II.C

Probírané učivo a domácí úkoly naleznete   zde .
 
Rozvrhy hodin všech tříd najdete ZDE.
 
Učivo:

září 2018

Předmět Učivo
Čj
 • opakování – co umíme z první třídy
 • vyprávění vlastního zážitku z prázdnin
 • respektování komunikačních pravidel, pozdrav, poděkování, omluva
 • abeceda, řazení a vyhledávání slov
 • rozlišování obecných a vlastních jmen, psaní velkých písmen
 • hlasité a tiché čtení, kontrola porozumění
Ma
 • sčítání a odčítání do 20
 • řešení a vytváření slovních úloh
Aj
 • pozdrav, poděkování, představování
 • jednoduché pokyny
Prv
 • vzpomínáme na prázdniny
 • opakování z 1. třídy
 • pravidla slušného chování ve škole, rodině, společnosti
 • nebezpečí na silnici, pravidla bezpečnosti
 • rok, roční období, měsíce, týden, části dne, hodiny

říjen 2018

Předmět Učivo
Čj
 • věta - druhy vět, tvoření vět
 • čtení a naslouchání
 • mluvený a písemný projev
 • tvořivé činnosti s textem
 • literární pojmy - báseň, básník
Ma
 • číselná řada 0-20:
 • sčítání a odčítání do 20 s přechodem přes desítku
 • řešení a vytváření slovních úloh na + a –
 • G - přímá čára, lomená čára, křivá čára
Aj
 • pojmenuje členy rodiny
 • porozumí jednoduchému poslechovému textu
Prv

           rozmanistosti přírody, podzim

           ovoce a zelenina

listopad 2018

Předmět Učivo
Čj
 • porovnávání významu slov, vyhledávání slov opačného významu
 • slova nadřazená, podřazená, souřadná
 • rozdělení hlásek na samohlásky a souhlásky
 • odůvodňování a správné psaní ú, ů
 • čtení s porozuměním nahlas i potichu
Ma
 • sčítání a odčítání do 20 s přechodem desítky
 • číselná řada 0 - 100
 • orientace na číselné ose, čtení a zápis čísel
 • porovnávání čísel, používání symbolů < > =
 • řešení a vytváření slovních úloh na porovnávání čísel
 • zaokrouhlování čísel na desítky
 • G - práce s pravítkem
Aj
 • pojmenuje základní školní potřeby
 • porozumí jednoduchému poslechovému textu
Prv
 • rozmanitost přírody, podzim
 • ovoce a zelenina

prosinec 2018

Předmět Učivo
Čj

          odůvodňování a správné psaní ů, ú
          rozdělení souhlásek na tvrdé, měkké, obojetné

          zdůvodňování a správné psaní y po tvrdých souhláskách

          vyprávění - zvyky, tradice, obyčeje

          psaní adresy, prání

Ma           počítání do 100 bez přechodu desítky
          řešení slovních úloh
       
Aj           pojmenuje některé hračky
          používá množné číslo podst. jmen s číslovkami
          Vánoce v Anglii
       
Prv           zima - změny v přírodě, péče o zvěř, nebezpečí při zimních sportech
          rodinné tradice - Vánoce

leden 2019

Předmět Učivo
Čj - vyprávění vlatního zážitku
- zdůvodňuje správné y po tvrdých souhláskách
- čtení s porozuměním
Ma - zaokrouhlování čísel na desítky
- sčítání a odčítání do 100 typ 25+1, 32-1
- řešení slovních úloh
Aj - barvy
- množné číslo ve spojení s číslovkami
Prv - člověk a jeho zdraví
- lidé kolem nás

únor 2019

Předmět Učivo
Čj
 • - procvičování psaní y po tvrdých souhláskách
 • - zdůvodňování a správné psaní i po měkkých souhláskách
 • - čtení s porozuměním
Ma            - sčítání a odčítání dvojciferných čísel typu 45 + 20, 45 - 20
           - sčítání v oboru do 100 s přechodem desítky
           - geometrie: jednotky délky, měření délky, počítání s jednotkami délky, geom. útvary
Aj
 • - použití barvy s podst. jménem: a blue car... pojmenování základního oblečení, spojení počtu, barvy a podstatného jména
 • č.jed., používání množ.čísla u vybraných slov
 • (one blue T-shirt, two red socks...)
Prv
 • - lidé kolem nás
 • - lidé a čas
 • - člověk a jeho zdraví

březen 2019

Předmět Učivo
Čj
 • - procvičování psaní i - y po měkkých a tvrdých souhláskách
 • - správná výslovnost a psaní ě ve slabikách dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě 
 • - čtení s porozuměním
Ma           - odčítání s přechodem desítky
          - orientace v čase - hodiny, měsíce, dny
          - geometrie:  opakování rýsování - rovná, lomená čára a křivá čára
Aj
 • - pojmenuje základní školní předměty, barvy, čísla
 • - používá slovesný tvar To je… / It is…/
Prv
 • - rozmanitost přírody – jaro
 • - byliny a dřeviny
 • - zvířata a jejich mláďata
 • - základní části těla různých živočichů
 • - péče o domácí zvíře

duben 2019

Předmět Učivo
Čj - párové souhlásky
- čtení s porozuměním
Ma - názorné násobení a dělení na názorných souborech
- násobení jako opakované sčítání
- řady násobků daného čísla
- G: odhad velikosti
Aj - pojmenuje základní předměty, barvy a čísla
- množné číslo podstatných jmen
Prv - rozmanitost přírody
- lidé kolem nás
- místo, kde žijeme

květen 2019

Předmět Učivo
Čj - párové souhlásky
- čtení s porozuměním
- plynule čte nahlas i potichu
- recituje báseň
Ma - násobilkové spoje
- řady násobků daného čísla
- řešení a vytváření slovních úloh na násobení
Aj -  pojmenuje základní předměty
- množné číslo podstatných jmen
Prv - rozmanitost přírody

červen 2019

Předmět Učivo
Čj - psaní velkých písmen na začátku věty, vlasní jména
- vypravování
- pozorné naslouchání textu
- orientace v jednoduchém textu pro děti
Ma - násobilkové spoje do 5
- řady násobků daného čísla
Aj - pojmenuje běžná zvířata
Prv - znaky léta
- léto u vody, na louce,...