IX.A

Rozvrhy hodin všech tříd najdete ZDE.
 
Učivo:

září 2017

Předmět Učivo
Čj jv - Opakování učiva + Vývoj českého jazyka.
lv - Opakování učiva + informace k ročníkové práci.
ksv - Řečnická cvičení.
Aj Opakování (slovní zásoba, gramatické jevy), představování, přítomné časy - denní režim, záliby, zaměstnání (daily routine, leisure time activities, jobs)
Ma Opakování učiva 8. ročníku. Řešení rovnic s neznámou ve jmenovateli, slovní úlohy řešené rovnicí.
Opakování učiva 8. ročníku, genetika.
Inf Opakování a prohloubení učiva informatiky 5.- 8. ročníku ( základní pojmy, hardware, software,  textový editor, grafický editor, tabulkový editor, fotoeditor, program na tvorbu prezentací, OS Windows, vstupní a výstupní zařízení, internet, komprimace a dekomprimace dat, ... ).
Nj   Opakování. Bydliště, pokoj, nepravidelná slovesa.
Dě   Opakování. Vznik ČSR. Poválečné uspořádání světa.
Rj www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Che Opakování. Kyseliny, hydroxidy.
Fy Opakování učiva 8.roč. Magnety.
Ze Opakování učiva 8. ročníku. Poloha ČR v Evropě.

říjen 2017

Předmět Učivo
Čj  jv - Pravopis lexikální, tvaroslovný a syntaktický.
lv - Česká a světová literatura 20. století.
ksv- Tvořivá práce s textem, diskusní cvičení.
Che Kyseliny, hydroxidy. Soli- úvod.
Ma Slovní úlohy o společné práci. Podobnost a její využití - věty o podobnosti trojúhelníků, poměr podobnosti, dělení, změna úsečky v daném poměru. 
Inf

Počítačové sítě. Grafický bitmapový editor –  pokročilé funkce a nástroje (retuš, klonovací razítko, ...). Textový editor – tvorba tabulky, formátování tabulky, tabulátory, data z internetu,...

(+internet)

Rj www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Aj minulé časy, opakování pravidelných i nepravidelných sloves, vazba used to pro opakovanou minulost, popis oblečení, móda
Dě   Totalitní systémy. ČSR mezi válkami.
Nj  Byt, pokoj, nepravidelná slovesa, předložky se 3. a 4. pádem.
Ze Podnebí ČR, vodstvo ČR
Vznik planet a Země, stavba Země.
Fy Elektromotor, elektromagnet, cívka. Střídavý proud.

listopad 2017

Předmět Učivo
Čj jv - Zvuková stránka jazyka, odborné jazykové příručky, slovní zásoba, významm slova, tvoření slov.
lv - Česká a světová literatura 20. století.
ksv - Tvořivá práce s textem - tvořivé psaní.
Ma Podobnost - shrnutí. Soustava rovnic - dosazovací, sčítací metoda, slovní úlohy.
F Transformátor. Vedení el. proudu v kapalinách a v plynech.
Ch Soli- názvosloví, vlastnosti a použití.
Př  Mineralogie.
Aj Nákupy, předpřítomný čas
Dě   ČSR mezi válkami.
Nj   Nepravidelná slovesa. Popis města. Pozvání.
Rj www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Inf

Historie a budoucnost počítačů (prezentace ve Wordu). Internet – jak se připojit, internetové obchody, elektronické bankovnictví, zabezpečení přenosu informací,...

prosinec 2017

Předmět Učivo
Čj jv - Tvarosloví.
lv - Česká a světová literatura 20. století.
ksv - Úvaha.. .
Rj www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Ma Slovní úlohy (využití soustavy rovnic) - směsi, roztoky, pohyb. Funkce - úvod.
F Polovodiče.
Ch Neutralizace. Chemické reakce.
 Nj  Orientace ve městě, zápor, předložky se 4. pádem.
Dě   Druhá světová válka - 1. etapa.
Inf

