II.A

 
Rozvrhy hodin všech tříd najdete ZDE.
 
Učivo:

září 2018

Předmět Učivo
Čj
 • opakování – co umíme z první třídy
 • vyprávění vlastního zážitku z prázdnin
 • respektování komunikačních pravidel, pozdrav, poděkování, omluva
 • abeceda, řazení a vyhledávání slov
 • rozlišování obecných a vlastních jmen, psaní velkých písmen
 • hlasité a tiché čtení, kontrola porozumění
Ma
 • sčítání a odčítání do 20
 • řešení a vytváření slovních úloh
Aj
 • pozdrav, poděkování, představování
 • jednoduché pokyny
Prv
 • vzpomínáme na prázdniny
 • opakování z 1. třídy
 • pravidla slušného chování ve škole, rodině, společnosti
 • nebezpečí na silnici, pravidla bezpečnosti
 • rok, roční období, měsíce, týden, části dne, hodiny

říjen 2018

Předmět Učivo
Čj
 • rozpoznává druhy vět
 • zdůvodňuje psaní znamének na konci vět
 • píše psací písmena a číslice podle normy psaní s důrazem na štíhlost, dodržování sklonu 75stupňů a stejnoměrné výšky
 • čte s porozuměním nahlas i potichu
Ma
 • sčítání do 20 s přechodem desítky
 • řešení a vytváření slovních úloh
Aj
 • pojmenuje členy rodiny
 • porozumí jednoduchému poslechovému textu
Prv
 • rozmanitost přírody, podzim
 • ovoce a zelenina

listopad 2018

Předmět Učivo
Čj
 • porovnávání významu slov, vyhledávání slov opačného významu
 • slova nadřazená, podřazená, souřadná
 • rozdělení hlásek na samohlásky a souhlásky
 • odůvodňování a správné psaní ú, ů
 • čtení s porozuměním nahlas i potichu
Ma
 • sčítání a odčítání do 20 s přechodem desítky
 • číselná řada 0 - 100
 • orientace na číselné ose, čtení a zápis čísel
 • porovnávání čísel, používání symbolů < > =
 • řešení a vytváření slovních úloh na porovnávání čísel
 • zaokrouhlování čísel na desítky
Aj
 • pojmenuje základní školní potřeby
 • porozumí jednoduchému poslechovému textu
Prv
 • rozmanitost přírody, podzim
 • ovoce a zelenina

prosinec 2018

Předmět Učivo
Čj
 • rozdělení souhlásek na tvrdé, měkké a obojetné
 • zdůvodňování a správné psaní y po tvrdých souhláskách
 • vyprávění - vánoční přípravy, zvyky, obyčeje
 • psaní adresy, přání
Ma
 • počítání do 100 bez přechodu desítky
 • řešení slovních úloh
 • základní geometrické tvary
Aj
 • pojmenuje některé hračky
 • používá množné číslo podst. jmen s číslovkami
 • Vánoce v Anglii
Prv
 • zima - změny v přírodě, péče o zvěř, nebezpečí při zimních sportech
 • rodina a tradice - předvánoční a vánoční zvyky

leden 2019

Předmět Učivo
Čj
 • vyprávění vlastního zážitku
 • zdůvodňování a správné psaní y po tvrdých souhláskách
 • čtení s porozuměním
Ma
 • porovnávání čísel, používání symbolů < > =
 • počítání po jedné, po desítkách do 100
 • zaokrouhlování čísel na desítky
 • součet a rozdíl čísel v oboru do 100 bez přechodu desítky
 • počítání s použitím závorek
 • řešení a vytváření slovních úloh na  sčítání a odčítání
 • řešení a vytváření slovních úloh s využitím vztahů o n-více, o n-méně

Geometrie

 • práce s pravítkem
 • přímá čára, lomená čára, křivá čára
 • měření délky (cm, m)
Aj
 • hračky, barvy
 • množné číslo podst. jmen s číslovkami
Prv
 • člověk a jeho zdraví
 • lidé kolem nás

únor 2019

Předmět Učivo
Čj
 • procvičování psaní y po tvrdých souhláskách
 • zdůvodňování a správné psaní i po měkkých souhláskách
 • čtení s porozuměním
Ma
 • součet a rozdíl čísel v oboru do 100 s přechodem desítky
 • řešení a vytváření slovních úloh na  sčítání a odčítání
 • řešení a vytváření slovních úloh s využitím vztahů o n-více, o n-méně                
Aj
 • použití barvy s podst. jménem: a blue car... pojmenování základního oblečení, spojení počtu, barvy a podstatného jména
 • č.jed., používání množ.čísla u vybraných slov
 • (one blue T-shirt, two red socks...)
Prv
 • lidé kolem nás
 • lidé a čas
 • člověk a jeho zdraví

březen 2019

Předmět Učivo
Čj
 • procvičování psaní i - y po měkkých a tvrdých souhláskách
 • správná výslovnost a psaní ě ve slabikách dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě 
 • čtení s porozuměním
Ma
 • součet a rozdíl čísel v oboru do 100 s přechodem desítky
 • používání sčítání a odčítání při řešení praktických úloh
Aj
 • pojmenuje základní školní předměty, barvy, čísla
 • používá slovesný tvar To je… / It is…/
Prv
 • rozmanitost přírody – jaro
 • byliny a dřeviny
 • zvířata a jejich mláďata
 • základní části těla různých živočichů
 • péče o domácí zvíře

duben 2019

Předmět Učivo
Čj
 • zdůvodňování, správné psaní a doplňování znělých a neznělých souhlásek (B-P, D-T, …..)
 • psaní písmen a číslic podle normy psaní s důrazem na štíhlost, dodržování sklonu 75 stupňů a stejnoměrné výšky
 • čtení s porozuměním
Ma
 • názorné zavedení násobení a dělení na souborech různých předmětů
 • násobení jako opakované sčítání
 • násobilkové spoje 2-5
 • řady násobků daného čísla
Aj
 • pojmenuje základní předměty, barvy, čísla
 • používá množné číslo podstatných jmen
Prv
 • rozmanitost přírody
 • lidé kolem nás
 • místo, kde žijeme

květen 2019

Předmět Učivo
Čj
 • zdůvodňování, správné psaní a doplňování znělých a neznělých souhlásek
 • dodržuje jednotlivé tvary písmen, píše čitelně a úhledně
 • plynule čte s porozuměním nahlas i potichu
 • recituje báseň
Ma
 • násobilkové spoje 2-5
 • řady násobků daného čísla
 • řešení a vytváření slovních úloh s využitím n-krát méně, více
Aj
 • pojmenuje základní předměty, barvy, čísla
 • používá množné číslo podstatných jmen
Prv
 • rozmanitost přírody

červen 2019

Předmět Učivo
Čj
 • psaní velkých písmen na začátku slova, vlastní jména, místní jména
 •  čtení s porozuměním
 •  vypravování
 •  pozorné a soustředěné naslouchání četbě poezie a prózy
 •  orientace v jednoduchém textu pro děti
 •  IX. tvarová skupina písmen
Ma
 • užívá spoje násobilek 2-5
 • dělení v oboru násobilek 2-5
 •  časové jednotky - hodina, minuta, sekunda
 •  časové údaje na hodinách
Aj
 • domácí zvířata
 • pojmenuje běžná zvířata  
Prv
 • znaky léta
 • léto u vody, v lese, na louce
 • léto na statku