IV.C

 
Rozvrhy hodin všech tříd najdete ZDE.
 
 
Stránky třídy: zs-dobris.webnode.cz
 
Učivo:

září 2018

Předmět Učivo
Čj
KSV: Čtení
JV: Nauka o slově - význam slova, stavba slova
LV: Tvořivé činnosti s textem

Více zde: https://www.2zsdobris.cz/informace/o-vyuce/ucivo/iv-b/
Jv: Nauka o slově, stavba a význam slov, slova spisovná a nespisovná.

      Rozlišuje u jednoduchých slov kořen, část příponovou, předponovou a koncovku.

Ksv: Čtení.

          Vypravuje s použitím plnovýznamových sloves a využitím vhodných spojek.

Lv : Tvořivé činnosti s textem.
KSV: Čtení
JV: Nauka o slově - význam slova, stavba slova
LV: Tvořivé činnosti s textem

Více zde: https://www.2zsdobris.cz/informace/o-vyuce/ucivo/iv-b/
Ma Opakování znalostí z 3.ročníku. Čtení a zápis čísel, číselná osa. Násobení, dělení.  Práce v oboru do 1 000, slovní úlohy.
G - rýsování - vzájemná poloha dvou přímek - rovnoběžky, různoběžky, kolmice. Přesnost měření.
Vl Starší české dějiny, historie regionu. Keltové.
Aj Okruh škola - pozdravy, pokyny učitele, používání čísel 0 - 10
Přv Propojování prvků živé a neživé přírody. princip rovnováhy v přírodě. Živá příroda. Potravní řetězce. Ekologie.

říjen 2018

Předmět Učivo
Čj
Jv: stavba slova, vyjmenovaná slova
Lv: tvořivá činnost s textem
Ksv: čtení s nasloucháním
Ma Čtení a zápis čísel, číselná osa. Násobení a dělení v oboru 1 - 10, násobení s rozkladem. Matematické operace v oboru do 1 000.
G - přesnost v rýsování, měření, převod jednotek.
Vl Starší české dějiny v období přemyslovských knížat a králů.
Aj Okruh škola - vyplní o sobě základní údaje, zeptá se " Co je to? Je to velké, malé?", používá krátké odpovědi Ano, je. Ne, není. Používá barvy.
Přv Rostliny a živočichové v našem okolí, ekologie a její význam.

listopad 2018

Předmět Učivo
Čj Jv: vyjmenovaná slova -opakování
        slovní druhy - podstatná jména
Lv: tvořivá činnost s textem, čtení s porozuměním
Ksv: mluvený a písemný projev
 
Ma Násobení a dělení v daném oboru, slovní úlohy o dvou neznámých.
Dělení se zbytkem.
G - vzájemná poloha dvou přímek - kolmice, rovnoběžky, různoběžky
Vl Starší dějiny české
Aj

Okruh hračky - používá sloveso "to be" ve všech osobách, otázce i záporu. Používá sloveso "to like" v kladu, záporu i otázce. Předložky - na, pod, v, u, vedle. Okruh - oblíbené věci, otázka: Whose, What/is this?, Have you got? Přídavná jména přivlastňovací: Peter´s car.

Přv Biotopy: u lidských obydlí, na poli a na louce

prosinec 2018

Předmět Učivo
Čj Jv: slovní druhy, pádové otázky
     podstatná jména - rod střední - vzory
Lv: tvořivá činnost s textem, čtení s porozuměním
Ksv: vypravování - příběh
 
Ma Násobení a dělení v daném oboru, slovní úlohy o dvou neznámých.
Dělení se zbytkem.
G - vzájemná poloha dvou přímek - kolmice, rovnoběžky, různoběžky
Vl Starší dějiny české
Aj Okruh jídlo - zeptá se a odpoví co má - nemá rád, používá sloveso to like v kladu, záporu i otázce, v 1.a  2. os.č.j. , krátké odpovědi – Yes, I do. No, I don´t.

Vánoce
Přv Biotopy: Ve vodě a v jejím okolí.

leden 2019

Předmět Učivo
Čj
 • Jv:přiřazujeme podstatná jména ke vzorům
 • psaní i/y v obojetných souhláskách
 • Lv: práce s textem, čtení s porozuměním, ilustrace, literární pojmy, práce s encyklopedií
 • Ksv: písemný a mluvený projev - reprodukce, osnova
Ma
 • zaokrouhlí čísla na statisíce, desetitisíce, tisíce, sta, desítky

 • pamětně násobí a dělí čísla do 1 000 000 jednociferným číslem

 • počítá do 1 000 000 po statisících, desetitisících, tisících

Vl
 • starší české dějiny
Aj
 • Okruh tělo
 • pojmenuje části hlavy, těla
 • používá sloveso to have got ve všech osobách, otázce i záporu ( i ve zkrácených tvarech)
Přv Charakterizuje jednotlivé biotopy a život v nich a porovnává základní projevy života na konkrétních organismech a prakticky třídí organismy do skupin s využitím jednoduchých klíčů a atlasů. Neživá příroda - založí jednoduchý pokus, naplánuje a zdůvodní postup, vyhodnotí a vysvětlí výsledky pokusu.

