IX.B

Rozvrhy hodin všech tříd najdete ZDE.
 
Učivo:

září 2017

Předmět Učivo
Čj jv - Opakování učiva + Vývoj českého jazyka.
lv - Opakování učiva + informace k ročníkové práci.
ksv - Řečnická cvičení.
AJ Opakování (slovní zásoba, gramatické jevy), představování, přítomné časy - denní režim, záliby, zaměstnání (daily routine, leisure time activities, jobs)
Nj Opakování učiva 8.r. -  slovní zásoba, gramatika, rozhovory, vyprávění.
Opakování učiva 8. ročníku, genetika.
Che Opakování učiva 8. ročníku - značky, směsi, stavba atomu, chemická vazba.
Inf Opakování a prohloubení učiva informatiky 5.- 8. ročníku ( základní pojmy, hardware, software,  textový editor, grafický editor, tabulkový editor, fotoeditor, program na tvorbu prezentací, OS Windows, vstupní a výstupní zařízení, internet, komprimace a dekomprimace dat, ... ).
Dě   Opakování. Vznik ČSR. Poválečné uspořádání světa.
Ze Opakování 8. ročníku. Poloha ČR v Evropě.
Rj www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Ma Opakování učiva 8. ročníku. Řešení rovnic s neznámou ve jmenovateli, slovní úlohy řešené rovnicí.

 
Fy Opakování učiva 8.roč. Magnety.

říjen 2017

Předmět Učivo
Čj jv - Pravopis lexikální, tvaroslovný a syntaktický.
lv - Česká a světová literatura 20. století.
ksv- Tvořivá práce s textem, diskusní cvičení.
Inf

Počítačové sítě. Grafický bitmapový editor –  pokročilé funkce a nástroje (retuš, klonovací razítko, ...). Textový editor – tvorba tabulky, formátování tabulky, tabulátory, data z internetu,...

(+internet)

Rj www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Aj minulé časy, opakování pravidelných i nepravidelných sloves, vazba used to pro opakovanou minulost, popis oblečení, móda
Nj Náš dům - místnosti, vybavení;  předložky 3.+ 4.pád ve 3. pádě
 Dě  Totalitní systémy. ČSR mezi válkami.
Ze Geomorfologie ČR.
Vznik SS a Země, stavba Země.
Che Kyselost, zásaditost, pH, kyseliny,hydroxidy.
Fy Elektromotor, elektromagnet, cívka. Střídavý proud.
Ma Slovní úlohy o společné práci. Podobnost a její využití.

listopad 2017

Předmět Učivo
Čj jv - Zvuková stránka jazyka, odborné jazykové příručky, slovní zásoba, významm slova, tvoření slov.
lv - Česká a světová literatura 20. století.
ksv - Tvořivá práce s textem - tvořivé psaní.
Nj Popis pokoje, činnosti během roku
F Transformátor. Vedení el. proudu v kapalinách a v plynech.
Mineralogie..
Che Hydroxidy, soli.
Aj Nákupy, předpřítomný čas
 Dě  ČSR mezi válkami.
Rj www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Inf

Historie a budoucnost počítačů (prezentace ve Wordu). Internet – jak se připojit, internetové obchody, elektronické bankovnictví, zabezpečení přenosu informací,...

Ma Soustava lineárních rovnic- sčítací a dosazovací metoda.

prosinec 2017

Předmět Učivo
Ćj jv - Tvarosloví.
lv - Česká a světová literatura 20. století.
ksv - Úvaha.
Ze ČR-povrch,vodstvo,podnebí.
Rj www.eva-kuhnova.estranky.cz/
F Polovodiče.
Dě   Druhá světová válka - 1. etapa.
Inf

Tabulkový editor – práce s daty, grafikou, vzorci a grafy. Samostatná práce.

(+internet)

Aj popis zážitků, použití předpřítomného času, opakování nepravidelných sloves, Vánoce - Christmas
Mineralogie.
Che Soli - vlastnosti a použití, redoxní reakce.
Nj L2 - Kam jdeš? předložky + 4.pád
Ma Slovní úlohy ( využití soustavy rovnic) - směsi, roztoky, pohyb

leden 2018

Předmět Učivo
Čj jv - Skladba.
lv-Česká divadelní tvorba.
ksv - Administrativní útvary.
Rj www.eva-kuhnova.estranky.cz/
F Elektromagnetické vlny.
Inf

Prezentační program – pokročilé funkce (zvýrazňující a závěrečné efekty, časování, přechody mezi snímky,...). Samostatná práce.

