I.A

 
 
Rozvrhy hodin všech tříd najdete ZDE.
 
Učivo:

září 2018

Předmět Učivo
Čj - rozpoznávání a čtení nahlas písmen A a, O o, E e, U u
- sluchové rozlišení hlásek
- naslouchání literárním textům
- základní hygienické návyky
- příprava na psaní
- zdvořilé vystupování
- pozdrav, oslovení, omluva, prosba, poděkování
Ma - číselná řada 1 - 5
- počítání předmětů v daném souboru
- vytváření různých konkrétních souborů s daným počtem prvků
- orientace v prostoru (vlevo, vpravo, před, nad, pod...)
Prv - škola
- cesta do školy
- denní režim
- podzim v přírodě

říjen 2018

Předmět Učivo      
Čj - mluvený projev - vypravování
- písemný projev - psaní prvků písmen a číslic, psaní písmen a číslic
- rozlišování krátkých a dlouhých samohlásek
- rozpoznávání a čtení nahlas písmen I  i, Y  y, L  l, S  s, M  m
- literární pojmy - rozpočítadlo, říkanka, hádanka, pohádka
- naslouchání literárním textům 
Ma - číselná řada 1 - 5
- čísla - čtení, psaní, porovnávání
- grafické vyjádření vztahů menší, větší, = +  - a odhad množství
- počítání předmětů v daném souboru
- sčítání a odčítání v oboru do 3
Prv - domov - moje bydliště
- sbíráme plody podzimu
- listnaté a jehličnaté stromy

listopad 2018

Předmět Učivo
Čj - mluvený projev - zdvořilé vystupování
- písemný projev - psaní písmen a číslic, psaní slabik a slov
- rozpoznávání písmen P, p. T, t
- čtení a naslouchání
- literární pojmy - kniha, časopis, čtenář, spisovatel, ilustrátor
Ma - číselná řada 1 - 5
- počítání prvků daného konkrétního souboru v oboru do 5
- vytváření konkrétního souboru s daným počtem prvků do 5
- součet a rozdíl čísel v oboru 1 - 5
Prv - moje bydliště
- rodinné vztahy

prosinec 2018

Předmět Učivo
Čj  - zdvořilé vystupování, vypravování.
 - psaní vět, rozlišování tiskacího a psacího písma
 - osvojování si správných tvarů písmen a číslic
 - opis podle předlohy, přepis slova a věty.
 - rozpoznávání a čtení písmen J, j, N, n.
 - psaní velkého písmena  - u typických vlastních jmen osob, zvířat a na počátku věty.
 - čtení a naslouchání - tvořivé činnosti s textem - přednes literárních textů
M - číselná řada 0 -6.
- čtení a a psaní čísla 0-6. Práce s řadou čísel v oboru 0 - 6
- počítání prvků daného konkrétního souboru v oboru do 6
- vytváření konkrétního souboru s daným počtem prvků do 6
- sčítání a odčítání v oboru  0 - 6
Prv - rodina a tradice
- zima v přírodě
- péče o lesní zvěř

leden 2019

Předmět Učivo
Čj - rozpoznávání písmen D, d, K, k, R, r, V, v
- rozlišování písma tiskacího a psacího
- osvojování správných tvarů písmen a číslic
- opis dle předlohy, přepis slov a vět
- správé umístění znaménka ve slovech a větách
- psaní velkých písmen u typicky vlastních jmen osob, zvířat
- psaní velkých písmen na počátku věty
- vypravování, čtení a naslouchání
M - číselná řada 0 - 7
- čtení a psaní čísel 0 - 7
- práce s řadou čísel v oboru do 7
- počítání prvků daného konkrétního souboru v oboru do 7
- vytváření konkrétního souboru s daným počtem prvků do 7
- sčítání a odčítání v oboru 0 - 7
Prv - pojem Nový rok a nový rok
- části dne, hodina, den, týden, měsíc, rok
- denní režim
- péče o zdraví - hygiena
- naše tělo a péče o něj

