V.A

Rozvrhy hodin všech tříd najdete ZDE.
 
Učivo:

září 2017

Předmět Učivo
Čj Opakujeme učivo 4. ročníku.
Slova příbuzná, pravopis, slovní druhy.
MA Opakujeme obor 0 - 1 000 000, řazení čísel, porovnávání čísel, sčítání a odčítání včetně aplikace do slovních úloh.
AJ Opakování slovní zásoby, pokyny, otázky a odpovědi, osobní zájmena.
Vl Lidé a čas.
Živit po třicetileté válce. Život poddaných.
Základní přírodní principy.
Jednoduché stroje.
Inf Bezpečnost práce s počítačem a pravidla chování v počítačové učebně. Základní pojmy informatiky. Hardware. Software. Stavba počítače. Zapnutí a vypnutí počítače. Přihlášení k počítači a odhlášení se od něj. Práce s počítačovou myší. Hygiena práce u počítače. Psaní na klávesnici. Internet (prohlížeče, adresa internetové stránky).

říjen 2017

Předmět Učivo
Inf Psaní na klávesnici. Schránka operačního systému. Operační systém Windows. Okna, soubory složky, stromová struktura uložených dat. Odstranění dat (koš). Vstupní a výstupní zařízení (+vývoj). Zásady bezpečnosti práce s daty. Údržba počítače. Internet (portály).
Aj Okruh aktivity. Žák hovoří o svých schopnostech - umím, neumím. Slovese to can v otázce i v záporu.
Čj Nauka o slově. Pravopis souhláskových skupin, zdvojených souhlásek. Podací lístek.
MA Porovnávání přirozených čísel a jejich zobrazení na číselné ose, jednoduché rovnice, zaukrouhlování
Vl Světlo rozumu -  osvícenectví, Marie Terezie a Josef II. – reformy, změna způsobu života, manufaktury a první stroje, parní stroj, čeští vynálezci, rozvoj průmyslu.
Energie, první pomoc při úrazu el. proudem, výroba skla, papíru a plastů

listopad 2017

Předmět Učivo
Čj Popis
Tvarosloví - Slovní druhy, podstatná jména
Literární pojmy - Přirovnání
M Pamětné sčítání a odčítání přirozených čísel, písemné sčítání a odčítání 3-4 přirozených čísel, písemné násobení až 4-ciferným činitelem.
Aj Jídlo- slovní zásoba, čtení, rozbor textu. Prohlubování slovní zásoby.
Vl Nástup kapitalismu, Národní obrození, nespokojenost s Habsburky, historie soužití Čechů a Němců, cesta k obnově samostatnosti.
Magnetická síla, práce s kompasem, gravitační síla, vesmír.
Inf Grafické editory (vektorové a bitmapové). Bitmapový program Malování – základní nástroje, atributy obrázku. Internet (vyhledávače).

prosinec 2017

Předmět Učivo
Inf Textový editor Word – základy typografie, formát písma, WordArt, zarovnávání, kopírování a přesouvání textu, uložení textu do počítače, oprava chyb, ... Internet (nalezení textu, jeho následná úprava a uložení do počítače).
Čj KSV: Blahopřání
JV: Tvarosloví - podstatná jména
LV: Literární pojmy - divadlo
Mat Písemné dělení jedno a dvouciferným dělitelem s kontrolou, násobení na kalkulačce, řešení slovních úloh na jeden až dva početní výkony
Vl 1. světová válka, vznik Československé republiky a život v ní, vyhlášení protektorátu, 2. světová válka
Vesmír (střídání dne a noci a střídání ročních období)
Aj Sloveso "být" v otázce a záporu. Na návštěvě v ZOO. Vánoce v anglicky mluvících zemích.

leden 2018

Předmět Učivo
Inf Textový editor Word. Postupy při problémech s hardwarem a softwarem. Údržba počítače a jeho periferií. Multimediální využití počítače. Internet (vyhledání postupu řešení problému, návodů na údržbu hardwaru,...).
Mat Písemné dělení jedno a dvouciferným dělitelem s kontrolou násobením i na kalkulačce, řešení slovních úloh na jeden až dva početní výkony
Vesmír (střídání dne a noci a střídání ročních období)
Vl Poválečný vývoj, nástup komunistické vlády, Pražské jaro, okupace Československa, Sametová revoluce - obnova demokracie
Čj Rozlišování druhů přídavných jmen. Osvojování si pravopisu tvrdých a měkých přídavných jmen.
Aj Okruh zima, měsíce, sporty. Používání1. a 2. st. přídavných jmen.

únor 2018

Předmět Učivo
Inf Výukové programy. Formáty souborů (doc, jpg, exe, html,...). Internet (online výukové programy).
Mat Písemné dělení jedno a dvouciferným dělitelem s kontrolou, násobení na kalkulačce. Odhad a kontrola výpočtů. Práce s kalkulačkou, posouzení reálnosti výsledků. Římské číslice.
Vl ČR - demokratický stát, součást společenstva hospodářsky vyspělých států, sousední státy a my - průmysl, zemědělství v závislosti na povrchu a nerostném bohatství
Počasí a podnebí. Rozmanitost přírodních podmínek na Zemi (podnebné pásy).
Čj Druhy zájmen, číslovky.
Aj Přítomný čas prostý. Vazby There is, There are

březen 2018

Předmět Učivo
Čj Mluvnické kategorie sloves, podmiňovací způsob slovesa být.
Mat Počítáme s velkými čísly. Práce s grafy a tabulkami, soustavy souřadnic. Jednotky obsahu. Výpočet obsahu čtverce a obdélníku.
Vl Kraje - orientace v mapě, Praha - hlavní město, historie
Počasí a podnebí. Rozmanitost přírodních podmínek na Zemi (podnebné pásy).
Aj Přítomný čas průběhový. Oblečení, lidské činnosti.
Inf

Elektronická pošta (email) – založení emailové schránky, tvorba emailu, jeho odeslání a přijetí, emailová etika, výhody a možná úskalí.

duben 2018

Předmět Učivo
Ma Celek, část, zlomek. Zápis zlomků, sčítání a odčítání zlomků se stejným jmenovatelem.
Lidské tělo, jeho stavba a funkce
Vl Zemský povrch, pevnina, oceány, vodstvo, světadíly - Evropa
Inf Další možnosti komunikace prostřednictvím internetu ( Skype, Chat, ICQ, telefonie,...). Sociální sítě ( Facebook, Twitter,...), jejich výhody a nevýhody. Nebezpečí zneužití osobních dat.
Aj Okruh móda a oblečení
Čj Skladba - základní větné členy
   
   
   
   
   

květen 2018

Předmět Učivo
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

červen 2018

Předmět Učivo