II.A

 
Rozvrhy hodin všech tříd najdete ZDE.
 
 
 
 
Učivo:

září 2017

Předmět Učivo
Český jazyk - opakování - co umíme z první třídy
- vyprávění vlastního zážitku z prázdnin
- respektování komunikačních pravidel, pozdrav, poděkování, omluva
- abeceda - řazení a vyhledávání slov
- rozlišování obecných a vlastních jmen - psaní velkých písmen
- hlasité a tiché čtení - kontrola porozumění
 
Matematika - sčítání a odčítání do 20
- řešení a vytváření slovních úloh
Anglický jazyk - pozdrav, poděkování, představování
- jednoduché pokyny
Prvouka - vzpomínáme na prázdniny - opakování z 1. třídy
- pravidla slušného chování ve škole, rodině, společnosti
- pravidla bezpečnosti na silnici
- rok, roční období, měsíce, týden, části dne, hodiny
   
   
 
 

říjen 2017

Předmět Učivo
Český jazyk  - rozpoznávání druhů vět
- zdůvodnění psaní znamének na konci vět
- psaní psacích písmen a číslic podle normy psaní
  s důrazem na štíhlost
- dodržování sklonu 75 stupňů a stejnoměrné výšky
- čtení s porozuměním nahlas i potichu
Matematika - sčítání do  20 s přechodem desítky
- řešení a vytváření slovních úloh
Anglický jazyk  - pojmenování členů rodiny
- porozumění jednoduchému poslechovému textu
Prvouka - podzim - rozmanitost přírody
- ovoce a zelenina
   
   
   

listopad 2017

Předmět Učivo
Český jazyk - porovnávání významu slov, vyhledávání slov opačného významu
- slova nadřazená, podřazená, souřadná
- rozdělení hlásek na samohlásky a souhlásky
- zdůvodňování a správné psaní ú, ů
- čtení s porozuměním nahlas i potichu
Matematika - sčítání a odčítání do 20 s přechodem desítky
- číselná řada 0-100
- orientace na číselné ose, čtení a zápis čísel
- porovnávání čísel, používání symbolů větší, menší, rovná se
- řešení a vytváření slovních úloh na porovnávání čísel
- zaokrouhlování čísel na desítky
Anglický jazyk  - pojmenuje základní školní potřeby
- porozumí jednoduchému poslechovému textu
Prvouka - rozmanitost přírody - podzim
- ovoce a zelenina
   
   
   

prosinec 2017

Předmět Učivo
Český jazyk  - rozdělení souhlásek na měkké, tvrdé a obojetné
- zdůvodňování a správné psaní y po tvrdých souhláskách
- vyprávění - vánoční přípravy, zvyky a obyčeje
- psaní adresy, psaní přání
Matematika  - počítání do 100 bez přechodu desítky
- řešení slovních úloh
- základní geometrické tvary
Anglický jazyk  - pojmenuje některé hračky
- používá množné číslo podstatných jmen s číslovkami
- Vánoce v Anglii
Prvouka  - zima - změny v přírodě, péče o zvěř, zimní sporty
- rodina a tradice - předvánoční a vánoční zvyky
   
   
   

leden 2018

Předmět Učivo
Český jazyk - vyprávění vlastního zážitku
- zdůvodňování a správné psaní y po tvrdých souhláskách
- čtení s porozuměním
Matematika  - porovnávání čísel, používání symbolů menší, větší, rovná se
- počítání po jedné a po desítkách do 100
- zaokrouhlování čísel na desítky
- součet a rozdíl čísel v oboru do 100 bez přechodu desítky
- počítání s použitím závorek
- řešení a vytváření slovních úloh na sčítání a odčítání a s využitím vztahů o ...více...méně
 GEOMETRIE
- práce s pravítkem
- přímá čára, lomená čára, křivá čára
- měření délky (cm, m)
Anglický jazyk - hračky, barvy
- množné číslo podstatných jmen s číslovkami
Prvouka - člověk a jeho zdraví
- lidé kolem nás
   
   
   

únor 2018

Předmět Učivo
Český jazyk - procvičování psaní y po tvrdých souhláskách
- zdůvodňování a správné psaní i po měkkých souhláskách
- čtení s porozuměním
Matematika  - součet a rozdíl čísel v oboru do 100 s přechodem desítky
- řešení a vytváření slovních úloh na sčítání a odčítání
- řešení a vytváření slovních úloh s využitím vztahů o n - více, o n- méně
Anglický jazyk - použití barvy s podstatným jménem: a blue car...
Prvouka  - lidé kolem nás
- lidé a čas
- člověk a jeho zdraví
   
   
   

březen 2018

Předmět Učivo
Český jazyk - procvičování psaní i/y po měkkých a tvrdých souhláskách
- správná výslovnost a psaní ě ve slabikách dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě
- čtení s porozuměním
Matematika  - součet a rozdíl čísel v oboru do 100 s přechodem desítky
- používání sčítání a odčítání při řešení praktických úloh
Prvouka - rozmanitost přírody - jaro
- byliny a dřeviny
- zvířata a jejich mláďata
- základní části těla různých živočichů
- péče o domácí zvíře
Anglický jazyk - pojmenuje základní školní předměty, barvy, čísla
- používá slovesný tvar To je...It is...
   
   
   

duben 2018

Předmět Učivo
Český jazyk - zdůvodňování, správné psaní a doplňování znělých a neznělých souhlásek ( B - P, D - T,....)
- psaní písmen a číslic podle normy psaní s důrazem na štíhlost, dodržování sklonu 75 stupňů a stejnoměrné výšky
- čtení s porozuměním
Matematika  - názorné zavedení násobení a dělení na souborech různých předmětů
- násobení jako opakované sčítání
- násobilkové spoje 2 - 5
- řady násobků daného čísla
Prvouka - rozmanitost přírody
- lidé kolem nás
- místo, kde žijeme
Anglický jazyk  - pojmenuje základní předměty, barvy, čísla
- používá množné číslo podstatných jmen
   
   
   

květen 2018

Předmět Učivo
   
   
   
   
   
   
   

červen 2018

Předmět Učivo
   
   
   
   
   
   
   

 

- hlasité a tiché čtení - kontrola poroz

 

 

 

EXKURZE V HASIČÁRNĚ

PODZIMNÍ TVOŘENÍ 

 

MIKULÁŠSKÁ NÁVŠTĚVA

VÁNOCE V HORNICKÉM DOMKU - PŘÍBRAM

O ČERVENÉ KARKULCE

Prvouka v zámeckém parku 

PRVOUKA NA SNĚHU 

VÝLET ZÁMEK HOŘOVICE