Školní parlament

 

1.      Členové školního parlamentu jsou voleni svými spolužáky jednou ročně. V nutném případě mohou být nadpoloviční většinou svých spolužáků odvoláni. Na jejich místo je pak zvolen jiný třídní zástupce.

2.      Zvolený člen je povinen se pravidelně zúčastňovat všech řádných i mimořádných jednání školního parlamentu. Nemůže-li se jednání zúčastnit, je povinen se omluvit a sjednat za sebe náhradu (zvoleného zástupce).

3.      Všichni členové školního parlamentu mají navzájem zcela rovnoprávné postavení. V případě hlasování platí: 1 člen = 1 hlas. Přítomní dospělí hlasovací právo nemají.

4.      Povinností každého člena parlamentu je  informovat pravdivě své spolužáky o průběhu jednání na třídnických hodinách,  o projednávaných problémech a o rozhodnutích, ke kterým školní parlament dospěl.

5.      Rozhodnutí školního parlamentu jsou pro všechny žáky závazná.

6.      Školní parlament není oprávněn zasahovat do záležitostí, jejichž řešení patří do pravomoci vedení školy, pedagogové a případně další zaměstnanci. Rozhodnutí ředitelky a vedení školy je povinen respektovat.

7.      V případě, že práce školního parlamentu bude pouze formální, může ředitelka školy jeho činnost kdykoliv ukončit.

 

PARLAMENT 2.základní školy Dobříš – ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

 

Školní parlament je tvořen volenými zástupci  všech tříd od 4. do 9. ročníku.

Vedením školního parlamentu je i pro letošní školní rok pověřena paní Mgr. Bohumila Pallagyová.

 

 ČLENOVÉ PARLAMENTU – ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

 

třída

zástupce třídy

4. A

Jana Žádníková, Petr Horák 

4. B

Matyáš Svozil, Denisa Holečková

4. C

Josef Burša, Sofie Pavlíčková   

5. A

Zuzana Prnová, Tereza Bouchalová 

5. B

Jáchym Nový, Pavel Kail 

5. C

Adam Františák, Miroslav Mašek

6. A

Vojtěch Diviš,Tomáš Mundl

6. B

Adam Hoorn,Adam Bergman

6. C

Alena Maříková, Valentýna Meškanová
6. D Filip Švancar, Anežka Novotná

7. A

František Doležal, David Kolář 

7. B

 

7. C

Ondřej Karas,Václav Novotný

8. A

Eliška Horálková

8. B

 

8. C

Lucie Votrubová,Ondřej Moc

9. A

Jakub Kolařík, Adam Matějů

9. B

Andrea Čadková, Eliška Mrázová
9. C Michaela Veselá, Adéla Brejchová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÍLE

·         sdělovat žákům (na pravidelných třídnických hodinách), aktuální informace, plán akcí, ale i připomínky vedení školy a  učitelů

·         sdělovat vedení školy připomínky, informace žáků k dění ve třídách, ve škole

·         informovat žáky o novinkách v průběhu roku

·         aktivně se podílet na vytváření pozitivního klimatu školy

·         aktivně se zapojovat do akcí školy, případně vznášet návrhy

 

Parlamentní činnost si dává za prioritu být funkčním školním orgánem, který bude nápomocen vedení školy, učitelům i žákům.

 

Závažná a často se opakující témata řešená ve školním parlamentu

se budou objevovat v kategorii Napište ředitelce školy