VI.A

Rozvrhy hodin všech tříd najdete ZDE.
 
Učivo:

listopad 2017

Předmět Učivo
Fy Vzájemné působení těles. Gravitační síla. Elektrická síla.
Aj Sloveso být, rodina, popis členů rodiny
http://anglictina-2zs.webnode.cz/
Čj ksv -  výpisky, poznámky, hlavní myšlenky textu
jv - slovní druhy ohebné i neohebné - určování, podstatná jména - druhy, přídavná jména - stupňování
lv -  ústní lidová slovesnost, klasické pohádky      ucimsecesky.cz (na heslo)
www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Ma

Slovní úlohy na sčítání, odčítání a násobení deset. čísel, jednoduché rovnice.
Rýsování a měření úhlů, osa úhlu,úhel pravý, přímý, ostrý, tupý, úhlové stupně a minuty, sčítání a odčítání úhlů, násobení a dělení úhlů, konstrukce úhlu 30°,45°, 60° bez použití úhloměru, úhly vedlejší a vrcholové.

Inf Textový editor Word – typografie, formátování písma, odstavce, blok textu, zásady psaní textu, čísel a atypických znaků, vložení tabulky. Internetové překladače.
Z Časová pásma, litosféra.
Kapradiny, plavuně, přesličky, nahosemenné rostliny

prosinec 2017

Předmět Učivo
Aj http://anglictina-2zs.webnode.cz/
sloveso have got, zvířata (animals), přídavná jména pro popis
www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Dřeviny, lesní patra, lesní živočichové - měkkýši
Fy Magnetické vlastnosti látek.
Čj ksv -  pracovní postup, časová posloupnost
jv - rozlišování slovních druhů, přídavná jména - druhy, stupňování, zájmena - druhy
lv -  reprodukce přečteného textu, pohádky klasické, hlavní a vedlejší postavy      ucimsecesky.cz (na heslo) - probírané učivo
Ma Úhly souhlasné a střídavé. Násobení a dělení desetinného čísla deseti, stem, tisícem a jeho využití při převodech jednotek délky, obsahu a hmotnosti. Násobení desetinných čísel číslem přirozeným, číslem desetinným. Dělení desetinných čísel.
Inf

Internetové portály a vyhledávače, jejich užití. Internetový obchod.

Z Litosféra - vznik pohoří, utváření povrchu

leden 2018

Předmět Učivo
Aj http://anglictina-2zs.webnode.cz/
školní rozvrh (timetable), určování času, můj den (my day). přít. čas prostý
www.eva-kuhnova.estranky.cz/
F Fyzikální veličiny- přehled.
Ma Násobení a dělení desetinných čísel. Převody mezi zlomky a desetinnými čísly, periodické desetinné číslo. Slovní úlohy s využitím početních operací s desetinnými čísly.
Inf

Elektronická pošta (email) s přílohou – tvorba emailu, jeho odeslání a přijetí, emailová etika.

Čj ksv -  pracovní postup
jv - zájmena, číslovky - druhy
lv - pohádky autorské                                                                    ucimsecesky.cz (stránky pro žáky na heslo)
 Z 

 Litosféra - dokončení

   Atmosféra
   
   
   

únor 2018

Předmět Učivo
Aj http://anglictina-2zs.webnode.cz/
volný čas (free time), záliby (hobbies), zápor a otázka v přít. prostém čase
www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Ma Shodné útvary. Osa osové souměrnosti. Zobrazení geom. útvarů v osové souměrnosti. Osově souměrné útvary.
Inf

Tabulkové programy. Tabulkový editor Excel – formát buňky, velikost sloupce a řádku, ...

(+ internet)

F Fyzikální veličina délka.
   
   
   
   
   
   

březen 2018

Předmět Učivo
Aj http://anglictina-2zs.webnode.cz/
www.eva-kuhnova.estranky.cz/
   
   
   
   
   
   
   
   
   

duben 2018

Předmět Učivo
Aj http://anglictina-2zs.webnode.cz/
www.eva-kuhnova.estranky.cz/
   
   
   
   
   
   
   
   
   

květen 2018

Předmět Učivo
Aj http://anglictina-2zs.webnode.cz/
www.eva-kuhnova.estranky.cz/
   
   
   
   
   
   
   
   
   

červen 2018

Předmět Učivo
Aj http://anglictina-2zs.webnode.cz/
www.eva-kuhnova.estranky.cz/