(+internet)

Ze Pedosféra.Ochrana  přírody ČR.
Nj L2 - předložky se 4. pádem; osobní zájmena ve 4. pádě; pozvání, schůzka
 Dě  Druhá světová válka - 2. a 3. etapa.
Aj Opakování gramatiky a slovní zásoby L1 a L2, tázací dovětky, nepravidelná slovesa
Nerosty - dokončení, horniny.
Che Dokončení solí, redoxní reakce.
Ma Funkce. Definiční obor, obor hodnot, klesající, rostoucí a  konstantní funkce, 
Lineární funkce. Graf lineár. funkce.

únor 2018

Předmět Učivo
Rj www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Čj jv-Skladba
lv-Česká poezie
ksv-Publicistické útvary
Inf

Prezentační program – pokročilé funkce (zvýrazňující a závěrečné efekty, časování, přechody mezi snímky,...). Samostatná práce.

(+internet)

Dě   Holokaust. ČSR za 2.sv.války
Ze ČR-sociekonomický zeměpis.
F Optika- odraz a lom světla.
Vnitřní a vnější geologické děje.
Che Redoxní reakce, elektrolýza, chemické reakce.
Ma Jehlan, kužel, koule - povrch, objem, slovní úlohy.
Aj Způsobová slovesa (might, should). Vztažné věty (that, who, which).

březen 2018

Předmět Učivo
Rj www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Čj  
Aj Zdravý životní styl. Vyvážený jídelníček. Popis dějů pomocí gerundia (ing).
F Optika- čočky, zrcadla.
Nj L3- Můj den-průběh dne, sloveso muset
Dě   Závěr války. Poválečné dějiny.
Zemětřesení, vnější geologické děje.
Che Úvod do organické chemie,uhlovodíky.
Inf Digitální fotografie – základní pojmy, digitální fotoaparáty, práce v grafickém programu, pořizování a úprava fotografií. Samostatná práce.   (+internet)
Ze Oblasti ČR.

duben 2018

Předmět Učivo
Rj www.eva-kuhnova.estranky.cz/
 Čj

jv- Skladba

lv- Česká poezie

ksv- Řečnická cvičení 

F Jaderná fyzika.
Dě   Poválečné dějiny.
Aj legendy (King Arthur), slovesné vazby (infinitiv nebo gerunguim), hear/see + ing
Ze Kraje ČR.
Nj V obchodě; potraviny, nakupování
Inf

Online editory internetových stránek. Tvorba internetových stránek (on-line).

Vznik a vývoj života na Zemi.
Che  Alkany, alkeny a alkiny.
   

květen 2018

Předmět Učivo
Rj www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Čj

jv- Skladba

lv- Česká poezie + Literatura do roku 1989

ksv- Řečnická cvičení

Inf

Tvorba internetových stránek (on-line). Samostatná práce.

(+internet)
F Alternativní zdroje energie.
Geologický vývoj a stavba ČR, ekologie
Che Deriváty uhlovodíků.
Aj Trpný rod, nepravidelná slovesa
Ze Kraje ČR.
Dě   Poválečné Československo.
Nj L3 - jídlo, nákupy
   

červen 2018

Předmět Učivo
Rj www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Čj 
  jv- Shrnutí a procvičování probraného učiva
 

 lv- Literatura po roce 1989

ksv - Souhrnná procvičování o slohu

Ekologie.
Che Přírodní látky, plasty.
Aj Opakování učiva 9.ročníku
Inf

Opakování a prohlubování znalostí a dovedností ( internet, Word, Excel, PowerPoint, PhotoFiltre, komprimace a dekomprimace dat, tvorba internetových stránek, ...).

F Sluneční soustava. Shrnutí učiva.
Nj   Nákupy, číslovky, opakování učiva
Ze Kraje ČR.Místní region.
Dě   Kultura. Opakování.