www.eva-kuhnova.estranky.cz/IX.A

Rozvrhy hodin všech tříd najdete ZDE.
 
Učivo:

září 2018

Předmět Učivo
Čj jv - vývoj českého jatyka, rozdělení slov. jazyků, jiné skupiny evropských jazyků
lv - Literární druhy a žánry + Literární teorie
ksv - řečnická cvičení
Aj Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a9-rocnik/. Opakování učiva 8.ročníku.
Ma Opakování učiva 8. ročníku. Řešení rovnic s neznámou ve jmenovateli.
Opakování a doplnění učiva z osmé třídy.
Nj   Bydliště - popis, nepravidelná slovesa, předložky.
Dě  www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Rj www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Che Opakování, kyseliny a zásady.
Fy magnetické jevy, cívka s proudem, elektromotor, působení magnetického pole na vodič, elektromagnetická indukce
Ze https://mciboch.wixsite.com/zemepis

říjen 2018

Předmět Učivo
Čj

jv -Zvuková stránka jazyka+ Odborné jazykové příručky + slovní zásoba

lv - Česká a světová literatura na počátku 20. století

ksv -Řečnická cvičení

-diskuse

(tvořivá práce s textem, tvořivé psaní)
Aj Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a9-rocnik/, Used to.
Ma

Slovní úlohy o společné práci. Podobné rovinné útvary. Věty o podobnosti trojúhelníků. Poměr podobnosti. Dělení úsečky v daném poměru. Zmenšení a zvětšení rovinných obrazců v daném poměru.

Opakování učiva z osmého ročníku.
Nj  Popis domu, pokoje. Počasí. Nepravidelná slovesa.
Dě  www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Rj www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Che Kyseliny, zásady.pH, neutralizace.
Fy periodický děj, střídavý proud - vznik, měření
Ze https://mciboch.wixsite.com/zemepis

listopad 2018

Předmět Učivo
Čj jv - Tvarosloví + Psaní cizích  slov + Skladba
lv - 1. světová válka
ksv - Úvaha
Aj Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a9-rocnik/ Minulé časy.
Ma

Řešení soustavy lineárních rovnic : metodou sčítací, metodou dosazovací. Slovní úlohy řešené soustavou rovnic o 2 neznámých. Slovní úlohy - směsi, roztoky.

Mineralogie.
Nj   Moje město, popis cesty, předložky se 4. pádem.
Dě  www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Rj www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Che Soli.
Fy transformátory, rozvodná síť, vedení el. proudu v kapalinách a v plynech
Ze https://mciboch.wixsite.com/zemepis

prosinec 2018

Předmět Učivo
Čj jv - Tvarosloví + Psaní cizíchslov + Skladba
lv - Literatura mezi světovými válkami
ksv - Administrativní útvary
Aj Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a9-rocnik/
Předpřítomný čas
Ma

Slovní úlohy o pohybu.

Nerosty.
Nj   Orientace ve městě, zájmena ve 4. pádě, popis cesty.
Dě  www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Rj www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Che Vlastnosti a použití solí, redoxní reakce.
Fy vedení elektrického proudu v polovodičích, bezpečné zacházení s elektrickými zařízeními
Ze https://mciboch.wixsite.com/zemepis

leden 2019

Předmět Učivo
Čj jv - Tvarosloví + Psaní cizíchslov + Skladba
lv - Literatura - 2. světová válka
ksv - Administrativní útvary
Aj Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a9-rocnik/  Question tags."Teenager's reading habits".
Ma

FUNKCE - funkční závislost veličin, zápis funkce, definiční obor funkce, obor hodnot funkce, graf lineární funkce, přímá úměrnost, konstantní funkce.

Nerosty, horniny.
Nj   Můj den - průběh dne, časové údaje, způsobová slovesa.
Dě  www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Rj www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Che Výpočty z chemických rovnic.
Fy elektromagnetické vlny a záření
Ze https://mciboch.wixsite.com/zemepis

únor 2019

Předmět Učivo
Čj jv - Tvarosloví + Psaní cizíchslov + Skladba
lv - Divadelní tvorba
ksv - Administrativní útvary
Aj Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a9-rocnik/
Ma

JEHLAN - síť, povrch, objem, slovní úlohy. KUŽEL - síť.

Horniny, vnitřní a vnější geologické děje.
Nj  Země, cestování, nepravidelná slovesa.
Dě  www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Rj www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Che Redoxní reakce, elektrolýza.
Fy  
Ze https://mciboch.wixsite.com/zemepis

březen 2019

Předmět Učivo
Čj jv - skladba
lv - vývoj divadla, poezie
ksv - administrativní slohové útvary
Aj Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a9-rocnik/ Vazba - ing, infinitiv.
Ma

Kužel - povrch, objem, slovní úlohy. Koule - povrch, objem, slovní úlohy. Zavedení lomených výrazů (podmínky, pro které má lomený výraz smysl).

Vnitřní geologické děje.
Nj   Škola, rozvrh hodin, předměty.
Dě  www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Rj www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Che Zdroje uhlovodíků.
Fy  
Ze https://mciboch.wixsite.com/zemepis

duben 2019

Předmět Učivo
Čj jv - skladba
lv - Literatura 60. a 90. let
ksv - Publicistické útvary
Aj Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a9-rocnik/ Adjectives with -ed or -ing.
Ma

Sčítání a odčítání lomených výrazů, násobení a dělení lomených výrazů určování zpaměti, pomocí tabulek a kalkulátoru. Goniom. funkce sinus.

Vnější geologické děje.
Nj   Škola, předměty, činnosti ve škole, modální slovesa.
Dě  www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Rj www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Che Uhlovodíky, deriváty uhlovodíků.
Fy  
Ze https://mciboch.wixsite.com/zemepis

květen 2019

Předmět Učivo
Čj JV - Komplexní jazykový rozbor, souhrnné opakování, ročníková práce
LV - literatura po roce 1989
KSV - Funkční styly
Aj Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a9-rocnik/
Ma Goniom. kosinus a tangens a jejich užití, vyhledávání v tabulkách, výpočty na kalkulátoru, úlohy z praxe. Pravoúhlá soustava v prostoru.
Vnější geologické děje, vývoj Země.
Nj   Lidské tělo, modální slovesa, min. čas.
Dě  www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Rj www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Che Deriváty uhlovodíků, sacharidy.
Fy  
Ze https://mciboch.wixsite.com/zemepis

červen 2019

Předmět Učivo
Čj  
Aj Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a9-rocnik/ Trpný rod v přítomném a minulém čase. Opakování a upevňování učiva 9.roč.
Ma

Nárys a půdorys kvádru, krychle a hranolu. Nárys a půdorys jehlanu, válce, kuželu a koule. Základní vlastnosti trojrozměrného útvaru. Pojmy finanční matematiky, výpočet jistiny, jednoduché úrokování, složené úrokování.

 
Nj  U lékaře - minulý čas. Opakování gramatiky. 
Dě  www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Rj www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Che  
Fy  
Ze https://mciboch.wixsite.com/zemepis