!!!FOTOGALERII NALEZNETE POD UČIVEM!!!

Důležité informace:
 

Ve čtvrtek 21.11. od 15:00 do 17:00 v 1. A. proběhnou individuální konzultace o prospěchu a chování žáků.

 
Děti dostávají domácí úkoly od pondělí do čtvrtka, symbol je razítko s kytičkou.
 
Prosím rodiče, aby mi NEPLATILI peníze za kroužky. Domlouvejte se přímo s vedoucími kroužků.
                                                                                                                                                                 Děkuji, I. Dušková
 
 

NEJBLIŽŠÍ AKCE TŘÍDY:

ZMĚNA!!! Po 18.11. Sklář ve škole - výroba vánoční ozdoby - 80,-  NEPLAŤTE, hrazeno z TF. Učení ano! Ve Čt 21.11. bez Tv.

Předvánoční týden:

Po 16.12. Návštěva hornického domku v Příbrami - "tradiční vánoční dílna" - vstupné 20,-  + autobus, NEPLAŤTE, hrazeno z TF. S sebou: batoh, svačinu, vhodné oblečení, kapesné dle uvážení - kromě vlastního tvoření děti mají možnost koupit si drobné dárky. Bez učení, pouze penál! NÁVRAT KOLEM 13. HODINY.

Út 17.12. + St 18.12. - učíme se, bez Tv.

Čt - děti si mohou přinést hry, hračky (ne mobily), bez Tv.

Pá  20.12.  Zimní vycházka - vhodné oblečení, svačina, krmení pro ptactvo, lesní zvěř. Bez učení!

PO CELÝ TÝDEN NEBUDOU PÍSEMNÉ DOMÁCÍ ÚKOLY, POUZE ČTENÍ.

 

 

I. A

Učivo:

září 2019

Předmět Učivo
Čj
 • rozpoznávání a čtení nahlas písmen A a, O o, E e, U u
 • sluchové rozlišování hlásek ve slovech
 • rozlišování dlouhých a krátkých samohlásek
 • respektování základních komunikačních pravidel rozhovoru
 • střídání rolí mluvčího a posluchače
 • zdvořilé vystupování
 • pozdrav, oslovení, omluva, prosba, poděkování
 • nacvičování správného sezení, držení tužky, umístění sešitu
 • činnosti a přípravné cviky pro uvolňování ruky k psaní
 • kresebné cviky velkých tvarů
Ma
 • určování počtu prvků do 5
 • orientace v prostoru (rozlišuje pojmy vpravo, vlevo, pod, nad, před, hned před, hned za, nahoře, dole)
Prv
 • představování, seznámení se spolužáky, navazování nových přátelství
 • seznámení se školní budovou a s okolím školy
 • chování ve škole, školní řád a režim    

říjen 2019

Předmět Učivo
Čj
 • rozpoznávání písmen  I i, Y y, L l, S s, M m
 • skládání a rozkládání slabik
 • spojování písmen a slabik s obrázkem
 • určování počtu slabik ve slově
 • naslouchání pohádkám a příběhům

 • obtahování a psaní jednotlivých prvků písmen a číslic (čáry, oblouky, zátrhy, ovály, kličky, vlnovky)
 • rozlišování písmen tiskacích a psacích
 • správné psaní písmen a číslic: l, e, i, u, 1, 2, 3
Ma
 • porovnávání čísel
 • užívání a zápis znaků < , >, =
 • sčítání a odčítání v oboru do 3
Prv
 • podzim v přírodě
 • pozorování počasí
 • sbíráme plody podzimu
 • ovoce a zelenina
 • listnaté a jehličnaté stromy

listopad 2019

Předmět Učivo
Čj
 • rozpoznávání písmen  M m, P p, T t
 • čtení, skládání a rozkládání slabik, slov, vět
 • pečlivá výslovnost, opravování své výslovnosti

 • správné psaní písmen a číslic: a, o, m, M, t, p, s, 4, 5
 • spojování písmen ve slabiky a slabik ve slova
 • rozpoznávání správných tvarů, práce s chybou
Ma
 • sčítání a odčítání v oboru do 4
 • práce s řadou čísel do 5, určování chybějícího čísla v řadě
 • sčítání a odčítání v oboru do 5
Prv
 • rodina, moje bydliště, rodinné vztahy, chování
 • děti a nebezpečí (v přírodě, doma, na silnicích, cizí lidé, odložené tašky, drogy)
 • zaměstnání, volný čas

prosinec 2019

Předmět Učivo
Čj
 • rozpoznávání písmen  J j, N n
 • čtení nahlas a s porozuměním slov a jednoduchých vět
 • skládání a rozkládání slabik, slov a vět

