!!!FOTOGALERII NALEZNETE POD UČIVEM!!!

Důležité informace:
 

!!!!! Školní rok končí předáním vysvědčení již v úterý 23.6. !!!!!

 

NEJBLIŽŠÍ AKCE TŘÍDY:

St 15.4. Divadlo v KD Dobříš

Pá 17.4. Ochrana fauny Hrachov

Čt 23.4. Konzultace o prospěchu a chování žáků - 15 - 17 hodin v 1. A

Pá 24.4. - Den Země - vycházka

Čt 30. 4. Ukázky dravců

Út 12.5. Divadlo v KD Dobříš

Čt 21.5. Prohlídka Svaté Hory

Čt 28.5. Oslava - 55 let od otevření školy

Pá 5.6.  Fotografování tříd

Út 23.6. Vysvědčení

 

 

USKUTEČNĚNÉ AKCE - NEPLAŤTE, PLATÍM Z TF - 200,- + 300,- :

Po 18.11. Sklář ve škole - výroba vánoční ozdoby - 80,-

Po 16.12. Hornický domek - vstupné - 20,- , bus - 53,- = 73,-

Út 14.1. Divadlo Pb - Zlatovláska - vstupné 70,- , bus - 57,- = 127,-

 

FOND NA SEŠITY, VV A PV - 300,

vybráno

FOND NA DIVADLA, VÝLETY - 300,-

vybírám do poloviny února

                     

I. A

Učivo:

září 2019

Předmět Učivo
Čj
 • rozpoznávání a čtení nahlas písmen A a, O o, E e, U u
 • sluchové rozlišování hlásek ve slovech
 • rozlišování dlouhých a krátkých samohlásek
 • respektování základních komunikačních pravidel rozhovoru
 • střídání rolí mluvčího a posluchače
 • zdvořilé vystupování
 • pozdrav, oslovení, omluva, prosba, poděkování
 • nacvičování správného sezení, držení tužky, umístění sešitu
 • činnosti a přípravné cviky pro uvolňování ruky k psaní
 • kresebné cviky velkých tvarů
Ma
 • určování počtu prvků do 5
 • orientace v prostoru (rozlišuje pojmy vpravo, vlevo, pod, nad, před, hned před, hned za, nahoře, dole)
Prv
 • představování, seznámení se spolužáky, navazování nových přátelství
 • seznámení se školní budovou a s okolím školy
 • chování ve škole, školní řád a režim    

říjen 2019

Předmět Učivo
Čj
 • rozpoznávání písmen  I i, Y y, L l, S s, M m
 • skládání a rozkládání slabik
 • spojování písmen a slabik s obrázkem
 • určování počtu slabik ve slově
 • naslouchání pohádkám a příběhům

 • obtahování a psaní jednotlivých prvků písmen a číslic (čáry, oblouky, zátrhy, ovály, kličky, vlnovky)
 • rozlišování písmen tiskacích a psacích
 • správné psaní písmen a číslic: l, e, i, u, 1, 2, 3
Ma
 • porovnávání čísel
 • užívání a zápis znaků < , >, =
 • sčítání a odčítání v oboru do 3
Prv
 • podzim v přírodě
 • pozorování počasí
 • sbíráme plody podzimu
 • ovoce a zelenina
 • listnaté a jehličnaté stromy

listopad 2019

Předmět Učivo
Čj
 • rozpoznávání písmen  M m, P p, T t
 • čtení, skládání a rozkládání slabik, slov, vět
 • pečlivá výslovnost, opravování své výslovnosti

 • správné psaní písmen a číslic: a, o, m, M, t, p, s, 4, 5
 • spojování písmen ve slabiky a slabik ve slova
 • rozpoznávání správných tvarů, práce s chybou
Ma
 • sčítání a odčítání v oboru do 4
 • práce s řadou čísel do 5, určování chybějícího čísla v řadě
 • sčítání a odčítání v oboru do 5
Prv
 • rodina, moje bydliště, rodinné vztahy, chování
 • děti a nebezpečí (v přírodě, doma, na silnicích, cizí lidé, odložené tašky, drogy)
 • zaměstnání, volný čas

prosinec 2019

Předmět Učivo
Čj
 • rozpoznávání písmen  J j, N n
 • čtení nahlas a s porozuměním slov a jednoduchých vět
 • skládání a rozkládání slabik, slov a vět

 • psaní velkých písmen na začátku věty
 • správné umísťování znamének ve slovech a ve větách - tečka, čárka, otazník, vykřičník
 • správné psaní písmen a číslic:  A, O, T, j, J, y, n, N, 6
Ma
 • sčítání a odčítání v oboru  0 – 6
 • porovnávání čísel, práce s řadou čísel
Prv
 • zima, pozorujeme změny počasí
 • Vánoce a Nový rok
 • péče o zvěř
 • zimní sporty a hry

leden 2020

Předmět Učivo
Čj
 • rozpoznávání písmen  D d, K k, R r, V v
 • čtení nahlas a s porozuměním slov a jednoduchých vět
 • naslouchání pohádkám a příběhům
 • správné řazení hlásek ve slabice, slabik ve slově a slov ve větě

