VI.C

 
Rozvrhy hodin všech tříd najdete ZDE.
 
Webové stránky třídy najdete ZDE.
 
Učivo:

září 2017

Předmět Učivo
Čj ksv - nepřipravený jazykový projev, osnova vypravování
jv- rozvrstvení národního jazyka, jazykové příručky
lv- poezie      ucimsecesky.cz (na heslo)
Ma Opakování - přirozená čísla (porovnávání, číselná osa, zaokrouhlování, sčítání, odčítání, násobení, dělení), zlomky, slovní úlohy.
Inf Opakování a prohloubení učiva 5. ročníku ( základní pojmy, hardware, software, stavba počítače, textový editor, grafický editor, OS Windows, vstupní a výstupní zařízení, výukové programy, internet, elektronická pošta, fotoeditor ).
www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Aj  http://anglictina-2zs.webnode.cz/
Opakování učiva
Ze

Postavení Země ve vesmíru, tvar a pohyby planety Země.

Fy Úvod do předmětu. Tělesa a látky.
Mikroskop, společenstvo, ekosystém, řasy.

říjen 2017

Předmět Učivo
Čj ksv - vypravování - heslovitá osnova,osnova ve větách, hodnocení textu dle kritérií
jv- stavba slova -předpona, kořen, přípona, koncovka, s. základové
lv- poezie, próza, lyrika, epika, přednes poezie,čtenářský list - poezie        ucimsecesky.cz (na heslo)
Ma Opakování - geometrie - rýsování (bod, úsečka, přímka, kružnice, kruh, trojúhelník, obdélník, čtverec). Obvod trojúhelníku, čtverce, obdélníku, obsah obdélníku, čtverce, převody jednotek délky, obsahu.
Inf Bitmapový program Malování – pokročilejší nástroje, tvorba náročnějších obrázků podle předlohy. Internet (vyhledávače).
www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Ze

Glóbus, obsah a grafika map, barvy, výškopis, polohopis, mapový klíč, zeměpisná síť (poledníky, rovnoběžky), určování zeměpisné polohy, časová pásma.

Aj Jednotné, množné číslo podstatných jmen
http://anglictina-2zs.webnode.cz/
Les - houby, lišejníky, mechy
Fy Stavba látek.

listopad 2017

Předmět Učivo
Čj ksv -  výpisky, poznámky, hlavní myšlenky textu
jv - slovní druhy ohebné i neohebné - určování, podstatná jména - druhy, přídavná jména - stupňování
lv -  ústní lidová slovesnost, klasické pohádky      ucimsecesky.cz (na heslo)
Ma Desetinná čísla ( sčítání, odčítání, jednoduché rovnice, slovní úlohy). Úhel ( velikost, rýsování, měření, osa), sčítání, odčítání, násobení a dělení úhlů - početně a graficky.
Fy Vzájemné působení těles. Gravitační síla. Elektrická síla.
Ze

Krajinná sféra a její složky, tvary zemského povrchu, význam jednotlivých složek krajinné sféry.

Aj http://anglictina-2zs.webnode.cz/      Slovesa být,mít
www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Kapradiny, plavuně, přesličky, nahosemenné rostliny
Inf Textový editor Word – typografie, formátování písma, odstavce, blok textu, zásady psaní textu, čísel a atypických znaků, vložení tabulky. Internetové překladače.

prosinec 2017

Předmět Učivo
Aj http://anglictina-2zs.webnode.cz/   
www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Čj ksv -  pracovní postup, časová posloupnost
jv - rozlišování slovních druhů, přídavná jména - druhy, stupňování, zájmena - druhy
lv -  reprodukce přečteného textu, pohádky klasické, hlavní a vedlejší postavy      ucimsecesky.cz (na heslo) - probírané učivo
Ma Úhly vedlejší, vrcholové, souhlasné a střídavé. Násobení a dělení desetinných čísel 10, 100, 1000 - využití při převodech jednotek délky, obsahu a hmotnosti.
Inf

Internetové portály a vyhledávače, jejich užití. Internetový obchod.

Ze

Krajinná sféra a její složky – litosféra.

Fy Magnetické vlastnosti látek.
Inf
 
Dřeviny, lesní patra, lesní živočichové - měkkýši

leden 2018

Předmět Učivo
Aj http://anglictina-2zs.webnode.cz/   Popis lid. těla pomocí to have, to be.
www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Čj jv - zájmena, číslovky - druhy, skloňování
ksv - pracovní postup
lv - pohádky autorské
ucimsecesky.cz (stránky pro žáky na heslo)
Ma Násobení a dělení desetinných čísel. Převody mezi zlomky a desetinnými čísly, periodické desetinné číslo. Slovní úlohy s využitím početních operací s desetinnými čísly.
Inf

Elektronická pošta (email) s přílohou – tvorba emailu, jeho odeslání a přijetí, emailová etika.

Ze

Krajinná sféra a její složky – litosféra, atmosféra.

Fy Fyzikální veličiny- přehled.
 

únor 2018

Předmět Učivo
Aj http://anglictina-2zs.webnode.cz/
www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Čj ksv - pracovní postup
jv  - zájmena, číslovky - druhy, skloňování
lv -  pohádky autorské
ucimsecesky.cz (stránky pro žáky na heslo)
Ma Osová souměrnost (útvary shodné, osa, zobrazení, osově souměrné útvary). Trojúhelníky - vnitřní, vnější úhly, trojúhelníky ostroúhlé, pravoúhlé, tupoúhlé.
Inf

Tabulkové programy. Tabulkový editor Excel – formát buňky, velikost sloupce a řádku, ...

(+ internet)

Ze  
Fy Fyzikální veličina délka.
 

březen 2018

Předmět Učivo
Aj http://anglictina-2zs.webnode.cz/
www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Čj  
Ma  
Inf  
Ze  
Fy  
 

duben 2018

Předmět Učivo
Aj http://anglictina-2zs.webnode.cz/
www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Čj  
Ma  
Inf  
Ze  
Fy  
 

květen 2018

Předmět Učivo
Aj http://anglictina-2zs.webnode.cz/
www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Čj  
Ma  
Inf  
Ze  
Fy  
 

červen 2018

Předmět Učivo
Aj http://anglictina-2zs.webnode.cz/
www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Čj  
Ma  
Inf  
Ze  
Fy