VIII.A

Rozvrhy hodin všech tříd najdete ZDE.
 
Učivo:

září 2017

Předmět Učivo
Čj jv - Útvary českého jazyka, jazyková kultura
lv - Starší česká literatura
ksv - mluvený projev připravený a nepřipravený
Ma Opakování učiva 7. ročníku ( aritmetika, geometrie )
Nj   Opakování. Koníčky, dopis, časování.
Fy Práce, výkon
www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Rj www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Aj  Opakování učiva
http://anglictina-2zs.webnode.cz/
Opakování učiva 7. ročníku, tělní pokryv - kůže
Ze Internetové stránky ZMĚPIS 8.A

 
Che Úvod do předmětu. Laboratorní sklo a nádobí. Tělesa a látky.

říjen 2017

Předmět Učivo
Ma 2. mocnina a odmocnina celého čísla, zlomku a desetinného čísla, určování zpaměti, pomocí tabulek a kalkulátoru, odhad druhé mocniny a odmocniny, Pythagorova věta - algebraický a geometrický význam.
Rj www.eva-kuhnova.estranky.cz/
www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Aj Minulý čas prostý
http://anglictina-2zs.webnode.cz/
Tělní pokryv obratlovců, kostra
Fy Účinnost. Pohybová a polohová energie. Přeměna energie. Vnitřní energie.
Čj jv - Nauka o slovní zásobě
lv - renesanční literatura
ksv - Administrativní slovohé útvary
Ze Internetové stránky ZMĚPIS 8.A
Che Směsi.

listopad 2017

Předmět Učivo
Fy Tepelná výměna vedením. Teplo. Měření a výpočet tepla. Tepelná výměna prouděním.
Che Voda, vzduch, stavba látek.
NJ   Můj počítač, moje zvíře, 1. a 4. pád.
Aj http://anglictina-2zs.webnode.cz/  Budoucí časy, will
www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Rj www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Ma

- řešení úloh vedoucích k užití Pythagorovy věty v rovině a v prostoru

- kruh a kružnice, vzájemná poloha přímky a kružnice, vzájemná poloha kružnic
- délka kružnice, obsah kruhu, slovní úlohy

ČJ jv - tvarosloví
lv - renesance, romantismus
ksv - administrativní slohové útvary
Kostra, svalová soustava
Ze Internetové stránky ZMĚPIS 8.A
   

prosinec 2017

Předmět Učivo
Aj http://anglictina-2zs.webnode.cz/     Minulý čas průběhový
www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Rj www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Oběhová soustava
Nj   Moje zvíře, dopis, Vídeň, zápor.
ČJ Jv - tvarosloví
Ksv - administrativní slohové útvary
Lv - romantismus
Ma

Válec a jeho síť. Povrch a objem válce. Slovní úlohy.

Ze Internetové stránky ZMĚPIS 8.A
Che  Stavba atomu, PSP.
FY Výpočet a měření tepla, tání, tuhnutí, var, kapalnění, sublimace a desublimace
   

leden 2018

Předmět Učivo
Aj http://anglictina-2zs.webnode.cz/ Minulé časy prostý,průběhový.
www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Rj www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Ma

Třetí mocnina a odmocnina (tabulky, kalkulátor). N-tá mocnina, pravidla pro počítání s mocninami. Zápis čísla v desítkové soustavě.  

 Nj Pozvání, určování času, měsíce. 
FY Sublimace a desublimace. Elektrický proud, elektrický náboj, elektrické pole, siločáry
Che Kovy, nekovy a polokovy.
Čj jv - tvarosloví
lv - literatura národního obrození
ksv - výklad
   
   
   

únor 2018

Předmět Učivo
Aj http://anglictina-2zs.webnode.cz/
www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Rj www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Ma

Číselný výraz, výraz s proměnnou, dosazování do výrazů. Mnohočlen, sčítání a odčítání mnohočlenů, násobení mnohočlenů. Rozklad mnohočlenu na součin. Vytýkání před závorku, vzorce (a ± b)2, a2 – b2.

FY Elektrický proud. Měření elektrického proudu a napětí.
   
   
   
   
   
   

březen 2018

Předmět Učivo
Aj http://anglictina-2zs.webnode.cz/
www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Rj www.eva-kuhnova.estranky.cz/
   
   
   
   
   
   
   
   

duben 2018

Předmět Učivo
Aj http://anglictina-2zs.webnode.cz/
www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Rj www.eva-kuhnova.estranky.cz/
   
   
   
   
   
   
   
   

květen 2018

Předmět Učivo
Aj http://anglictina-2zs.webnode.cz/
www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Rj www.eva-kuhnova.estranky.cz/
   
   
   
   
   
   
   
   

červen 2018

Předmět Učivo
Aj http://anglictina-2zs.webnode.cz/
www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Rj www.eva-kuhnova.estranky.cz/