.
Opakování učiva 8. ročníku, genetika.
Che Opakování učiva 8. ročníku - značky, směsi, stavba atomu, chemická vazba.
Ma Opakování učiva 8. ročníku ( aritmetika, algebra, geometrie )
Inf Opakování a prohloubení učiva informatiky 5.- 8. ročníku ( základní pojmy, hardware, software,  textový editor, grafický editor, tabulkový editor, fotoeditor, program na tvorbu prezentací, OS Windows, vstupní a výstupní zařízení, internet, komprimace a dekomprimace dat, ... ).
Nj   Opakování. Bydliště, pokoj, nepravidelná slovesa.
Dě   Opakování. Vznik ČSR. Poválečné uspořádání světa.
Ze Opakování 8. ročníku. Poloha  ČR v Evropě.
Pv

- objasnění potřeby plánování rodinného rozpočtu
- porovnání různých příkladů hospodaření s penězi v domácnosti
- zjištění potřebných údajů + sestavení rozpočtu rodiny
- zdůvodnění nutnosti plánování rodinného rozpočtu

Fy Opakování učiva 8.roč. Magnety.

říjen 2017

Předmět Učivo
Čj jv - Pravopis lexikální, tvaroslovný a syntaktický.
lv - Česká a světová literatura 20. století.
ksv- Tvořivá práce s textem, diskusní cvičení.
Ma Slovní úlohy o společné práci. Podobnost a její využití - věty o podobnosti trojúhelníků, poměr podobnosti, dělení, změna úsečky v daném poměru.
Inf

Počítačové sítě. Grafický bitmapový editor –  pokročilé funkce a nástroje (retuš, klonovací razítko, ...). Textový editor – tvorba tabulky, formátování tabulky, tabulátory, data z internetu,...

(+internet)

Aj minulé časy, opakování pravidelných i nepravidelných sloves, vazba used to pro opakovanou minulost, popis oblečení, móda
http://anglictina-2zs.webnode.cz/
Rj Datum-řadové číslovky, měsíce; minulý čas+vykání; orientace ve škole
Dě   Totalitní systémy.ČSR mezi válkami.
 Nj      Byt, pokoj, nepravidelná slovesa, předložky se 3. a 4. pádem.
Ze Geomorfologie ČR.
Vznik SS a Země, stavba Země.
Che Kyselost, zásaditost, pH, kyseliny, hydroxidy.
Fy Elektromotor, elektromagnet, cívka. Střídavý proud.

listopad 2017

Předmět Učivo
Čj jv - Zvuková stránka jazyka, odborné jazykové příručky, slovní zásoba, významm slova, tvoření slov.
lv - Česká a světová literatura 20. století.
ksv - Tvořivá práce s textem - tvořivé psaní.
Rj Kde kdo byl, co dělal; L2 - O přestávce - slovní zásoba, rozhovory, poslech
F Transformátor. Vedení el. proudu v kapalinách a v plynech.
Mineralogie.
Che Hydroxidy, soli.
Aj Nákupy, předpřítomný čas
http://anglictina-2zs.webnode.cz/
Ze ČR-povrch,vodstvo,podnebí.
 Dě  ČSR mezi světovými válkami.
NJ   Nepravidelná slovesa. Popis města, pozvání.
Ma Řešení soustavy lin. rovnic ( metoda sčítací, dosazovací, grafická ). Slovní úlohy na směsi.
Inf

Historie a budoucnost počítačů (prezentace ve Wordu). Internet – jak se připojit, internetové obchody, elektronické bankovnictví, zabezpečení přenosu informací,...

