Přípravné třídy

 

Přípravná třída 0.A ..... ZDE
Přípravná třída 0.B ..... ZDE
 

Žádost o přijetí do přípravné třídy ... PDFDOC

 

S účinností od 1. 9. 2017 stanovuje § 47 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) toto:

(1) Obec, svazek obcí, kraj a registrovaná církev a náboženská společnost, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, mohou zřizovat přípravné třídy základní školy pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj a kterým byl povolen odklad povinné školní docházky. Přípravnou třídu lze zřídit, pokud se v ní bude vzdělávat nejméně 10 dětí. Ke zřízení přípravné třídy základní školy obcí, svazkem obcí a krajem je nezbytný souhlas krajského úřadu, v případě přípravných tříd zřizovaných registrovanou církví a náboženskou společností, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, souhlas ministerstva.

(2) O zařazování žáků do přípravné třídy základní školy rozhoduje ředitel školy na žádost zákonného zástupce dítěte a na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení, které k žádosti přiloží zákonný zástupce. Obsah vzdělávání v přípravné třídě je součástí školního vzdělávacího programu.

 

Z výše uvedeného ustanovení je zřejmé, že od září 2017 se může v přípravné třídě základní školy vzdělávat pouze dítě, kterému byl povolen odklad povinné školní docházky a u kterého je předpoklad, že jeho docházka tam vyrovná jeho vývoj.

 

 

Od září 2017 opět připravujeme otevření přípravných tříd

Žádost o přijetí, kterou je možné stáhnout zde  PDFDOC, můžete podat kdykoliv v ředitelně školy, i při zápisu dětí do 1. tříd - 6. a 7. dubna 2017.

Výuka v přípravné třídě probíhá od 7:40 do 11:40 hodin. Činnosti jsou za sebou řazeny v ucelených blocích oddělené odpočinkem, děti se vzdělávají podle ŠVP pro přípravné třídy.

Děti z přípravné třídy mají možnost za měsíční poplatek 200 Kč navštěvovat ranní i odpolední školní družinu.

Za poplatek platný pro daný školní rok se mohou stravovat ve školní jídelně (dopolední svačina a oběd).