II.C

Probírané učivo a domácí úkoly naleznete   zde .
 
Rozvrhy hodin všech tříd najdete ZDE.
 
Učivo:

září 2018

Předmět Učivo
Čj
 • opakování – co umíme z první třídy
 • vyprávění vlastního zážitku z prázdnin
 • respektování komunikačních pravidel, pozdrav, poděkování, omluva
 • abeceda, řazení a vyhledávání slov
 • rozlišování obecných a vlastních jmen, psaní velkých písmen
 • hlasité a tiché čtení, kontrola porozumění
Ma
 • sčítání a odčítání do 20
 • řešení a vytváření slovních úloh
Aj
 • pozdrav, poděkování, představování
 • jednoduché pokyny
Prv
 • vzpomínáme na prázdniny
 • opakování z 1. třídy
 • pravidla slušného chování ve škole, rodině, společnosti
 • nebezpečí na silnici, pravidla bezpečnosti
 • rok, roční období, měsíce, týden, části dne, hodiny

říjen 2018

Předmět Učivo
Čj
 • věta - druhy vět, tvoření vět
 • čtení a naslouchání
 • mluvený a písemný projev
 • tvořivé činnosti s textem
 • literární pojmy - báseň, básník
Ma
 • číselná řada 0-20:
 • sčítání a odčítání do 20 s přechodem přes desítku
 • řešení a vytváření slovních úloh na + a –
 • G - přímá čára, lomená čára, křivá čára
Aj
 • pojmenuje členy rodiny
 • porozumí jednoduchému poslechovému textu
Prv

           rozmanistosti přírody, podzim

           ovoce a zelenina

listopad 2018

Předmět Učivo
Čj
 • porovnávání významu slov, vyhledávání slov opačného významu
 • slova nadřazená, podřazená, souřadná
 • rozdělení hlásek na samohlásky a souhlásky
 • odůvodňování a správné psaní ú, ů
 • čtení s porozuměním nahlas i potichu
Ma
 • sčítání a odčítání do 20 s přechodem desítky
 • číselná řada 0 - 100
 • orientace na číselné ose, čtení a zápis čísel
 • porovnávání čísel, používání symbolů < > =
 • řešení a vytváření slovních úloh na porovnávání čísel
 • zaokrouhlování čísel na desítky
 • G - práce s pravítkem
Aj
 • pojmenuje základní školní potřeby
 • porozumí jednoduchému poslechovému textu
Prv
 • rozmanitost přírody, podzim
 • ovoce a zelenina

prosinec 2018

Předmět Učivo
Čj  
Ma  
Aj  
Prv  

leden 2019

Předmět Učivo
Čj  
Ma  
Aj  
Prv  

únor 2019

Předmět Učivo
Čj  
Ma  
Aj  
Prv  

březen 2019

Předmět Učivo
Čj  
Ma  
Aj  
Prv  

duben 2019

Předmět Učivo
Čj  
Ma  
Aj  
Prv  

květen 2019

Předmět Učivo
Čj  
Ma  
Aj  
Prv  

červen 2019

Předmět Učivo
Čj  
Ma  
Aj  
Prv