 • psaní velkých písmen na začátku věty
 • správné umísťování znamének ve slovech a ve větách - tečka, čárka, otazník, vykřičník
 • správné psaní písmen a číslic:  A, O, T, j, J, y, n, N, 6
Ma
 • sčítání a odčítání v oboru  0 – 6
 • porovnávání čísel, práce s řadou čísel
Prv
 • zima, pozorujeme změny počasí
 • Vánoce a Nový rok
 • péče o zvěř
 • zimní sporty a hry

leden 2020

Předmět Učivo
Čj
 • rozpoznávání písmen  D d, K k, R r, V v
 • čtení nahlas a s porozuměním slov a jednoduchých vět
 • naslouchání pohádkám a příběhům
 • správné řazení hlásek ve slabice, slabik ve slově a slov ve větě

 • správné umísťování znamének ve slovech a ve větách 
 • správné psaní písmen a číslic:  d, D, k, U, Y, I, K, r, P,R, 7
Ma
 • sčítání a odčítání v oboru do 7
 • hry s hrací kostkou
Prv
 • části dne, hodina, den, týden, měsíce
 • člověk a jeho zdraví
 • naše tělo a péče o něj

únor 2020

Předmět Učivo
Čj
 • rozpoznávání písmen  Z z, H h, au, ou
 • čtení nahlas a s porozuměním slov a jednoduchých vět
 • opis, přepis a diktát slov a vět
 • správné psaní písmen a číslic: v,V, z, Z, h, H, au, ou, 8
Ma
 • sčítání a odčítání v oboru do 8
Prv
 • nemoc a úraz
 • pozor na nebezpečí, chování při nehodách, důležitá telefonní čísla
 • denní režim
 • výživa a vhodné oblečení

březen 2020

Předmět Učivo
Čj
 • rozpoznávání písmen  Š š, C c, Č č, B b
 • čtení nahlas a s porozuměním textů přiměřeného rozsahu a náročnosti
 • správné psaní písmen a číslic: S,Š,š,L,c,C,E,č,Č,b,B,9
 • psaní velkých písmen u typických vlastních jmen osob, zvířat
 • rozeznávání - nadpis, řádek, odstavec
 • naslouchání literárním textům – O ŠÍPKOVÉ RŮŽENCE, ČERVENÁ KARKULKA, BUDULÍNEK
Ma
 • sčítání a odčítání v oboru do 9
 • řešení a vytváření slovních úloh
Prv
 • jaro v přírodě
 • domácí zvířata a jejich mláďata
 • Velikonoce

duben 2020

Předmět Učivo
Čj
 • rozpoznávání písmen  Ž ž, Ř ř, G g, F f
 • čtení nahlas a s porozuměním textů přiměřeného rozsahu a náročnosti
 • správné psaní písmen: ž, Ž, ř, Ř, g, G, f, F
 • psaní jednoduchých vět
 • dělení slov na konci řádku s pomocí učitele
 • naslouchání literárním textům – O VELKÉ ŘEPĚ, KNÍŽKA FERDY MRAVENCE
Ma
 • sčítání a odčítání v oboru do 10
 • zápis a čtení čísel  0 – 20, porovnávání čísel, práce s řadou čísel do 20
 • sčítání a odčítání v oboru čísel do 20 bez přechodu desítky
Prv
 • místo, kde žijeme, moje bydliště
 • domov, okolí, důležité objekty
 • Den Země

květen 2020

Předmět Učivo
Čj
 • rozpoznávání písmen  Ch, ch, ď, ť, ň
 • správné čtení a psaní skupin di, ti, ni, dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě, fě
 • čtení nahlas plynule a s porozuměním textů přiměřeného rozsahu a náročnosti
 • recitace kratšího básnického textu přiměřeného věku
Ma
 • sčítání a odčítání v oboru čísel do 20 bez přechodu desítky
 • řešení slovních úloh s využitím vztahů o x více (méně) v oboru 0 - 20
Prv
 • Svátek matek
 • dopravní značky, chování chodců a cyklistů
 • předcházení úrazům a nehodám, základy první pomoci

červen 2020

Předmět Učivo
Čj
 • rozpoznávání všech písmen abecedy ve vztahu jim odpovídajícím hláskám
 • čtení nahlas plynule a s porozuměním textů přiměřeného rozsahu a náročnosti
 • dodržování a kontrola správného pořadí písmen a úplnosti slov a vět
 • dodržování čitelnosti a úhlednosti psaného projevu
 • rozpoznávání správných tvarů, práce s chybou
 • ilustrace literárních děl pro děti
 • ukázky knih z domácí četby, doporučení knih spolužákům
Ma
 • sčítání a odčítání v oboru čísel do 20 bez přechodu desítky
 • řešení slovních úloh
 • poznávání a porovnávání geometrických útvarů: trojúhelník, čtverec, obdélník, kruh
Prv
 • léto v přírodě
 • volně žijící zvířata
 • prázdniny – upozornění na nebezpečí, ochrana člověka za mimořádných událostí

 

2.školní den

3.školní den

Oblíbené hračky

Vycházka v okolí školy

27.9. Podzimní vycházka po okolí Dobříše

4.10. Setkání se zvířátky z Hrachova

1.11. Exkurze u paní Kuskové - výroba hraček

8.11. Návštěva knihovny

7.11. První sníh :-)