II.B

 
Rozvrhy hodin všech tříd najdete ZDE.
 
 
 
Učivo:

září 2017

Předmět Učivo
Čj - opakování - co umíme z první třídy
- vyprávění vlastního zážitku z prázdnin
- respektování komunikačních pravidel, pozdrav, poděkování, omluva
- abeceda, řazení a vyhledávání slov
- rozlišování obecných a vlastních jmen, psaní velkých písmen
- hlasité a tiché čtení, kontrola porozumění
Ma - sčítání a odčítání do 20
- řešení a vytváření slovních úloh
Aj - pozdrav, poděkování, představování
- jednoduché pokyny
Prv - vzpomínáme na prázdniny
- opakování z 1. třídy
- pravidla slušného chování ve škole, rodině, společnosti
- nebezpečí na silnici,pravidla bezpečnosti
- rok, roční období, měsíce, týden, části dne, hodiny
   
   
 
 

říjen 2017

Předmět Učivo
Čj - rozpoznává druhy vět
- zdůvodňuje psaní znamének na konci vět
- píše psací písmena a číslice podle normy psaní s důrazem na štíhlost, 
  dodržování sklonu 75 stupňů a stejnoměrné výšky
- čte s porozuměním nahlas i potichu
M - sčítání do 20 s přechodem desítky
- řešení a vytváření slovních úloh
Aj - pojmenuje členy rodiny
- porozumí jednoduchému poslechovému textu
Prv - rozmanitost přírody, podzim
- ovoce a zelenina
   
   
   

listopad 2017

Předmět Učivo
Čj - porovnávání významu slov, vyhledávání slov opačného významu
- slova nadřazená, podřazená, souřadná
- rozdělení hlásek na samohlásky a souhlásky
- odůvodňování  a správné psaní ú, ů
- čtení s porozuměním  nahlas i potichu
Ma - sčítání a odčítání do 20 s přechodem desítky
- číselná řada 0 - 100
- orientace na číselné ose, čtení a zápis čísel
- porovnávání čísel, používání symbolů < > =
- řešení a vytváření slovních úloh na porovnávání čísel
- zaokrouhlování čísel na desítky
Aj - pojmenuje základní školní potřeby
- porozumí jednoduchému poslechovému textu
Prv - rozmanitost přírody, podzim
- ovoce a zelenina
   
   
   

prosinec 2017

Předmět Učivo
Čj - rozdělení souhlásek na tvrdé, měkké a obojetné
- zdůvodňování a správné psaní y po tvrdých souhláskách
- vyprávění - vánoční přípravy, zvyky, obyčeje
- psaní adresy
Ma - počítání do 100 bez přechodu desítky
- řešení slovních úloh
- základní geometrické tvary
Aj - pojmenuje některé hračky
- používá množné číslo podstatných jmen s číslovkou
- Vánoce v Anglii
Prv - zima - změny v přírodě, péče o zvěř, nebezpečí při zimních sportech
- rodina a tradice - předvánoční a vánoční zvyky
   
   
   

leden 2018

Předmět Učivo
Čj - vyprávění vlastního zážitku
- zdůvodňování a správné psaní y po tvrdých souhláskách
- čtení s porozuměním
Ma - porovnávání čísel, používání symbolů < > =
- počítání po jedné, po desítkách do 100
- zaokrouhlování čísel na desítky
- součet a rozdíl čísel v oboru do 100 bez přechodu desítky
- počítání s použitím závorek
- řešení a vytváření slovních úloh na sčítání a odčítání
- řešení a vytváření slovních úloh s využitím vztahů o n- více, o n- méně
Geometrie
- práce s pravítkem
- přímá čára, lomená čára, křivá čára
- měření délky ( cm, m )
Aj - hračky, barvy
- množné číslo podstatných jmen s číslovkami
Prv - Člověk a jeho zdraví
- Lidé kolem nás
   
   
   

únor 2018

Předmět Učivo
Čj - procvičování psaní y potvrdých souhláskách 
- zdůvodňování a správné psaní i po měkkých souhláskách
- čtení s porozuměním
Ma - součet a rozdíl čísel v oboru do 100 s přechodem desítky
- řešení a vytváření slovních úloh na sčítání a odčítání
- řešení a vytváření slovních úloh s využitím vztahů o n - více, o n - méně
Prv - Lidé kolem nás
- Lidé a čas
- Člověk a jeho zdraví
Aj  -  použití barvy  s podstatným jménem: a blue car...
   
   
   

březen 2018

Předmět Učivo
Čj - procvičování psaní i - y po měkkých a tvrdých souhláskách
- správná výslovnost a psaní ě ve slabikách dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě
- čtení s porozuměním
Ma - součet a rozdíl v oboru do 100 s přechodem desítky
- používání sčítání a odčítání při řešení praktických úloh
Prv   Rozmanitost přírody
- jaro
- byliny a dřeviny
- zvířata a jejich mláďata
- základní části těla různých živočichů
- péče o domácí zvíře
Aj - pojmenuje základní školní předměty, barvy, čísla
- používá slovesný tvar To je ... / It is ... /
   
   
   

duben 2018

Předmět Učivo
Čj - zdůvodňování, správné psaní a doplňování znělých a neznělých souhlásek ( B-P, D-T, .... )
- psaní písmen a číslic podle normy, psaní s důrazem na štíhlost, dodržování sklonu 75 stupňů a stejnoměrné výšky
- čtení s porozuměním
Ma - názorné zavedení násobení a dělení na souborech různých předmětů
- násobení jako opakované sčítání
- násobilkové spoje 2 - 5
- řady násobků daného čísla
Prv  Rozmanitost přírody
 Lidé kolem nás
 Místo, kde žijeme
Aj - pojmenuje základní předměty, barvy, čísla
- používá množné číslo podstatných jmen
   
   
   

květen 2018

Předmět Učivo
Čj - zdůvodňování, správné psaní a doplňování znělých a neznělých souhlásek
- dodržuje jednotlivé tvary písmen, píše čitelně a úhledně
- plynule čte s porozuměním nahlas i potichu
 - recituje báseň
Ma - násobilkové spoje 2- 5
- řady násobků daného čísla
- řešení a vytváření slovních úloh s využitím n - krát méně, více
Prv Rozmanitost přírody
Aj - pojmenuje základní předměty, barvy, čísla
- používá množné číslo podstatných jmen
   
   
   

červen 2018

Předmět Učivo
Čj - psaní velkých písmen na začátku slova, vlastní jména, místní jména
- čtení s porozuměním
- vypravování
- pozorné a soustředěné naslouchání četbě poezie a prózy
- orientace v jednoduchém textu pro děti
- IX. tvarová skupina písmen
Ma - užívá spoje násobilek 2 - 5
- dělení v oboru násobilek 2 - 5
- časové jednotky - hodina, minuta, sekunda
- časové údaje na hodinách
Aj - animal friends
- pojmenuje běžná zvířata
Prv - znaky léta
- léto u vody, v lese, na louce
- léto na statku