Přípravná třída 0.A

Výuka v přípravné třídě probíhá od 7,40 do 11,40 hod.
 
Akce třídy:
24.1. kino Praha
20.12. 17:00 vánoční ladění ve třídě
11.12. divadelní představení "Ledová královna
6.12. foukání vánočních skleněných ozdob s uměleckým sklářem
5.12. Mikuláš ve třídě (projekt 9. ročníku)
16.11. Městská knihovna Dobříš
8.10. Pouštění draků
25.10 Halloween - projekt 6. ročníku (společná hodina angličtiny)
23.10 MK Dobříš - Halloween x Dušičky
11.10. Houbové čarování - divadelní představení 
27.9.  Městská knihovna Dobříš
22.9. Dobříšské pověsti:  turistická vycházka  na Čertův most
 
 

LEDEN

Téma: ZIMNÍ PŘÍRODA

Podtéma: Proměny přírody v zimě * Půjdu k zápisu * Zimní sporty

Vzdělávací oblasti:

DÍTĚ A JEHO TĚLO

Rozvoj pohybové obratnosti, osvojování si základních poznatků o tělovýchově a sportu. Osvojování si návyků zdravého životního stylu.

DÍTĚ A JEHO PSYCHYKA

Osvojování dovedností, jež předcházejí čtení a psaní, rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka. Rozvíjení pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem, k učení. Rozvoj sebedůvěry, upevňování zdravého sebevědomí, uvědomění si vlastní identity.

DÍTĚ A TEN DRUHÝ

Ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s dospělými.

DÍTĚ A JEHO SPOLEČNOST

Rozvoj primárních kulturně společenských postojů.

DÍTĚ A SVĚT

Rozvoj schopnosti přizpůsobit se běžným změnám.

Má elementární poznatky o světě přírody i techniky, který dítě obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách. Orientuje se v prostředí, ve kterém žije. Aktivně si všímá dění okolo sebe. Chce porozumět věcem, jevům a dějům, které vidí. Poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo. Problémy řeší na základě bezprostřední zkušeností, cestou pokusu a omylu. Zkouší, experimentuje, hledá různé možnosti řešení situací. Využívá při tom vlastních zkušeností, fantazie a představivosti. Chápe, že včasné a uvážlivé řešení problémů je výhodou. Uvědomuje si, že svou aktivitou a iniciativou může ovlivnit situaci. Zpřesňuje si početní představy. Dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými, apod.). Domlouvá se slovy i gesty, rozlišuje některé symboly, rozumí jejich významu i funkci. V běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla společenského soužití. Je schopno respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy. Uvědomuje si, že se svým chováním podílí na prostředí, ve kterém žije.