I. C

Učivo:

září 2019

Předmět Učivo
Čj
 • rozpoznávání a čtení nahlas písmen A a, O o, E e, U u
 • sluchové rozlišování hlásek ve slovech
 • rozlišování dlouhých a krátkých samohlásek
 • respektování základních komunikačních pravidel rozhovoru
 • střídání rolí mluvčího a posluchače
 • zdvořilé vystupování
 • pozdrav, oslovení, omluva, prosba, poděkování

 

Písemný projev

 • nacvičování správného sezení, držení tužky, umístění sešitu
 • činnosti a přípravné cviky pro uvolňování ruky k psaní
 • kresebné cviky velkých tvarů
Ma
 • Číselná řada 1-5:
 • Počítání předmětů v daném souboru
 • Vytváření různých konkrétních souborů s daným počtem prvků
 • Čtení, psaní, porovnávání
 • G - geometrické pojmy vpravo, vlevo, pod, nad, před, za, nahoře, dole
Prv
 • Škola
 • Cesta do školy
 • Osobní bezpečí
 • Denní režim
 • Podzim v přírodě

říjen 2019

Předmět Učivo
Čj
 • rozpoznávání písmen  I i, Y y, L l, S s, M m
 • skládání a rozkládání slabik
 • spojování písmen a slabik s obrázkem
 • určování počtu slabik ve slově
 • naslouchání pohádkám a příběhům

 • obtahování a psaní jednotlivých prvků písmen a číslic (čáry, oblouky, zátrhy, ovály, kličky, vlnovky)
 • rozlišování písmen tiskacích a psacích
 • správné psaní písmen a číslic: l, e, i, u, 1, 2, 3
Ma
 • porovnávání čísel
 • užívání a zápis znaků < , >, =
 • sčítání a odčítání v oboru do 3
Prv
 • podzim v přírodě
 • pozorování počasí
 • sbíráme plody podzimu
 • ovoce a zelenina
 • listnaté a jehličnaté stromy

listopad 2019

Předmět Učivo
Čj  
Ma  
Prv  

prosinec 2019

Předmět Učivo
Čj  
Ma  
Prv  

leden 2020

Předmět Učivo
Čj  
Ma  
Prv  

únor 2020

Předmět Učivo
Čj  
Ma  
Prv  

březen 2020

Předmět Učivo
Čj  
Ma  
Prv  

duben 2020

Předmět Učivo
Čj  
Ma  
Prv  

květen 2020

Předmět Učivo
Čj  
Ma  
Prv  

červen 2020

Předmět Učivo
Čj  
Ma  
Prv