I. B

Učivo:

září 2019

Předmět Učivo
Čj
 • Čtení
 • Naslouchání
 • Písemný projev - základní hygienické návyky, příprava na psaní
 • Mluvený projev – oslovení, zdvořilé vystupování
 • Hláska - sluchové rozlišení hlásek, výslovnost hlásek
 • Slabika - počet slabik ve slově
 • Rozpoznávání a čtení nahlas písmen A a, O o, E e, U u
Ma
 • Číselná řada 1-5:
 • Počítání předmětů v daném souboru
 • Vytváření různých konkrétních souborů s daným počtem prvků
 • Čtení, psaní, porovnávání
 • G - geometrické pojmy vpravo, vlevo, pod, nad, před, za, nahoře, dole
Prv
 • Škola
 • Cesta do školy
 • Osobní bezpečí
 • Denní režim
 • Podzim v přírodě

říjen 2019

Předmět Učivo
Čj
 • Mluvený projev – vypravování
 • Písemný projev - psaní prvků písmen a číslic
 • Správné psaní písmen a číslic:  l,e,i,u,a,o,1,2,3
 • Rozlišování krátkých a dlouhých samohlásek
 • Rozpoznávání písmen  I i, Y y, L l, S s, M m
 • Naslouchání literárním textům
Ma
 • Číselná řada 1-5:
 • Vztahy menší, větší, rovno
 • Čísla – čtení, psaní, porovnávání
 • Grafické vyjádření vztahů (< > = + - ) a odhad množství
 • Počítání předmětů v daném  souboru
 • Sčítání a odčítání v oboru do 3
 • G - geometrické pojmy vpravo, vlevo, pod, nad, před, za, hned před, hned za, nahoře, dole
Prv
 • Domov
 • Moje bydliště
 • Sbíráme plody podzimu
 • Listnaté a jehličnaté stromy

listopad 2019

Předmět Učivo
Čj  
Ma  
Prv  

prosinec 2019

Předmět Učivo
Čj  
Ma  
Prv  

leden 2020

Předmět Učivo
Čj  
Ma  
Prv  

únor 2020

Předmět Učivo
Čj  
Ma  
Prv  

březen 2020

Předmět Učivo
Čj  
Ma  
Prv  

duben 2020

Předmět Učivo
Čj  
Ma  
Prv  

květen 2020

Předmět Učivo
Čj  
Ma  
Prv  

červen 2020

Předmět Učivo
Čj  
Ma  
Prv