Pv Možnosti a podmínky spoření a půjček. Racionalizace práce a dělba práce v domácnosti. Každodenní úklid domácnosti. Čistící prostředky a ekologie.

prosinec 2017

Předmět Učivo
Čj jv - Tvarosloví.
lv - Česká a světová literatura 20. století.
ksv - Úvaha.
Aj http://anglictina-2zs.webnode.cz/
popis zážitků, použití předpřítomného času, opakování nepravidelných sloves, Vánoce - Christmas
F Polovodiče.
Nj   Orientace ve městě, zápor, předložky se 4. pádem.
Dě   Druhá světová válka -  1. etapa.
Ma Slovní úlohy na roztoky. Slovní úlohy na pohyb.
Inf

Tabulkový editor – práce s daty, grafikou, vzorci a grafy. Samostatná práce.

(+internet)

Ze Podnebné oblasti. Pedosféra ČR.
Che Soli - vlastnosti a použití, redoxní reakce.
Mineralogie.
Rj L2 - skloňování podstatných jmen v jednotném čísle

leden 2018

Předmět Učivo
Čj  
jv - Skladba.
lv-Česká divadelní tvorba.
ksv - Administrativní útvary
Aj http://anglictina-2zs.webnode.cz/
F Elektromagnetické vlny.
Pv Směr dalšího vzdělávání (na základě svých schopností, předpokladů, zájmu, charakterových a volních vlastností). Posouzení spolupráce s VP a PPP, využití pro výběr povolání). Použití vybrané webové stránky a portálů pro získání a zpracování informací). Orientace v základních znacích povolání (na jejich základě zhodnocení představy o budoucím povolání).
Ma

Funkční závislost veličin. Zápis funkce. Definiční obor funkce. Obor hodnot funkce. Graf lineární funkce. Přímá úměrnost, konstantní funkce.

Inf

Prezentační program – pokročilé funkce (zvýrazňující a závěrečné efekty, časování, přechody mezi snímky,...). Samostatná práce.

(+internet)

Ze Ochrana přírody ČR.
Rj L2 - skloňování podst. jmen v jedn. čísle; L3 - Jak se dostanu ... ?
 Dě  Druhá světová válka - 2. a 3. etapa.
Nj   Můj den - časové údaje, způsobová slovesa.
Aj Opakování gramatiky a slovní zásoby L1 a L2, tázací dovětky, nepravidelná slovesa
Dokončení nerostů, horniny.
Che Dokončení solí, redoxní reakce.

únor 2018

Předmět Učivo
Aj http://anglictina-2zs.webnode.cz/
 Čj

jv-Skladba

lv-Literatura 2.pol.20. století

ksv-Publicistické útvary

 

Pv

Ćinnost úřadu práce.Strukturovaný životopis. Prezentace své osoby při vstupu na trh práce v modelových situacích. Rozdíly mezi jednotlivými druhy organizací a podniků (státní,polostátní,soukromé,akciové společnosti,s.r.o.,družstva atd.). Živnost ohlašovací a koncesovaná.

Ma Jehlan - síť, povrch, objem, slovní úlohy.
Inf

Prezentační program – pokročilé funkce (zvýrazňující a závěrečné efekty, časování, přechody mezi snímky,...). Samostatná práce.

(+internet)

   
   
   
   
   
   

březen 2018

Předmět Učivo
Aj http://anglictina-2zs.webnode.cz/
Čj 
 

 jv- Skladba

lv- Literatura 2.pol. 20. století

ksv-Publicistické útvary

   
   
   
   
   
   
   
   
   

duben 2018

Předmět Učivo
Aj http://anglictina-2zs.webnode.cz/
Čj 

 

 

jv- Skladba

lv- Česká poezie

ksv- Řečnická cvičení 

   
   
   
   
   
   
   
   
   

květen 2018

Předmět Učivo
Aj http://anglictina-2zs.webnode.cz/
Čj   
 

jv- Skladba

lv- Česká poezie + Literatura do roku 1989

ksv- Řečnická cvičení

   
   
   
   
   
   
   
   
   

červen 2018

Předmět Učivo
Aj http://anglictina-2zs.webnode.cz/
Čj   
  jv- Shrnutí a procvičování probraného učiva
 

 lv- Literatura po roce 1989

ksv - Souhrnná procvičování o slohu