II.D

 
Rozvrhy hodin všech tříd najdete ZDE.
 
Učivo:

září 2018

Předmět Učivo
Čj
 • Abeceda
 • Čtení a naslouchání
 • Mluvený projev
 • Písemný projev
Ma
 • Číselná řada 0-20:
 • Sčítání a odčítání do 20 s přechodem přes desítku
 • Řešení a vytváření slovních úloh na + a –
 • G - přímá čára, lomená čára
Aj
 • Pozdrav, poděkování, představování
 • Pokyny učitele
Prv
 • Lidé a čas
 • Člověk a jeho zdraví

říjen 2018

Předmět Učivo
Čj
 • Věta - druhy vět, tvoření vět
 • Čtení a naslouchání
 • Mluvený a písemný projev
 • Tvořivé činnosti s textem
 • Literární pojmy - báseň, básník
Ma
 • Číselná řada 0-20:
 • Sčítání a odčítání do 20 s přechodem přes desítku
 • Řešení a vytváření slovních úloh na + a –
 • G - přímá čára, lomená čára, křivá čára
Aj
 • Rodina
 • Dům
Prv
 • Lidé a čas
 • Rozmanitost přírody

listopad 2018

Předmět Učivo
Čj
 • Slovní význam
 • Hláskosloví - rozdělení hlásek
 • Psaní ú/ů
 • Čtení a naslouchání
 • Mluvený a písemný projev
 • Tvořivé činnosti s textem
Ma
 • Číselný obor do 100:
 • Číselná řada
 • Orientace na číselné ose
 • Čtení a zápis čísel
 • Počítání po jedné, po desítkách do stovky
 • G - přímá čára, lomená čára, křivá čára
Aj
 • Školní potřeby, moje třída
 • Čísla 1 – 10
 • Pokyny učitele
 • Přivlastňovací zájmeno – moje
 • Pravidelné množné číslo podstatných jmen
Prv
 • Lidé a čas
 • Místo, kde žijeme
 • Lidé kolem nás

prosinec 2018

Předmět Učivo
Čj
 • Souhlásky - tvrdé, měkké a obojetné
 • Psaní  y/ý po tvrdých souhláskách
 • Čtení a naslouchání
 • Mluvený a písemný projev
 • Literární pojmy - báseň, básník
Ma
 • Číselný obor do 100:
 • Sčítání a odčítání násobků 10
 • Porovnávání čísel
 • Zaokrouhlování čísel na 10
 • Řešení a vytváření slovních úloh
 • G - přímá čára, lomená čára, křivá čára
Aj
 • Pravidelné množné číslo podstatných jmen
 • Barvy (základní)
 • Vánoce u nás a v Anglii, vánoční písně a koledy
Prv
 • Rozmanitost přírody
 • Člověk a jeho zdraví
 • Lidé a čas

leden 2019

Předmět Učivo
Čj
 • Psaní  i/y po tvrdých a měkkých souhláskách
 • Čtení a naslouchání
 • Mluvený a písemný projev
 • Tvořivé činnosti s textem
Ma
 • Číselný obor do 100:
 • Sčítání a odčítání bez přechodu přes 10 v oboru do 100
 • Počítání s použitím závorek
 • Řešení a vytváření slovních úloh
 • G - práce s pravítkem
Aj
 • Barvy (základní)
 • Slovní zásoba - školní potřeby, moje třída
 • Pravidelné množné číslo podstatných jmen
 • Porozumění jednoduchým poslechovým textům
Prv
 • Člověk a jeho zdraví
 • Lidé kolem nás

únor 2019

Předmět Učivo
Čj
 • Psaní  i/y po tvrdých a měkkých souhláskách
 • Čtení a naslouchání
 • Mluvený a písemný projev
 • Literární pojmy - báseň, básník
Ma
 • Číselný obor do 100: Sčítání a odčítání s přechodem přes 10 v oboru do 100
 • G - práce s pravítkem
Aj
 • Barvy (základní)
 • Čísla 1 – 10
 • Pravidelné množné číslo podstatných jmen
Prv
 • Člověk a jeho zdraví
 • Lidé kolem nás

březen 2019

Předmět Učivo
Čj
 • Psaní ě ve slabikách dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě
 • Čtení a naslouchání
 • Mluvený a písemný projev
 • Literární pojmy - divadelní představení, herec, režisér
Ma
 • Číselný obor do 100: Sčítání a odčítání s přechodem přes 10 v oboru do 100
 • G - práce s pravítkem
Aj
 • Čísla 1 – 10
 • Pravidelné množné číslo podstatných jmen
 • Porozumění jednoduchým poslechovým textům
 • Sloveso to be v jednotném čísle v kladné vazbě
 • Čtení jednoduchých slov
Prv
 • Rozmanitost přírody
 • Lidé a čas

duben 2019

Předmět Učivo
Čj  
Ma  
Aj  
Prv  

květen 2019

Předmět Učivo
Čj  
Ma  
Aj  
Prv  

červen 2019

Předmět Učivo
Čj  
Ma  
Aj  
Prv