I.C

 
Rozvrhy hodin všech tříd najdete ZDE.
 
Kontakt: jana.holeckova@2zsdobris.cz
 
Učivo:

září 2018

Předmět Učivo
Čj - rozpoznávání a čtení nahlas písmen A a, O o, E e, U u
- sluchové rozlišení hlásek
- naslouchání literárním textům
- základní hygienické návyky
- příprava na psaní
- zdvořilé vystupování
- pozdrav, oslovení, omluva, prosba, poděkování
Ma - číselná řada 1 - 5
- počítání předmětů v daném souboru
- vytváření různých konkrétních souborů s daným počtem prvků
- orientace v prostoru (vlevo, vpravo, před, nad, pod...)
Prv - škola
- cesta do školy
- denní režim
- podzim v přírodě

říjen 2018

Předmět Učivo      
Čj
 • mluvený projev – vypravování
 • písemný projev - psaní prvků písmen a číslic, psaní písmen a číslic
 • rozlišování krátkých a dlouhých samohlásek
 • rozpoznávání písmen  I i, Y y, L l, S s, M m
 • literární pojmy -  rozpočitadlo, hádanka, říkanka, pohádka
 • naslouchání literárním textům
Ma
 • číselná řada 1-5
 • čísla – čtení, psaní, porovnávání
 • grafické vyjádření vztahů (< > = + - ) a odhad množství
 • počítání předmětů v daném souboru
 •  sčítání a odčítání v oboru do 5
Prv
 • domov, moje bydliště
 • sbíráme plody podzimu
 • listnaté a jehličnaté stromy
 • stěhovaví ptáci

listopad 2018

Předmět Učivo
Čj
 • mluvený projev - zdvořilé vystupování
 • písemný projev - psaní písmen a číslic, psaní slabik a slov
 • rozpoznávání písmen  P p, T t
 • čtení slabik a slov
 • naslouchání četbě
 • literární pojmy - kniha, časopis, čtenář, spisovatel, ilustrátor
Ma
 • číselná řada 0-5
 • počítání prvků daného konkrétního souboru v oboru do 5
 • vytváření konkrétního souboru s daným počtem prvků do 5
 • součet a rozdíl čísel 0-5
Prv
 • moje bydliště
 • rodinné vztahy

prosinec 2018

Předmět Učivo
Čj
 • Mluvený projev - zdvořilé vystupování
 • Mluvený projev – vypravování
 • Písemný projev – psaní slov
 • Písemný projev – rozlišování písma tiskacího a psacího
 • Písemný projev – osvojování správných tvarů písmen a číslic
 • Písemný projev – opis podle předlohy, přepis slov
 • Rozpoznávání písmen J j, N n
 • Psaní velkého písmena u typických vlastních jmen osob, zvířat
 • Psaní velkého písmena na počátku věty
 • Čtení a naslouchání
 • Tvořivé činnosti s textem - přednes literárních textů
M
 • Číselná řada 0-6
 • Čtení a psaní čísla 0-6, práce s řadou čísel v oboru do 6
 • Počítání prvků daného konkrétního souboru v oboru do 6
 • Vytváření konkrétního souboru s daným počtem prvků do 6
 • Sčítání a odčítání v oboru 0-6
Prv
 • Rodina a tradice (Vánoce)
 • Zima v přírodě
 • Péče o lesní zvěř

leden 2019

Předmět Učivo
Čj
 • Mluvený projev – vypravování
 • Písemný projev – rozlišování písma tiskacího a psacího
 • Písemný projev – osvojování správných tvarů písmen a číslic
 • Písemný projev – opis podle předlohy, přepis slova a věty
 • Rozpoznávání písmen  D d, K k, R r, V v
 • Správné umístění znaménka ve slovech a větách
 • Psaní velkého písmena u typických vlastních jmen osob, zvířat
 • Psaní velkého písmena na počátku věty
 • Čtení a naslouchání
M
 • Číselná řada 0-7
 • Čtení a psaní čísla 0-7, práce s řadou čísel v oboru do 7
 • Počítání prvků daného konkrétního souboru v oboru do 7
 • Vytváření konkrétního souboru s daným počtem prvků do 7
 • Sčítání a odčítání v oboru 0-7
 • Hry s kostkou
Prv
 • Pojem - nový rok, Nový rok
 • Části dne, hodina, den, týden, měsíc, rok
 • Denní režim
 • Péče o zdraví, hygiena
 • Naše tělo a péče o něj

