II. 

Učivo:

září 2019

Předmět Učivo
Čj - opakování - co umíme z 1.  třídy
- respektování komunikačních pravidel, pozdrav, poděkování omluva
- abeceda, řazení a vyhledávání slov
- rozlišování obecných a vlastních jmen, psaní velkých písmen
- hlasité a tiché čtení, kontrola porozumění
- vyprávění vlastního zážitku z prázdnin
Ma - sčítání a odčítání do 20
- řešení a vytváření slovních úloh
Aj - pozdrav, poděkování, představování
- jednoduché pokyny
Prv - opakování z 1. třídy
- prázdninové zážitky
- pravidla slušného chování ve škole, rodině, společnosti
- nebezpečí na silnici, pravidla bezpečnosti
- rok, roční období, měsíce, týden, části dne, hodiny

říjen 2019

Předmět Učivo
Čj - rozpoznává druhy vět
- zdůvodňuje psaní znamének na konci vět
- píše psací písmena a číslice podle normy
- dodržuje sklon 75 stupňů a stejnoměrnou výšku
- čte nahlas i potichu s porozuměním textu
Ma - sčítání do 20 s přechodem přes desítku
- řešení a vytváření slovních úloh
Aj - pojmenuje členy rodiny
- porozumí jednoduchému poslechovému textu
Prv - rozmanitost přírody - podzim
- ovoce a zelenina

listopad 2019

Předmět Učivo
Čj - porovnávání významu slov, vyhledávání slov opačného významu
- slova nadřazená, podřazená, souřadná
- rozdělení hlásek na samohlásky a souhlásky
- odůvodňování a správné psaní ú, ů
- čtení s porozuměním nahlas i potichu
Ma - sčítání a odčítání do 20 s přechodem desítky
- číselní řada 0 - 100
- orientace na číselné ose, čtení a zápis čísel
- porovnávání čísel, používání symbolů větší, menší, rovná se
- řešení a vytváření slovních úloh na porovnávání čísel
- zaokrouhlování čísel na desítky
Aj - pojmenuje základní školní potřeby
- porozumí jednoduchému poslechovému textu
Prv - rozmanitost přírody
- ovoce a zelenina

prosinec 2019

Předmět Učivo
Čj - rozdělení souhlásek na tvrdé, měkké a obojetné
- zdůvodňování a správné psaní y po tvrdých souhláskách
- vyprávění - vánoční přípravy, zvyky a obyčeje
- psaní adresy a přání
Ma - počítání do 100 bez přechodu desítky
- řešení slovních úloh
- základní geometrické tvary
Aj - pojmenuje některé hračky
- používá množné číslo podstatných jmen s číslovkami
- Vánoce v Anglii
Prv - zima - změny v přírodě, péče o zvěř, zimní sporty
- rodina a tradice - předvánoční a vánoční zvyky


Návštěva skláře - děti si vyslechly nejen  historii sklářského řemesla, ale 

     samy si vyfoukly skleněnou ozdobičku.

 

VÁNOČNÍ TVOŘENÍ - ČECHOVA STODOLA 

 

leden 2020

Předmět Učivo
Čj -zdůvodňování a správné psaní y po tvrdých souhláskách
- čtení s porozuměním
- vyprávění vlastního zážitku
Ma - porovnávání čísel a používání symbolů -  menší, větší, rovná se
- počítání po jedné, po desítkách do 100
- zaokrouhlování čísel na desítky
- součet a rozdíl čísel v oboru do 100 bez přechodu desítky
- počítání s použitím závorek
- řešení a vytváření slovních úloh na sčítání a odčítání
- řešení a vytváření slovních úloh s využitím vztahů o x - více a o x - méně
Geometrie - práce s pravítkem
                    - přímá čára, lomená čára, křivá čára
                    - měření délky - cm, m
Aj - hračky, barvy
- množné číslo podstatných jmen s číslovkami
Prv - člověk a jeho zdraví
- lidé kolem nás

únor 2020

Předmět Učivo
Čj - procvičování psaní y po tvrdých souhláskách
- zdůvodňování a správné psaní i po měkkých souhláskách
- čtení s porozuměním
Ma - součet a rozdíl čísel v oboru do 100 s přechodem desítky
- řešení a vytváření slovních úloh na sčítání a odčítání
- řešení a vytváření slovních úloh s využitím vztahů o x více, o x méně
Aj - použití barvy s podstatnýn jménem: a blue car...
Prv - lidé kolem nás
- lidé a čas
- člověk a jeho zdraví

březen 2020

Předmět Učivo
Čj  
Ma  
Aj  
Prv  

duben 2020

Předmět Učivo
Čj  
Ma  
Aj  
Prv  

květen 2020

Předmět Učivo
Čj  
Ma  
Aj  
Prv  

červen 2020

Předmět Učivo
Čj  
Ma  
Aj  
Prv