Tabulkový editor – práce s daty, grafikou, vzorci a grafy. Samostatná práce. (+internet)

Aj popis zážitků, použití předpřítomného času, opakování nepravidelných sloves, Vánoce - Christmas
Mineralogie.

leden 2018

Předmět Učivo
Čj jv - Skladba.
lv-Česká divadelní tvorba.
ksv - Administrativní útvary.
Rj www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Ma Funkce, funkční závislost, zápis funkce, definiční obor, obor hodnot, graf lineární funkce, přímá úměrnost, rostoucí, klesající, konstantní funkce. Soustava rovnic graficky.
F Elektromagnetické vlny.
Ch Redoxní reakce.
Inf

Prezentační program – pokročilé funkce (zvýrazňující a závěrečné efekty, časování, přechody mezi snímky,...). Samostatná práce.

(+internet)

 Dě  Druhá světová válka - 2. a 3. etapa.
Nj   Můj den - časové údaje, způsobová slovesa.
Aj Opakování gramatiky a slovní zásoby L1 a L2, tázací dovětky, nepravidelná slovesa.  
Nerosty - dokončení, horniny.

únor 2018

Předmět Učivo
Čj jv-Skladba
lv-Česká poezie
ksv-Publicistické útvary
Rj www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Inf

Prezentační program – pokročilé funkce (zvýrazňující a závěrečné efekty, časování, přechody mezi snímky,...). Samostatná práce.

(+internet)

Ma Jehlan, kužel, koule (síť, povrch, objem, slovní úlohy).
Dě   Holokaust. ČSR za 2.sv.války.
NJ    Můj den - nepravidelná slovesa, čas, odlučitelné předpony.
F Optika- odraz a lom světla.
Ch Zdroje uhlovodíků. Úvod do organické chemie.
Vnitřní a vnější geologické děje.
Aj Způsobová slovesa (should, might). Vztažné věty (that, which, who).

březen 2018

Předmět Učivo
Čj

 jv- Skladba

lv- Literatura 2.pol. 20. století

ksv-Publicistické útvary

Rj www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Aj Zdravý životní styl. Vyvážený jídelníček. Popis dějů pomocí gerundia (ing).
Ma Opakování učiva nižších ročníků - racionální číslo, mnohočleny, poměr, dělitelnost,,,,
F Optika- čočky, zrcadla.
Ch Uhlovodíky.
Nj   V restauraci. Škola - předměty, činnosti.
Dě   Závěr války. Poválečné dějiny.
Zemětřesení, vnější geologické děje.
Inf

Digitální fotografie – základní pojmy, digitální fotoaparáty, práce v grafickém programu, pořizování a úprava fotografií. Samostatná práce.   (+internet)

duben 2018

Předmět Učivo
Čj  

jv- Skladba

lv- Česká poezie

ksv- Řečnická cvičení 

Rj www.eva-kuhnova.estranky.cz/
F Jaderná fyzka.
Ch Deriváty uhlovodíků.
Ma Opakování učiva 8. ročníku. Goniometrické funkce (sinus, kosinus, tangens), užití v praxi.
Dě   Poválečné dějiny.
Nj   Škola - předměty, vyučování, podmět man
Aj legendy (King Arthur), slovesné vazby (infinitiv nebo gerunguim), hear/see + ing
Inf Online editory internetových stránek. Tvorba internetových stránek (on-line).
Vznik a vývoj života na Zemi.
   

květen 2018

Předmět Učivo
Čj

jv- Skladba

lv- Česká poezie + Literatura do roku 1989

ksv- Řečnická cvičení 

Rj www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Inf

Tvorba internetových stránek (on-line). Samostatná práce.

(+internet)
   
   
   
   
   
   
   
   

červen 2018

Předmět Učivo
Rj www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Čj  jv- Shrnutí a procvičování probraného učiva
 

 lv- Literatura po roce 1989

ksv - Souhrnná procvičování o slohu