III. B

Učivo:

září 2019

Předmět Učivo
Čj Opakování učiva ze 2. ročníku. Nauka o slově, význam slov. Slabika, hláska, písmeno. Vlastní jména. Souhlásky na konci slov. Věta jednoduchá, větný celek.
Vypravuje na základě vlastních zážitků.
Psaní.Čtení s porozuměním.
Ma Opakování učiva ze 2, ročníku. Číselný obor 0 - 100.Číselná osa, porovnávání čísel. Pamětné sčítání a odčítání do 100. Slovní úlohy. Násobky čísla 1 - 5.
G - křivka, přímka, bod, úsečka. Jednotky délky.
Prv

Opakování z 2. ročníku. Jsme kamarádi. Místo, kde žijeme.

Aj  

Okruh škola - pozdrav, poděkování, představování, čísla, pokyny učitele, abeceda.

Okruh zvířata   - moje zvířátko, množné číslo podstatných jmen, oblíbená zvířata

říjen 2019

Předmět Učivo
Čj JV - párové souhlásky, slova příbuzná, rozlišuje ve slově kořen.
KSV - popis pracovního postupu. Upevňování správných tvarů písmen.
LV - čte s porozuměním literární texty přiměřené náročnosti, přednes básně.
Ma Opakování násobení a dělení 1 - 5, slovní úlohy o n krát více/méně, násobení čísly 6, 7.
G - přímky, polopřímka, vzájemná poloh 2 přímek.
Prv

Místo, kde žijeme, Lidé a čas - plán okolí, světové strany, posoudí vliv působení člověka na krajinu, pojmenuje některé významné osobnosti regionu, interpretuje regionální pověsti (rozdíl mezi pověstí a realitou)

Aj   Okruh škola - pojmenuje základní školní potřeby, jejich barvu, počet.
Pojmenuje základní školní předměty, jejich barvu a počet.

Více zde: https://www.2zsdobris.cz/informace/rozvrhy/a2-c/

listopad 2019

Předmět Učivo
Čj

Jv -Vyjmenovaná slova po B - pamětně zvládá vyjmenovaná slova, odůvodňuje a správně píše i/y po obojetných souhláskách

Ksv: vypravování na základě vlastních zážitků, členění projevu, osnova, popis předmětu, upevňování správných tvarů písmen a číslic

Lv: čtení a naslouchání textům s porozuměním, přednáší báseň (pojmy: báseň, verš, rým)

Ma

Číselný obor 0 – 100, užívá spoje násobilek 1 - 8, násobí a dělí v oboru násobilek 2 - 8,řeší  slovní úlohy na násobení a dělení

G - úsečka, změří délku úsečky s přesností na milimetry, sestrojí úsečku dané délky s užitím jednotky milimetr

Prv

Krajina v okolí domova. Orientace v krajině.

Aj   Okruh: jídlo, zeptá se a odpoví na otázku: Máš rád?

prosinec 2019

Předmět Učivo
Čj JV: Vyjmenovaná slova po L, pamětně zvládá vyjmenovaná slova, odůvodňuje a správně píše i/y po obojetných souhláskách

Ksv: pohlednice, pozvánka. čte plynule a s porozuměním texty přiměřené náročnosti, upevňování správných tvarů písmen a číslic

Lv: odlišuje pohádku od ostatních vyprávění, čtenářská dílna, přednáší báseň (pojmy: báseň, verš, rým, sloka)

Ma

Číselný obor 0 – 100, užívá spoje násobilek 1 - 9, násobí a dělí v oboru násobilek 2 - 9, řeší slovní úlohy na násobení a dělení, násobí zpaměti dvojciferné číslo jednociferným v jednoduchých případech

G: úsečka, změří délku úsečky s přesností na milimetry, sestrojí úsečku dané délky s užitím jednotky milimetr, rovnoběžky, různoběžky, průsečík

Prv

Náš svět- co nás baví. Povolání.Vánoční tradice.

Aj   Pojmenuje tradiční vánoční předměty, zazpívá vánoční koledu, napíše jednoduché přání

leden 2020

Předmět Učivo
Čj Jv: Vyjmenovaná slova po P, M, pamětně zvládá vyjmenovaná slova, odůvodňuje a správně píše i/y po obojetných souhláskách

Ksv: čte plynule a s porozuměním texty přiměřené náročnosti, upevňování správných tvarů písmen a číslic, dbá na celkovou úpravu, pohlednice, vypravuje na základě vlastních zážitků a osnovy

Lv: vypráví pohádku, dramatizace, čte s porozuměním texty přiměřené náročnosti, přednáší báseň (pojmy: báseň, verš, rým, sloka)

