III.A

 
Rozvrhy hodin všech tříd najdete ZDE.
 
 
 
Učivo:

říjen 2017

Předmět Učivo
Čj Nauka o slově, kořen slova, slova příbuzná, druhy vět.
Čteme s porozuměním, recitujeme básně, tvoříme s textem.
Píšeme správné tvary písmen. 
Ma Pamětné sčítání a odčítání  v  oboru do 100.
Násobení a dělení v oboru malé násobilky.
Rýsujeme úsečky, body, přímky, polopřímky. Jednotky délky.
Prv

Sklizeň zeleniny a ovoce, obhospodařování půdy.

Aj    Okruh - škola, základní školní potřeby, jejich barva a počet
             - pokyny učitele
             - abeceda   
        
       
   
   
   

listopad 2017

Předmět Učivo
   Čj       Vyjmenovaná slova po B a slova příbuzná.
Čteme s porozuměním, recitujeme básně, tvoříme s textem.
Píšeme správné tvary písmen.
Ma Dělení a násobení čísel v oboru do 100.
Zápis a výpočet slovních úloh, finanční gramotnost.
Rýsování a měření úseček, jednotky délky mm, cm, m.
 
Prv Regionální pověsti, Staré pověsti české.
Aj Okruh jídlo. Pojmenuje základní potraviny
Sloveso to like, zeptá se a odpoví na otázku: Do you like?
   
   
   
   

prosinec 2017

Předmět Učivo
Čj            Upevňujeme vyjmenovaná slova po B,L, učíme se vyjmenovaná slova po M, píšeme velká písmena u vlastních jmen, jmen obcí a měst, čteme s porozuměním, sestavujeme osnovu, vyplňujeme přihlášku, procvičujeme písemnou podobu textu.    
 Ma             Násobení a dělení v oboru do 100, slovní úlohy, sčítáme a odčítáme v oboru do 100, rýsujeme a měříme úsečky.
                           Prv                 Významné regionální osobnosti, Příroda kolem nás.
      Aj Okruh moje tělo
-  pojmenuje a ukáže základní části těla
-  rozumí jednoduchému poslechovému textu a zachytí konkrétní informace k osvojovanému tématu
   
   
   
   
   

leden 2018

Předmět Učivo
       ČJ                 Vyjmenovaná slova po B,L,M, orientace v textu,plynulé čtení s porozuměním, upevňování tvarů písmen a číslic, užívání vhodných jazykových prostředků
Ma     Součet a rozdíl čísel do 100, sestavování jednoduchých rovnic, řešení a zápis slovních úloh, finanční gramotnost, rovinné obrazce, jednotky délky
Prv     Zemský povrch, druhy krajiny, nerosty a horniny
Aj Okruh moje tělo
-  pojmenuje a ukáže základní části těla
-  rozumí jednoduchému poslechovému textu a zachytí konkrétní informace k osvojovanému tématu
   
   
   
   
   

únor 2018

Předmět Učivo
Čj Pravopis vyjmenovaných slov, čtení s porozuměním, volba vhodných jazykových prostředků, osnova a její tvorba, píšeme správné tvary písmen
Ma Porovnávání čísel v oboru do 1 000, psaní řádu čísel, písemné sčítání, rovinné obrazce
Prv Zemský povrch, životní podmínky na Zemí
Aj Okruh moje tělo
-  pojmenuje a ukáže základní části těla
-  rozumí jednoduchému poslechovému textu a zachytí konkrétní informace k osvojovanému tématu
   
   
   
   
   

březen 2018

Předmět Učivo
Čj         Vyjmenovaná slova po V,Z, čtení s porozuměním, píšeme krátké texty podle vyprávění.
Ma         Písemné sčítání a odčítání v oboru do 1000, řešení slovních úloh, rozklad čísel, číselná řada, porovnávání čísel. Měření délek rovinných obrazců - obvod.
Prv         Lidské tělo, používání smyslů, kostra, svalstvo. Opakujeme živou a neživou přírodu.
Aj Pojmenuje a stručně popíše členy rodiny
   
   
   
   
   

duben 2018

Předmět Učivo
Čj Vyjmenovaná slova po B,L,M,P,S,V,Z, řazení podle abecedy, slovní druhy, čtení s porozuměním, práce s textem, reprodukce přečteného, upevňování správných tvarů písmen v textu.
Ma Písemné odčítání s přechodem, násobení a dělení dvojciferných čísel mimo obor násobilky, rovinné útvary, grafické znázornění obvodů, tělesa.
Prv Lidské tělo, etapy lidského života, zdravý životní styl, pravidla silničního provozu.
AJ Pojmenuje místnosti , vybavení domu, Zeptá se odkud kdo pochází, Používá zájmena osobní a přivlastňovací, Používá vazbu There is/are, Reaguje na otázku Jak vyspeluješ?
   
   
   
   
   

květen 2018

Předmět Učivo
ČJ Třídění slov podle významu, slovní druhy, věta jednoduchá a souvětí, opakování vyjmenovaných slov, volná reprodukce textu, čtení s porozuměním, úprava písemného projevu.
Ma Dělení se zbytkem, řešení slovních úloh, písemné sčítání a odčítání, finanční gramotnost, měření a rýsování délek rovinných obrazců, převody jednotek.
PRV Živá a neživá příroda.
AJ Používá slovesa v letních aktivitách: play, swim, go, ...., Dny v týdnu
   
   
   
   
   

červen 2018

Předmět Učivo
AJ Prázdninové aktivity, Dny v týdnu, Opakování
Čj  

Věta jednoduchá a souvětí, opakujeme učivo 1-3.ročníku.


Ma     Opakujeme matematické operace v oboru do 1000.
Prv   Ochrana přírody a život kolem nás.