I. C

Učivo:

září 2019

Předmět Učivo
Čj
 • rozpoznávání a čtení nahlas písmen A a, O o, E e, U u
 • sluchové rozlišování hlásek ve slovech
 • rozlišování dlouhých a krátkých samohlásek
 • respektování základních komunikačních pravidel rozhovoru
 • střídání rolí mluvčího a posluchače
 • zdvořilé vystupování
 • pozdrav, oslovení, omluva, prosba, poděkování

 

Písemný projev

 • nacvičování správného sezení, držení tužky, umístění sešitu
 • činnosti a přípravné cviky pro uvolňování ruky k psaní
 • kresebné cviky velkých tvarů
Ma
 • Číselná řada 1-5:
 • Počítání předmětů v daném souboru
 • Vytváření různých konkrétních souborů s daným počtem prvků
 • Čtení, psaní, porovnávání
 • G - geometrické pojmy vpravo, vlevo, pod, nad, před, za, nahoře, dole
Prv
 • Škola
 • Cesta do školy
 • Osobní bezpečí
 • Denní režim
 • Podzim v přírodě

říjen 2019

Předmět Učivo
Čj
 • rozpoznávání písmen  I i, Y y, L l, S s, M m
 • skládání a rozkládání slabik
 • spojování písmen a slabik s obrázkem
 • určování počtu slabik ve slově
 • naslouchání pohádkám a příběhům

 • obtahování a psaní jednotlivých prvků písmen a číslic (čáry, oblouky, zátrhy, ovály, kličky, vlnovky)
 • rozlišování písmen tiskacích a psacích
 • správné psaní písmen a číslic: l, e, i, u, 1, 2, 3
Ma
 • porovnávání čísel
 • užívání a zápis znaků < , >, =
 • sčítání a odčítání v oboru do 3
Prv
 • podzim v přírodě
 • pozorování počasí
 • sbíráme plody podzimu
 • ovoce a zelenina
 • listnaté a jehličnaté stromy

listopad 2019

Předmět Učivo
Čj
 • rozpoznávání písmen  M m, P p, T t
 • čtení, skládání a rozkládání slabik, slov, vět
 • pečlivá výslovnost, opravování své výslovnosti

 • správné psaní písmen a číslic: a, o, m, M, t, p, s, 4, 5
 • spojování písmen ve slabiky a slabik ve slova
 • rozpoznávání správných tvarů, práce s chybou
Ma
 • sčítání a odčítání v oboru do 4
 • práce s řadou čísel do 5, určování chybějícího čísla v řadě
 • sčítání a odčítání v oboru do 5
Prv
 • Moje bydliště
 • Rodinné vztahy
 • Listnaté a jehličnaté stromy

prosinec 2019

Předmět Učivo
Čj
 • rozpoznávání písmen  J j, N n
 • čtení nahlas a s porozuměním slov a jednoduchých vět
 • skládání a rozkládání slabik, slov a vět

 • psaní velkých písmen na začátku věty
 • správné umísťování znamének ve slovech a ve větách - tečka, čárka, otazník, vykřičník
 • správné psaní písmen a číslic:  A, O, T, j, J, y, n, N, 6
Ma
 • sčítání a odčítání v oboru  0 – 6
 • porovnávání čísel, práce s řadou čísel
Prv
 • zima, pozorujeme změny počasí
 • Vánoce a Nový rok
 • péče o zvěř
 • zimní sporty a hry

leden 2020

Předmět Učivo
Čj - rozpoznání písmen D d, K k, R r, V v
- čtení nahlas a s porozuměním slov a jednoduchých vět
- naslouchání pohádkám
-správné řazení hlásek ve slabice
- správné psaní písmen a číslic: d, D, k, U, Y, I, K, r, P, R, 7
-správné umísťování znamének ve slovech
Ma - sčítání a odčítání v oboru do 7
- hry s hrací kostkou
- G- rovinné obrazce
Prv - Nový rok
- části dne, hodina, den, týden, měsíc
- člověk a jeho zdraví
- naše tělo a péče o něj

únor 2020

Předmět Učivo
Čj - rozpoznávání písmen Z z, H h, au, ou
- čtení nahlas a s porozuměním slov a jednoduchých vět
- opis, přepis a diktát slov a vět
- správné psaní písmen a číslic: v, V, z. Z, h, H, au, ou, 8
Ma - sčítání a odčítání do 8
 
Prv - nemoc a úraz
- pozor na nebezpečí, chování při nehodách, důležitá telefonní čísla
- denní režim
- výživa a vhodné oblečení

březen 2020

Předmět Učivo
Čj  
Ma - sčítání a odčítání v oboru do 9
- řešení a vytváření slovníh úloh
Prv - jaro v přírodě
- domácí zvířata a jejich mláďata
- Velikonoce

duben 2020

Předmět Učivo
Čj  
Ma  
Prv  

květen 2020

Předmět Učivo
Čj  
Ma  
Prv  

červen 2020

Předmět Učivo
Čj  
Ma  
Prv