IV.B

 

Rozvrhy hodin všech tříd najdete ZDE.

 

FOTOGALERII TŘÍDY NAJDETE NÍŽE POD PŘEHLEDEM UČIVA!!!!!!!!!!! 
 
 
Video a fotografie z akce Do lesa s lesníkem 2017:
 

https://www.mestodobris.cz/do-nbsp-lesa-s-nbsp-lesnikem-2017/d-474296

 

Učivo:

září 2017

Předmět Učivo
ČJ Opakování učiva 3. ročníku - významy slov, slova stejného a opačného významu, slova víceznačná, slova spisovná a nespisovná, stavba slova
Četba,dojmy z četby, poslechu, pořadu a představení - vypravování s použitím plnovýznamových sloves a s využitím vhodných spojek
MA

Opakování učiva 3. ročníku - početní operace  s čísly v oboru 0 - 1000, slovní úlohy se vztahy o n - více/méně, n - krát více/méně - přímky, vzájemná poloha 2 přímek

Úvod do učiva. Živá a neživá příroda. Znaky rostlin a živočichů. Půda. Potravní řetězec. Ekologie.
 
VL

Úvod do učiva. Archeologické vykopávky. Sámova říše. Velkomoravská říše. Konstantin a Metoděj.

AJ
Okruh Škola - pozdravy, pokyny učitele, používání čísel 0 - 10
 
   
   
   
   
   
   

říjen 2017

Předmět Učivo
ČJ

Stavba slova - kořen, část příponová, předponová a koncovka, předpony, předložky, vyjmenovaná slova.

Tvořivé činnosti s textem. Rozlišování podstatných a okrajových informací v textu, zaznamenávání podstatných informací, čtení s porozuměním přiměřeně náročných textů.

MA

Řešení slovních úloh na 2 - 3 početní operace, písemné dělení jednociferným dělitelem, odhad a kontrola výpočtu, pamětné sčítání a odčítání.          Rýsování rovnoběžek.

Rozpoznávání a popis některých vybraných lesních rostlin, hub a živočichů, posouzení jejich vztahu k člověku a jejich ekologického významu.

VL Pověsti. Kníže Bořivoj. Kníže Václav a Boleslav. Slavníkovci. Kosmova kronika.
AJ Okruh škola - vyplní o sobě základní údaje, zeptá se " Co je to? Je to velké, malé?", používá krátké odpovědi Ano, je. Ne, není. Používá barvy.
   
   
   
   
   
   

listopad 2017

Předmět Učivo
ČJ

Určování slovních druhů, dělení slov na ohebná a neohebná, skloňování podstatných jmen

Volná reprodukce textu, posuzování úplnosti a neúplnosti jednoduchého sdělení

MA Písemné sčítání a odčítání (sčítání alespoň tří čísel, odčítání dvou čísel od jednoho menšence, odčítání od součtu dvou čísel jednoho menšitele). Písemné násobení jedno a dvojciferným činitelem. Rýsování kolmic.

Rozpoznávání a popis některých vybraných rostlin a živočichů z nejbližšího okolí člověka, posouzení jejich vztahu k člověku a jejich ekologického významu.

VL Přemyslovští králové, sv. Anežka, Lucemburkové, Karel IV., doba husitská.
AJ  

Okruh hračky - používá sloveso "to be" ve všech osobách, otázce i záporu

Používá sloveso "to like" v kladu, záporu i otázce

Předložky - na, pod, v, u, vedle

Okruh - oblíbené věci, otázka: Whose, What/is this?, Have you got?

Přídavná jména přivlastňovací: Peter´s car

 
   
   
   
   
   

prosinec 2017

Předmět Učivo
ČJ

JV - přiřazování podstatných jmen ke vzorům

 LV – dramatizace textu

 KSV - rozlišování spisovného a nespisovného jazyka a vhodné užívání podle situace

MA

Písemné sčítání a odčítání (sčítat alespoň tři čísla, odčítat od jednoho čísla dvě čísla, od součtu dvou čísel jedno číslo)

Písemné násobení jedno a dvojciferným činitelem.

Rýsování kružnice s daným středem a daným poloměrem.

Vodní a vodomilné rostliny a živočichové, jejich vztah k člověku a jejich ekologický význam
VL Jan Hus a jeho doba, husitské války.
Aj Okruh jídlo

 Zeptá se a odpoví co má - nemá rád, používá sloveso to like v kladu, záporu i otázce, v 1.a  2. os.č.j.

 Krátké odpovědi – Yes, I do. No, I don´t.

 Vánoce
   
   
   
   
   
   

leden 2018

Předmět Učivo
 Aj Popis lid. těla pomocí sloves to have, to be.
ČJ

JV - přiřazování podstatných jmen ke vzorům

 LV - porovnávání ilustrací různých výtvarníků

 KSV - reprodukce obsahu sdělení a zapamatování si z podstatných fakt

MA

- zaokrouhlování čísel na statisíce, desetitisíce, tisíce, sta a desítky

- pamětně násobení a dělení čísla do 1 000 000 jednociferným číslem

- počítání do 1 000 000 po statisících, desetitisících, tisících

- poznávání souměrných útvarů, kreslení souměrných útvarů

VL Jiří z Poděbrad, Jagellonci, Habsburkové

Biotopy a život v nich,  založení jednoduchého pokusu.

   
   
   
   
   
   

únor 2018

Předmět Učivo
ČJ

JV: Přiřazování podstatných jmen ke vzorům.

 LV: Vytváření vlastních ilustrací k slyšenému i přečtenému textu.

 KSV: Sestavování osnov, tvorba nadpisů, členění textu na odstavce.

MA

Porovnávání čísel do  1 000 000 a řešení nerovnic. Rozklad čísla v desítkové soustavě. Poznávání souměrných útvarů, kreslení souměrných útvarů.

VL Soužití lidí, právo a spravedlnost, rozdíly mezi lidmi.
Neživá příroda - vlastnosti hornin a nerostů, půdy, vody a vzduchu.
Aj Okruh můj dům, můj pokoj, vazba there is/ there are
   
   
   
   
   
   

březen 2018

Předmět Učivo
ČJ

JV – přiřazování podstatný jmen ke vzorům

 LV – ilustrace k různým textům – vlastní vhodné ilustrace, ilustrátoři

 KSV - popis osoby, věci, děje a činnosti podle osnovy

MA

- rozklad čísla v desítkové soustavě

- řešení slovních úloh na 2 až 3 početní výkony

G - určování obsahu čtverce a obdélníku pomocí čtvercové sítě

měření objemu, hmotnosti, teploty a času
VL orientace v mapě
Aj Představí a hovoří o členech rodiny, zeptá se na počet sourozenců a odpoví, popíše osobu pomocí přídavných jmen
   
   
   
   
   
   

duben 2018

Předmět Učivo
ČJ

JV - Slovesa – poznávání infinitivu, určování slovesného způsobu.

LV - Vyhledávání informací v učebnicích, dětských knihách a encyklopediích.

KSV - Popis děje, činnosti podle osnovy.

MA

Kontrola výpočtů pomocí kalkulačky.

Řešení slovních úloh na 2 až 3 početní výkony.

G - kreslení sítě kvádru, modelování kvádru.
VL Státní symboly České republiky a jejich význam. Historické důvody pro zařazení státních svátků a významných dnů.
Seznámení se s magnetem a s účinky magnetického pole. Práce s kompasem.
   
   
   
   
   
   
   

květen 2018

Předmět Učivo
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

červen 2018

Předmět Učivo
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

15.2. Bruslení

Vzorná šatna :-)