IV.D

 
Rozvrhy hodin všech tříd najdete ZDE.
Webové stránky třídy ZDE.
 
 
 
Učivo:

září 2017

Předmět Učivo
ČJ významy slov (slova podobného významu, vícevýznamová)
stavba slova (předpony, kořen, přípona, koncovka)
opakování vyjmenovaných slov a učiva 3. ročníku
vypravování s používání plnovýznamových sloves a vhodných spojek
dojmy z četby a poslechu, zaznamenávání pocitů
MA opakování učiva z 3. ročníku
slovní úlohy (n-krát více, méně a o n-více, méně), slovní úlohy s více početními úkony
vzájemná poloha přímek - rovnoběžky, různoběžky, průsečík
PŘV potravní řetězce, provázanost přírody živé a neživé
ekologie
VL Archeologické vykopávky. Sámova říše. Velkomoravská říše. Konstantin a Metoděj.
AJ okruh škola - pozdravy, pokyny učitele, používání čísel 0 - 10
   
   
   

říjen 2017

Předmět Učivo
  ČJ     rozlišuje u jednoduchých slov předpony, kořen a přípony, rozliší předponu a předložku
rozlišuje a zaznamenává podstatné informace z textu
vyjadřuje dojmy ze čtení, poslechu a zaznamená je
MA písemně sčítá a odčítá písemně násobí jedno a dvouciferným činitelem
PŘV Ekosystém les - pozná a popíše vybrané lesní rostliny, živočichy a houby
VL Pověsti. Kníže Bořivoj. Kníže Václav a Boleslav. Slavníkovci. Kosmova kronika.
AJ Okruh škola - vyplní o sobě základní údaje, zeptá se " Co je to? Je to velké, malé?", používá krátké odpovědi Ano, je. Ne, není. Používá barvy.
   
   
   

listopad 2017

Předmět Učivo
ČJ

slovní druhy

- dělí slova na ohebná a neohebná, řadí je k slovním druhům

skloňuje podstatná jména

opakování vyjmenovaných slov

posoudí úplnost a neúplnost jednoduchého sdělení

vyjadřuje se v jednoduchých písemných formách

naslouchá literárním textům a chápe jejich význam

tvořivé činnosti s textem – dramatizace, volná reprodukce

MA

číselný obor 0 – 1000

písemné sčítání a odčítání

násobeni dvouciferným činitelem

geometrie

rovnoběžky, různoběžky, kolmice

PŘV

lesní rostliny, houby, živočichové a jejich význam

organismy z nejbližšího okolí člověka

AJ

Okruh hračky - používá sloveso "to be" ve všech osobách, otázce i záporu

Používá sloveso "to like" v kladu, záporu i otázce

Předložky - na, pod, v, u, vedle

Okruh - oblíbené věci, otázka: Whose, What/is this?, Have you got?

Přídavná jména přivlastňovací: Peter´s car

VL

 Doba vlády Přemyslovců

   
   
   

prosinec 2017

Předmět Učivo
ČJ JV: skloňování podstatných jmen, přiřazování ke vzorům (střední rod)

LV: účastní se dramatizace

KSV: rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost
MA písemné sčítání a odčítání do 1000, násobění jedno a dvouciferným činitelem

narýsuje kružnici s daným středem a poloměrem
PŘV Živočichové a rostliny v okolí vody, na louce a poli
VL Husitské války
AJ Okruh jídlo

 Zeptá se a odpoví co má - nemá rád, používá sloveso to like v kladu, záporu i otázce, v 1.a  2. os.č.j.

 Krátké odpovědi – Yes, I do. No, I don´t.

 Vánoce
   
   
   

leden 2018

Předmět Učivo
ČJ    JV: vzory podstatných jmen

KSV: reprodukuje obsah sdělení a vybere podstatná fakta

LV: porovnává ilustrace různých výtvarníků
MA číselný obor 0 - 1000000

osa souměrnosti
PŘV biotopy, využívání atlasů a klíčů
AJ používá sloveso to have got ve všech osobách,otázce i v záporu (i ve zkrácených tvarech)
VL Pojmenuje historické země České republiky. Starší české dějiny.
   
   
   

únor 2018

Předmět Učivo
ČJ JV: vzory podstatných jmen

KSV: sestavuje osnovu, tvoří nadpis, člení na odstavce

LV: doprovází text vlastní ilustrací
MA porovnává čísla do 1000000, rozkládá čísla v xdesítkové soustavě

geo: souměrné tvary, osa souměrnosti
PŘV VLASTNOSTI HORNIN A NEROSTŮ, PŮDA, VODA, VZDUCH
AJ Okruh můj dům, můj pokoj, používá vazbu There is/ There are
VL Soužití lidí, Právo a spravedlnost, rozdíly mezi lidmi
   
   
   

březen 2018

Předmět Učivo
ČJ JV - vzory podstatných jmen

 LV - doprovází slyšený i přečtený text vlastní ilustrací

 KSV - popis dle osnovy osoby, věci, děje a činnosti
MA

- rozkládá čísla v desítkové soustavě

- řeší slovní úlohy na 2 až 3 početní výkony

G - určí obsah čtverce a obdélníku pomocí čtvercové sítě

PŘV

Změří objem, hmotnost, teplotu a čas

AJ Okruh rodina - slovní zásoba, otázka Kolik? How many brothers have you got?, popis osoby, přídavná jména. Velikonoce
VL Práce s mapou, globus , mapa, plán, světové strany, nadmořská výška, mapové značky
   
   
   
   

duben 2018

Předmět Učivo
   
ČJ

JV - Slovesa – poznávání infinitivu, určování slovesného způsobu.

LV - Vyhledávání informací v učebnicích, dětských knihách a encyklopediích.

KSV - Popis děje, činnosti podle osnovy.

MA

Kontrola výpočtů pomocí kalkulačky.

Řešení slovních úloh na 2 až 3 početní výkony.

G - kreslení sítě kvádru, modelování kvádru.
AJ Okruh oblečení, Odpovídá na otázky týkající se věcí, které někomu patří, Přivlastňuje věci
PŘV Seznámení se s magnetem a s účinky magnetického pole. Práce s kompasem.
VL ČR- státní symboly, představitelé státu, státní svátky a památná místa
   
   
   
   
   

květen 2018

Předmět Učivo
VL Soužití lidí, právo a spravedlnost, rozdíly mezi lidmi,poloha a sousední státy ČR, povrch ČR, vznik měst
AJ Používá sloveso can, Pojmenuje části těla , hlavy, Sloveso mít, Okruh oblíbené věci
ČJ časuje slovesa oznamovacího způsobu
změní větu jednoduchou na souvětí
vyřizuje písemné i telefonické vzkazy, zanechá vzkaz na záznamníku
vyhledá informace v knize
ekologické problémy, recyklace
MA písemné násobení a dělení, slovní úlohy, kvádr, krychle
   
   
   
   

červen 2018

Předmět Učivo
VL Region Dobříšsko - seznámení s regionem, s jeho historií a současností
AJ Okruh léto - Řekne co umí - neumí, Opakování
ČJ KSV: dopis
LV: bajka
JV: podmět a přísudek, shoda podmětu a přísudku, spojky
MA písemné násobení a dělení, slovní úlohy na 2 až 3 početní výkony, komutativnost a asociativnost při sčítání a násobení
osa úsečky, střed úsečky
specifické přírodní jevy, mimořádné události, opakování