I.A

 
Rozvrhy hodin všech tříd najdete ZDE.
 
 
 
Učivo:

září 2017

Předmět Učivo
Čj

- rozpoznávání a čtení nahlas písmen A a, O o, E e, U u

- sluchové rozlišování hlásek ve slovech

- rozlišování dlouhých a krátkých samohlásek

- respektování základních komunikačních pravidel rozhovoru

- střídání rolí mluvčího a posluchače

- zdvořilé vystupování

- pozdrav, oslovení, omluva, prosba, poděkování

 

Písemný projev

- nacvičování správného sezení, držení tužky, umístění sešitu

- činnosti a přípravné cviky pro uvolňování ruky k psaní

- kresebné cviky velkých tvarů

Ma

- určování počtu prvků do 5

- orientace v prostoru (rozlišuje pojmy vpravo, vlevo, pod, nad, před, hned před, hned za, nahoře, dole)

Prv

- představování, seznámení se spolužáky, navazování nových přátelství

- seznámení se školní budovou a s okolím školy

- chování ve škole, školní řád a režim 

říjen 2017

Předmět Učivo      
Čj

·  rozpoznávání písmen  I i, Y y, L l, S s, M m

·  skládání a rozkládání slabik

·  spojování písmen a slabik s obrázkem

·  určování počtu slabik ve slově

·  naslouchání pohádkám a příběhům

 

Písemný projev   

·  obtahování a psaní jednotlivých prvků písmen a číslic

   (čáry, oblouky, zátrhy, ovály, kličky, vlnovky)

·  rozlišování písmen tiskacích a psacích

·  správné psaní písmen a číslic: l, e, i, u, 1, 2, 3

Ma -   porovnávání čísel

·   užívání a zápis znaků < , >, =

·   sčítání a odčítání v oboru do 3

Prv

·   podzim v přírodě

·   pozorování počasí

·   sbíráme plody podzimu

·   ovoce a zelenina

·   listnaté a jehličnaté stromy

listopad 2017

Předmět Učivo
Čj  rozpoznávání písmen  M m, P p, T t    

čtení, skládání a rozkládání slabik, slov, vět     
pečlivá výslovnost, opravování své výslovnosti

Písemný projev   
správné psaní písmen a číslic: a, o, m, M, t, p, s, 4, 5    
spojování písmen ve slabiky a slabik ve slova  
rozpoznávání správných tvarů, práce s chybou 

Ma sčítání a odčítání v oboru do 4

 práce s řadou čísel do 5, určování chybějícího čísla v řadě

sčítání a odčítání v oboru do 5

Prv rodina, moje bydliště, rodinné vztahy, chování

děti a nebezpečí (v přírodě, doma, na silnicích, cizí lidé, odložené tašky, drogy)

zaměstnání, volný čas

prosinec 2017

Předmět Učivo
Čj

·         rozpoznávání písmen  J j, N n

·         čtení nahlas a s porozuměním slov a jednoduchých vět

·         skládání a rozkládání slabik, slov a vět

 

Písemný projev

·         psaní velkých písmen na začátku věty

·         správné umísťování znamének ve slovech a ve větách - tečka, čárka, otazník, vykřičník

·         správné psaní písmen a číslic:  A, O, T, j, J, y, n, N, 6 

M

·       sčítání a odčítání v oboru  0 – 6

·       porovnávání čísel, práce s řadou čísel

Prv

·       zima, pozorujeme změny počasí

·       Vánoce a Nový rok

·       péče o zvěř

·       zimní sporty a hry

leden 2018

Předmět Učivo                                                                                                                                          

 Čj

 

 

                               
· rozpoznávání písmen  D d, K k, R r, V v

· čtení nahlas a s porozuměním slov a jednoduchých vět

· naslouchání pohádkám a příběhům

· správné řazení hlásek ve slabice, slabik ve slově a slov ve větě

 

