III.D

 
Rozvrhy hodin všech tříd najdete ZDE.
   
 
Učivo:

září 2017

Předmět Učivo
Čj

-          porovnává významy slov

-          čte plynule a s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

-          vypravuje na základě vlastních zážitků

-          upevňuje správné tvary písmen a číslic

-          orientuje se v textu knih pro děti

Ma

Opakování učiva z 2. ročníku

-          sčítá a odčítá do 20 s přechodem přes desítku

-          porovná čísla do 100

-          zaokrouhlí čísla na desítky

-          orientuje se na číselné ose

-          sčítá a odčítá jednociferná a dvojciferná čísla v oboru do 100

-          násobí a dělí v oboru násobilek 2-5

-          řeší slovní úlohy

Geometrie

-          označí bod, krajní body úsečky, průsečík dvou přímek 

Aj

Okruh zvířata

-         pojmenuje nejběžnější zvířata

-         odpoví na otázku Kolik…?

Abeceda

Prv

Místo, kde žijeme

-          orientuje se v místní krajině

-          prakticky určí přírodní a umělé prvky regionu

-          posoudí vliv působení člověka na krajinu

říjen 2017

Předmět Učivo
Čj

-          rozlišuje ve slově kořen, vyhledává slova příbuzná

-          čte plynule a s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

-          pečlivě vyslovuje, opravuje svou výslovnost

-          kontroluje vlastní projev

-          účastní se dramatizace pohádky

Ma

Opakování a prohloubení učiva z 2. ročníku

-          porovná čísla do 100

-          zaokrouhlí čísla na desítky

-          orientuje se na číselné ose

-          sčítá a odčítá jednociferná a dvojciferná čísla v oboru do 100

-          násobí a dělí v oboru malé násobilky

-          řeší slovní úlohy

Geometrie

-          změří a odhadne délku úsečky (m, dm, cm)

-          označí bod, krajní body úsečky, průsečík dvou přímek

Aj

Abeceda

Okruh škola

-         pojmenuje základní školní předměty, jejich barvu, počet

Prv

Lidé a čas

-          interpretuje některé regionální pověsti

-          pojmenuje některé významné osobnosti regionu

-          seznámí se s kulturními a historickými památkami regionu

listopad 2017

Předmět Učivo
Čj

-          pamětně zvládá vyjmenovaná slova po B

-          odůvodňuje a správně píše i/y po B

-          čte plynule a s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

-          vypravuje na základě vlastních zážitků

-          upevňuje správné tvary písmen a číslic

-          dbá na celkovou  úpravu

-          naslouchá literárním textům

-          přednáší báseň

-          vypráví pohádku, povídku

Ma

Číselný obor do 100

-          užívá spoje násobilek 2 - 8

-          násobí a dělí v oboru násobilek 2 - 8

-          řeší slovní úlohy na násobení a dělení

Geometrie

-          změří délku úsečky s přesností na milimetry

-          sestrojí úsečku dané délky s užitím jednotky milimetr

Aj

Okruh jídlo

-         pojmenuje základní potraviny

-         seznámí se se slovesem to like

Prv

Rozmanitost přírody

-          porovná různé typy krajiny

-          pozná vybrané nerosty a horniny

-          popíše koloběh vody v přírodě

-          získá a aplikuje základní poznatky o měření času, hmotnosti, teploty a objemu

prosinec 2017

Předmět Učivo
Čj

Jv:

Vyjmenovaná slova po L

-          pamětně zvládá vyjmenovaná slova

-          odůvodňuje a správně píše i/y po obojetných souhláskách

Ksv:

-          čte plynule a s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

-          vypravuje na základě vlastních zážitků

-          sděluje přání a pozdravy

-          upevňuje správné tvary písmen a číslic

-          kontroluje vlastní projev

Lv:

