II. B

Učivo:

září 2019

Předmět Učivo
Čj - opakování - co umíme z první třídy
- vyprávění vlastního zážitku z prázdnin
- respektování komunikačních pravidel, pozdrav, poděkování, omluva
- abeceda, řazení a vyhledávání slov
- rozlišování obecných a vlastních jmen, psaní velkých písmen
- hlasité a tiché čtení, kontrola porozumění
Ma - sčítání a odčítání do 20
- řešení a vytváření slovních úloh
Aj - pozdrav, poděkování, přestavování
- jednoduché pokyny
Prv - vzpomínáme na prázdniny
- opakování z první třídy
- pravidla slušného chování ve škole, rodině, společnosti
- rok, roční období, měsíce, týden, části dne, hodiny

říjen 2019

Předmět Učivo
Čj - rozpoznávání druhy vět
- zdůvodňuje psaní znamének na konci vět
- píše psací písmena a číslice podle normy psaní s důrazem na štíhlost, dodržování sklonu 75 stupňů a stejnoměrné výšky
- čte s porozuměním nahlas i potichu
Ma - sčítání do 20 s přechodem desítky
- řešení a vytváření slovních úloh
Aj

- rodina, škola, čísla do 10

Prv - rozmanitost přírody, podzim
- ovoce a zelenina

listopad 2019

Předmět Učivo
Čj - porovnávání významu slov, vyhledávání slov opačného významu
- slova nadřazená, podřazená, souřadná
- rozdělení hlásek na samohlásky a souhlásky
- odůvodňování a správné psaní ú, ů
- čtení s porozuměním nahlas i potichu
Ma - sčítání a odčítání do 20 s přechodem desítky
- číselná řada 0 - 100
- orientace na číselné ose, čtení a zapis čísel
- porovnávání čísel, používání symbolů < > =
Aj

- škola, čísla do 10, hračky, barvy

Prv -rozmanitost přírody, podzim
- ovoce a zelenina

prosinec 2019

Předmět Učivo
Čj - rozdělování souhlásek na tvrdé, měkké a obojetné
- zdůvodňování a správné psaní y po tvrdých souhláskách
-  vyprávění - vánoční přípravy, zvyky, obyčeje
- psaní adresy, přání
Ma - počítání do 100 bez přechodu desítky
- řešení slovních úloh
- základní geometrické tvary
Aj - hračky, barvy, čísla do 10, škola
Prv zima - změny v přírodě, péče o zvěř, nebezpečí při zimních sportech
- rodina a tradice - předvánoční a vánoční zvyky

leden 2020

Předmět Učivo
Čj - vyprávění vlastního zážitku
- zdůvodňování a správné psaní y po tvrdých souhláskách
- čtení s porozuměním
Ma - porovnávání čísel, používání symbolů < > =
- počítání po jedné , po desítkách do 100
- zaokrouhlování čísel na desítky
- součet a rozdíl čísel v oboru do 100 bez přechodu desítky
- počítání s použitím závorek
- řešení a vytváření slovních úloh na sčítání a odčítání
- řešení a vytváření slovních úloh s využitím vztahů o n - více, o n - méně
Aj - oblečení, barvy, čísla do 10
Prv - člověk  a jeho zdraví
- lidé kolem nás

únor 2020

Předmět Učivo
Čj - procvičování psaní y po tvrdých souhláskách
- zdůvodňování  a správné psaní i po měkkých souhláskách
- čtení s porozuměním
Ma - součet a rozdíl čísel v oboru do 100 s přechodem desítky
- řešení a vytváření slovních úloh na sčítání a odčítání
- řešení a vytváření slovních úloh s využitím vztahů o n - více, o n - méně
Aj - oblečení, barvy, čísla do 10
- rodina
- hračky
- jednoduché povely a pokyny v hodině
Prv - lidé kolem nás
- lidé a čas
- člověk a jeho zdraví

březen 2020

Předmět Učivo
Čj - procvičování i/y po měkkých a tvrdých souhláskách
- správná výslovnost a psaní ě ve slabikách dě,tě,ně,bě,pě,vě,mě
- čtení s porozuměním
Ma - součet a rozdíl čísel v oboru do 100 s přechodem desítky
- používání sčítání a odčítání při řešení praktických úloh
Aj  
Prv - Rozmanitost přírody - jaro
- byliny
- zvířata a jejich mláďata
- základní části těla různých živočichů
- píče o domácí zvířata

duben 2020

Předmět Učivo
Čj - zdůvodńování a správné psaní a doplňování znělých a neznělých souhlásek (B - P, D - T, ...)
- psaní písmen a číslic podle normy psaní s důrazem na štíhlost, dodržování sklonu 75 stupňů a stejnoměrné výšky
- čtení s porozuměním
Ma - názorné zavedení násobení a dělení na souborech různých předmětů
- násobení jako opakované sčítání
- násobilkové spoje 2 - 5
- řady násobků daného čísla
Aj  
Prv - rozmanitost přírody
- lidé kolem nás
- místo, kde žijeme

květen 2020

Předmět Učivo
Čj - zdůvodňování , správné  psaní  a doplňování znělých a neznělých souhlásek
- dodržuje jednotlivé tvary písmen, píše čitelně a úhledně
- plynule čte s porozuměním nahlas i potichu
- recituje báseň
Ma - násobilkové spoje 2 - 5
- řady násobků daného čísla
- řešení a vytváření slovních úloh s využitím n - krát méně, více
Aj  
Prv - rozmanitost přírody

červen 2020

Předmět Učivo
Čj - psaní velkých písmen na záčátku slova, vlastní jména, místní jména
- čtení s porozuměním
- vypravování
- pozorné a soustředěné naslouchání při četbě poezie a prózy
- orientace v jednoduchém textu pro děti
- IX.tvarová skupina písmen
Ma - užívá násobilkové spoje 12 - 5
- dělení v oboru 2 - 5
- časové jednotky - hodina, minuta, sekunda
- časové údaje na hodinách
Aj  
Prv - znaky léta
- léto u vody, v lese, na louce
- léto na statku

 

2.10. Hasiči ve škole

11.10. Planetárium Praha

16.10. Návštěva u hasičů

24.10. Exkurze - výroba panenek

26.10. Knihovna - program ke 100. výročí republiky s Martinem Gromanem z Českého rozhlasu

14. 11. Svíčkárna Šestajovice

29.11. Adventní setkání

3.12. Sklář ve škole

5.12. Mikuláš

21.12. Krmení zvěře - vycházka

4.1. Hry na sněhu

4.2. Divadlo Příbram

13.2. Autorské čtení

22.2. Plavání

29. 3. Plavání

17.4. Velikonoce

Projekt Technika očima dětí - spolupráce s FEL ČVUT

29.4. Jarní vycházka

3.6. Den dětí v parku

19.6. Ostrá nad Labem

20.6. Na zmrzlině

21.6. Vysvědčení