IX.C

Rozvrhy hodin všech tříd najdete ZDE.
 
Učivo:

září 2017

Předmět Učivo
Čj jv - Opakování učiva + Vývoj českého jazyka.
lv - Opakování učiva + informace k ročníkové práci.
ksv - Řečnická cvičení.
AJ Opakování (slovní zásoba, gramatické jevy), představování, přítomné časy - denní režim, záliby, zaměstnání (daily routine, leisure time activities, jobs)
https://anglictina-2zs.webnode.cz/
Rj Opakování učiva 8.r. -  slovní zásoba, gramatika, rozhovory, vyprávění.
Opakování učiva 8. ročníku, genetika.
Che Opakování učiva 8. ročníku - značky, směsi, stavba atomu, chemická vazba.
Ma Opakování učiva 8. ročníku ( aritmetika, algebra, geometrie )
Inf Opakování a prohloubení učiva informatiky 5.- 8. ročníku ( základní pojmy, hardware, software,  textový editor, grafický editor, tabulkový editor, fotoeditor, program na tvorbu prezentací, OS Windows, vstupní a výstupní zařízení, internet, komprimace a dekomprimace dat, ... ).
Nj   Opakování. Bydliště, pokoj, nepravidelná slovesa.
Dě   Opakování. Vznik ČSR. Poválečné uspořádání světa.
Ze Opakování 8. ročníku. Poloha  ČR v Evropě.
Pv

- objasnění potřeby plánování rodinného rozpočtu
- porovnání různých příkladů hospodaření s penězi v domácnosti
- zjištění potřebných údajů + sestavení rozpočtu rodiny
- zdůvodnění nutnosti plánování rodinného rozpočtu

Fy Opakování učiva 8.roč. Magnety.

říjen 2017

Předmět Učivo
Čj jv - Pravopis lexikální, tvaroslovný a syntaktický.
lv - Česká a světová literatura 20. století.
ksv- Tvořivá práce s textem, diskusní cvičení.
Ma Slovní úlohy o společné práci. Podobnost a její využití - věty o podobnosti trojúhelníků, poměr podobnosti, dělení, změna úsečky v daném poměru.
Inf

Počítačové sítě. Grafický bitmapový editor –  pokročilé funkce a nástroje (retuš, klonovací razítko, ...). Textový editor – tvorba tabulky, formátování tabulky, tabulátory, data z internetu,...

(+internet)

Aj minulé časy, opakování pravidelných i nepravidelných sloves, vazba used to pro opakovanou minulost, popis oblečení, móda
https://anglictina-2zs.webnode.cz/
Rj Datum-řadové číslovky, měsíce; minulý čas+vykání; orientace ve škole
Dě   Totalitní systémy.ČSR mezi válkami.
 Nj      Byt, pokoj, nepravidelná slovesa, předložky se 3. a 4. pádem.
Ze Geomorfologie ČR.
Vznik SS a Země, stavba Země.
Che Kyselost, zásaditost, pH, kyseliny, hydroxidy.
Fy Elektromotor, elektromagnet, cívka. Střídavý proud.

listopad 2017

Předmět Učivo
Čj jv - Zvuková stránka jazyka, odborné jazykové příručky, slovní zásoba, významm slova, tvoření slov.
lv - Česká a světová literatura 20. století.
ksv - Tvořivá práce s textem - tvořivé psaní.
Rj Kde kdo byl, co dělal; L2 - O přestávce - slovní zásoba, rozhovory, poslech
F Transformátor. Vedení el. proudu v kapalinách a v plynech.
Mineralogie.
Che Hydroxidy, soli.
Aj Nákupy, předpřítomný čas
https://anglictina-2zs.webnode.cz/
Ze ČR-povrch,vodstvo,podnebí.
 Dě  ČSR mezi světovými válkami.
NJ   Nepravidelná slovesa. Popis města, pozvání.
Ma Řešení soustavy lin. rovnic ( metoda sčítací, dosazovací, grafická ). Slovní úlohy na směsi.
Inf

Historie a budoucnost počítačů (prezentace ve Wordu). Internet – jak se připojit, internetové obchody, elektronické bankovnictví, zabezpečení přenosu informací,...