-          naslouchá literárním textům

-          čte s porozuměním literární texty přiměřené náročnosti

-          vypráví pohádku, povídku

-          vyjadřuje své pocity z poslechu a četby

Ma

Číselný obor do 100

-          užívá spoje všech násobilek malé násobilky

-          násobí zpaměti dvojciferné číslo jednociferným (v jednoduchých případech)

-          řeší slovní úlohy na násobení a dělení

Geometrie

-          změří délku úsečky s přesností na milimetry

-          sestrojí úsečku dané délky s užitím jednotky milimetr

-          provede odhad délky vzdálenosti

Aj

Sloveso "to be"

Okruh svátky, tradice, zvyky a prázdniny

-         pojmenuje tradiční vánoční předměty

-         zazpívá vánoční koledu

-         napíše jednoduché přání

 

Prv

Rozmanitost přírody

-          rozpozná části živé a neživé přírody

   
   
   
   
   

leden 2018

Předmět Učivo
Čj

Jv:

Vyjmenovaná slova po L, M

-          pamětně zvládá vyjmenovaná slova

-          odůvodňuje a správně píše i/y po obojetných souhláskách

Ksv:

-          čte plynule a s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

-          pečlivě vyslovuje, opravuje svou výslovnost

-          vypravuje na základě vlastních zážitků

-          upevňuje správné tvary písmen a číslic

-          odstraňuje individuální nedostatky

-          dbá na celkovou úpravu

Lv:

-          čte s porozuměním literární texty přiměřené náročnosti

-          přednáší báseň

-          hledá smysl příběhu

-          odlišuje pohádku od ostatních vyprávění

Ma

Číselný obor do 100

-          písemně sčítá a odčítá dvě dvojciferná čísla

-          používá sčítání a odčítání v oboru do 100 při řešení praktických úloh

-          využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost 

           sčítání a násobení

-          provádí kontrolu svého výpočtu

-          řeší slovní úlohy na porovnání dvou dvojciferných čísel, na sčítání a odčítání 

           dvou dvojciferných čísel

-          užívá jednoduché rovnice

-          automaticky provádí předběžný odhad výsledků řešení

Geometrie

-          určí obvod jednoduchého obrazce (trojúhelník, čtverec, obdélník) sečtením 

           délek jeho stran

Aj

Sloveso ...to be

Okruh moje tělo

-         pojmenuje a ukáže základní části těla

-         rozumí jednoduchému poslechovému textu a zachytí konkrétní informace 

          k osvojovanému tématu

Prv

Rozmanitost přírody

-          rozpozná části živé a neživé přírody

-          pojmenuje části rostlin a popíše projevy rostlinného života

   
   
   
   
   

únor 2018

Předmět Učivo
Čj

Jv:

Vyjmenovaná slova po M, P

-          pamětně zvládá vyjmenovaná slova

-          odůvodňuje a správně píše i/y po obojetných souhláskách

Ksv:

-          čte umělecké, populární a naukové texty s důrazem na upevňování čtenářských 

           dovedností a návyků

-          popisuje jednoduché předměty a činnosti ústně i písemně

-          upevňuje správné tvary písmen a číslic

-          dbá na celkovou úpravu

Lv:

-          čte s porozuměním literární texty přiměřené náročnosti

-          vyjadřuje své pocity z poslechu a četby

-          orientuje se v textu knih pro děti

Ma

Číselný obor do 100

-          písemně sčítá a odčítá dvě dvojciferná čísla

-          využívá při pamětném  i písemném počítání komutativnost a asociativnost 

           sčítání a násobení

-          provádí kontrolu svého výpočtu

Číselný obor do 1000

-          čte a píše trojciferná čísla

-          vytváří konkrétní soubor s daným počtem prvků do 1000

-          zakreslí obraz daného čísla na číselné ose

-          porovná čísla do 1000

Geometrie

-          určí obvod jednoduchého obrazce (trojúhelník, čtverec, obdélník) sečtením 

           délek jeho stran

Aj

Okruh moje tělo

-         pojmenuje a ukáže základní části těla

-         rozumí jednoduchému poslechovému textu a zachytí konkrétní informace 

          k osvojovanému tématu

Prv

Rozmanitost přírody

-          rozpozná části živé a neživé přírody

-          pojmenuje části rostlin a popíše projevy rostlinného života

-          objasní význam některých rostlin pro člověka

-          rozpozná některé druhy plodů a semen

   
   
