IV. B

Učivo:

září 2019

Předmět Učivo
   
Čj
JV : Nauka o slově, stavba a význam slov, slova spisovná a nespisovná.Kořen slov.
KSV: Čtení.
Vypravujeme s použitím plnovýznamových sloves.
LV: Tvořivé činnosti s textem.
Ma Opakování znalostí z 3. ročníku.
Vl Starší české dějiny , historie regionu. Keltové.
Aj Okruh škola
Přv Živá a neživá příroda. Ekologie. Potravní  řetězec.

říjen 2019

Předmět Učivo
Čj
V: Stavba slova, vyjmenovaná slova.
LV: Tvořivá činnost s textem.
KSV: Čtení s nasloucháním.
 
Ma Čtení a zápis čísel, číselná osa.
Násobení a dělení v oboru 1-10,
násobení s rozkladem.
Matematické operace v oboru 1-10, násobení s rozkladem.
Mat. operace v oboru do 1000
G: Přesnost v rýsování, měření, převod jednotek.
Vl  
Aj Okruh škola- vyplní o sobě základní údaje, používá barvy.
Přv Okruh- V lese, u lidských obydlí - rozpozná a popíše některé rostliny a živočichy a posoudí jejich ekologický význam.

listopad 2019

Předmět Učivo
Čj Mluvený a písemný projev. Slovní druhy - substantiva.
Ma Násobení a dělení . Vztahy mezi násobením a dělením. Pamětné násobení a dělení jednociferným číslem.
Vl Starší české dějiny. Historie regionu.
Aj sloveso to be v otázce i v záporu. sloveso to like.
Přv Okruh - U lidských obydlí, Na poli a na louce - rozpozná a popíše některé vybrané rostliny a živočichy a posoudí jejich vztah k člověku, jejich ekologický význam a popíše je.

prosinec 2019

Předmět Učivo
Čj Mluvený i písemný projev. Slovní druhy - podstsatná jména, slovesa, přídavná jména. Pády u podstatných jmen.
Ma Pamětné násobení a dělení jednociferným číslem.
Vl Starší české dějiny.
Aj Okruh jídlo - sloveso to like v otázce i v záporu. Okruh Vánoce.
Přv Rozpozná a popíše některé  vybrané vodní a vodomilné rostliny a živočichy, posoudí jejich vztah k člověku a jejich ekologický význam.

leden 2020

Předmět Učivo
Čj Určování slovních druhů. slova ohebná a neohebná. Podstatná jména - přiřazování ke vzorům.
Ma Písemné dělení jednociferným dělitelem. Zaokrouhlování na desítky - statisíce. Počítání po tisících, desetitisících a statisících.
Vl Starší české dějiny.
Aj Používání slovesa to have got v záporu i v otázce.
Přv U lidských obydlí.

únor 2020

Předmět Učivo
Čj Substantiva rodu ženského - přiřazování ke vzorům, koncovky.
Ma Zaokrouhlování  na tisíce a desetitisíce.Rozklad čísla v desítkové soustavě. Osová souměrnost.
Vl Stavitelské slohy.
Aj Okruh domov, zařízení bytu. Otázky s Where...? Psaní dopisu.
Přv Neživá příroda. Popíše vlastnosti hornin a nerostů, půdy, vody a vzduchu.

březen 2020

Předmět Učivo
Čj  
Ma  
Vl  
Aj  
Přv  

duben 2020

Předmět Učivo
Čj  
Ma  
Vl  
Aj  
Přv  

květen 2020

Předmět Učivo
Čj  
Ma  
Vl  
Aj  
Přv  

červen 2020

Předmět Učivo
Čj  
Ma  
Vl  
Aj  
Přv