III.A

 
Rozvrhy hodin všech tříd najdete ZDE.
 
Učivo:

září 2018

Předmět Učivo
Čj Opakování učiva 2. ročníku. Věta, druhy vět, tvoření vět, hláskosloví, rozdělení hlásek, psaní ú/ů, psaní y/i.
Čtení textu, práce s otázkou. 
Psaní.
Ma Opakování učiva 2. ročníku. Čísla 0-100, číselná řada, čtení a zápis čísel, rozklad čísla v desídkové soustavě, sudé a liché číslo, sčítání a odčítání.
Geometrie: Práce s pravítkem, rovná, lomená a křivá čára. 
Prv

Místo kde žijeme.

Aj   Výslovnost hlásek, pokyny učitele, pozdrav, poděkování, představování. Okruh zvířata.

říjen 2018

Předmět Učivo
Čj Nauka o slově- slovní význam, vlastní a obecná jména, abeceda.
Ma Násobilka v oboru 2-5, slovní úlohy, znázornění ve čtvercové síti.
Prv

Rozmanitost přírody.

Aj   Okruh škola.Základní školní předměty, jejich barva, počet.

listopad 2018

Předmět Učivo
Čj Pamětné zvládání vyjmenovaných slov po B. Odůvodňování psaní i/y po B
Ma Dělení a násobení v oboru násobilek 5-10
Geometrické pojmy-obrazce a tělesa
Prv

Pověsti z regionu.Významné osobnosti regionu.

Aj   Sloveso TO BE.Otázka, zápor.

prosinec 2018

Předmět Učivo
Čj Vyjmenovaná slova po L, M.
Vyprávění dle osnovy.
Upevňování správných tvarů písmen.
Ma Automatizace násobkových spojů.
Násobení zpaměti dvojcif. čísla jednociferným.
Prv

Kulturní a historické památky regionu.

Pověst realita.

Aj   Krátké odpovědi, sloveso LIKE. Okruh Vánoce.

leden 2019

Předmět Učivo
Čj Pamětné zvládnutí vyjmenovaných slov po B, L, M.Odůvodňuje a správně píše y\i po obojetných souhláskách.
Ma Sčítání a odčítání dvoucif. čísel bez přechodu i s přechodem. Rýsování přímek.
Prv

Porovnávání různých typů krajin. Nerosty a horniny.

Aj   Okruh domov.

únor 2019

Předmět Učivo
Čj Vyjmenovaná slova po S, P, V. Práce s pravidly. Plynulé čtení s porozuměním.
Ma Písemné sčítání. souměrnost,průsečík přímek.
Prv

Koloběh vody v přírodě.Základní poznatky o měření času, hmotnosti, teploty a objem.

Aj   Okruh rodina. Moje tělo.

březen 2019

Předmět Učivo
Čj  
Ma  
Prv

 

Aj   Okruh domov - rodina, popíše členy rodiny

duben 2019

Předmět Učivo
Čj  
Ma  
Prv

 

Aj   Okruh domov - dům ( pojmenuje místnosti a vybavení domu, zeptá se odkud kdo pochází, používá zájmena osobní a přivlastňovací, používá vazbu There is/ There are, reaguje na otázku: Jak vyspeluješ?

květen 2019

Předmět Učivo
Čj  
Ma  
Prv

 

Aj   Používá slovesa v letních aktivitách (play, swim, go, atd.). Dny v týdnu.

červen 2019

Předmět Učivo
Čj  
Ma  
Prv

 

Aj   Používá slovesa v letních aktivitách (play, swim, go, atd.). Dny v týdnu.