   
   
   

březen 2018

Předmět Učivo
Čj

Jv:

Vyjmenovaná slova po V, Z

-          pamětně zvládá vyjmenovaná slova

-          odůvodňuje a správně píše i/y po obojetných souhláskách

Ksv:

-          čte plynule a s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

-          pečlivě vyslovuje, opravuje svou výslovnost

-          volí vhodné jazykové prostředky

-          sděluje přání a pozdravy

-          upevňuje správné tvary písmen a číslic

-          vyjadřuje se v jednoduchých formách písemného projevu

Lv:

-          čte s porozuměním literární texty přiměřené náročnosti

-          naslouchá literárním textům

-          hledá smysl příběhu

-          odlišuje pohádku od ostatních vyprávění

Ma

Číselný obor do 1000

-          používá sčítání a odčítání v oboru do 1000 při řešení praktických úloh

-          písemně sčítá a odčítá dvě trojciferná čísla

-          využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost sčítání

           a násobení

-          provádí kontrolu svého výpočtu

-          řeší slovní úlohy na porovnání dvou trojciferných čísel, na sčítání a odčítání dvou

           trojciferných čísel

-          užívá jednoduché rovnice

-          automaticky provádí předběžný odhad výsledků řešení

 

Geometrie

-          určí obvod jednoduchého obrazce (trojúhelník, čtverec, obdélník) sečtením délek

           jeho stran - převede jednotky délky

Aj

Okruh můj dům

-         pojmenuje a stručně popíše členy rod

-         pojmenuje jednotlivé místnosti

Prv

Rozmanitost přírody

-          rozpozná části živé a neživé přírody

-          pojmenuje části rostlin a popíše projevy rostlinného života

-          objasní význam některých rostlin pro člověka

-          rozpozná některé druhy plodů a semen

-          uplatňuje zásady správného chování k (v) přírodě

   
   
   
   
   

duben 2018

Předmět Učivo
Čj

Jv:

-          řadí slova podle abecedy

-          vyhledává slova v abecedním pořadí

-          začíná pracovat s Pravidly českého pravopisu

-          porovnává a třídí slova podle významu – děj, věc, vlastnost

-          seznamuje se s názvy slovních druhů

-          poznává podstatná jména, přídavná jména, slovesa, spojky

Ksv:

-          čte umělecké, populární a naukové texty s důrazem na upevňování čtenářských 

           dovedností a návyků

-          vypravuje na základě vlastních zážitků

-          vypravuje podle osnovy

-          sestavuje nadpis

-          sděluje přání a pozdravy

Lv:

-          čte s porozuměním literární texty přiměřené náročnosti

-          přednáší báseň

-          rozlišuje vypravování v próze a ve verších

-          odlišuje pohádku od ostatních vyprávění

Ma

Číselný obor do 1000

-          písemně sčítá a odčítá dvě trojciferná čísla

-          využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost 

           sčítání a násobení

-          provádí kontrolu svého výpočtu

-          řeší slovní úlohy na porovnání dvou trojciferných čísel, na sčítání a odčítání 

           dvou trojciferných čísel

-          užívá jednoduché rovnice

-          automaticky provádí předběžný odhad výsledků řešení

-          dělí dvojciferné číslo jednociferným mimo obor násobilek, určí neúplný podíl a zbytek

Geometrie

-          pomocí stavebnice (dostupných materiálů) sestrojí modely staveb na kvádru, krychli apod.

