I.B

 
Rozvrhy hodin všech tříd najdete ZDE.
 
 

 
 
 
 
 
Učivo:

září 2018

Předmět Učivo
Čj - rozpoznávání a čtení nahlas písmen A a, O o, E e, U u
- sluchové rozlišení hlásek
- naslouchání literárním textům
- základní hygienické návyky
- příprava na psaní
- zdvořilé vystupování 
- pozdrav, oslovení, omluva, prosba, poděkování
Ma - číselná řada 1 - 5
- počítání předmětů v daném souboru
- vytváření různých konkrétních souborů s daným počtem prvků
- orientace v prostoru ( vlevo, vpravo, před, nad, pod ...)
Prv - škola
- cesta do školy
- denní režim
- podzim v přírodě

říjen 2018

Předmět Učivo      
Čj - mluvený projev - vypravování
- písemný projev - psaní prvků písmen a číslic, psaní písmen a číslic
- rozlišování krátkých a dlouhých samohlásek
- rozpoznávání písmen I i, Y y, L l, S s, M m
- literární pojmy - rozpočitadlo, hádanka, říkanka, pohádka
- naslouchání literárním textům

 
Ma - číselná řada 1 - 5
- čísla - čtení,  psaní, porovnávání
- grafické vyjádření vztahů ( < > = + - ) a odhad množství
- počítání předmětů v daném oboru
- sčítání a odčítání v oboru 1 - 3
Prv - domov, moje bydliště
- sbíráme plody podzimu
- listnaté a jehličnaté stromy
 

listopad 2018

Předmět Učivo
Čj - mluvený projev - zdvořilé vystupování
- písemný projev - psaní písmen a číslic, psaní slabik a slov
- rozpoznávání písmen P p, T t
- čtení a naslouchání
- literární pojmy - kniha , časopis, čtenář, spisovatel, ilustrator
 
Ma - číselná řada 1 - 5
- počítání prvků daného konkrétního souboru v oboru do 5
- vytváření konkrétního souboru s daným počtem prvků do 5
- součet a rozdíl čísel do 1 - 5
Prv - moje bydliště
- rodinné vztahy

prosinec 2018

Předmět Učivo
Čj - zdvořilé vystupování, vypravování
- psaní vět, rozlišování písma tiskacího a psacího, osvojování správných tvarů písmen a číslic, opis podle předlohy, přepis slov a vět
- rozpoznávání písmen J j, N n
- čtení nahlas a s porozuměním slov a jednoduchých vět
- skládání a rozkládání slabik, slov a vět
- čtení a naslouchání
M - číselná řada 0 - 6
- čtení a psaní číslic 0 - 6, práce s řadou čísel v oboru do 6
- počítání prvků daného konkrétního souboru s daným počtem prvků do 6
- sčítání a odčítání v oboru 0 - 6
Prv - rodina a tradice ( Vánoce )
- zima v přírodě
- péče o lesní zvěř

leden 2019

Předmět Učivo
Čj - vypravování
- rozlišování písma tiskacího a psacího
- osvojování správných tvarů písmen a číslic
- opis podle předlohy, přepis slov a vět
- rozpoznávání písmen Dd , Kk , R r , V v
- správné umístění znaménka ve slovech a větách
- psaní velkého písmena u typických vlastních jmen osob, zvířat
- psaní velkého písmene na počátku věty
- čtení a naslouchání
 
M - číselná řada 0 - 7
- čtení a psaní čísla 0 - 7, práce s řadou čísel v oboru do 7
- vytváření konkrétního souboru s daným počtem prvků do 7
- sčítání a odčítání v oboru 0 - 7
- hry s kostkou
Prv - pojem nový rok
- části dne, hodina, den, týden, měsíc, rok
- denní režim
- péče o zdraví, hygiena
- naše tělo a péče o něj

