VIII.D

Rozvrhy hodin všech tříd najdete ZDE.
 
Učivo:

září 2018

Předmět Učivo
Čj JV: Opakování učiva 7. ročníku. Národní jazyk a jeho útvary.
KSV: Inzerát, objednávka.
LV: Starší literatura.
Nj Moje koníčky - činnosti během týdne, gramatika, dopis.
Inf  
Fy Opakování učiva 7. ročníku. Práce, výkon.
 Občanská válka v Anglii, vývoj ve Francii a v USA.
Rj Opakování učiva 7. ročníku
Aj  Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a8-rocnik/

Pavlíková - opakování, přítomné časy - popis pravidelných činností (př. čas prostý) a popis probíhajících dějů (př. čas průběhový)
Ma oakování učiva 7. ročníku, 2. mocnina a odmocnina
Che Úvod do chemie, laboratorní nádobí, látky a tělesa.
Opakování, 
Ze Opakování Asie. Úvod do Evropy.

říjen 2018

Předmět Učivo
Čj JV: Nauka o slovní zásobě, tvoření slov, slova přejatá.
LV: Renesanční literatura.
KSV: Objednávka.
Nj Činnosti během týdne, e-mail, časování sloves.
Inf  
Fy Účinnost. Pohybová a polohová energie. Přeměna energie. Vnitřní energie.
Dějiny Francie a Ruska. Habsburská monarchie v 18. století.
Rj L5 - gramatika, slovní zásoba
Aj  Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a8-rocnik/

Pavlíková - slovesa v minulém čase, moje rodina
Ma 2. mocnina a odmocnina, Pythagorova věta
Che Voda, vzduch, směsi.
Původ a vývoj člověka, povrch těla.
Ze Poloha,členitost,vodstvo,podnebí a hospodářství Evropy.

listopad 2018

Předmět Učivo
Čj JV: Slovní druhy -  mluvnické kategorie, pravopis.
LV: Renesanční literatura. Romantismus.
KSV: Objednávka. Žádost.
Nj  L6 - dopis, Vídeň, zápor.
Inf  
Fy Teplo. Tepelná výměna vedením a prouděním. Měření a výpočet tepla.
 Dějiny českých zemí. Kultura v 17. a 18. stol.
Rj A1L6 - gramatika, slovní zásoba
Aj  Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a8-rocnik/

Pavlíková - vyjádření budoucnosti (will, going to)
Ma Pythagorova věta, kruh, kružnice, válec
Che Směsi.
Opěrná a pohybová soustava.
Ze Státy Evropy.

prosinec 2018

Předmět Učivo
Čj JV: Slovesa.
LV: Romantismus ve světové a české literatuře.
KSV: Výklad.
Nj  L6 - urč. a neurč. člen ve 4. pádě, zápor kein, Vídeň - památky.
Inf A1L6 - gramatika, slovní zásoba
Fy Tepelná výměna zářením, tání, tuhnutí, var, kapalnění, sublimace a desublimace.
 Francouzská revoluce, Napoleon.
Rj  
Aj  Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a8-rocnik/

Pavlíková - opakování nepravidelných sloves, vánoční zvyky
Ma kruh, kružnice, válec
Che Stavba atomu, PSP:
Opěrná soustava člověka, svaly.
Ze Státy Evropy.

leden 2019

Předmět Učivo
Čj JV: Slovesný kmen přítomný a minulý, slovesné třídy a vzory.
LV: Romantismus ve světové a české literatuře.
KSV: Výklad, diskuse.
Nj  Kdy a kde - časové předložky, číslovky, určování času.
Inf  
Fy Elektrický náboj, elektroskop, siločáry el. pole, elektrický proud.
 Mezi Vídeňským kongresem a revolucí 1848.
Rj L6 - gramatika, slovní zásoba
 Aj  Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a8-rocnik/

Pavlíková - popis minulých dějů, porovnání minulých časů (prostý a průběhový)
Ma mocniny s přirozeným mocnitelem
Che PSP, ionty, chemická vazba.
Opěrná soustava, svaly.
Ze Státy Evropy.

únor 2019

Předmět Učivo
Čj JV: Skloňování obecných a vlastních jmen přejatých. Základní a rozvíjející větné členy.
LV: Literatura národního obrození.
KSV: Charakteristika literární postavy.
Nj Země, cestování, nepravidelná slovesa.
Inf  
Fy Elektrický proud, měření elektrického proudu a napětí.
Kultura. Rok 1848.
Rj A1L7 - gramatika, slovní zásoba
Aj  Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a8-rocnik/

Pavlíková - Londýn, cestování
Ma  
Che Kovy, nekovy.
Svaly, tělní tekutiny a oběhová soustava.
Ze Rusko.Země-obyvatelstvo.

březen 2019

Předmět Učivo
Čj JV: Rozvíjející větné členy
LV: Realismus v české a světové literatuře
KSV: Subjektivně zabarvený popis - líčení
Nj  Dovolená, země, časování.
Inf  
Fy Ohmův zákon. Odpor vodiče, sériové a paralelní zapojení
 Rok 1848.
Rj A1L7 - gramatika, slovní zásoba
Aj  Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a8-rocnik/

Pavlíková: Londýn, New York, mapa města - budovy, předložky, ptaní na cestu, užití členů
Ma  
Che Nekovy.
Dýchací a trávicí soustava.
Ze Světové hospodářství.

duben 2019

Předmět Učivo
Čj JV: Rozvíjející větné členy, grafické znázornění
LV: Realismus - dokončení. Česká literatura v 1. polovině 20. století
KSV: Úvaha
Nj  Cestování, prázdniny, nepravidelná slovesa.
Inf  
Fy Elektrická práce, energie a výkon. Příkon. Spotřeba elektrické energie v domácnosti.
 Kolonialismus, vznik R-U, kultura.
Rj A1L7 - gramatika, slovní zásoba
Aj  Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a8-rocnik/

Pavlíková - popis zážitků (předpřít. čas)
Ma  
Che Názvosloví dvouprvkových sloučenin.
Trávicí soustava, vylučovací soustava.
Ze Státy světa.

květen 2019

Předmět Učivo
Čj
JV: Druhy vedlejších vět, věta závislá a řídící, významové poměry mezi souřadně spojenými větami hlavními.
LV: Česká literatura v 1. polovině 20. století.
KSV: Úvaha. Tvořivé psaní.
Nj  Fonetická cvičení, gramatika - opakování, dialogy.
Inf  
Fy Zvukové jevy: Zvuk, tón, odraz zvuku, rezonance, ucho.
 Vývoj v R-U.  1.sv.válka.
Rj  
Aj  Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a8-rocnik/

Pavlíková - frázová slovesa, vyjádření zákazu, rady
Ma  
Che Sulfidy - názvosloví, vlastnosti a použití, chemické rovnice.
Trávicí soustava, vylučovací soustava.
Ze Hospodářství světa.

červen 2019

Předmět Učivo
Čj Opakování učiva 8. ročníku
Nj  Shrnutí učiva.
Inf  
Fy Opakování učiva 8. ročníku
 1. světová válka. Opakování.
Rj Opakování
Aj  Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a8-rocnik/

Pavlíková - opakování učiva 8.ročníku
Ma Opakování učiva 8. ročníku
Che Opakování učiva 8. ročníku
Opakování učiva 8. ročníku
Ze Životní prostředí. Ochrana krajiny.