IX.B

Rozvrhy hodin všech tříd najdete ZDE.
 
Učivo:

září 2018

Předmět Učivo
Čj

jv -1. Vývoj českého jazyka

2. Rozdělení slovanských jazyků

3. Jiné skupiny evropských jazyků

lv - Literární druhy a žánry + Literární teorie

ksv -Řečnická cvičení

Aj Opakování učiva z 8.ročníku.
Ma Opakování učiva z 8.ročníku. Řešení rovnic s neznámou ve jmenovateli.
Opakování učiva z 8.ročníku, vznik Země a Sluneční soustavy
Inf Opakování a prohloubení učiva informatiky 5.- 8. ročníku ( základní pojmy, hardware, software,  textový editor, grafický editor, tabulkový editor, fotoeditor, program na tvorbu prezentací, OS Windows, vstupní a výstupní zařízení, internet, komprimace a dekomprimace dat, ... ).
Nj  Opakování učiva 8. ročníku
Dě  www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Rj www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Che Opakování učiva 8. roč. Kyseliny.
Fy Opakování učiva 8. roč. Magnety.
Ze Opakování učiva  8.ročníku. Úvod ČR.

říjen 2018

Předmět Učivo
Čj

jv -5. Zvuková stránka jazyka+ Odborné jazykové příručky + slovní zásoba

lv - Česká a světová literatura na počátku 20. století

ksv -Řečnická cvičení

-diskuse

(tvořivá práce s textem, tvořivé psaní)
Aj Used to........
Ma Slovní úlohy - společná práce. Podobnost. Věty o podobnosti trojúhelníků. Dělení úsečky v daném poměru, změna úsečky v daném poměru.
Vesmír – Země – podmínky života
Inf

Počítačové sítě. Grafický bitmapový editor –  pokročilé funkce a nástroje (retuš, klonovací razítko, ...). Textový editor – tvorba tabulky, formátování tabulky, tabulátory, data z internetu,...(+internet)

Nj  L1 - dům, předložky 3.+ 4. pád
Dě  www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Rj www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Che Kyseliny. Hydroxidy. Soli.
Fy Střídavý proud.
Ze Přírodní poměry ČR. Povrch, podnebí, vodstvo. 

listopad 2018

Předmět Učivo
Čj jv - Tvarosloví + Psaní cizíchslov + Skladba
lv - Literatura - 1. světová válka
ksv - Úvaha
Aj Minulé časy.
Ma Soustava rovnic o dvou neznámých - sčítací a dosazovací metoda.
fyzikální a chemické vlastnosti nerostů, prvky souměrnosti, krystalové soustavy
Inf

Historie a budoucnost počítačů (prezentace ve Wordu). Internet – jak se připojit, internetové obchody, elektronické bankovnictví, zabezpečení přenosu informací,...

Nj  L1 - pokoje a jejich zařízení
Dě  www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Rj www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Che Soli- názvosloví, vlastnosti a použití. Neutralizace.
Fy  Rozvodná el. síť. Vedení el. proudu v kapalinách a plynech.
Ze  Socioekonomický zeměpis

prosinec 2018

Předmět Učivo
Čj jv - Tvarosloví + Psaní cizíchslov + Skladba
lv - Literatura mezi světovými válkami
ksv - Administrativní útvary
Aj Předpřítomný čas
Ma Slovní úlohy o pohybu.
nerosty a horniny našeho kraje
Inf

Tabulkový editor – práce s daty, grafikou, vzorci a grafy. Samostatná práce.

(+internet)
Nj  L2 - Pozvání
Dě  www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Rj www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Che Chemické reakce.
Fy Polovodiče.
Ze  Socioekonomický zeměpis

leden 2019

Předmět Učivo
Čj jv - Tvarosloví + Psaní cizíchslov + Skladba
lv - Literatura - 2. světová válka
ksv - Administrativní útvary
Aj Question tags." Teenagers reading habits".
Ma Funkce - definiční obor a obor hodnot. Lineární funkce.
nerosty – třídění do skupin (oxidy, uhličitany, …), vnitřní geologické děje
Inf

Prezentační program – pokročilé funkce (zvýrazňující a závěrečné efekty, časování, přechody mezi snímky,...). (+internet)

Nj  L 2 - Pojď s námi ...; Kam jezdíš o prázdninách?
Dě  www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Rj www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Che Redoxní reakce.
Fy Elektromagnetické vlny.
Ze Kraje Č:R.

únor 2019

Předmět Učivo
Čj jv - Tvarosloví + Psaní cizíchslov + Skladba
lv - Divadelní tvorba
ksv - Administrativní útvary
Aj Člověk a zdraví
Ma Jehlan -síť, povrch a objem. Kužel - úvod.
 
Inf Prezentační program – pokročilé funkce (samostatná práce). (+internet)
Nj  L 2 -  cestování, 4. pád osobních zájmen
Dě  www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Rj www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Che Zdroje uhlovodíků.
Fy Optika.
Ze Kraje Č.R.

březen 2019

Předmět Učivo
Čj jv - Tvarosloví + Psaní cizíchslov + Skladba
lv - Poezie
ksv - Administrativní útvary
Aj Vazba - ing infinitiv.
Ma Kužel, koule - povrch, objem + slovní úlohy. Lomené výrazy - podmínky.
 
Inf

Digitální fotografie – základní pojmy, digitální fotoaparáty, práce v grafickém programu, pořizování a úprava fotografií. Samostatná práce.

(+internet)

Nj  L3 -Můj den; části dne+denní činnosti
Dě  www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Rj www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Che Úvod do organické chemie. Uhlovodíky.
Fy Optika- dokončení. Jaderná fyzika.
Ze Kraje v Č.R.

duben 2019

Předmět Učivo
Čj jv - Tvarosloví + Psaní cizíchslov + Skladba
lv - Literatura 60. a 90. let
ksv - Publicistické útvary
Aj Ajectives -ed or -ing.
Ma Lomené výrazy - podmínky, hodnota, početní operace.
 
Inf Online editory internetových stránek. Tvorba internetových stránek (on-line). Samostatná práce.
Nj  L3 - pomáhat komu; nákupy
Dě  www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Rj www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Che Deriváty uhlovodíků.
Fy Jaderná fyzika. Alternativní zdroje energie.
Ze Kraje Č.R.

květen 2019

Předmět Učivo
Čj jv - Shrnutí a procvičování učiva 2. stupně + Ročníková práce
lv - Literatura po roce 1989

ksv -Řečnická cvičení

        -diskuse, výklad

        Studijní čtení
        Souhrnné opakování
Aj Trpný rod v přítomném a minulém čase.
Ma Goniometrické funkce.
 
Inf Online editory internetových stránek. Tvorba internetových stránek (on-line). Samostatná práce.
Nj  L3- jídlo, v supermarketu.
Dě  www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Rj www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Che Přírodní sloučeniny. Plasty a syntetická vlákna.
Fy Sluneční soustava.
Ze Moravské kraje.

červen 2019

Předmět Učivo
Čj  Ročníková práce + prezentace
 
Aj Opakování a upevňování učiva 9.ročníku.
Ma  
 
Inf

Opakování a prohlubování znalostí a dovedností ( internet, Word, Excel, PowerPoint, PhotoFiltre, komprimace a dekomprimace dat, tvorba internetových stránek, ...).

Nj  L4 - Můj týden, shrnutí učiva.
Dě  www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Rj www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Che Chemie v životě člověka.
Fy Shrnutí učiva fyziky.
Ze