Pv Možnosti a podmínky spoření a půjček. Racionalizace práce a dělba práce v domácnosti. Každodenní úklid domácnosti. Čistící prostředky a ekologie.

prosinec 2017

Předmět Učivo
Čj jv - Tvarosloví.
lv - Česká a světová literatura 20. století.
ksv - Úvaha.
Aj https://anglictina-2zs.webnode.cz/
popis zážitků, použití předpřítomného času, opakování nepravidelných sloves, Vánoce - Christmas
F Polovodiče.
Nj   Orientace ve městě, zápor, předložky se 4. pádem.
Dě   Druhá světová válka -  1. etapa.
Ma Slovní úlohy na roztoky. Slovní úlohy na pohyb.
Inf

Tabulkový editor – práce s daty, grafikou, vzorci a grafy. Samostatná práce.

(+internet)

Ze Podnebné oblasti. Pedosféra ČR.
Che Soli - vlastnosti a použití, redoxní reakce.
Mineralogie.
Rj L2 - skloňování podstatných jmen v jednotném čísle

leden 2018

Předmět Učivo
Čj  
jv - Skladba.
lv-Česká divadelní tvorba.
ksv - Administrativní útvary
Aj https://anglictina-2zs.webnode.cz/
F Elektromagnetické vlny.
Pv Směr dalšího vzdělávání (na základě svých schopností, předpokladů, zájmu, charakterových a volních vlastností). Posouzení spolupráce s VP a PPP, využití pro výběr povolání). Použití vybrané webové stránky a portálů pro získání a zpracování informací). Orientace v základních znacích povolání (na jejich základě zhodnocení představy o budoucím povolání).
Ma

Funkční závislost veličin. Zápis funkce. Definiční obor funkce. Obor hodnot funkce. Graf lineární funkce. Přímá úměrnost, konstantní funkce.

Inf

Prezentační program – pokročilé funkce (zvýrazňující a závěrečné efekty, časování, přechody mezi snímky,...). Samostatná práce.

(+internet)

Ze Ochrana přírody ČR.
Rj L2 - skloňování podst. jmen v jedn. čísle; L3 - Jak se dostanu ... ?
 Dě  Druhá světová válka - 2. a 3. etapa.
Nj   Můj den - časové údaje, způsobová slovesa.
Aj Opakování gramatiky a slovní zásoby L1 a L2, tázací dovětky, nepravidelná slovesa
Dokončení nerostů, horniny.
Che Dokončení solí, redoxní reakce.

únor 2018

Předmět Učivo
Aj https://anglictina-2zs.webnode.cz/
Zpúsobová slovesa (might, should). Vztažné věty (that, which, who).
 Čj

jv-Skladba

lv-Literatura 2.pol.20. století

ksv-Publicistické útvary

 

Pv

Činnost úřadu práce.Strukturovaný životopis. Prezentace své osoby při vstupu na trh práce v modelových situacích. Rozdíly mezi jednotlivými druhy organizací a podniků (státní,polostátní, soukromé, akciové společnosti, s.r.o.,družstva atd.). Živnost ohlašovací a koncesovaná.

Ma Jehlan - síť, povrch, objem, slovní úlohy.
Inf

Prezentační program – pokročilé funkce (zvýrazňující a závěrečné efekty, časování, přechody mezi snímky,...). Samostatná práce.

(+internet)

Dě   Holokaust. ČSR za 2. sv. války.
NJ   Můj den - nepravidelná slovesa, čas, odlučitelné předpony.
Ze ČR-socioekonomický zeměpis.
F Optika- odraz a lom světla.
Vnitřní a vnější geologické děje.
Che Redoxní rakce, eletrolýza,chemické reakce.

