IV.C

 
Rozvrhy hodin všech tříd najdete ZDE.
 
Webové stránky třídy najdete ZDE.
 
Vyučující:
 
Čj, Ma, Aj, Vv, Tv - Mgr. Miroslava Kloudová
Vl, Přv - Mgr. Petr Dušek
Hv - Bc. Martin Dušek
Pv - Mgr. Iveta Kolková
 
 
Učivo:

září 2017

Předmět Učivo
ČJ JV - opakování učiva 3. ročníku, významy slov, slova stejného a opačného významu, slova vícevýznamová, slova spisovná a nespisovná, stavba slova

LV - dojmy z četby, poslechu, z pořadu a představení

KSV - vypravování s použitím plnovýznamových sloves a s využitím vhodných spojek
MA opakování učiva 3. ročníku, výkony s čísly v oboru 0 - 1000, slovní úlohy se vztahy o n - více/méně, n - krát více/méně

přímky, vzájemná poloha 2 přímek
AJ okruh škola - pozdravy, pokyny učitele, používání čísel 0 - 10
Přv
Úvod do učiva. Živá a neživá příroda. Znaky rostlin a živočichů. Půda. Potravní řetězec. Ekologie.
 
Vl Úvod do učiva. Archeologické vykopávky. Sámova říše. Velkomoravská říše. Konstantin a Metoděj.
   
   

říjen 2017

Předmět Učivo
ČJ JV - Stavba slova - rozlišuje u jednoduchých slov kořen, část příponovou, předponovou a koncovku, předpony, předložky, vyjmenovaná slova

LV- Tvořivé činnosti s textem

KSV - rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu, zaznamenává podstatné informace, čte s porozuměním přiměřeně náročné texty
MA Řeší slovní úlohy na 2 - 3 početní výkony, písemně dělí jednociferným dělitelem,, provádí odhad a kontrolu výpočtu, pamětně sčítá a odčítá čísla

Sestrojí rovnoběžku s danou přímkou.
AJ Okruh škola - vyplní o sobě základní údaje, zeptá se " Co je to? Je to velké, malé?", používá krátké odpovědi Ano, je. Ne, není. Používá barvy.
Přv

Rozpoznávání a popis některých vybraných lesních rostlin, hub a živočichů, posouzení jejich vztahu k člověku a jejich ekologického významu.

Vl Pověsti. Kníže Bořivoj. Kníže Václav a Boleslav. Slavníkovci. Kosmova kronika.
   
   
   

listopad 2017

Předmět Učivo
ČJ

JV - určuje slovní druhy, dělí slova na ohebná a neohebná, skloňuje podstatná jména

LV - volně reprodukuje text

KSV - posuzuje úplnost a neúplnost jednoduchého sdělení

Ma - písemně sčítá a odčítá (sčítat alespoň tři čísla, odčítat od jednoho čísla dvě čísla, od součtu dvou čísel jedno číslo)

- písemně násobí jedno a dvojciferným činitelem

- sestrojí kolmici pomocí trojúhelníku s ryskou k dané přímce
Aj

Okruh hračky - používá sloveso "to be" ve všech osobách, otázce i záporu

Používá sloveso "to like" v kladu, záporu i otázce

Předložky - na, pod, v, u, vedle

Okruh - oblíbené věci, otázka: Whose, What/is this?, Have you got?

Přídavná jména přivlastňovací: Peter´s car

Přv

Rozpoznávání a popis některých vybraných rostlin a živočichů z nejbližšího okolí člověka, posouzení jejich vztahu k člověku a jejich ekologického významu.

Vl Přemyslovští králové, sv. Anežka, Lucemburkové, Karel IV., doba husitská.
   
   
   

prosinec 2017

Předmět Učivo
ČJ JV - přiřazuje podstatná jména ke vzorům

 LV - účastní se dramatizace

 KSV - rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost a vhodně ji užívá podle situace
Ma

-  písemně sčítá a odčítá (sčítat alespoň tři čísla, odčítat od jednoho čísla dvě čísla, od součtu dvou čísel jedno číslo)

-  písemně násobí jedno a dvojciferným činitelem

- narýsuje kružnici s daným středem a daným poloměrem

Aj Okruh jídlo

 - zeptá se a odpoví co má - nemá rád, používá sloveso to like v kladu, záporu i otázce, v 1.a  2. os.č.j.

-  krátké odpovědi – Yes, I do. No, I don´t.

Vánoce
Vl Jan Hus a jeho doba, husitské války.
Přv Vodní a vodomilné rostliny a živočichové, jejich vztah k člověku a jejich ekologický význam.
   
   
   

leden 2018

Předmět Učivo
Čj JV - přiřazuje podstatná jména ke vzorům

 LV - porovnává ilustrace různých výtvarníků

 KSV - reprodukuje obsah sdělení a zapamatuje si z něj podstatná fakta
Ma

- zaokrouhlí čísla na statisíce, desetitisíce, tisíce, sta, desítky

- pamětně násobí a dělí čísla do 1 000 000 jednociferným číslem

- počítá do 1 000 000 po statisících, desetitisících, tisících

- pozná souměrný útvar, nakreslí souměrný útvar

Aj Okruh tělo
-  pojmenuje části hlavy, těla
- používá sloveso to have got ve všech osobách, otázce i záporu ( i ve zkrácených tvarech)
Vl Jiří z Poděbrad, Jagellonci, Habsburkové
Přv Biotopy a život v nich,  založení jednoduchého pokusu.
   
