IV.B

 
Rozvrhy hodin všech tříd najdete ZDE.

Učivo:

září 2018

Předmět Učivo
Čj KSV: Čtení
JV: Nauka o slově - význam slova, stavba slova
LV: Tvořivé činnosti s textem
 
Ma
Opakování- matematické operace do 1000.
Vzájemná poloha dvou přímek v rovině. Bod, přímka, úsečka.
Vl Starší české dějiny, historie regionu
Aj Okruh škola, pokyny učitele, čísla opakování.
Přv Propojenost prvků živé a neživé přírody,rovnováha v přírodě, ekologie, potravní řetězec

říjen 2018

Předmět Učivo
Čj KSV: Čtení a naslouchání
JV: Stavba slova
     Vyjmenovaná slova
LV: Tvořivé činnosti s textem
 
Ma Písemné dělení jednociferným dělitelem. Řešení slovních úloh. Vzájemná poloha dvou přímek- rovnoběžky, různoběžky, průsečík.
Vl Starší české dějiny
Aj Okruh škola: čísla 0 - 20, osobní informace, barvy
Přv Pozná některé lesní rostliny, houby a živočichy, posoudí jejich vztah k člověku a jejich ekologický význam.

listopad 2018

Předmět Učivo
Čj KSV: Mluvený a písemný projev
JV: Slovní druhy - podstatná jména
LV: Tvořivé činnosti s textem
 
Ma Násobení a dělení v daném oboru. Vztahy mezi násobením a dělením.Písemné sčítání a odčítání. Rovnoběžky, různoběžky, kolmice.
Vl Starší české dějiny
Aj Okruh hračky: předložky na, pod, v, u, vedle. Sloveso to be ve všech osobách, v otázce i v záporu a sloveso to like v kladu, otázce i v záporu.
Přv Biotopy: v lese, na poli, u lidských obydlí.

prosinec 2018

Předmět Učivo
Čj
KSV: Mluvený a písemný projev
JV: Podstatná jména
LV: Tvořivé činnosti s textem
Ma Písemné sčítání, odčítání a násobení jednociferným a dvojciferným činitelem. Práce s kružítkem- střed úsečky, osa úsečky, kružnice s daným poloměrem.
Vl Starší české dějiny
Aj Okruh jídlo. Téma: Vánoce - slovní zásoba. Zeptá se a odpoví: Co má/nemá rád a odpoví: Yes, I do. No, I don´t.
Přv Biotopy: Ve vodě a v jejím okolí

leden 2019

Předmět Učivo
Čj
KSV: Mluvený a písemný projev - reprodukce
JV: Podstatná jména
LV: Ilustrace
Ma Počítáme v oboru 0- 1000000. Zápis a čtení čísel, zaokrouhlování. Řešení slovních úloh. Osová souměrnost, osově souměrný útvar, rovnostranný trojúhelník.
Vl Starší české dějiny
Aj  
Přv  

únor 2019

Předmět Učivo
Čj
 
Ma  
Vl  
Aj  
Přv  

březen 2019

Předmět Učivo
Čj
 
Ma  
Vl  
Aj  
Přv  

duben 2019

Předmět Učivo
Čj
 
Ma  
Vl  
Aj  
Přv  

květen 2019

Předmět Učivo
Čj
 
Ma  
Vl  
Aj  
Přv  

červen 2019

Předmět Učivo
Čj
 
Ma  
Vl  
Aj  
Přv