VIII.D

Rozvrhy hodin všech tříd najdete ZDE.
 
Učivo:

září 2018

Předmět Učivo
Čj JV: Opakování učiva 7. ročníku. Národní jazyk a jeho útvary.
KSV: Inzerát, objednávka.
LV: Starší literatura.
Nj Moje koníčky - činnosti během týdne, gramatika, dopis.
Inf  
Fy Opakování učiva 7. ročníku. Práce, výkon.
 Občanská válka v Anglii, vývoj ve Francii a v USA.
Rj Opakování učiva 7. ročníku
Aj  Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a8-rocnik/

Pavlíková - opakování, přítomné časy - popis pravidelných činností (př. čas prostý) a popis probíhajících dějů (př. čas průběhový)
Ma oakování učiva 7. ročníku, 2. mocnina a odmocnina
Che Úvod do chemie, laboratorní nádobí, látky a tělesa.
Opakování, 
Ze Opakování Asie. Úvod do Evropy.

říjen 2018

Předmět Učivo
Čj JV: Nauka o slovní zásobě, tvoření slov, slova přejatá.
LV: Renesanční literatura.
KSV: Objednávka.
Nj Činnosti během týdne, e-mail, časování sloves.
Inf  
Fy Účinnost. Pohybová a polohová energie. Přeměna energie. Vnitřní energie.
Dějiny Francie a Ruska. Habsburská monarchie v 18. století.
Rj L5 - gramatika, slovní zásoba
Aj  Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a8-rocnik/

Pavlíková - slovesa v minulém čase, moje rodina
Ma 2. mocnina a odmocnina, Pythagorova věta
Che Voda, vzduch, směsi.
Původ a vývoj člověka, povrch těla.
Ze Poloha,členitost,vodstvo,podnebí a hospodářství Evropy.

listopad 2018

Předmět Učivo
Čj JV: Slovní druhy -  mluvnické kategorie, pravopis.
LV: Renesanční literatura. Romantismus.
KSV: Objednávka. Žádost.
Nj  L6 - dopis, Vídeň, zápor.
Inf  
Fy Teplo. Tepelná výměna vedením a prouděním. Měření a výpočet tepla.
 Dějiny českých zemí. Kultura v 17. a 18. stol.
Rj A1L6 - gramatika, slovní zásoba
Aj  Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a8-rocnik/

Pavlíková - vyjádření budoucnosti (will, going to)
Ma Pythagorova věta, kruh, kružnice, válec
Che Směsi.
Opěrná a pohybová soustava.
Ze Státy Evropy.

prosinec 2018

Předmět Učivo
Čj JV: Slovesa.
LV: Romantismus ve světové a české literatuře.
KSV: Výklad.
Nj  L6 - urč. a neurč. člen ve 4. pádě, zápor kein, Vídeň - památky.
Inf A1L6 - gramatika, slovní zásoba
Fy Tepelná výměna zářením, tání, tuhnutí, var, kapalnění, sublimace a desublimace.
 Francouzská revoluce, Napoleon.
Rj  
Aj  Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a8-rocnik/

Pavlíková - opakování nepravidelných sloves, vánoční zvyky
Ma kruh, kružnice, válec
Che Stavba atomu, PSP:
Opěrná soustava člověka, svaly.
Ze Státy Evropy.

leden 2019

Předmět Učivo
Čj JV: Slovesný kmen přítomný a minulý, slovesné třídy a vzory.
LV: Romantismus ve světové a české literatuře.
KSV: Výklad, diskuse.
Nj  Kdy a kde - časové předložky, číslovky, určování času.
Inf  
Fy Elektrický náboj, elektroskop, siločáry el. pole, elektrický proud.
 Mezi Vídeňským kongresem a revolucí 1848.
Rj L6 - gramatika, slovní zásoba
 Aj  Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a8-rocnik/

Pavlíková - popis minulých dějů, porovnání minulých časů (prostý a průběhový)
Ma mocniny s přirozeným mocnitelem
Che PSP, ionty, chemická vazba.
Opěrná soustava, svaly.
Ze Státy Evropy.

únor 2019

Předmět Učivo
Čj JV: Skloňování obecných a vlastních jmen přejatých. Základní a rozvíjející větné členy.
LV: Literatura národního obrození.
KSV: Charakteristika literární postavy.
Nj Země, cestování, nepravidelná slovesa.
Inf  
Fy Elektrický proud, měření elektrického proudu a napětí.
Kultura. Rok 1848.
Rj A1L7 - gramatika, slovní zásoba
Aj  Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a8-rocnik/

Pavlíková - Londýn, cestování
Ma  
Che Kovy, nekovy.
Svaly, tělní tekutiny a oběhová soustava.
Ze Rusko.Země-obyvatelstvo.

březen 2019

Předmět Učivo
Čj JV: Rozvíjející větné členy
LV: Realismus v české a světové literatuře
KSV: Subjektivně zabarvený popis - líčení
Nj  Dovolená, země, časování.
Inf  
Fy Ohmův zákon. Odpor vodiče, sériové a paralelní zapojení
 Rok 1848.
Rj A1L7 - gramatika, slovní zásoba
Aj  Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a8-rocnik/

Pavlíková: Londýn, New York, mapa města - budovy, předložky, ptaní na cestu, užití členů
Ma  
Che Nekovy.
Dýchací a trávicí soustava.
Ze Světové hospodářství.

duben 2019

Předmět Učivo
Čj JV: Rozvíjející větné členy, grafické znázornění
LV: Realismus - dokončení. Česká literatura v 1. polovině 20. století
KSV: Úvaha
Nj  Cestování, prázdniny, nepravidelná slovesa.
Inf  
Fy Elektrická práce, energie a výkon. Příkon. Spotřeba elektrické energie v domácnosti.
 Kolonialismus, vznik R-U, kultura.
Rj A1L7 - gramatika, slovní zásoba
Aj  Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a8-rocnik/

Pavlíková - popis zážitků (předpřít. čas)
Ma  
Che Názvosloví dvouprvkových sloučenin.
Trávicí soustava, vylučovací soustava.
Ze Státy světa.

květen 2019

Předmět Učivo
Čj
JV: Druhy vedlejších vět, věta závislá a řídící, významové poměry mezi souřadně spojenými větami hlavními.
LV: Česká literatura v 1. polovině 20. století.
KSV: Úvaha. Tvořivé psaní.
Nj  Fonetická cvičení, gramatika - opakování, dialogy.
Inf  
Fy Zvukové jevy: Zvuk, tón, odraz zvuku, rezonance, ucho.
 Vývoj v R-U.  1.sv.válka.
Rj  
Aj  Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a8-rocnik/

Pavlíková - frázová slovesa, vyjádření zákazu, rady
Ma  
Che Sulfidy - názvosloví, vlastnosti a použití, chemické rovnice.
Trávicí soustava, vylučovací soustava.
Ze Hospodářství světa.

červen 2019

Předmět Učivo
Čj  
Nj  
Inf  
Fy  
 
Rj  
Aj  Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a8-rocnik/

Pavlíková - opakování učiva 8.ročníku
Ma  
Che  
 
Ze