únor 2019

Předmět Učivo
Čj
 • Mluvený projev – vypravování
 • Písemný projev – osvojování správných tvarů písmen a číslic
 • Písemný projev – rozlišování písma tiskacího a psacího
 • Písemný projev – opis podle předlohy, přepis slova a věty
 • Písemný projev – psaní podle diktátu
 • Rozpoznávání písmen  Z z, H h, au, ou
 • Určování počtu slabik ve slově, počtu slov ve větě
 • Psaní velkého písmena na počátku věty
 • Čtení a naslouchání
M
 • Číselná řada 0-8
 • Čtení a psaní čísla 0-8, práce s řadou čísel v oboru do 8
 • Počítání prvků daného konkrétního souboru v oboru do 8
 • Vytváření konkrétního souboru s daným počtem prvků do 8
 • Sčítání a odčítání v oboru 0-8
 • Slovní úlohy s porovnáváním čísel v oboru 0-8
Prv
 • Základy první pomoci
 • Chování při nehodách, důležitá telefonní čísla
 • Orientace v čase, datum svého narození

březen 2019

Předmět Učivo
Čj
 • Písemný projev – osvojování správných tvarů písmen a číslic
 • Písemný projev – rozlišování písma tiskacího a psacího
 • Písemný projev – opis podle předlohy, přepis slova a věty
 • Písemný projev – psaní podle diktátu: jednoduchá slova a věty
 • Rozpoznávání písmen  Š š, C c, Č č, B b
 • Správné umístění znaménka ve slovech a větách
 • Psaní velkého písmena u typických vlastních jmen osob, zvířat
 • Psaní velkého písmena na počátku věty
 • Čtení a naslouchání
M
 • Číselná řada 0-9
 • Čtení a psaní čísla 0-9, práce s řadou čísel v oboru do 9
 • Porovnávání přirozených čísel v oboru do 9
 • Počítání prvků daného konkrétního souboru v oboru do 9
 • Vytváření konkrétního souboru s daným počtem prvků do 9
 • Sčítání a odčítání v oboru 0-9, využití komutativnosti sčítání
 • Slovní úlohy s porovnáváním čísel v oboru 0-9
Prv
 • Jaro v přírodě
 • Jarní práce na zahradě a na poli
 • Poznávání některých jarních rostlin
 • Volně žijící zvířata
 • Domácí a hospodářská zvířata
 • Rodina a tradice

duben 2019

Předmět Učivo
Čj
 • Písemný projev – opis podle předlohy, přepis slova a věty
 • Písemný projev – psaní podle diktátu
 • Písemný projev – čitelnost a úhlednost psaného projevu
 • Rozpoznávání písmen  Ž ž, Ř ř, G g, F f
 • Určování počtu slabik ve slově, počtu slov ve větě
 • Správné umístění znaménka ve slovech a větách
 • Psaní velkého písmena na počátku věty
 • Čtení a naslouchání
 • Kniha, časopis, čtenář, spisovatel, ilustrátor
M
 • Číselná řada 0-10
 • Čtení a psaní čísla 0-10, práce s řadou čísel v oboru do 10
 • Porovnávání přirozených čísel v oboru do 10
 • Počítání prvků daného konkrétního souboru v oboru do 10
 • Vytváření konkrétního souboru s daným počtem prvků do 10 včetně
 • Sčítání a odčítání v oboru 0-10, využití komutativnosti sčítání
 • Slovní úlohy s porovnáváním čísel v oboru 0-10
Prv
 • Moje bydliště
   

květen 2019

Předmět Učivo
Čj
 • Písemný projev – osvojování správných tvarů písmen a číslic
 • Písemný projev – opis podle předlohy, přepis slova a věty
 • Písemný projev – psaní podle diktátu
 • Písemný projev – čitelnost a úhlednost psaného projevu
 • Rozpoznávání písmen  Ch ch,  ď, ť, ň
 • Správné psaní a čtení skupin di, ti, ni, dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě, fě
 • Literární pojmy - rozpočitadlo, hádanka, říkadlo, pohádka
 • Kniha, časopis, čtenář, spisovatel, ilustrátor
M
 • Číselná řada 0-20
 • Čtení a psaní čísel 0-20, práce s řadou čísel v oboru do 20
 • Porovnávání přirozených čísel v oboru do 20
 • Počítání prvků daného konkrétního souboru v oboru do 20
 • Vytváření konkrétního souboru s daným počtem prvků do 20
 • Sčítání a odčítání v oboru 0-10 a 10-20 bez přechodu desítky
 • Slovní úlohy
Prv
 • Svátek matek
 • Nejdůležitější dopravní značky
 • Chování chodců a cyklistů v silničním provozu    

červen 2019

Předmět Učivo
Čj
 • Mluvený projev – vypravování
 • Písemný projev – opis podle předlohy, přepis slova a věty
 • Písemný projev – psaní podle diktátu
 • Určování počtu slabik ve slově, počtu slov ve větě
 • Rozlišování dlouhé a krátké samohlásky
 • Správné umístění znaménka ve slovech a větách
 • Psaní velkého písmena u typických vlastních jmen osob, zvířat
 • Psaní velkého písmena na počátku věty
 • Čtení a naslouchání
M
 • Číselná řada 0-20
 • Čtení a psaní čísel 0-20, práce s řadou čísel v oboru do 20
 • Porovnávání přirozených čísel v oboru do 20
 • Počítání prvků daného konkrétního souboru v oboru do 20
 • Vytváření konkrétního souboru s daným počtem prvků do 20
 • Sčítání a odčítání v oboru 0-10 a 10-20 bez přechodu desítky
 • Slovní úlohy
Prv
 • Chování při nehodách
 • Léto v přírodě