březen 2018

Předmět Učivo
Aj https://anglictina-2zs.webnode.cz/
Zdravý životní styl. Vyvážený jídelníček. Popis dějů pomocí gerundia (ing).
Čj

 jv- Skladba

lv- Literatura 2.pol. 20. století

ksv-Publicistické útvary

F Optika- čočky, zrcadla.
Rj Kolik je hodin? Kdy se setkáme? L4 - Obchodní centrum
Nj   V restauraci. Škola - předměty, činnosti.
Dě   Závěr války. Poválečné dějiny.
Zemětřesení, vnější geologické děje.
Che Úvod do organické cheme, zdroje uhlovodíků.
Ma Slovní úlohy - objemy a povrchy těles ( koule, kužel, jehlan, ... ).
Inf Digitální fotografie – základní pojmy, digitální fotoaparáty, práce v grafickém programu, pořizování a úprava fotografií. Samostatná práce.   (+internet)
Pv

Nebezpečí  elektrického proudu pro lidské zdraví. Cesta elektrického proudu od výrobce do domácností. Orientace v návodech k obsluze běžných domácích spotřebičů. Pojmenování a zapojení základního instalačního materiálu. Zdůvodnění nutnosti údržby domácích spotřebičů.

duben 2018

Předmět Učivo
Aj https://anglictina-2zs.webnode.cz/

legendy (King Arthur), slovesné vazby (infinitiv nebo gerunguim), hear/see + ing
Čj 

 

 

jv- Skladba

lv- Česká poezie

ksv- Řečnická cvičení 

F Jaderná fyzika.
Dě   Poválečné dějiny.
Nj   Škola - předměty, vyučování, podmět man
Ze Kraje ČR.
Rj Nakupujeme; potraviny; časování sloves
Inf

Online editory internetových stránek. Tvorba internetových stránek (on-line).

Pv Pojem polovodiče , funkce základních součástek (dioda , tranzistor). Popis a fungování elektronických spotřebičů ( G ,MG , CD ,DVD , rozhlas , televize , telefon aj. ). 1. pomoc při úrazu el. proudem. Zhodnocení pracích prostředků z ekologického hlediska. Postup při žehlení prádla, přišití knoflíků.
Ma

Goniometrické funkce sinus, kosinus a tangens a jejich užití v geometrii a praxi.

Vznik a vývoj života na Zemi.
Che Alkany, alkeny a alkiny.

květen 2018

Předmět Učivo
Aj https://anglictina-2zs.webnode.cz/
Čj   

jv- Skladba

lv- Česká poezie + Literatura do roku 1989

ksv- Řečnická cvičení

Inf

Tvorba internetových stránek (on-line). Samostatná práce.

(+internet)

F Alternativní zdroje energie.
 Geologická stavba ČR, ekologie.
Ma Lomený výraz. Podmínky, pro které má lomený výraz smysl. Sčítání a odčítání lomených výrazů. Násobení a dělení lomených výrazů. Pravoúhlá soustava v prostoru.
Che Deriváty uhlovodíků.
Aj Trpný rod, nepravidelná slovesa
Ze Kraje ČR.
Dě   Poválečné Československo. Kultura.
Pv Ekonomika spotřeby el. proudu. Příkon domácích spotřebičů + cena ročního provozu..
Nj    Škola - popis, rozvrh, modální slovesa. činnosti.
Rj L4 - časování sloves, minulý čas,množné číslo podst. jmen

červen 2018

Předmět Učivo
Aj https://anglictina-2zs.webnode.cz/
Opakování učiva 9.ročníku
Čj   
  jv- Shrnutí a procvičování probraného učiva
 

 lv- Literatura po roce 1989

ksv - Souhrnná procvičování o slohu

Ekologie.
Che Přírodní látky, plasty
Ma

Pojmy finanční matematiky, výpočet jistiny, jednoduché úrokování, složené úrokování. Opakování učiva 9. ročníku.

Inf

Opakování a prohlubování znalostí a dovedností ( internet, Word, Excel, PowerPoint, PhotoFiltre, komprimace a dekomprimace dat, tvorba internetových stránek, ...).

F Sluneční soustava. Shrnutí učiva.
 Rj  Moskva, Petrohrad, opakování
Ze Kraje ČR.Místní region.
Nj   Popis těla. Opakování.
Dě   Kultura. Opakování.