 • správné umísťování znamének ve slovech a ve větách 
 • správné psaní písmen a číslic:  d, D, k, U, Y, I, K, r, P,R, 7
Ma
 • sčítání a odčítání v oboru do 7
 • hry s hrací kostkou
Prv
 • části dne, hodina, den, týden, měsíce
 • člověk a jeho zdraví
 • naše tělo a péče o něj

únor 2020

Předmět Učivo
Čj
 • rozpoznávání písmen  Z z, H h, au, ou
 • čtení nahlas a s porozuměním slov a jednoduchých vět
 • opis, přepis a diktát slov a vět
 • správné psaní písmen a číslic: v,V, z, Z, h, H, au, ou, 8
Ma
 • sčítání a odčítání v oboru do 8
Prv
 • nemoc a úraz
 • pozor na nebezpečí, chování při nehodách, důležitá telefonní čísla
 • denní režim
 • výživa a vhodné oblečení

březen 2020

Předmět Učivo
Čj
 • rozpoznávání písmen  Š š, C c, Č č, B b
 • čtení nahlas a s porozuměním textů přiměřeného rozsahu a náročnosti
 • správné psaní písmen a číslic: S,Š,š,L,c,C,E,č,Č,b,B,9
 • psaní velkých písmen u typických vlastních jmen osob, zvířat
 • rozeznávání - nadpis, řádek, odstavec
 • naslouchání literárním textům – O ŠÍPKOVÉ RŮŽENCE, ČERVENÁ KARKULKA, BUDULÍNEK
Ma
 • sčítání a odčítání v oboru do 9
 • řešení a vytváření slovních úloh
Prv
 • jaro v přírodě
 • domácí zvířata a jejich mláďata
 • Velikonoce

duben 2020

Předmět Učivo
Čj
 • rozpoznávání písmen  Ž ž, Ř ř, G g, F f
 • čtení nahlas a s porozuměním textů přiměřeného rozsahu a náročnosti
 • správné psaní písmen: ž, Ž, ř, Ř, g, G, f, F
 • psaní jednoduchých vět
 • dělení slov na konci řádku s pomocí učitele
 • naslouchání literárním textům – O VELKÉ ŘEPĚ, KNÍŽKA FERDY MRAVENCE
Ma
 • sčítání a odčítání v oboru do 10
 • zápis a čtení čísel  0 – 20, porovnávání čísel, práce s řadou čísel do 20
 • sčítání a odčítání v oboru čísel do 20 bez přechodu desítky
Prv
 • místo, kde žijeme, moje bydliště
 • domov, okolí, důležité objekty
 • Den Země

květen 2020

Předmět Učivo
Čj
 • rozpoznávání písmen  Ch, ch, ď, ť, ň
 • správné čtení a psaní skupin di, ti, ni, dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě, fě
 • čtení nahlas plynule a s porozuměním textů přiměřeného rozsahu a náročnosti
 • recitace kratšího básnického textu přiměřeného věku
Ma
 • sčítání a odčítání v oboru čísel do 20 bez přechodu desítky
 • řešení slovních úloh s využitím vztahů o x více (méně) v oboru 0 - 20
Prv
 • Svátek matek
 • dopravní značky, chování chodců a cyklistů
 • předcházení úrazům a nehodám, základy první pomoci

červen 2020

Předmět Učivo
Čj
 • rozpoznávání všech písmen abecedy ve vztahu jim odpovídajícím hláskám
 • čtení nahlas plynule a s porozuměním textů přiměřeného rozsahu a náročnosti
 • dodržování a kontrola správného pořadí písmen a úplnosti slov a vět
 • dodržování čitelnosti a úhlednosti psaného projevu
 • rozpoznávání správných tvarů, práce s chybou
 • ilustrace literárních děl pro děti
 • ukázky knih z domácí četby, doporučení knih spolužákům
Ma
 • sčítání a odčítání v oboru čísel do 20 bez přechodu desítky
 • řešení slovních úloh
 • poznávání a porovnávání geometrických útvarů: trojúhelník, čtverec, obdélník, kruh
Prv
 • léto v přírodě
 • volně žijící zvířata
 • prázdniny – upozornění na nebezpečí, ochrana člověka za mimořádných událostí

 

2.školní den

3.školní den

Oblíbené hračky

Vycházka v okolí školy

27.9. Podzimní vycházka po okolí Dobříše

4.10. Setkání se zvířátky z Hrachova

1.11. Exkurze u paní Kuskové - výroba hraček

8.11. Návštěva knihovny

7.11. První sníh :-)

18.11. Sklář ve škole

6.12. Mikuláš ve škole

Spolupráce s FEL ČVUT - vánoční obrázky

16.12. Hornický domek

18.12. Návštěva školky na Větrníku

19.12. Vánoce v Anglii - 8. C

19.12. Vánoční tradice v naší zemi - 3. D a hry ve třídě

20.12. Vycházka s krmením lesní zvěře

30.1.První vysvědčení a pasování na zámku