III.B

 
Rozvrhy hodin všech tříd najdete ZDE.
 
Učivo:

září 2018

Předmět Učivo
Čj Opakování učiva 2. ročníku. Věta, druhy vět, tvoření vět, hláskosloví, rozdělení hlásek, psaní ú/ů, psaní y/i.
Ma Opakování učiva 2. ročníku. Čísla 0-100, číselná řada, čtení a zápis čísel, rozklad čísla v desídkové soustavě, sudé a liché číslo, sčítání a odčítání.
Geometrie: Práce s pravítkem, rovná, lomená a křivá čára. 
Prv

Orientuje se v místní krajině: plán okolí, světové strany, místa regionálních pověstí, vliv člověka na krajinu

Aj   Výslovnost hlásek, pokyny učitele, pozdrav, poděkování, představování. Okruh zvířata.

říjen 2018

Předmět Učivo
Čj Nauka o slově- slovní význam, vlastní a obecná jména, abeceda.
Ma Násobilka v oboru 2-5, slovní úlohy, znázornění ve čtvercové síti.
Prv

Poznáváme základní druhy zeleniny a ovoce, umíme vysvětlit význam práce na poli

Aj   Okruh škola.Základní školní předměty, jejich barva, počet.

listopad 2018

Předmět Učivo
Čj Pamětné zvládání vyjmenovaných slov po B. Odůvodňování psaní i/y po B
Ma Dělení a násobení v oboru násobilek 5-10
Geometrické pojmy-obrazce a tělesa.
Prv

Žák interpretuje některé regionální pověsti

Aj   Sloveso TO BE.Otázka, zápor.

prosinec 2018

Předmět Učivo
Čj Vyjmenovaná slova po L, M.
Vyprávění dle osnovy.
Upevňování správných tvarů písmen.
Ma Automatizace násobkových spojů.
Násobení zpaměti dvojcif. čísla jednociferným.
Prv

Umí pojmenovat významné osobnosti regionu

Aj   Krátké odpovědi, sloveso LIKE.Okruh Vánoce.

leden 2019

Předmět Učivo
Čj Pamětné zvládnutí vyjmenovaných slov po B, L, M, P. Odůvodňuje a správně píše y/i po obojetných souhláskách.
Ma Sčítání a odčítání bez i s přechodem,rýsování přímek.
Prv

Kulturní a historické památky regionu a významné regionální události

Aj   Krátké odpovědi, sloveso LIKE. Okruh Vánoce.

únor 2019

Předmět Učivo
Čj Vyjmenovaná slova po P, S, V.Práce s pravidly.Plynulé čtení s porozuměním.
Ma Souměrnost, písemné sčítání a odčítání. Slovní úlohy.Průsečík.
Prv

Koloběh vody v přírodě. Základní poznatky o měření času, hmonosti,teploty a objem.

Aj   Okruh rodina. Moje tělo.

březen 2019

Předmět Učivo
Čj  
Ma  
Prv

 

Aj    

duben 2019

Předmět Učivo
Čj  
Ma  
Prv

 

Aj    

květen 2019

Předmět Učivo
Čj  
Ma  
Prv

 

Aj    

červen 2019

Předmět Učivo
Čj  
Ma  
Prv

 

Aj