únor 2019

Předmět Učivo
Čj - osvojování správných tvarů písmen a číslic
- rozlišování písma tiskacího a psacího
- opis podle předlohy, přepis slova a věty
- psaní podle diktátu
- rozpoznávání písmen Z,z,H,h,au, ou
- určování počtu slabik ve slově, počtu slov ve větě
- psaní velkého písmena na počátku věty
- čtení a naslouchání, vypravování
M - číselná řada 0 - 8
- čtení a psaní čísla 0 - 8, práce s řadou čísel v oboru do 8
- počítání prvků daného konkrétního souboru v oboru do 8
- vytváření konkrétního souboru s daným počtem prvků do 8
- sčítání a odčítání v oboru 0 - 8
- slovní úlohy s porovnáváním čísel v oboru 0 - 8
Prv - základy první pomoci
- chování při nehodách, důležitá telefonní čísla
- orientace v čase, datum svého narození

březen 2019

Předmět Učivo
Čj - rozpoznávání písmen Š,š,C,c,Č,č,B,b
- osvojování správných tvarů písmen a číslic
- rozlišování písma tiskacího a psacího
- opis podle předlohy, přepis slova, věty
- správné umístění znaménka ve slovech a větách
- psaní velkého písmena počátku věty
- čtení a naslochání
M - číselná řada 0 - 9
- čtení a psaní čísla 0 - 9, práce s řadou čísel v oboru do 9
- porovnávání přirozených čísel v oboru do 9
- počítání prvků daného konkrétního souboru v oboru do 9
- vytváření konkrétního souboru s daným počtem prvků do 9
- sčítání a odčítání v oboru 0 - 9, využití komutativnosti sčítání
- slovní úlohy s porovnáváním čísel  v oboru 0 - 9
Prv - jarní práce na zahradě a na poli
- poznávání některých jarních rostlin
- volně žijící zvířata
- domácí a hospodářská zvířata

duben 2019

Předmět Učivo
Čj - opis podle předlohy, přepis slova a věty
- psaní podle diktátu
- čitelnost a úhlednost psaného projevu
- rozpoznávání písmen Ž,ž,Ř,ř,G,g,F,f
- určování počtu slabik ve slově, počtu slov ve větě
- správné umístění znaménka ve slovech a větách
- psaní velkého písmena na počátku věty
- čtení a naslouchání
- kniha, časopis, čtenář, spisovatel, ilustrátor
M - číselná řada o - 10
- čtení a psaní čísla 0 - 10, práce s řadou čísel v oboru do 10
-  porovnávání přirozených čísel v oboru do 10
- počítání prvků daného konkrétního souboru s daným počtem prvků do 10 včetně
- sčítání a odčítání v oboru 0 - 10, využití komutativnosti sčítání
- slovní úlohy s porovnávání čísel v oboru 0 - 10
Prv - moje bydliště

květen 2019

Předmět Učivo
Čj - osvojování správných tvarů písmen a číslic
- opis podle předlohy, přepis slova a věty
- psaní podle diktátu
- čitelnost a úhlednost psaného  projevu
- rozpoznávání písmen Ch,ch, ď, ť, ň
- správné psaní a čtení skupin di, ti, ni, dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě, fě
- literární pojmy  - rozpočitadlo, hádanka, říkanka, pohádka
- kniha, časopis, čtenář, spisovatel, ilustrátor
M - číselná řada 0 - 20
- čtení a psaní čísel 0 - 20, práce s řadou čísel v oboru do 20
- porovnávání přirozených čísel v oboru do 20
- počítání prvků daného konkrétního souboru v oboru do 20
- vytváření konkrétního souboru s daným počtem prvků do 20
- sčítání a odčítání v oboru 0 - 10 a 10 - 20 bez přechodu desítky
- slovní úlohy
Prv - Svátek matek
- nejdůležitejší dopravní značky
- chování chodců a cyklistů v silničním provozu

červen 2019

Předmět Učivo
Čj  
M  
Prv