-          rozezná jednoduchá tělesa v praxi: krychli, kvádr, válec, kouli

Aj

-         pojmenuje místnosti a vybavení domu

-         zeptá se, odkud  kdo pochází

-         používá zájmena osobní, přivlastňovací

-         používá vazbu There is, There are

-         reaguje na otázku Jak vyspeluješ?

Prv

Rozmanitost přírody

-          pozná základní druhy zeleniny a ovoce

-          vysvětlí význam práce na poli

   
   
   
   
   

květen 2018

Předmět Učivo
Čj

Jv:

-          seznamuje se s názvy slovních druhů

-          poznává podstatná jména, přídavná jména, slovesa, spojky

-          rozlišuje rod a číslo u podstatných jmen

-          určuje osobu, číslo a čas u sloves

Ksv:

-          čte plynule a s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

-          vypravuje podle osnovy

-          procvičuje členění projevu

-          popisuje jednoduché předměty a činnosti ústně i písemně

-          sděluje přání a pozdravy

-          upevňuje správné tvary písmen a číslic

-          kontroluje vlastní projev

Lv:

-          naslouchá literárním textům

-          čte s porozuměním literární texty přiměřené náročnosti

-          přednáší báseň

-          rozlišuje vypravování v próze a ve verších

Ma

Číselný obor do 1000

-          dělí dvojciferné číslo jednociferným mimo obor násobilek, určí neúplný podíl a zbytek

-          řeší a vytváří slovní úlohy vedoucí k násobení dvojciferného čísla jednociferným 

           a dělení dvojciferného čísla jednociferným

-          odhadne výsledek

-          řeší slovní úlohy vedoucí k užití vztahu n-krát více, n-krát méně

Geometrie

-          pomocí stavebnice (dostupných materiálů) sestrojí modely staveb na kvádru, krychli apod.

-          rozezná jednoduchá tělesa v praxi: krychli, kvádr, válec, kouli

-          vymodeluje prostorová tělesa

Aj

-         používá vazbu There is, There are

-         reaguje na otázku Jak vyspeluješ?

-         používá slovesa v letních aktivitách  / play, swim, go…/

Prv

-          užívá správně názvy některých důležitých částí lidského těla a jednoduše vysvětlí 

           jejich funkci

-          vymezí jednotlivé etapy lidského života

-          vysvětlí a v praxi aplikuje základní pravidla silničního provozu pro chodce  a cyklisty

   
   
   
   
   

červen 2018

Předmět Učivo
ČJ

Jv:

-          odlišuje větu jednoduchou od souvětí

-          poznává základní skladebné dvojice

-          spojuje věty do souvětí

-          určuje počet vět v souvětí

Ksv:

-          čte plynule a s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

-          pečlivě vyslovuje, opravuje svou výslovnost

-          správně dýchá a volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo podle svého

           komunikačního záměru

-          volí vhodné jazykové prostředky

-          vypravuje na základě vlastních zážitků

-          odstraňuje individuální nedostatky

-          dbá na celkovou úpravu

Lv:

-          čte s porozuměním literární texty přiměřené náročnosti

-          vyjadřuje své pocity z poslechu a četby

-          orientuje se v textu knih pro děti

-          hledá smysl příběhu

Ma

Číselný obor do 1000

-          procvičuje a upevňuje učivo 3. ročníku

Geometrie

-          rozezná jednoduchá tělesa v praxi: krychli, kvádr, válec, kouli

-          vymodeluje prostorová tělesa

Aj používá slovesa v letních aktivitách  / play, swim, go…/
Prv

-          užívá správně názvy některých důležitých částí lidského těla a jednoduše vysvětlí 

           jejich funkci

-          vymezí jednotlivé etapy lidského života

-          zachová se správně v situacích ohrožujících zdraví a život

-          vysvětlí a v praxi aplikuje základní pravidla silničního provozu pro chodce  a cyklisty