I. B

Učivo:

září 2019

Předmět Učivo
Čj
 • Čtení
 • Naslouchání
 • Písemný projev - základní hygienické návyky, příprava na psaní
 • Mluvený projev – oslovení, zdvořilé vystupování
 • Hláska - sluchové rozlišení hlásek, výslovnost hlásek
 • Slabika - počet slabik ve slově
 • Rozpoznávání a čtení nahlas písmen A a, O o, E e, U u
Ma
 • Číselná řada 1-5:
 • Počítání předmětů v daném souboru
 • Vytváření různých konkrétních souborů s daným počtem prvků
 • Čtení, psaní, porovnávání
 • G - geometrické pojmy vpravo, vlevo, pod, nad, před, za, nahoře, dole
Prv
 • Škola
 • Cesta do školy
 • Osobní bezpečí
 • Denní režim
 • Podzim v přírodě

říjen 2019

Předmět Učivo
Čj
 • Mluvený projev – vypravování
 • Písemný projev - psaní prvků písmen a číslic
 • Správné psaní písmen a číslic:  l,e,i,u,a,o,1,2,3
 • Rozlišování krátkých a dlouhých samohlásek
 • Rozpoznávání písmen  I i, Y y, L l, S s, M m
 • Naslouchání literárním textům
Ma
 • Číselná řada 1-5:
 • Vztahy menší, větší, rovno
 • Čísla – čtení, psaní, porovnávání
 • Grafické vyjádření vztahů (< > = + - ) a odhad množství
 • Počítání předmětů v daném  souboru
 • Sčítání a odčítání v oboru do 3
 • G - geometrické pojmy vpravo, vlevo, pod, nad, před, za, hned před, hned za, nahoře, dole
Prv
 • Domov
 • Moje bydliště
 • Sbíráme plody podzimu
 • Listnaté a jehličnaté stromy

listopad 2019

Předmět Učivo
Čj
 • Čtení a naslouchání
 • Písemný projev - psaní písmen a číslic, psaní slabik a slov
 • Mluvený projev - pozdrav, oslovení, omluva, prosba, poděkování
 • Správné psaní písmen a číslic:  m,M,t,p,s,A,O,4,5
 • Rozpoznávání písmen  P p, T t
 • Literární pojmy - kniha, časopis, čtenář, spisovatel, ilustrátor
Ma
 • Číselná řada 1-5:
 • Čtení a psaní čísla 1 - 5
 • Počítání prvků daného konkrétního souboru v oboru do 5
 • Vytváření konkrétního souboru s daným počtem prvků do 5
 • Součet a rozdíl čísel do 1-5
 • G - rovinné obrazce
Prv
 • Moje bydliště
 • Rodinné vztahy
 • Listnaté a jehličnaté stromy

prosinec 2019

Předmět Učivo
Čj
 • Písemný projev – správné psaní písmen a číslic:  T,j,J,y,n,N,6
 • Písemný projev – rozlišování písma tiskacího a psacího
 • Písemný projev – opis podle předlohy, přepis slova a věty
 • Rozpoznávání písmen J j, N n
 • Rozlišování věty, slova, slabiky, hlásky (písmena)
 • Psaní velkého písmena na počátku věty
 • Tvořivé činnosti s textem - přednes literárních textů
Ma
 • Číselná řada 0-6:
 • Čtení a psaní čísla 0-6, práce s řadou čísel v oboru do 6
 • Počítání prvků daného konkrétního souboru v oboru do 6
 • Vytváření konkrétního souboru s daným počtem prvků do 6
 • Sčítání a odčítání v oboru 0-6
 • G - trojúhelník, čtverec, obdélník, kruh
Prv
 • Rodina a tradice (Vánoce)
 • Zima v přírodě, péče o lesní zvěř

leden 2020

Předmět Učivo
Čj
 • Mluvený projev – vypravování
 • Písemný projev – správné psaní písmen a číslic:  d,D,k,U,Y,I,K.r,P,R,7
 • Písemný projev – opis podle předlohy, přepis slova a věty
 • Písemný projev – psaní podle diktátu: písmena, slabiky, jednoduchá slova
 • Rozpoznávání písmen  D d, K k, R r, V v
 • Psaní velkého písmena na počátku věty
 • Čtení a naslouchání
Ma
 • Číselná řada 0-7:
 • Čtení a psaní čísla 0-7, práce s řadou čísel v oboru do 7
 • Počítání prvků daného konkrétního souboru v oboru do 7
 • Vytváření konkrétního souboru s daným počtem prvků do 7
 • Sčítání a odčítání v oboru 0-7
 • Hry s kostkou
 • G - rovinné obrazce
Prv
 • Pojem - nový rok, Nový rok
 • Péče o zdraví, hygiena
 • Naše tělo a péče o něj
 • Výživa, vhodné oblečení
 • Části dne, hodina, den, týden, měsíc, rok
 • Denní režim

únor 2020

Předmět Učivo
Čj  
Ma  
Prv  

březen 2020

Předmět Učivo
Čj  
Ma  
Prv  

duben 2020

Předmět Učivo
Čj  
Ma  
Prv  

květen 2020

Předmět Učivo
Čj  
Ma  
Prv  

červen 2020

Předmět Učivo
Čj  
Ma  
Prv