III. C                              

Rozvrhy hodin všech tříd najdete ZDE.
 
Webové stránky třídy najdete  ZDE.

ODKAZY :


Webové stránky

Fotogalerie

Omluvenka žáka

 

UČIVO :

září 2017

Předmět Učivo

ČJ

 - nauka o slově - porovnává významy slov

-  čte plynule a s porozuměním přiměřeného rozsahu a náročnosti

 -  vypravuje na základě vlastních zážitků

 -  upevňuje správné tvary písmen a číslic

-  orientuje se v textu knih pro děti

Nauka o slově

-          porovnává významy slovVíce zde: http://www.2zsdobris.cz/informace/o-vyuce/ucivo/iii-b/

Nauka o slově

-          porovnává významy slovVíce zde: http://www.2zsdobris.cz/informace/o-vyuce/ucivo/iii-b/

Ma

Opakování - co umíme z 2.ročníku
- sčítá a odčítá do 20 s přechodem přes desítku
 - porovná čísla do 100
 - zaokrouhlí čísla na desítky
 - orientuje se na číselné ose
 - sčítání a odčítá jednociferná a dvojciferná čísla v oboru do 100
 - násobí a dělí v oboru násobilek 2 -5
 - řeší slovní úlohy
Geometrie
- označí bod, krajní body úsečky, průsečík dvou přímek

sčítá a odčítá jednociferná a dvojciferná čísla v oboru do 100

Více zde: http://www.2zsdobris.cz/informace/o-vyuce/ucivo/iii-b/
sčítá a odčítá jednociferná a dvojciferná čísla v oboru do 100

Více zde: http://www.2zsdobris.cz/informace/o-vyuce/ucivo/iii-b/

AJ

Okruh zvířata
- pojmenuje nejběžnější zvířata
- odpoví na otázku  Kolik?...
Abeceda

Okruh zvířata

-         pojmenuje nejběžnější zvířata

-         odpoví na otázku Kolik…?

AbecedaVíce zde: http://www.2zsdobris.cz/informace/o-vyuce/ucivo/iii-d/

Prv

Místo, kde žijeme
-          orientuje se v místní krajině
-          prakticky určí přírodní a umělé prvky regionu
-          posoudí vliv působení člověka na krajinu

 

říjen 2017

Předmět Učivo

ČJ

Nauka o slově, kořen slova, slova příbuzná, druhy vět.
Čteme s porozuměním, recitujeme básně, tvoříme s textem, píšeme správné tvary písmen.

Pamětné sčítání a odčítání  v  oboru do 100, násobení a dělení v oboru malé násobilky. Rýsujeme úsečky, body, přímky, polopřímky. Jednotky délky.

Více zde: http://www.2zsdobris.cz/informace/o-vyuce/ucivo/iii-a/

Ma

Pamětné sčítání a odčítání  v  oboru do 100
Násobení a dělení v oboru malé násobilky.
Rýsujeme úsečky, body, přímky, polopřímky. Jednotky délky.

AJ

Okruh škola

- školní potřeby, moje třída, barvy

- pojmenuje základní školní předměty, jejich barvu, počet

Prv

Místo, kde žijeme
- světové strany, místa regionálních pověstí
Lidé a čas 

 

listopad 2017

Předmět Učivo

ČJ

Vyjmenovaná slova po B, slova příbuzná
Čtení s porozuměním, tvoříme s textem,
- psaní správného tvaru písmen.

M

 -  sčítá a odčítá s přechodem přes desítku
 - porovná čísla do 100
 - zaokrouhlí čísla na desítky
 - orientuje se na číselné ose
 - sčítání a odčítá jednociferná a dvojciferná čísla v oboru do 100
 - násobí a dělí v oboru násobilek 6 - 10
 
  slovní úlohy - zápis , výpočet, odpoveď
Geometrie - rýsujeme přímku, úsečku, polopřímku, střed  a průsečík úsečky

AJ

Okruh jídlo - pojmenuje základní potraviny

- seznámí se se slovesem to like - zeptá se a odpoví  na otázku - Máš rád? / Do you like?, Yes, I do. No, I don´t./

Prv

Rozmanitost přírody
 

 

prosinec 2017

Předmět Učivo

ČJ

jv - vyjmenovaná slova po L
   -  pamětně zvládá vyjmenovaná slova
   -  odůvodňuje a správně píše i/y po obojetných souhláskách

lv - čtení s porozuměním, tvorba příběhu,
    - sděluje přání a pozdravy,
    - vyjadřuje své pocity z četby - čteme knihu z knihovny

ksv - vypravuje na základě vlasttních zážitků
      -   upevňuje správné psaní písmen a číslic

 

M

počítá v oboru č. do 100
ovládá násobení a dělení v oboru 1 - 10, násobí zpaměti dvojciferné číslo jednociferným
řeší slovní úlohy o jené i více neznámých - umí napsat zápis, výpočet a odpověď

geometrie - rýsujeme úsečku,
                   -  změří úsečku s přesností na mm  -  různoběžky, rovnoběžky  
                   - střed úsečky

 

AJ

Okruh jídlo
zeptá se a odpoví  na otázku - Máš rád? / Do you like?, Yes, I do. No, I don´t./ 
- orientuje se v obsahu jednoduchého textu, vyhledá potřebnou informaci
Okruh svátky, tradice, zvyky  - pojmenuje tradiční vánoční předměty, zazpívá vánoční koledu, napíše jednoduché přání
 

Prv

Rozmanitosti přírody
- části neživé přírody - vzduch, půda, teplo, světlo
Lidé a čas

 

leden 2018

Předmět Učivo

ČJ

jv  -  vyjmenovaná slova po M
    -  pamětně zvládá vyjmenovaná slova
   - odůvodňuje a správně píše i/y po obojetných souhláskách
lv - čtení s porozuměním
   - vyjadřuje své pocity z četby, práce s knihou z knihovny
ksv - psaní písmen a číslic

M

-  sčítá a odčítá s přechodem přes desítku,
-  sčítá a odčítá s  pomocí rozkladu na celá čísla
 - zaokrouhlí čísla na desítky
 - orientuje se na číselné ose
 - sčítání a odčítá jednociferná a dvojciferná čísla v oboru do 100
 - násobí a dělí v oboru násobilek 1 - 10
 
  slovní úlohy - zápis , výpočet, odpoveď

AJ

Okruh moje tělo

-  pojmenuje a ukáže základní části těla

-  rozumí jednoduchému poslechovému textu a zachytí konkrétní informace k osvojovanému tématu

Prv

Nerosty, horniny
Měření času, hmotnosti, teploty a objemu

 

únor 2018

Předmět Učivo
   
   
   
   
   
   
   
   
   

březen 2018

Předmět Učivo
   
   
   
   
   
   
   
   
   

duben 2018

Předmět Učivo
   
   
   
   
   
   
   
   
   

květen 2018

Předmět Učivo
   
   
   
   
   
   
   
   
   

červen 2018

Předmět Učivo