IV. A

Učivo:

září 2019

Předmět Učivo
Čj

Význam slov - slova stejného, podobného a opačného významu a slova vícevýznamová, slova spisovná a nespisovná. Stavba slova - kořen, část příponová, předponová a koncovka. Tvořivé činnosti s textem.

Ma

Čtení a zápis čísel, číselná osa, zápis čísel v desítkové soustavě, vztahy mezi sčítáním a odčítáním, sčítání a odčítání v daném oboru, slovní úlohy na porovnání čísel, na  početní výkony, na vztahy o n – více,  méně, n – krát více, méně.

Vl

Starší české dějiny. Historie regionu.

Aj Okruh škola - pozdravy, pokyny učitele, čísla 0 - 10, jednoduché příkazy, zeptá se na jméno a věk
Přv

Živá příroda. Ekologie. Rozliší houby, rostliny a živočichy. Popíše potravní řetězec.

říjen 2019

Předmět Učivo
Čj

Nauka o slově (význam slov, stavba slova, stavba slova). Vyjmenovaná slova – význam a správné užití. Tvořivé činnosti s textem. Čtení a naslouchání.

Ma

Čtení a zápis čísel, číselná osa, zápis čísel v desítkové soustavě, vztahy mezi sčítáním a odčítáním, sčítání a odčítání v daném oboru slovní úlohy na porovnání čísel, na  početní výkony, na vztahy o n – více,  méně, n – krát více, méně. Násobení a dělení čísel v daném oboru.

Vl Starší české dějiny.
Aj Vyplní o sobě základní údaje, zeptá se Co je to? Je to velké, malé?Používá krátké odpovědi. Používá barvy. Čísla 0 - 20
Přv Okruh - rostliny a živočichové v lese a u lidských obydlí. Jednoduché stroje a energie.

listopad 2019

Předmět Učivo
Čj Určování slovních druhů plnovýznamových slov, koncovky podstatných jmen, vyjmenovaná slova. Čtení s porozuměním, vyhledávání informací, umělecké směry v literatuře.
Ma Grafy, soustavy souřadnic, doplňování tabulek, vlastnosti početních výkonů, zápis zlomků. Trojúhelník a jeho vlastnosti a konstrukce rýsování.
Vl Národní obrození a nástup kapitalismu.
Aj Sloveso to be ve všech osobách, v otázce i v záporu, používá sloveso to like v kladu, v otázce i v záporu. Předložky: na. pod, v, vedle,  u. Otázka: Whose/ what/ Is this? Have you got ? Přivlastňování: Petrovo auto
Přv Magnetické a gravitační síly, vesmír.

prosinec 2019

Předmět Učivo
Čj  
Ma  
Vl  
Aj Okruh: jídlo. Zeptá se a odpoví co má a nemá rád. Používá sloveso to like v kladu, záporu i v otázce, v 1.a 2. osobě čísla jednotného. Krátké odpovědi - Yes, I do. No, I don´t. Okruh - svátky, Vánoce
Přv  

leden 2020

Předmět Učivo
Čj  
Ma  
Vl  
Aj  
Přv  

únor 2020

Předmět Učivo
Čj  
Ma  
Vl  
Aj  
Přv  

březen 2020

Předmět Učivo
Čj  
Ma  
Vl  
Aj  
Přv  

duben 2020

Předmět Učivo
Čj  
Ma  
Vl  
Aj  
Přv  

květen 2020

Předmět Učivo
Čj  
Ma  
Vl  
Aj  
Přv  

červen 2020

Předmět Učivo
Čj  
Ma  
Vl  
Aj  
Přv