III.A

 
Rozvrhy hodin všech tříd najdete ZDE.
 
Učivo:

září 2018

Předmět Učivo
Čj Opakování učiva 2. ročníku. Věta, druhy vět, tvoření vět, hláskosloví, rozdělení hlásek, psaní ú/ů, psaní y/i.
Čtení textu, práce s otázkou. 
Psaní.
Ma Opakování učiva 2. ročníku. Čísla 0-100, číselná řada, čtení a zápis čísel, rozklad čísla v desídkové soustavě, sudé a liché číslo, sčítání a odčítání.
Geometrie: Práce s pravítkem, rovná, lomená a křivá čára. 
Prv

Místo kde žijeme.

Aj   Výslovnost hlásek, pokyny učitele, pozdrav, poděkování, představování. Okruh zvířata.

říjen 2018

Předmět Učivo
Čj Nauka o slově- slovní význam, vlastní a obecná jména, abeceda.
Ma Násobilka v oboru 2-5, slovní úlohy, znázornění ve čtvercové síti.
Prv

Rozmanitost přírody.

Aj   Okruh škola.Základní školní předměty, jejich barva, počet.

listopad 2018

Předmět Učivo
Čj Pamětné zvládání vyjmenovaných slov po B. Odůvodňování psaní i/y po B
Ma Dělení a násobení v oboru násobilek 5-10
Geometrické pojmy-obrazce a tělesa
Prv

Pověsti z regionu.Významné osobnosti regionu.

Aj   Sloveso TO BE.Otázka, zápor.

prosinec 2018

Předmět Učivo
Čj Vyjmenovaná slova po L, M.
Vyprávění dle osnovy.
Upevňování správných tvarů písmen.
Ma Automatizace násobkových spojů.
Násobení zpaměti dvojcif. čísla jednociferným.
Prv

Kulturní a historické památky regionu.

Pověst realita.

Aj   Krátké odpovědi, sloveso LIKE. Okruh Vánoce.

leden 2019

Předmět Učivo
Čj Pamětné zvládnutí vyjmenovaných slov po B, L, M.Odůvodňuje a správně píše y\i po obojetných souhláskách.
Ma Sčítání a odčítání dvoucif. čísel bez přechodu i s přechodem. Rýsování přímek.
Prv

Porovnávání různých typů krajin. Nerosty a horniny.

Aj   Okruh domov.

únor 2019

Předmět Učivo
Čj Vyjmenovaná slova po S, P, V. Práce s pravidly. Plynulé čtení s porozuměním.
Ma Písemné sčítání. souměrnost,průsečík přímek.
Prv

Koloběh vody v přírodě.Základní poznatky o měření času, hmotnosti, teploty a objem.

Aj   Okruh rodina. Moje tělo.

březen 2019

Předmět Učivo
Čj Pamětné zvládání vyjmenovaných slov po B, L, M, P,S.
Odůvodňuje a správně píše i/y po obojetných souhláskách b, l, m.
Další upevňování správných tvarů písmen a číslic.
Vypravování dle osnovy.
Tvořivé činnosti s textem.
Ma Čísla 0-1000.
Čte, píše trojciferná čísla,.
Porovnávání čísel do 1000.
Sčítání a odčítání v oboru do 1000.
Prv

Lidské tělo. Etapy lidského života. 1. pomoc.

Aj   Okruh domov - rodina, popíše členy rodiny

duben 2019

Předmět Učivo
Čj Vyjmenovaná slova po V, Z.
Opakujeme psaní i/y po obojetných souhláskách b-z.
Ma Sčítání a odčítání do 1000 bez přechodu přes 100.
Rozklad čísla v desítkové soustavě.
Převádění jednotek délky..
Zaokrouhlování na stovky.
Prv

Chování v situacích ohrožujících zdraví a život. Mimořádná událost BSP pro chodce a cyklisty.

Den ZEMĚ.

Aj   Okruh domov - dům ( pojmenuje místnosti a vybavení domu, zeptá se odkud kdo pochází, používá zájmena osobní a přivlastňovací, používá vazbu There is/ There are, reaguje na otázku: Jak vyspeluješ?

květen 2019

Předmět Učivo
Čj Slovní druhy-podstatná jména, slovesa, přídavná jména, spojky.
Rod a číslo u podstatných jmen.
Osoba, číslo a čas u sloves.
Ma Násobení a dělení dvojciferným čísel jednociferným.
Dělení se zbytkem.
Slovní úlohy se dvěma různými výkony.
Rovinné obrazce.
Prv

Živá a neživá příroda.

Rostliny-části, život a význam.

Aj   Používá slovesa v letních aktivitách (play, swim, go, atd.). Dny v týdnu.

červen 2019

Předmět Učivo
Čj Slovesné tvary v čase přítomném, minulém a budoucím.
Věta a souvětí.
Co jsme se naučili.
Ma Násobení a dělení čísly 20,30-90.
Násobení jednocif. a dvojcif. čísla s jednou desítkou.
Upevňování všch rozpracovaných výstupů učiva.
Prv

Plody a semena rostlin.

Zásady správného chování v přírodě.

Ochrana přírody.

Aj   Používá slovesa v letních aktivitách (play, swim, go, atd.). Dny v týdnu.Opakování.