II.C

 
 
Rozvrhy hodin všech tříd najdete ZDE.
 
   Veškeré informace o akcích, domácí přípravě atd. naleznete na: 2zsdobris1c.webnode.cz

 

Učivo:
 

září 2017

Předmět Učivo
ČJ Opakování - co umíme z první třídy.
Vyprávění vlastního zážitku z prázdnin.
Respektování komunikačních pravidel, pozdrav, poděkování, omluva.
Abeceda, řazení a vyhledávání slov.
Rozlišování obecných a vlastních jmen, psaní velkých písmen.
Hlasité a tiché čtení, kontrola porozumění.
MA Sčítání a odčítání do 20.
Řešení a vytváření slovních úloh.
AJ Pozdrav, poděkování, představování.
Jednoduché pokyny.
PRV Vzpomínáme na prázdniny.
Opakování z první třídy.
Pravidla slušného chování ve škole, rodině, společnosti.
Nebezpečí na silnici, pravidla bezpečnosti. 
Rok, roční období, měsíce, týden, části dne, hodiny.
 
   
   
   

říjen 2017

Předmět Učivo
ČJ Rozpoznává druhy vět.
Zdůvodňuje psaní znamének na konci vět.
Píše psací písmena a číslice podle normy psaní s důrazem na štíhlost, dodržování sklonu 75stupňů a stejnoměrné výšky.
Čte s porozuměním nahlas i potichu.
MA Sčítání do 20 s přechodem desítky.
Řešení a vytváření slovních úloh.
AJ Pojmenuje členy rodiny.
Porozumí jednoduchému poslechovému textu.
PRV Rozmanitost přírody, podzim.
Ovoce a zelenina.
   
   
   

listopad 2017

Předmět Učivo
 ČJ  Porovnávání významu slov, vyhledávání slov opačného významu.

Slova nadřazená, podřazená, souřadná.

Rozdělení hlásek na samohlásky a souhlásky.

Odůvodnění a správné psaní ú,ů.

Čtení s porozuměním nahlas i potichu.

MA

Sčítání a odčítání do 20 s přehodem desítky

Číselná řada 0 - 100.

Orientace na číselné ose, čtení a zápis čísel.

Porovnávání čísel, používání symbolů větší, menší, rovná se

Řešení a vytváření slovních úloh na porovnávání čísel.

Zaokrouhlování čísel na desítky.

AJ

Pojmenuje základní školní potřeby.

Porozumí jednoduchému poslechovému textu.

PRV

Rozmanitost přírody, podzim.

Ovoce a zelenina.

 

 

   
   

prosinec 2017

Předmět Učivo
ČJ  

Rozdělení souhlásek na tvrdé, měkké a obojetné.

Zdůvodňování a správné psaní y po tvrdých souhláskách.

Vyprávění - vánoční přípravy, zvyky, obyčeje.

Psaní adresy.

 

 

 

MA  

 Počítání do 100 bez přechodu desítky.

Řešení slovních úloh.

Základní geometrické tvary.

 

 

AJ 

 Pojmenuje některé hračky.

Používá množné číslo podst. jmen s číslovkami

Vánoce v Anglii.

 

PRV 

 Zima - změny v přírodě, péče o zvěř, nebezpečí při zimních sportech.

Rodina a tradice - předvánoční a vánoční zvyky.

   
   
   

leden 2018

Předmět Učivo
ČJ 

Vyprávění vlastního zážitku.

Zdůvodňování a správné psaní y po tvrdých souhláskách.

Čtení s porozuměním.

 MA

 Porovnávání čísel, používání symbolů větší, menší, rovná se. počítání po jedné, po desítkách do 100.

Zaokrouhlování čísel na desítky.

Součet a rozdíl čísel v oboru do 100 bez přechodu desítky.

Počítání s použitím závorek.

Řešení a vytváření slovních úloh na sčítání a odčítání.

řešení a vytváření slovních úloh s využitím vztahů o něco méně, o něco více.

Geometrie - práce s pravítkem, přímá čára, lomená čára, křívá čára, měření délky (cm,mm).

AJ

 Hračky, barvy.

Množné číslo podst. jmen s číslovkami.

PRV 

Člověk a jeho zdraví.

Lidé kolem nás.

   
   
   

únor 2018

Předmět Učivo
ČJ 

Procvičování psaní y po tvrdých souhláskách.

Zdůvodňování a správné psaní i po měkkých souhláskách.

Čtení s porozuměním.

MA 

Součet a rozdíl čísel v oboru do 100 s přechodem desítky.

Řešení a vytváření slovních úloh na sčítání a odčítání.

Řešení a vytváření slovních úloh s využitím vztahů o něco méně, o něco více.

AJ  Použití barvy s podst. jménem: a blue car....
PRV 

Lidé kolem nás.

Lidé a čas.

Člověk a jeho zdraví.

   
   
   

březen 2018

Předmět Učivo
ČJ 

Procvičování psaní i-y po měkkých a tvrdých souhláskách.

Správná výslovnost a psaní ě ve slabikách dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě.

Čtení s porozuměním.

MA 

Součet a rozdíl čísel v oboru do 100 s přechodem desítky.

Používání sčítánía odčítání při řešení praktických úloh.

AJ 

Pojmenuje základní školní předměty, barvy, čísla.

Používá slovesný tvar To je.. (It is...)

PRV 

Rozmanitost přírody - jaro.

Byliny a dřeviny.

Zvířata a jejich mláďata.

Základní části těla různých živočichů.

Péče o domácí zvíře. 

   
   
   

duben 2018

Předmět Učivo
ČJ 

Zdůvodňování, správné psaní a doplňování znlých a neznělých souhlásek (B-P, D-T, ...).

Psaní písmen a číslic podle normy psaní s důrazem na štíhlost, dodržování sklonu 75 stupňů a stejnoměrné výšky.

Čtení s porozuměním.

MA 

Názorné zavedení násobení a dělení na souborech různých předmětů.

Násobení jako opakované sčítání.

Násobilové spoje 2-5.

Řady násobků daného čísla. 

AJ 

Pojmenuje základní předměty, barvy, čísla.

Používá množné číslo podstatných jmen. 

PRV   Rozmanitost přírody. Lidé kolem nás. Místo, kde žijeme.
   
   
   

květen 2018

Předmět Učivo
ČJ 

Zdůvodňování, správné psaní a doplňování znělých a neznělých souhlásek.

Dodržuje jednotlivé tvary písmen, píše čitelně a úhledně.

Plynule čte s porozuměním nahlas i potichu.

Recituje báseň.

MA 

Násobilkové spoje 2-5.

Řady násobků daného čísla.

Řešení a vytváření slovních úloh s využitím něco krát méně, více.

AJ 

Pojmenuje základní předměty, barvy, čísla.

Používá množné číslo podstatných jmen

   
   
   
   

červen 2018

Předmět Učivo
ČJ 

Psaní velkých písmen na začátku slova, vlastní jména, místní jména.

Čtení s porozuměním.

Vypravování.

Pozoné a soustředěné naslouchání četbě poezie a prózy.

Orientace v jednoduchém textu pro děti.

IX. tvarová skupina písmen.

MA 

Užívá spoje násobilek 2-5.

Dělení v oboru násobilek 2-5.

Časové jednotky - hodina, minuta, sekunda.

Časové údaje na hodinách.

AJ 

Animal friends.

Pojmenuje běžná zvířata.

PRV 

Znaky léta.

Léto u vody, v lese, na louce.

Léto na statku.