IV.A

 
Rozvrhy hodin všech tříd najdete ZDE.

Učivo:

září 2018

Předmět Učivo
Čj Opakujeme učivo 3.ročníku. Nauka o slově, význam slov, stavba slov, vyjmenovaná slova, čtení s porozuměním, práce s textem.   
 
Ma Opakujeme učivo 3.ročníku. Matematické operace v oboru do 1000, číselná řada, slovní úlohy, body, přímky, úsečky.
Vl Historie a časové údaje, starší české dějiny, historie regionu.
Aj Opakujeme učivo 3.ročníku. Upevňujeme fráze.
Přv Živá a neživá příroda, ekologie.

říjen 2018

Předmět Učivo
Čj
Tvorba slov, vyjmenovaná slova,, slova citově zabarvená, hledání klíčových slov, čtení s porozuměním.
Ma Písemné dělení a násobení jednociferným číslem, slovní úlohy, rovnoběžky a jejich sestrojování.   
Vl Starší české dějiny, časová přímka.
Aj Okruh škola.
Přv Rostliny a živočichové v našem okolí, ekologie a její význam.

listopad 2018

Předmět Učivo
Čj Určování slovních druhů, skloňování podstatných jmen, vyjmenovaná slova, stavba slov, tvorba jednoduchého sdělení, čtení s porozuměním.
 
Ma Násobení a dělení v daném oboru, vztahy mezi násobením a dělením, práce s nulou, závorky, písemné sčítání a odčítání, slovní úlohy, vzájemné polohy přímek.
Vl Historické události našich dějin podle časové přímky.
Aj Sloveso to be ve všech osobách, otázce i v záporu.
Přv Rostliny a živočichové našeho okolí.

prosinec 2018

Předmět Učivo
Čj
Podstatná jména, určování vzorů u podst. jmen rodu středního, používání spisovného a nespisovného jazyka, čtení s porozuměním, přednes básní.
Ma Matematžické operace v oboru do 1 000, rýsování kružnice.
Vl Starší české dějiny.
Aj Sloveso to like ve všech osobách, v otázce i v záporu. Odpoví co má rád a nemá rád.
Přv Rostliny a živočichové na území ČR, vztah člověka k ekologii.

leden 2019

Předmět Učivo
Čj
Vzory podstatných jmen rodu středního a ženského, skloňování podstatných jmen, čtení s porozuměním, reprodukce textu.
Ma Číselný obor do 1.000.000, zápis čísel, číselná řada, slovní úlohy, matematické operace, osa souměrnosti.
Vl Starší české dějiny od doby Karla IV.
Aj Používá sloveso to have got ve všech osobách, otázce i záporu. Okruh - park.
Přv Neživá příroda, ochrana přírody.

únor 2019

Předmět Učivo
Čj
Podstatná jména a jejich skloňování, určování vzorů rodu středního a ženského, sestavování osnovy, členění textu na odstavce, čtení s porozuměním, vyprávění obsahu, práce s informacemi.
Ma Číselný obor do 1 mil., násobení čísel, zaokrouhlování, porovnávání, slovní úlohy, osy souměrnosti, konstrukce trojúhelníku.
Vl Starší české dějiny, soužití lidí, právo a spravedlnost.
Aj Okruh můj dům, můj pokoj (pojmenuje nábytek a místnosti  v domě). Vazba There is/ There are.
Přv Neživá příroda.

březen 2019

Předmět Učivo
Čj Postatná jména a jejich skloňování, určujeme vzory u všech rodů, popis osoby, věci a děje, ilustrace.
 
Ma Rozklad čísel, slovní úlohy, matematické operace, obvod a obsah.
Vl Orientace na mapě ČR, Evropy, světové strany, mapové značky.
Aj Pojmenuje nejbližší členy rodiny. Odpoví na otázku: Kolik? ( Have many ..). Popis osoby. Přídavná jména.
Přv Hmotnost, teplota, čas a objem.

duben 2019

Předmět Učivo
Čj
 
Ma  
Vl  
Aj Odpovídá a tvoří otázky týkající se věcí, které někomu patří ( ČÍ JE TO ČEPICE?) apod. Přivlastňuje věci. Okruh oblečení.
Přv  

květen 2019

Předmět Učivo
Čj
 
Ma  
Vl  
Aj Používá sloveso to can. Okruh tělo, hlava, obličej. Sloveso mít.
Přv  

červen 2019

Předmět Učivo
Čj
 
Ma  
Vl  
Aj Okruh léto. Řekne co umí, neumí.
Přv