IV. C

Učivo:

září 2019

Předmět Učivo
Čj JV : Nauka o slově, stavba a význam slov, slova spisovná a nespisovná.Kořen slov.
KSV: Čtení.
Vypravujeme s použitím plnovýznamových sloves.
LV: Tvořivé činnosti s textem.
Ma Opakování znalostí z 3. ročníku.
Vl Starší české dějiny. Historie regionu.
Aj Okruh škola.
Přv Rostliny a živočichovév našem okolí, ekologie a její význam.

říjen 2019

Předmět Učivo
Čj JV: Stavba slova, vyjmenovaná slova.
LV: Tvořivá činnost s textem.
KSV: Čtení s nasloucháním.
Ma Čtení a zápis čísel, číselná osa.
Násobení a dělení v oboru 1-10,
násobení s rozkladem.
Matematické operace v oboru 1-10, násobení s rozkladem.
Mat. operace v oboru do 1000
G: Přesnost v rýsování, měření, převod jednotek.
Vl Starší české dějiny.
Aj Okruh škola - čísla 0 - 20, zeptá se Co je to? Je to velké, malé?, používá krátké odpovědi: Yes, it is. No, it sn´t. Používá barvy.
Přv Okruh - V lese, U lidských obydlí, Rozpozná a popíše některé rostliny a živočichy, posoudí jejich vztah k člověku a jejich ekologický význam

listopad 2019

Předmět Učivo
Čj  
Ma  
Vl Starší české dějiny. Historie regionu.
Aj Sloveso to be ve všech osobách, v otázce i v záporu, používá sloveso to like v kladu, v otázce i v záporu. Předložky: na, pod, u, vedle. Používá sloveso to like v kladu, v otázce i v záporu. Předložky: na. pod, v, vedle,  u. Otázka: Whose/ what/ Is this? Have you got ? Přivlastňování: Petrovo auto
Přv Okruh - U lidských obydlí, Na poli a na louce - rozpozná a popíše některé vybrané rostliny a živočichy a posoudí jejich vztah k člověku, jejich ekologický význam a popíše je.

prosinec 2019

Předmět Učivo
Čj  
Ma  
Vl  
Aj Okruh: jídlo. Zeptá se a odpoví co má a nemá rád. Používá sloveso to like v kladu, záporu i v otázce, v 1.a 2. osobě čísla jednotného. Krátké odpovědi - Yes, I do. No, I don´t. Okruh - svátky, Vánoce
Přv Rozpozná a popíše některé  vybrané vodní a vodomilné rostliny a živočichy, posoudí jejich vztah k člověku a jejich ekologický význam.

leden 2020

Předmět Učivo
Čj  
Ma  
Vl  
Aj  
Přv  

únor 2020

Předmět Učivo
Čj  
Ma  
Vl  
Aj  
Přv  

březen 2020

Předmět Učivo
Čj  
Ma  
Vl  
Aj  
Přv  

duben 2020

Předmět Učivo
Čj  
Ma  
Vl  
Aj  
Přv  

květen 2020

Předmět Učivo
Čj  
Ma  
Vl  
Aj  
Přv  

červen 2020

Předmět Učivo
Čj  
Ma  
Vl  
Aj  
Přv