VI.B

Rozvrhy hodin všech tříd najdete ZDE.
 
Učivo:

listopad 2017

Předmět Učivo
ČJ JV: Ohebné slovní druhy - mluvnické významy a tvary slov, podstatná jména, přídavná jména. LV: Ústní lidová slovesnost, námět a téma literárního díla. KSV: Popis
Ma Desetinná čísla (sčítání, odčítání, jednoduché rovnice, slovní úlohy). Úhel  (velikost, rýsování, měření, osa úhlu), sčítání, odčítání, násobení a dělení úhlů (graficky i početně).
F Vzájemné působení těles. Gravitační síla. Elektrická síla.
Lišejníky, výtrusné rostliny.
Aj http://anglictina-2zs.webnode.cz/    Slovesa být,mít
www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Inf Textový editor Word – typografie, formátování písma, odstavce, blok textu, zásady psaní textu, čísel a atypických znaků, vložení tabulky. Internetové překladače.
Aj  Sloveso být,mít
Z Časová pásma, litosféra
Ov Výchovné  styly.

prosinec 2017

Předmět Učivo
Aj http://anglictina-2zs.webnode.cz/
www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Ma Úhly vedlejší, vrcholové, souhlasné a střídavé. Násobení a dělení desetinného čísla 10, 100, 1000 - využití při převodech jednotek délky, obsahu, hmotnosti.
F Magnetické vlastnosti látek.
ČJ jv - rozlišování slovních druhů, přídavná jména - druhy, stupňování, zájmena - druhy
lv -  reprodukce přečteného textu, pohádky klasické 
KSV: Výpisky, poznámky
Inf

Internetové portály a vyhledávače, jejich užití. Internetový obchod.

Nahosemenné rostliny, krytosemenné rostliny
Ov Výchovné styly.
Z Litosféra - vznik pohoří, utváření povrchu

leden 2018

Předmět Učivo
Aj http://anglictina-2zs.webnode.cz/  Popis lid. těla pomocí sloves to have, to be.
www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Ma Násobení a dělení desetinných čísel. Převody mezi zlomky a desetinnými čísly, periodické desetinné číslo. Slovní úlohy s využitím početních operací s desetinnými čísly. 
F Fyzikální veličiny- přehled.
Inf

Elektronická pošta (email) s přílohou – tvorba emailu, jeho odeslání a přijetí, emailová etika.

 Z

Litosféra - dokončení 

   Atmosféra
ČJ ksv - dopis, JV: zájmena, číslovky, LV: pověsti, báje a mýty
Živočichové v lese.
Ov Úmluva o právech dítěte, vznik ČR, vlastenectví.
   

únor 2018

Předmět Učivo
Aj http://anglictina-2zs.webnode.cz/ Popis lid. těla pomocí to have, to be
www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Inf

Tabulkové programy. Tabulkový editor Excel – formát buňky, velikost sloupce a řádku, ...

(+ internet)

F Fyzikální veličina délka.
Ma Osová souměrnost (shodné útvary, osa, zobrazení, osově souměrné útvary). Trojúhelníky - vnitřní, vnější úhly, trojúhelníky ostroúhlé, pravoúhlé, tupoúhlé.
   
   
   
   
   
   

březen 2018

Předmět Učivo
Aj http://anglictina-2zs.webnode.cz/
www.eva-kuhnova.estranky.cz/
   
   
   
   
   
   
   
   
   

duben 2018

Předmět Učivo
Aj http://anglictina-2zs.webnode.cz/
www.eva-kuhnova.estranky.cz/
   
   
   
   
   
   
   
   
   

květen 2018

Předmět Učivo
Aj http://anglictina-2zs.webnode.cz/
www.eva-kuhnova.estranky.cz/
   
   
   
   
   
   
   
   
   

červen 2018

Předmět Učivo
Aj http://anglictina-2zs.webnode.cz/
www.eva-kuhnova.estranky.cz/