II. A

Učivo:

září 2019

Předmět Učivo
Čj - opakování - co umíme z 1.  třídy
- respektování komunikačních pravidel, pozdrav, poděkování omluva
- abeceda, řazení a vyhledávání slov
- rozlišování obecných a vlastních jmen, psaní velkých písmen
- hlasité a tiché čtení, kontrola porozumění
- vyprávění vlastního zážitku z prázdnin
Ma - sčítání a odčítání do 20
- řešení a vytváření slovních úloh
Aj - pozdrav, poděkování, představování
- jednoduché pokyny
Prv - opakování z 1. třídy
- prázdninové zážitky
- pravidla slušného chování ve škole, rodině, společnosti
- nebezpečí na silnici, pravidla bezpečnosti
- rok, roční období, měsíce, týden, části dne, hodiny

říjen 2019

Předmět Učivo
Čj - rozpoznává druhy vět
- zdůvodňuje psaní znamének na konci vět
- píše psací písmena a číslice podle normy
- dodržuje sklon 75 stupňů a stejnoměrnou výšku
- čte nahlas i potichu s porozuměním textu
Ma - sčítání do 20 s přechodem přes desítku
- řešení a vytváření slovních úloh
Aj - pojmenuje členy rodiny
- porozumí jednoduchému poslechovému textu
Prv - rozmanitost přírody - podzim
- ovoce a zelenina

listopad 2019

Předmět Učivo
Čj - porovnávání významu slov, vyhledávání slov opačného významu
- slova nadřazená, podřazená, souřadná
- rozdělení hlásek na samohlásky a souhlásky
- odůvodňování a správné psaní ú, ů
- čtení s porozuměním nahlas i potichu
Ma - sčítání a odčítání do 20 s přechodem desítky
- číselní řada 0 - 100
- orientace na číselné ose, čtení a zápis čísel
- porovnávání čísel, používání symbolů větší, menší, rovná se
- řešení a vytváření slovních úloh na porovnávání čísel
- zaokrouhlování čísel na desítky
Aj - pojmenuje základní školní potřeby
- porozumí jednoduchému poslechovému textu
Prv - rozmanitost přírody
- ovoce a zelenina

prosinec 2019

Předmět Učivo
Čj  
Ma  
Aj  
Prv  

leden 2020

Předmět Učivo
Čj  
Ma  
Aj  
Prv  

únor 2020

Předmět Učivo
Čj  
Ma  
Aj  
Prv  

březen 2020

Předmět Učivo
Čj  
Ma  
Aj  
Prv  

duben 2020

Předmět Učivo
Čj  
Ma  
Aj  
Prv  

květen 2020

Předmět Učivo
Čj  
Ma  
Aj  
Prv  

červen 2020

Předmět Učivo
Čj  
Ma  
Aj  
Prv