IV.D

 
Rozvrhy hodin všech tříd najdete ZDE
 

Děkuji všem rodičům, kteří se aktivně zapojili do organizace jarmarku. 

 
 

21.6.2019 - vysvědčení, ukončení vyuky v 8.45

 

Učivo:

září 2018

Předmět Učivo
Čj KSV: Čtení
JV: Nauka o slově - význam slov, stavba slova
LV: Tvořivé činnosti s textem
 
Ma Opakování znalostí z 3. ročníku.  Čtení a zápis čísel, číselná osa, porovnávání čísel, vztahy mezi sčítáním a odčítáním, sčítání a odčítání, násobení a dělení, slovní úlohy. Vše v oboru do 1000.
Vl Časová osa. Starší české dějiny. Historie regionu. Dávní Slované. 
Aj Okruh škola - pozdravy, pokyny učitele, používání čísel 0 - 10
Přv Propojení prvků živé a neživé přírody, princip rovnováhy přírody. Živá příroda.Potravní řetězce. Ekologie.

říjen 2018

Předmět Učivo
Čj KSV: Čtení a naslouchání
JV: Stavba slova
     Vyjmenovaná slova
LV: Tvořivé činnosti s textem
 
Ma Čtení a zápis čísel, číselná osa, porovnávání čísel, vztahy mezi sčítáním a odčítáním, sčítání a odčítání, násobení a dělení, slovní úlohy. Vše v oboru do 1000.
Vl Starší české dějiny: V dobách přemyslovských knížat
Aj Okruh škola - vyplní o sobě základní údaje, zeptá se " Co je to? Je to velké, malé?", používá krátké odpovědi Ano, je. Ne, není. Používá barvy.
Přv V lese, žák rozpozná a popíše některé lesní rostliny, houby a živočichy.

listopad 2018

Předmět Učivo
Čj KSV: Mluvený a písemný projev
JV: Slovní druhy - podstatná jména
LV: Tvořivé činnosti s textem

 
Ma Násobení a dělení v oboru do 1000, vztahy mezi násobením a dělením, pamětné násobení a dělení jednociferným číslem.
Vl Starší české dějiny: Za vlády přemyslovských králů, Lucemburkové
Aj Sloveso to be ve všech osobách, otázce i v záporu, sloveso to like v kladu, otázce i v záporu
Přv V lese, žák rozpozná a popíše některé lesní rostliny, houby a živočichy.

prosinec 2018

Předmět Učivo
Čj KSV: Mluvený a písemný projev
JV: Podstatná jména
LV: Tvořivé činnosti s textem
 
Ma Písemné sčítání a odčítání, písemné násobení jedno a dvouciferným činitelem.
Vl Starší české dějiny: Lucemburkové na českém trůně. Husitské války.
Aj Zeptá se a odpoví co má a nemá rád/a, používá sloveso LIKE v kladu, záporu i otázce, umí krátce odpovědět- YES, I DO./NO, I DON´T.
Přv U lidských obydlí.

leden 2019

Předmět Učivo
Čj KSV: Mluvený a písemný projev - reprodukce
JV: Podstatná jména
LV: Ilustrace
 
Ma Zaokrouhlování na staticíce, desetitisíce, tisíce, sta a desítky. Pamětné dělení a násobení čísel do 1 000 000 jednociferným číslem. 
Vl Starší české dějiny: Jagellonci na českém trůnu. Počátky vlády Habsburků.
Aj Žák používá sloveso TO HAVE GOT  ve všech osobách, otázce i záporu 
Přv Na poli a na louce. Ve vodě a v jejím oklolí.

únor 2019

Předmět Učivo
Čj KSV: Osnova
JV: Podstatná jména
LV: Ilustrace
 
Ma Porovnávání čísel do 1 000 000, rozklad čísel v desítkové soustavě. Osa souměrnosti, souměrné tvary ve čtvercové síti, rovnoramenný a rovnostranný trojúhelník.
Vl Soužití lidí, právo a spravedlnost, rozdíly mezi lidmi. Česká republika (státní symboly, představitelé státu, státní svátky, památná místa).
Aj Žák popíše obrázek, určí co je podle popisu na obrázku, pojmenuje nábytek a místnosti v domě
Přv Neživá příroda (horniny a nerosty).

březen 2019

Předmět Učivo
Čj KSV: Popis
JV: Podstatná jména
LV: Ilustrace
 
Ma Užívání závorek, řešení jednoduchých rovníc. Jednotky obsahu, obsah čtverce a obdélníku ve čtvercové síti.
Vl Práce s mapou (globus, mapa, plán), využití map, orientace v mapě (světové strany, nadmořská výška, mapové značky).
Aj Žák pojmenuje nejbližší členy rodiny a hovoří o nich
Přv Neživá příroda (hmotnost, objem, teplota a čas). Vlastnosti látek.

duben 2019

Předmět Učivo
Čj KSV: Popis
JV: Slovesa
LV: Encyklopedie
 
Ma Slovní úlohy na 2 až 3 početní výkony, pořadí početních výkonů, práce s kalkulačkou. Síť kvádru a modelování kvádru ze sítě.
Vl ČR- poloha, sousední státy, povrch, města, kraje
Aj Okruh oblečení, odpovídá a tvoří otázky týkající se věcí, které někomu patří, přivlastňuje věci
Přv Vlastnosti látek, magnetické pole, kompas.

květen 2019

Předmět Učivo
Čj
KSV: Vzkaz, dialog
JV: Věta jednoduchá a souvětí
LV: Encyklopedie
Ma Písemné násobení 1až 2 cif.činitelem a dělení 1 cif. dělitelem v oboru do 1000000. Užívání závorek. Síť krychle a modelování krychle ze sítě.
Vl ČR- poloha, sousední státy, povrch, města, kraje
Aj Používá sloveso CAN, pojmenuje části těla, hlavy
Přv Třídění a recyklace odpadů.

červen 2019

Předmět Učivo
Čj KSV: Dopis
JV: Věta jednoduchá a souvětí
      Podmět a přísudek
LV: Bajka
 
Ma Opakování učiva 4. ročníku.
Vl Region Dobříšsko.
Aj Žák řekne co umí a neumí, okruh léto
Přv Specifické přírodní jevy a rizika z nich vyplívající. Ochrana při mimořádných událostech způsobených přírodními jevy.

 

Rodiče obstarají:

Potřeby na Vv a Pv

kufřík nebo krabice na výtvarné potřeby, zástěra (nebo staré triko), igelitový ubrus (či jiné krytí na lavici), anilinové barvy, tempery, tuš, štětce 6ks (tenké i široké, kulaté i ploché), kelímek na vodu, paleta, hadřík, modelína, voskovky, suché pastely, pastelky, fixy, tužky č. 1,2,3, mikrofix černý 2x, modrý 1x, lepidlo, nůžky, guma, ořezávátko

Další školní potřeby

obaly na učebnice a sešity, kalkulačka (klasická, ne v mobilu), rýsovací potřeby (dlouhé pravítko, pravítko s ryskou, kružítko, tužky č. 2, 3), krabička papírových kapesníků, oblečení a obutí na Tv, školní diář pro školní rok 2018/19

 

Škola hromadně zakoupí rodiče uhradí v září 230,-Kč:

sešity do všech vyučovacích předmětů na celý školní rok, podložky (lenoch) do sešitů A4, A5, čtvrtky, barevné papíry na Vv a Pv, drobný výtvarný materiál( krepové papíry, špejle, špachtle, papírové tácky, stuhy, příze,…)