V.B

 
Rozvrhy hodin všech tříd najdete ZDE.
 

Odkaz na pěkné prezentace a procvičování z učiva vlastivědy, přírodovědy i matematiky:  http://www.rysava.websnadno.cz/Zapisy-5rocnik.html

 
Plánované akce:
 
středa  24.1.2018 - PADDINGTON 2, kino Příbram, cena 110,-Kč
středa  31.1.2018 - pololetní vysvědčení
pátek     2.2.2018 - pololetní prázdniny
 
Učivo:

září 2017

Předmět Učivo
AJ Opakování - slovní zásoba, gramatické jevy, představování
Čj Opakujeme učivo 4. ročníku.
Slova příbuzná, pravopis, slovní druhy.
M Opakujeme obor 0- 1 000 000, řazení čísel, porovnávání čísel, sčítání a odčítání včetně aplikace do slovních úloh.
Vl Lidé a čas.
6ivot po třicetileté válce. Život poddaných.
Základní přírodní principy.
Jednoduché stroje.
Inf Bezpečnost práce s počítačem a pravidla chování v počítačové učebně. Základní pojmy informatiky. Hardware. Software. Stavba počítače. Zapnutí a vypnutí počítače. Přihlášení k počítači a odhlášení se od něj. Práce s počítačovou myší. Hygiena práce u počítače. Psaní na klávesnici. Internet (prohlížeče, adresa internetové stránky).

říjen 2017

Předmět Učivo
Inf Psaní na klávesnici. Schránka operačního systému. Operační systém Windows. Okna, soubory složky, stromová struktura uložených dat. Odstranění dat (koš). Vstupní a výstupní zařízení (+vývoj). Zásady bezpečnosti práce s daty. Údržba počítače. Internet (portály).
Aj Abeceda, hláskování, barvy, rodina, číslovky
Čj  Nauka o slově. Pravopis souhláskových skupin, zdvojených souhlásek. Podací lístek.
M Porovnávání přirozených čísel a jejich zobrazení na číselné ose, jednoduché rovnice, zaukrouhlování
Vl Světlo rozumu -  osvícenectví, Marie Terezie a Josef II. – reformy, změna způsobu života, manufaktury a první stroje, parní stroj, čeští vynálezci, rozvoj průmyslu.
Energie, první pomoc při úrazu el. proudem, výroba skla, papíru a plastů

listopad 2017

Předmět Učivo
Čj KSV: Popis
JV: Tvarosloví - Slovní druhy, podstatná jména
LV: Literární pojmy - Přirovnání
M Pamětné sčítání a odčítání přirozených čísel, písemné sčítání a odčítání 3-4 přirozených čísel, písemné násobení až 4-ciferným činitelem.
Aj Jídlo - slovní zásoba, rozhovory, some a any
Vl Nástup kapitalismu, Národní obrození, nespokojenost s Habsburky, historie soužití Čechů a Němců, cesta k obnově samostatnosti.
Magnetická síla, práce s kompasem, gravitační síla, vesmír.
Inf Grafické editory (vektorové a bitmapové). Bitmapový program Malování – základní nástroje, atributy obrázku. Internet (vyhledávače).

prosinec 2017

Předmět Učivo
ČJ KSV: Blahopřání
JV: Tvarosloví - podstatná jména
LV: Literární pojmy - divadlo
Inf Textový editor Word – základy typografie, formát písma, WordArt, zarovnávání, kopírování a přesouvání textu, uložení textu do počítače, oprava chyb, ... Internet (nalezení textu, jeho následná úprava a uložení do počítače).
Aj Zvířata (animals), jejich popis, přídavná jména ve 2.stupni, Vánoce (Christmas)
Mat Písemné dělení jedno a dvouciferným dělitelem s kontrolou, násobení na kalkulačce, řešení slovních úloh na jeden až dva početní výkony
Vl 1. světová válka, vznik Československé republiky a život v ní, vyhlášení protektorátu, 2. světová válka
Vesmír (střídání dne a noci a střídání ročních období)

leden 2018

Předmět Učivo
Inf Textový editor Word. Postupy při problémech s hardwarem a softwarem. Údržba počítače a jeho periferií. Multimediální využití počítače. Internet (vyhledání postupu řešení problému, návodů na údržbu hardwaru,...).
Mat Písemné dělení jedno a dvouciferným dělitelem s kontrolou násobením i na kalkulačce, řešení slovních úloh na jeden až dva početní výkony
Vesmír (střídání dne a noci a střídání ročních období)
Vl Poválečný vývoj, nástup komunistické vlády, Pražské jaro, okupace Československa, Sametová revoluce - obnova demokracie
Aj Ve městě, popis cesty, vazba there is, there are
Čj Přídavná jména, určování druhu přídavných jmen, osvojování pravidel pravopisu u tvrdých a měkkých příd. jmen.
   
   
   
   
   

únor 2018

Předmět Učivo
Inf Výukové programy. Formáty souborů (doc, jpg, exe, html,...). Internet (online výukové programy).
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

březen 2018

Předmět Učivo
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

duben 2018

Předmět Učivo
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

květen 2018

Předmět Učivo
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

červen 2018

Předmět Učivo