IV.B

 
Rozvrhy hodin všech tříd najdete ZDE.

Učivo:

září 2018

Předmět Učivo
Čj KSV: Čtení
JV: Nauka o slově - význam slova, stavba slova
LV: Tvořivé činnosti s textem
 
Ma
Opakování- matematické operace do 1000.
Vzájemná poloha dvou přímek v rovině. Bod, přímka, úsečka.
Vl Starší české dějiny, historie regionu
Aj Okruh škola, pokyny učitele, čísla opakování.
Přv Propojenost prvků živé a neživé přírody,rovnováha v přírodě, ekologie, potravní řetězec

říjen 2018

Předmět Učivo
Čj KSV: Čtení a naslouchání
JV: Stavba slova
     Vyjmenovaná slova
LV: Tvořivé činnosti s textem
 
Ma Písemné dělení jednociferným dělitelem. Řešení slovních úloh. Vzájemná poloha dvou přímek- rovnoběžky, různoběžky, průsečík.
Vl Starší české dějiny
Aj Okruh škola: čísla 0 - 20, osobní informace, barvy
Přv Pozná některé lesní rostliny, houby a živočichy, posoudí jejich vztah k člověku a jejich ekologický význam.

listopad 2018

Předmět Učivo
Čj KSV: Mluvený a písemný projev
JV: Slovní druhy - podstatná jména
LV: Tvořivé činnosti s textem
 
Ma Násobení a dělení v daném oboru. Vztahy mezi násobením a dělením.Písemné sčítání a odčítání. Rovnoběžky, různoběžky, kolmice.
Vl Starší české dějiny
Aj Okruh hračky: předložky na, pod, v, u, vedle. Sloveso to be ve všech osobách, v otázce i v záporu a sloveso to like v kladu, otázce i v záporu.
Přv Biotopy: v lese, na poli, u lidských obydlí.

prosinec 2018

Předmět Učivo
Čj
KSV: Mluvený a písemný projev
JV: Podstatná jména
LV: Tvořivé činnosti s textem
Ma Písemné sčítání, odčítání a násobení jednociferným a dvojciferným činitelem. Práce s kružítkem- střed úsečky, osa úsečky, kružnice s daným poloměrem.
Vl Starší české dějiny
Aj Okruh jídlo. Téma: Vánoce - slovní zásoba. Zeptá se a odpoví: Co má/nemá rád a odpoví: Yes, I do. No, I don´t.
Přv Biotopy: Ve vodě a v jejím okolí

leden 2019

Předmět Učivo
Čj
KSV: Mluvený a písemný projev - reprodukce
JV: Podstatná jména
LV: Ilustrace
Ma Počítáme v oboru 0- 1000000. Zápis a čtení čísel, zaokrouhlování. Řešení slovních úloh. Osová souměrnost, osově souměrný útvar, rovnostranný trojúhelník.
Vl Starší české dějiny
Aj Používá sloveso to have got ve všech osobách, otázce i v záporu. Okruh park.
Přv Charakterizuje jednotlivé biotopy a život v nich a porovnává základní projevy života na konkrétních organismech a prakticky třídí organismy do skupin s využitím jednoduchých klíčů a atlasů. Neživá příroda - založí jednoduchý pokus, naplánuje a zdůvodní postup, vyhodnotí a vysvětlí výsledky pokusu.

únor 2019

Předmět Učivo
Čj
KSV: Osnova
JV: Podstatná jména
LV: Ilustrace
Ma Porovnávání čísel v oboru 0 - 1000000. Písemné matematické operace.Osově souměrné obrazce. Rýsujeme čtverec, obdélník.
Vl Soužití lidí
Aj Okruh můj dům, můj pokoj (pojmenuje nábytek a místnosti  v domě). Vazba There is/ There are.
Přv Neživá příroda. Popíše vlastnosti hornin a nerostů, půdy, vody a vzduchu.

březen 2019

Předmět Učivo
Čj
KSV: Popis
JV: Podstatná jména
LV: Ilustrace
Ma Užití závorek. Pořadí početních výkonů. Řešení slovních úloh na 2 až 3 početní výkony. Jednotky délky a obsahu. Obvod a obsah čtverce a obdélníku.
Vl Práce s mapou, využití map, orientace v mapě, světové strany, nadmořská výška, mapové značky
Aj Pojmenuje nejbližší členy rodiny. Odpoví na otázku: Kolik? ( Have many ..). Popis osoby. Přídavná jména.
Přv Změří hmotnost, objem, teplotu a čas.

duben 2019

Předmět Učivo
Čj KSV: Popis
JV: Slovesa
LV: Encyklopedie
 
Ma Obvod a obsah čtverce a obdélníku. Jednotky obsahu. Pořadí početních výkonů. Slovní úlohy.
Vl Česká republika - státní symboly, představitelé státu, státní svátky, památná místa
Aj Odpovídá a tvoří otázky týkající se věcí, které někomu patří ( ČÍ JE TO ČEPICE?) apod. Přivlastňuje věci. Okruh oblečení.
Přv Seznámí se s magnetem a s účinky magnetického pole. Pracuje s kompasem.

květen 2019

Předmět Učivo
Čj KSV: Vzkaz, dialog
JV: Věta jednoduchá a souvětí
LV: Encyklopedie
 
Ma Pořadí početních výkonů. Písemné mat. operace. Slovní úlohy. Síť kvádru a krychle.
Vl Poloha, sousední státy a historické země České republiky, povrch České republiky, vznik měst
Aj Používá sloveso: to can. Okruh tělo. Části hlavy a obličeje. Okruh - oblíbené věci. Sloveso to can v kladu, otázce i v záporu.
Přv Seznámí se a samostatně přemýšlí o ekologických problémech (odpadky, skládky, čističky vod, ...) , zhodnotí některé konkrétní činnosti člověka v přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou prostředí i zdraví člověka podporovat nebo poškozovat. Recyklace. Ekologie.

červen 2019

Předmět Učivo
Čj KSV: Dopis
JV: Věta jednoduchá a souvětí
      Podmět a přísudek
LV: Bajka
 
Ma Práce s daty. Opakování učiva.
Vl Můj region
Aj Okruh léto. Řekne co umí, neumí. Opakování.
Přv Stručně charakterizuje specifické přírodní jevy a u nich vyplívající rizikavzniku mimořádných událostí, v modelové situaci prokáže schopnost se účinně chránit.