IV. A

Učivo:

září 2019

Předmět Učivo
Čj
 
JV : Nauka o slově, stavba a význam slov, slova spisovná a nespisovná.Kořen slov.
KSV: Čtení.
Vypravujeme s použitím plnovýznamových sloves.
LV: Tvořivé činnosti s textem.
Ma

Opakování učiva 3. ročníku.

Vl

Starší české dějiny. Historie regionu.

Aj Okruh škola - pozdravy, pokyny učitele, čísla 0 - 10, jednoduché příkazy, zeptá se na jméno a věk
Přv.

 

Živá příroda. Ekologie.

říjen 2019

Předmět Učivo
Čj

Nauka o slově (význam slov, stavba slova, stavba slova). Vyjmenovaná slova – význam a správné užití. Tvořivé činnosti s textem. Čtení a naslouchání.

Ma

Čtení a zápis čísel, číselná osa, zápis čísel v desítkové soustavě, vztahy mezi sčítáním a odčítáním, sčítání a odčítání v daném oboru slovní úlohy na porovnání čísel, na  početní výkony, na vztahy o n – více,  méně, n – krát více, méně. Násobení a dělení čísel v daném oboru.

Vl Starší české dějiny.
Aj Vyplní o sobě základní údaje, zeptá se Co je to? Je to velké, malé?Používá krátké odpovědi. Používá barvy. Čísla 0 - 20
Přv Okruh - rostliny a živočichové v lese a u lidských obydlí. Jednoduché stroje a energie.

listopad 2019

Předmět Učivo
Čj Mluvený a písemný projev. Slovní druhy - podstatná jména.
Ma Násobení a dělení. Vztahy mezi násobením a dělením. Pamětné násobení a dělení jednociferným číslem.
Vl Starší české dějiny. Historie regionu.
Aj Sloveso to be ve všech osobách, v otázce i v záporu, používá sloveso to like v kladu, v otázce i v záporu. Předložky: na. pod, v, vedle,  u. Otázka: Whose/ what/ Is this? Have you got ? Přivlastňování: Petrovo auto
Přv V lese.

prosinec 2019

Předmět Učivo
Čj Mluvený a písemný projev. Slovní druhy - podstatná jména.
Ma Násobení a dělení. Vztahy mezi násobením a dělením. Pamětné násobení a dělení jednociferným číslem.
Vl

Starší české dějiny.

Aj Okruh: jídlo. Zeptá se a odpoví co má a nemá rád. Používá sloveso to like v kladu, záporu i v otázce, v 1.a 2. osobě čísla jednotného. Krátké odpovědi - Yes, I do. No, I don´t. Okruh - svátky, Vánoce
Přv

U lidských obydlí. 

leden 2020

Předmět Učivo
Čj

JV: Určování slovních druhů, slova na ohebná a neohebná. Podstatná jména – skloňování, přiřazování ke vzorům.

LV: Literární pojmy – encyklopedie. Ilustrace lid. díla.

KSV: Reprodukce obsahu sdělení a výběr podstatných údajů.

Ma

Písemné dělení jednociferným dělitelem, Zaokrouhlování čísel na statisíce, desetitisíce, tisíce, sta, desítky. Pamětně násobení a dělení čísla do 1 000 000 jednociferným číslem. Počítání do 1 000 000 po statisících, desetitisících, tisících. 

G: Poznávání a kreslení souměrných útvarů. Osa souměrnosti.

Vl

Starší české dějiny.

Aj Sloveso to have got ve všech osobách, otázce i v záporu
Přv

U lidských obydlí. Na poli a na louce.

únor 2020

Předmět Učivo
Čj JV: Podstatná jména rodu ženského - přiřazování ke vzorům, koncovky.

LV: Literární pojmy – encyklopedie. Ilustrace lid. díla.

KSV: Reprodukce obsahu sdělení a výběr podstatných údajů.

Ma

Zaokrouhlování  na tisíce a desetitisíce.Rozklad čísla v desítkové soustavě. Osová souměrnost.

Vl Starší české dějiny.
Aj Okruh můj dům - můj pokoj - vazba There is/are
Přv U lidských obydlí. Na poli a na louce.

březen 2020

Předmět Učivo
Čj  
Ma  
Vl  
Aj  
Přv  

duben 2020

Předmět Učivo
Čj  
Ma  
Vl  
Aj  
Přv  

květen 2020

Předmět Učivo
Čj  
Ma  
Vl  
Aj  
Přv  

červen 2020

Předmět Učivo
Čj  
Ma  
Vl  
Aj  
Přv