II. C

Učivo:

září 2019

Předmět Učivo
Čj
 • Abeceda
 • Čtení a naslouchání
 • Mluvený projev
 • Písemný projev
Ma
 • Číselná řada 0-20:
 • Sčítání a odčítání do 20 s přechodem přes desítku
 • Řešení a vytváření slovních úloh na + a –
 • Geometrie - přímá čára, lomená čára
Aj
 • Pozdrav, poděkování, představování
 • Pokyny učitele
Prv
 • Lidé a čas
 • Člověk a jeho zdraví

říjen 2019

Předmět Učivo
Čj
 • Věta - druhy vět, tvoření vět
 • Čtení a naslouchání
 • Mluvený a písemný projev
 • Tvořivé činnosti s textem
 • Literární pojmy - báseň, básník
Ma
 • Číselná řada 0-20:
 • Sčítání a odčítání do 20 s přechodem přes desítku
 • Řešení a vytváření slovních úloh na + a –
 • G - přímá čára, lomená čára, křivá čára
Aj
 • Rodina
 • Dům
Prv
 • Lidé a čas
 • Rozmanitost přírody

listopad 2019

Předmět Učivo
Čj
 • Slovní význam
 • Hláskosloví - rozdělení hlásek
 • Psaní ú/ů
 • Čtení a naslouchání
 • Mluvený a písemný projev
 • Tvořivé činnosti s textem
Ma
 • Číselný obor do 100:
 • Číselná řada
 • Orientace na číselné ose
 • Čtení a zápis čísel
 • Počítání po jedné, po desítkách do stovky
 • G - přímá čára, lomená čára, křivá čára
Aj
 • Školní potřeby, moje třída
 • Čísla 1 – 10
 • Pokyny učitele
 • Přivlastňovací zájmeno – moje
 • Pravidelné množné číslo podstatných jmen
Prv
 • Lidé a čas
 • Místo, kde žijeme
 • Lidé kolem nás

prosinec 2019

Předmět Učivo
Čj
 • Souhlásky - tvrdé, měkké a obojetné
 • Psaní  y/ý po tvrdých souhláskách
 • Čtení a naslouchání
 • Mluvený a písemný projev
 • Literární pojmy - báseň, básník
Ma
 • Číselný obor do 100:
 • Sčítání a odčítání násobků 10
 • Porovnávání čísel
 • Zaokrouhlování čísel na 10
 • Řešení a vytváření slovních úloh
 • G - přímá čára, lomená čára, křivá čára
Aj
 • Pravidelné množné číslo podstatných jmen
 • Barvy (základní)
 • Vánoce u nás a v Anglii, vánoční písně a koledy
Prv
 • Rozmanitost přírody
 • Člověk a jeho zdraví
 • Lidé a čas

leden 2020

Předmět Učivo
Čj
 • Psaní  i/y po tvrdých a měkkých souhláskách
 • Čtení a naslouchání
 • Mluvený a písemný projev
 • Tvořivé činnosti s textem
Ma
 • Číselný obor do 100:
 • Sčítání a odčítání bez přechodu přes 10 v oboru do 100
 • Počítání s použitím závorek
 • Řešení a vytváření slovních úloh
 • G - práce s pravítkem
Aj
 • Barvy (základní)
 • Slovní zásoba - školní potřeby, moje třída
 • Pravidelné množné číslo podstatných jmen
 • Porozumění jednoduchým poslechovým textům
Prv
 • Člověk a jeho zdraví
 • Lidé kolem nás

únor 2020

Předmět Učivo
Čj  
Ma  
Aj  
Prv  

březen 2020

Předmět Učivo
Čj  
Ma  
Aj  
Prv  

duben 2020

Předmět Učivo
Čj  
Ma  
Aj  
Prv  

květen 2020

Předmět Učivo
Čj  
Ma  
Aj  
Prv  

červen 2020

Předmět Učivo
Čj  
Ma  
Aj  
Prv