únor 2019

Předmět Učivo
Čj - osvojování si správných tvarů písmen a číslic
- rozlišování písma tiskacího a psacího
- opis podle předlohy, přepis slov a vět
- psaní podle diktátu
- rozpoznávání a čtení písmen Z, z, H, h, au, ou
- určování počtu slabik ve slově, počtu slov ve větě
- psaní velkého písmena na počátku věty
- čtení, naslouchání, vypravování
M - číselná řada 0 - 8
- čtení a psaní čísla 0 - 8, práce s řadou čísel v oboru do 8
- počítání prvků daného konkrétního souboru v oboru do 8
- vytváření konkrétního souboru s daným počtem prvků do 8
- sčítání a odčítání v oboru 0 - 8
- slovní úlohy s porovnáváním čísel v oboru 0 - 8
Prv - základy první pomoci
- chování při nehodách, důležitá telefonní čísla
- orientace v čase, datum svého narození

březen 2019

Předmět Učivo
Čj - osvojování si správných tvarů písmen a číslic
- rozlišování písma tiskacího a psacího
- opis podle předlohy, přepis slova a věty
- rozpoznávání písmen Š, š, C, c, Č, č, B, b
- správné umístění znamének ve slovech a větách
- psaní velkých písmen u typicky vlastních jmen osob a zvířat
- psaní velkých písmen na počátku věty
- čtení a naslouchání
M - číselná řada 0 - 9
- čtení a psaní čísla 0 -9, práce s řadou čísel v oboru do 9
- porovnávání přirozených čísel v oboru do 9
- počítání prvků daného konkrétního souboru v oboru do 9
- vytváření konkrétního souboru s daným počtem prvků do 9
- sčítání a odčítání v oboru 0 -  9, využití komutativnosti sčítání
- slovní úlohy s porovnáváním čísel v oboru 0 - 9
Prv - jarní práce na zahradě a na poli
- poznávání některých jarních rostlin
- volně žijící zvířata
- domácí a hospodářská zvířata
- rodina a tradice  - Velikonoce

duben 2019

Předmět Učivo
Čj - opis podle předlohy, přepis slova a věty
- psaní podle diktátu
- čitelnost a úhlednost psaného projevu
- rozpoznávání písmen Ž, ž, Ř, ř, G, g, F, f
- určování počtu slabik ve slově a počtu slov ve větě
- správné umísťování znamének ve slovech a větách
- psaní velkých písmen na počátku věty
- čtení a naslouchání
- kniha, časopis, čtenář, spisovatel, ilustrátor
M - číselná řada 0- 10
- čtení a psaní čísel 0-10, práce s řadou čísel v oboru do 10
- porovnávání přirozených čísel v oboru do 10
- počítání a vytváření prvků daného konkrétního souboru v oboru do 10
- sčítání a odčítání v oboru 0 - 10, využití komutativnosti sčítání
- slovní úlohy s porovnáváním čísel v oboru 0 - 10
Prv - moje bydliště

květen 2019

Předmět Učivo
Čj - osvojování si správných tvarů písmen a číslic
- opis podle předlohy, přepis slova, věty
- psaní podle diktátu
- čitelnost a úhlednost psaného projevu
- rozpoznávání a čtení písmen CH, ch, ď, ť, ň
- správné psaní a čtení skupin di, ti, ni, dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě, fě
- literární pojmy - rozpočitadlo, hádanka, říkanka, pohádka, kniha, časopis, spisovatel, ilustrátor
M - číselná řada 0 - 20
- čtení a psaní čísel 0 - 20, práce s řadou čísel v oboru do 20
- počítání prvků daného konkrétního souboru v oboru do 20
- vytváření konkrétního souboru s daným počtem prvků do 20
- sčítání a odčítání v oboru 0 -10 a 10 - 20 bez přechodu desítky
- slovní úlohy
Prv - Den matek
- nejdůležitější dopravní značky
- chování chodců a cyklistů v silničním provozu

červen 2019

Předmět Učivo
Čj - opis podle předlohy, přepis slova a věty
- psaní podle diktátu
- určování počtu slabik ve slově, počtu slov ve větě
- rozlišování dlouhé a krátké samohlásky
- správné umístění znaménka ve slovech a větách
- psaní velkých písmen u typicky vlastních jmen osob, zvířat
- psaní velkých písmen na počátku věty
- vypravování, čtení a naslouchání
M - číselná řada 0-20
- čtení a psaní čísel 0-20, práce s řadou čísel v oboru do 20
- porovnávání přirozených čísel v oboru do 20
- počítání prvků daného konkrétního souboru v oboru do 20
- vytváření konkrétního souboru s daným počtem prvků do 20
- sčítání a odčítání v oboru 0-10 a 10-20 bez přechodu desítky
- slovní úlohy
Prv - chování při nehodách
- léto v přírodě