Ma

Číselný obor 0 – 100, násobilkové spoje 1 – 10, slovní úlohy, sčítání a odčítání do 100 bez přechodu i s přechodem desítky, sčítání a odčítání do 100 bez přechodu, s přechodem, kontrola výpočtů, pamětné a písemné sčítání a odčítání, slovní úlohy na porovnávání 2 dvojciferných čísel, odčítání a sčítání 2 dvojcif. čísel, vztahy o n více/o n méně, jednoduché rovnice, odhad výsledků řešení, písemné sčítání a odčítání dvojcif. čísel                          

G: rovinné obrazce – trojúhelník, čtverec, obdélník, čtyřúhelník

Prv

Rozmanitost přírody, rozpozná části živé a neživé přírody, zásady správného chování v přírodě, ochrana přírody

Aj   Okruh Moje tělo - pojmenuje a ukáže části těla

únor 2020


Předmět Učivo
Čj

Jv: Vyjmenovaná slova po S, V, pamětně zvládá vyjmenovaná slova, odůvodňuje a správně píše i/y po obojetných souhláskách

Ksv: čte plynule a s porozuměním texty přiměřené náročnosti, upevňování správných tvarů písmen a číslic, dbá na celkovou úpravu, popis, sestaví nadpis, vypráví podle osnovy

Lv: čte s porozuměním texty přiměřené náročnosti, přednáší báseň (pojmy: báseň, verš, rým, sloka), vyjadřuje své pocity z četby, zná význam čtení

Ma

Číselný obor 0 – 100, písemné sčítání a odčítání, číselný obor 0 – 1000, čte a píše trojciferná čísla, zakreslí číslo na číselné ose, řeší slovní úlohy v tomto oboru čísel,

G: rovinné obrazce – trojúhelník, čtverec, obdélník, čtyřúhelník

Prv Neživá příroda- nerosty a horniny. Jednotky a měření času, hmotnosti, teploty a objemu.
Aj   Okruh Moje tělo - části těla, porozumí jednoduchému poslechovému textu a zachytí konkrétní informace k danému tématu.

březen 2020

Předmět Učivo
Čj

Jv: Vyjmenovaná slova po V,Z, pamětně zvládá vyjmenovaná slova, odůvodňuje a správně píše i/y po obojetných souhláskách

Ksv: vyjadřuje se v jednoduchých formách písemného projevu, upevňuje tvary písmen a číslic, čte umělecké, populární a naukové texty s důrazem na upevňování čtenářských dovedností a návyků

Lv: naslouchá literárním textům a chápe jejich význam, tvořivé činnosti s textem – přednes, dramatizace, volná reprodukce, výtvarný doprovod

Ma

Číselný obor 0 – 1000, čte a píše trojciferná čísla, číselná osa, porovnávaní čísel, písemné sčítání a odčítání a kontrola výsledku, řeší slovní úlohy v tomto oboru čísel 

G: rovinné obrazce a jejich obvod, měření délek stran, rýsování ve čtvercové síti

Prv

Lidské tělo.

Aj   Okruh Domov - rodina, dům.

duben 2020

Předmět Učivo
Čj

Jv: řadí slova podle abecedy, začíná pracovat s Pravidly českého pravopisu, třídí slova podle významu – děj, věc, vlastnost, seznamuje se s názvy slovních druhů

Ksv: vyjadřuje se v jednoduchých formách písemného projevu (pohlednice, pozdrav, přání), volí vhodné jazykové prostředky, procvičuje členní projevu

Lv: čte s porozuměním texty přiměřené náročnosti, vyjadřuje své pocity z četby, hledá smysl příběhu

Ma

Číselný obor 0 – 1000, dělení se zbytkem

G: rovinné obrazce a jejich obvod, měření délek stran

Prv

 

Aj   Okruh Svátky a tradice - Velikonoce.

květen 2020

Předmět Učivo
Čj

Jv: slovesa - poznává slovesa, určuje osobu, číslo a čas, slovní druhy, poznává přídavná jména

Ksv: vyjadřuje se v jednoduchých formách písemného projevu (pohlednice, pozdrav, přání)

Lv: chápe četbu jako zdroj informací, přednáší báseň

Ma

Číselný obor 0 – 1000, násobení a dělení čísly 10, 100, násobení a dělení čísly 20 - 90, dělení se zbytkem

G: jednoduchá tělesav praxi - kvádr. krychle, válec, koule, modelování prostorových těles

Prv

 

Aj   Prázdninové aktivity - používá slovesa v letních aktivitách.

červen 2020

Předmět Učivo
Čj

Jv: skladba - vět, souvětí, základní skladební dvojice, spojuje věty do souvětí, počet vět v souvětí

Ksv: vyjadřuje se v jednoduchých formách písemného projevu (pohlednice, pozdrav, přání), dopis, adresa

Lv: účastní se dramatizace pohádky
Ma

Číselný obor 0 – 1000, násobení jednocif. a dvojcif. čísla - písemné, slovní úlohy, finanční gramotnost

G: opakování - přímka, úsečka, polopřímka, rovinné obrazce
Prv

 

Aj   Prázdninové aktivity - slovesa play, swim, go ... Dny v týdnu.