III.A

 
Rozvrhy hodin všech tříd najdete ZDE.
 
 
 
Učivo:

říjen 2017

Předmět Učivo
Čj Nauka o slově, kořen slova, slova příbuzná, druhy vět.
Čteme s porozuměním, recitujeme básně, tvoříme s textem.
Píšeme správné tvary písmen. 
Ma Pamětné sčítání a odčítání  v  oboru do 100.
Násobení a dělení v oboru malé násobilky.
Rýsujeme úsečky, body, přímky, polopřímky. Jednotky délky.
Prv

Sklizeň zeleniny a ovoce, obhospodařování půdy.

Aj    Okruh - škola, základní školní potřeby, jejich barva a počet
             - pokyny učitele
             - abeceda   
        
       
   
   
   

listopad 2017

Předmět Učivo
   Čj       Vyjmenovaná slova po B a slova příbuzná.
Čteme s porozuměním, recitujeme básně, tvoříme s textem.
Píšeme správné tvary písmen.
Ma Dělení a násobení čísel v oboru do 100.
Zápis a výpočet slovních úloh, finanční gramotnost.
Rýsování a měření úseček, jednotky délky mm, cm, m.
 
Prv Regionální pověsti, Staré pověsti české.
Aj Okruh jídlo. Pojmenuje základní potraviny
Sloveso to like, zeptá se a odpoví na otázku: Do you like?
   
   
   
   

prosinec 2017

Předmět Učivo
Čj            Upevňujeme vyjmenovaná slova po B,L, učíme se vyjmenovaná slova po M, píšeme velká písmena u vlastních jmen, jmen obcí a měst, čteme s porozuměním, sestavujeme osnovu, vyplňujeme přihlášku, procvičujeme písemnou podobu textu.    
 Ma             Násobení a dělení v oboru do 100, slovní úlohy, sčítáme a odčítáme v oboru do 100, rýsujeme a měříme úsečky.
                           Prv                 Významné regionální osobnosti, Příroda kolem nás.
      Aj Okruh moje tělo
-  pojmenuje a ukáže základní části těla
-  rozumí jednoduchému poslechovému textu a zachytí konkrétní informace k osvojovanému tématu
   
   
   
   
   

leden 2018

Předmět Učivo
       ČJ                 Vyjmenovaná slova po B,L,M, orientace v textu,plynulé čtení s porozuměním, upevňování tvarů písmen a číslic, užívání vhodných jazykových prostředků
Ma     Součet a rozdíl čísel do 100, sestavování jednoduchých rovnic, řešení a zápis slovních úloh, finanční gramotnost, rovinné obrazce, jednotky délky
Prv     Zemský povrch, druhy krajiny, nerosty a horniny
Aj Okruh moje tělo
-  pojmenuje a ukáže základní části těla
-  rozumí jednoduchému poslechovému textu a zachytí konkrétní informace k osvojovanému tématu
   
   
   
   
   

únor 2018

Předmět Učivo
Čj Pravopis vyjmenovaných slov, čtení s porozuměním, volba vhodných jazykových prostředků, osnova a její tvorba, píšeme správné tvary písmen
Ma Porovnávání čísel v oboru do 1 000, psaní řádu čísel, písemné sčítání, rovinné obrazce
Prv Zemský povrch, životní podmínky na Zemí
Aj Okruh moje tělo
-  pojmenuje a ukáže základní části těla
-  rozumí jednoduchému poslechovému textu a zachytí konkrétní informace k osvojovanému tématu
   
   
   
   
   

březen 2018

Předmět Učivo
Čj         Vyjmenovaná slova po V,Z, čtení s porozuměním, píšeme krátké texty podle vyprávění.
Ma         Písemné sčítání a odčítání v oboru do 1000, řešení slovních úloh, rozklad čísel, číselná řada, porovnávání čísel. Měření délek rovinných obrazců - obvod.
Prv         Lidské tělo, používání smyslů, kostra, svalstvo. Opakujeme živou a neživou přírodu.
Aj Pojmenuje a stručně popíše členy rodiny
   
   
   
   
   

duben 2018

Předmět Učivo
Čj Vyjmenovaná slova po B,L,M,P,S,V,Z, řazení podle abecedy, slovní druhy, čtení s porozuměním, práce s textem, reprodukce přečteného, upevňování správných tvarů písmen v textu.
Ma Písemné odčítání s přechodem, násobení a dělení dvojciferných čísel mimo obor násobilky, rovinné útvary, grafické znázornění obvodů, tělesa.
Prv Lidské tělo, etapy lidského života, zdravý životní styl, pravidla silničního provozu.
   
   
   
   
   
   

květen 2018

Předmět Učivo
   
   
   
   
   
   
   
   
   

červen 2018

Předmět Učivo