IV.C

 
Rozvrhy hodin všech tříd najdete ZDE.
 
 
Stránky třídy: zs-dobris.webnode.cz
 
Učivo:

září 2018

Předmět Učivo
Čj
KSV: Čtení
JV: Nauka o slově - význam slova, stavba slova
LV: Tvořivé činnosti s textem

Více zde: https://www.2zsdobris.cz/informace/o-vyuce/ucivo/iv-b/
Jv: Nauka o slově, stavba a význam slov, slova spisovná a nespisovná.

      Rozlišuje u jednoduchých slov kořen, část příponovou, předponovou a koncovku.

Ksv: Čtení.

          Vypravuje s použitím plnovýznamových sloves a využitím vhodných spojek.

Lv : Tvořivé činnosti s textem.
KSV: Čtení
JV: Nauka o slově - význam slova, stavba slova
LV: Tvořivé činnosti s textem

Více zde: https://www.2zsdobris.cz/informace/o-vyuce/ucivo/iv-b/
Ma Opakování znalostí z 3.ročníku. Čtení a zápis čísel, číselná osa. Násobení, dělení.  Práce v oboru do 1 000, slovní úlohy.
G - rýsování - vzájemná poloha dvou přímek - rovnoběžky, různoběžky, kolmice. Přesnost měření.
Vl Starší české dějiny, historie regionu. Keltové.
Aj Okruh škola - pozdravy, pokyny učitele, používání čísel 0 - 10
Přv Propojování prvků živé a neživé přírody. princip rovnováhy v přírodě. Živá příroda. Potravní řetězce. Ekologie.

říjen 2018

Předmět Učivo
Čj
Jv: stavba slova, vyjmenovaná slova
Lv: tvořivá činnost s textem
Ksv: čtení s nasloucháním
Ma Čtení a zápis čísel, číselná osa. Násobení a dělení v oboru 1 - 10, násobení s rozkladem. Matematické operace v oboru do 1 000.
G - přesnost v rýsování, měření, převod jednotek.
Vl Starší české dějiny v období přemyslovských knížat a králů.
Aj Okruh škola - vyplní o sobě základní údaje, zeptá se " Co je to? Je to velké, malé?", používá krátké odpovědi Ano, je. Ne, není. Používá barvy.
Přv Rostliny a živočichové v našem okolí, ekologie a její význam.

listopad 2018

Předmět Učivo
Čj Jv: vyjmenovaná slova -opakování
        slovní druhy - podstatná jména
Lv: tvořivá činnost s textem, čtení s porozuměním
Ksv: mluvený a písemný projev
 
Ma Násobení a dělení v daném oboru, slovní úlohy o dvou neznámých.
Dělení se zbytkem.
G - vzájemná poloha dvou přímek - kolmice, rovnoběžky, různoběžky
Vl Starší dějiny české
Aj

Okruh hračky - používá sloveso "to be" ve všech osobách, otázce i záporu. Používá sloveso "to like" v kladu, záporu i otázce. Předložky - na, pod, v, u, vedle. Okruh - oblíbené věci, otázka: Whose, What/is this?, Have you got? Přídavná jména přivlastňovací: Peter´s car.

Přv Biotopy: u lidských obydlí, na poli a na louce

prosinec 2018

Předmět Učivo
Čj Jv: slovní druhy, pádové otázky
     podstatná jména - rod střední - vzory
Lv: tvořivá činnost s textem, čtení s porozuměním
Ksv: vypravování - příběh
 
Ma Násobení a dělení v daném oboru, slovní úlohy o dvou neznámých.
Dělení se zbytkem.
G - vzájemná poloha dvou přímek - kolmice, rovnoběžky, různoběžky
Vl Starší dějiny české
Aj Okruh jídlo - zeptá se a odpoví co má - nemá rád, používá sloveso to like v kladu, záporu i otázce, v 1.a  2. os.č.j. , krátké odpovědi – Yes, I do. No, I don´t.

Vánoce
Přv Biotopy: Ve vodě a v jejím okolí.

leden 2019

Předmět Učivo
Čj
Jv: podstatná jména - rod ženský - vzory
     psaní i/y v obojetných souhláskách
Lv: práce s textem, čtení s porozuměním
Ksv: vypravování - příběh
Ma  
Vl  
Aj Okruh tělo
-  pojmenuje části hlavy, těla
- používá sloveso to have got ve všech osobách, otázce i záporu ( i ve zkrácených tvarech)
Přv  

únor 2019

Předmět Učivo
Čj
 
Ma  
Vl  
Aj Používá sloveso to have got ve všech osobách, otázce i záporu ( i ve zkrácených tvarech). Popíše vzhled.
Přv  

březen 2019

Předmět Učivo
Čj
 
Ma  
Vl  
Aj

Okruh rodina - pojmenuje nejbližší členy rodiny, představí a hovoří o členech rodiny, zeptá se na počet sourozenců a odpoví. Otázka – Kolik..? How many brothers have you got? Popis osoby, přídavná jména.

Přv  

duben 2019

Předmět Učivo
Čj
 
Ma  
Vl  
Aj

Okruh oblečení - odpovídá a tvoří otázky týkající se věcí, které někomu patří / Čí je to čepice? / apod. Přivlastňuje věci.

Přv  

květen 2019

Předmět Učivo
Čj
 
Ma  
Vl  
Aj

Okruh tělo - sloveso mít. Pojmenuje části těla, hlavy.

Okruh oblíbené věci.

Přv  

červen 2019

Předmět Učivo
Čj
 
Ma  
Vl  
Aj

Okruh léto - řekne, co umí – neumí. Opakujeme.

Přv