Písemný projev

· správné umísťování znamének ve slovech a ve větách 

· správné psaní písmen a číslic:  d, D, k, U, Y, I, K, r, P,R, 7

 M            

· sčítání a odčítání v oboru do 7

· hry s hrací kostkou

Prv           

· části dne, hodina, den, týden, měsíce

· člověk a jeho zdraví

· naše tělo a péče o něj

únor 2018

Předmět Učivo                                                                                                                                                      

 

 

 

Čj

       

- rozpoznávání písmen  Z z, H h, au, ou       

- čtení nahlas a s porozuměním slov a jednoduchých vět

- opis, přepis a diktát slov a vět

- správné psaní písmen a číslic: v,V, z, Z, h, H, au, ou, 8

- sčítání a odčítání v oboru do 8


 
Prv 

- nemoc a úraz

- pozor na nebezpečí, chování při nehodách, důležitá telefonní čísla

- denní režim

- výživa a vhodné oblečení

březen 2018

Předmět Učivo
Čj
 • rozpoznávání písmen  Š š, C c, Č č, B b
 • čtení nahlas a s porozuměním textů přiměřeného rozsahu a náročnosti
 • správné psaní písmen a číslic: S,Š,š,L,c,C,E,č,Č,b,B,9
 • psaní velkých písmen u typických vlastních jmen osob, zvířat
 • rozeznávání - nadpis, řádek, odstavec
 • naslouchání literárním textům – O ŠÍPKOVÉ RŮŽENCE, ČERVENÁ KARKULKA, BUDULÍNEK
M
 • sčítání a odčítání v oboru do 9
 • řešení a vytváření slovních úloh
Prv
 • jaro v přírodě
 • domácí zvířata a jejich mláďata
 • Velikonoce

duben 2018

Předmět Učivo
Čj
 • rozpoznávání písmen  Ž ž, Ř ř, G g, F f
 • čtení nahlas a s porozuměním textů přiměřeného rozsahu a náročnosti
 • správné psaní písmen: ž, Ž, ř, Ř, g, G, f, F
 • psaní jednoduchých vět
 • dělení slov na konci řádku s pomocí učitele
 • naslouchání literárním textům – O VELKÉ ŘEPĚ, KNÍŽKA FERDY MRAVENCE
M
 • sčítání a odčítání v oboru do 10
 • zápis a čtení čísel  0 – 20, porovnávání čísel, práce s řadou čísel do 20
 • sčítání a odčítání v oboru čísel do 20 bez přechodu desítky
Prv
 • místo, kde žijeme, moje bydliště
 • domov, okolí, důležité objekty
 • Den Země

květen 2018

Předmět Učivo
Čj
 • rozpoznávání písmen  Ch, ch, ď, ť, ň
 • správné čtení a psaní skupin di, ti, ni, dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě, fě
 • čtení nahlas plynule a s porozuměním textů přiměřeného rozsahu a náročnosti
 • recitace kratšího básnického textu přiměřeného věku
M
 • sčítání a odčítání v oboru čísel do 20 bez přechodu desítky
 • řešení slovních úloh s využitím vztahů o x více (méně) v oboru 0 - 20
Prv
 • Svátek matek
 • dopravní značky, chování chodců a cyklistů
 • předcházení úrazům a nehodám, základy první pomoci

červen 2018

Předmět Učivo
Čj
 • rozpoznávání všech písmen abecedy ve vztahu jim odpovídajícím hláskám
 • čtení nahlas plynule a s porozuměním textů přiměřeného rozsahu a náročnosti
 • dodržování a kontrola správného pořadí písmen a úplnosti slov a vět
 • dodržování čitelnosti a úhlednosti psaného projevu
 • rozpoznávání správných tvarů, práce s chybou
 • ilustrace literárních děl pro děti
 • ukázky knih z domácí četby, doporučení knih spolužákům
M
 • sčítání a odčítání v oboru čísel do 20 bez přechodu desítky
 • řešení slovních úloh
 • poznávání a porovnávání geometrických útvarů: trojúhelník, čtverec, obdélník, kruh
Prv
 • léto v přírodě
 • volně žijící zvířata
 • prázdniny – upozornění na nebezpečí, ochrana člověka za mimořádných událostí