únor 2019

Předmět Učivo
Čj
 • Jv: přiřazuje podstatná jména ke vzorům - podstatná jména rodu ženského
 • Lv: čtení s porozuměním, literární pojmy, Albatros
 • Ksv: písemný a mluvený projev
Ma  zaokrouhlování
písemné násobení, sčítání a odčítání,
slovní úlohy o dvou a více neznámých
práce s čísly do 1 000 000
G: osa souměrnosti, práce s kružítkem
 
Vl starší české dějiny
Česká republika
Aj Používá sloveso to have got ve všech osobách, otázce i záporu ( i ve zkrácených tvarech). Popíše vzhled.
Přv Popíše vlastnosti hornin a nerostů, půdy, vody a vzduchu.

březen

Předmět Učivo
Čj Jv: přiřazuje podstatná jména ke vzorům - rod mužský
Lv: čtení s porozuměním, literární pojmy, ilustrace

Ksv: popisuje podle osnovy osoby, věci, děje a činnosti

Ma Rozkládá číla v desítkové soustavě
řeší slovní úlohy o 2 a více neznámých
užívání závorek
porovnává čísla do 1 000 000
G - obvod a obsah čtverce a obdélníku, jednotky délky a obsahu
Vl Česká republika, vysvětlí pojmy demokracie,parlament, vláda, prezident
orientuje se v mapě, čte mapové značky, práce s mapou- poloha ČR
najde na mapě některá významná města, řeky a pohoří ČR
 
Aj

Okruh rodina - pojmenuje nejbližší členy rodiny, představí a hovoří o členech rodiny, zeptá se na počet sourozenců a odpoví. Otázka – Kolik..? How many brothers have you got? Popis osoby, přídavná jména.

Přv Změří hmotnost, objem, teplotu a čas.

duben 2019

Předmět Učivo
Čj Jv: slovesa - určí sl.způsob, pozná infinitiv
     vzory podsatných jmen - rod mužský, ženský a střední - umí správně přiřadit
Ksv. popis děje dle osnovy
Lv: vyhledávání informací z knih, práce s encyklopedií
 
Ma Řeší slovní úlohy o 2 a více neznámých
Počítání se závorkami
Práce s čísly v oboru do 1 000 000
G - síť kvádru, obvod a obsah čtverce a obdélníku, jednotky délky a obsahu
Vl Česká republika - poloha v Evropě, sousední státy, pohoří, řeky. Kraje ČR - vyhledá na mapě, práce s mapou.
Právo a spravedlnost, rozdíly mezi lidmi.
Aj

Okruh oblečení - odpovídá a tvoří otázky týkající se věcí, které někomu patří / Čí je to čepice? / apod. Přivlastňuje věci.

Přv Seznámí se s magnetem a s účinky magnetického pole, pracuje s kompasem.

květen 2019

Předmět Učivo
Čj Časování sloves.
Věta jednoduchá a souvětí, užívání spojek.
Literární pojmy, práce s encyklopedií.
Napíše vzkaz, dialog. Práce s textem, čtení s porozuměním.
 
Ma Násobení jednociferným a dvojciferým číslem.
Písemné dělení.
Práce se závorkami. Slovní úlohy o dvou a více neznámých.
G - nakreslí síť krychle.
Vl Povrch, vznik měst - významná města .
Rozdíly mezi lidmi. Etnikum - vzájemné soužití a tolerance.
Sousední státy.
Aj

Okruh tělo - sloveso mít. Pojmenuje části těla, hlavy.

Okruh oblíbené věci.

Přv Seznámí se a samostatně přemýšlí o ekologických problémech (odpadky, skládky, čističky vod, ...) , zhodnotí některé konkrétní činnosti člověka v přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou prostředí i zdraví člověka podporovat nebo poškozovat. Recyklace. Ekologie.

červen 2019

Předmět Učivo
Čj
Věta jednoduchá a souvětí.
Určujeme podmět a přísudek.
Napíše dopis -oslovení, psaní adresy, vypravuje příběh.
Literární pojmy - bajka.Čtení s porozuměním. Opakování.
Ma Násobení jednociferným a dvojciferným číslem.
Písemné dělení.
Práce se závorkami.
G - práce s kružítkem, střed úsečky. Opakování.
Vl Můj region - Dobříšsko, místo kde žiji.
Aj

Okruh léto - řekne, co umí – neumí. Opakujeme.

Přv Stručně charakterizuje specifické přírodní jevy a u nich vyplívající rizikavzniku mimořádných událostí, v modelové situaci prokáže schopnost se účinně chránit.