   
   

únor 2018

Předmět Učivo
Čj JV - přiřazuje podstatná jména ke vzorům

 LV - doprovází slyšený i přečtený text vlastní ilustrací

 KSV - sestavuje osnovu, tvoří nadpis, člení text na odstavce
Ma

- porovná čísla do  1 000 000 a řeší nerovnice,  rozkládá čísla v desítkové soustavě 

-   pozná souměrný útvar,  nakreslí souměrný útvar

Aj - používá sloveso to have got ve všech osobách, otázce i záporu ( i ve zkrácených tvarech)
- popíše vzhled
Vl

Soužití lidí, právo a spravedlnost, rozdíly mezi lidmi.

Přv

Neživá příroda - vlastnosti hornin a nerostů, půdy, vody a vzduchu.

   
   
   

březen 2018

Předmět Učivo
Čj JV - přiřazuje podstatná jména ke vzorům

 LV - doprovází slyšený i přečtený text vlastní ilustrací

 KSV - popisuje podle osnovy osoby, věci, děje a činnosti
Ma

- rozkládá čísla v desítkové soustavě

- řeší slovní úlohy na 2 až 3 početní výkony

G - určí obsah čtverce a obdélníku pomocí čtvercové sítě

Aj Okruh rodina

- pojmenuje nejbližší členy rodiny, představí a hovoří o členech rodiny, zeptá se na počet sourozenců a odpoví
- otázka – Kolik..? How many brothers have you got?

- popis osoby, přídavná jména

Velikonoce
- vyrobí velikonoční přání
 
VL Orientace v mapě
Přv Měření objemu, hmotnosti, teploty a času
   
   
   

duben 2018

Předmět Učivo
Čj

JV - slovesa - poznává infinitiv, určuje slovesný způsob

LV - vyhledává informace v učebnicích, dětských knihách a encyklopediích

KSV - popisuje podle osnovy děje a činnosti

Ma

- provádí kontrolu pomocí kalkulačky

- řeší slovní úlohy na 2 až 3 početní výkony

G - nakreslí síť kvádru, vymodeluje kvádr z dané sítě
Aj Okruh oblečení

- odpovídá a tvoří otázky týkající se věcí, které někomu patří / Čí je to čepice? / apod.

- přivlastňuje věci

Vl Státní symboly České republiky a jejich význam. Historické důvody pro zařazení státních svátků a významných dnů.
Přv Seznámení se s magnetem a s účinky magnetického pole. Práce s kompasem.
   
   
   

květen 2018

Předmět Učivo
Čj

JV - slovesa - časuje slovesa oznamovacího způsobu

- věta jednoduchá a souvětí - vhodně změní větu jednoduchou v souvětí

LV - vyhledává informace v učebnicích, dětských knihách a encyklopediích

KSV - výstižně a stručně vyřizuje písemné i telefonické vzkazy, vede správně dialog, zanechá vzkaz na záznamníku

Ma

- využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení

- pamětně násobí a dělí statisících, desetitisících, tisících čísla do 1 000 000 jednociferným číslem

- výkony s čísly v daném oboru, řeší slovní úlohy se vztahy o n – více (méně), n – krát více (méně)

- řeší slovní úlohy na 2 až 3 početní výkony

G - nakreslí síť krychle, vymodeluje krychli z dané sítě

Aj Okruh tělo

- sloveso mít

- pojmenuje části těla, hlavy

Okruh oblíbené věci

- sloveso to can v otázce i záporu / I can, I can´t/ ve spojení se základními plnovýznamovými slovesy

- používá sloveso can

Přv

Seznámení se a samostatná úvaha o ekologických problémech, vlastní hodnocení některých konkrétních činností člověka v přírodě.

Vl Vyvozování a dodržování pravidel pro soužití lidí a chápání individuality člověka na základě historických událostí a vlastních zkušeností. Rozlišování základních rozdílů mezi lidmi, obhájení a odůvodnění svých názorů, schopnost připustit svůj omyl a dohoda na společném postupu řešení.
   
   

červen 2018

Předmět Učivo
ČJ JV - užívá vhodné spojovací výrazy,  určuje vyjádřený podmět a přísudek, využívá shody přísudku s holým podmětem při psaní 
LV - seznamuje se s bajkou

KSV -  napíše dopis s vhodným oslovením a adresou, vypravuje s použitím plnovýznamových sloves a využitím vhodných spojek 
Ma

- využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení

- pamětně násobí a dělí statisících, desetitisících, tisících čísla do 1 000 000 jednociferným číslem

- výkony s čísly v daném oboru, řeší slovní úlohy se vztahy o n – více (méně), n – krát více (méně)

- řeší slovní úlohy na 2 až 3 početní výkony

G - narýsuje čárkovanou a čerchovanou čáru a určí, v hlavních případech ji použije

- sestrojí pomocí kružítka střed úsečky, osu úsečky

Aj  Okruh léto

- řekne, co umí – neumí

- opakujeme

Přv  
Vl