V.A

 

Rozvrhy hodin všech tříd najdete ZDE.
 
Učivo:

září 2018

Předmět Učivo
Čj Nauka o slově - stavba slova
                        - odvozování slov
Čtení s porozuměním
Vypravování
Aj Reaguje na oslovení,přivítání, rozloučení, vazba There is/are, Okruh sporty a zájmy
Ma Číselný obor 0 - 1 000 000 000
Tabulky, grafy, diagramy, číselná osa
Řešení jednoduchých nerovnic
Zaokrouhlování
Pamětné sčítání, odčítání, násobení, dělení
Písemné sčítání, odčítání, násobení, dělení
Řešení slovních úloh
Vl Opakování učiva 4. ročníku - baroko
                                              - bitva na Bílé hoře
                                              - doba pobělohorská
                                              - třicetiletá válka
Přv Jednoduché stroje
Inf Bezpečnost práce s počítačem a pravidla chování v počítačové učebně. Základní pojmy informatiky. Hardware. Software. Stavba počítače. Zapnutí a vypnutí počítače. Přihlášení k počítači a odhlášení se od něj. Práce s počítačovou myší. Hygiena práce u počítače. Psaní na klávesnici. Internet (prohlížeče, adresa internetové stránky).

říjen 2018

Předmět Učivo
Čj Nauka o slově. Pravopis souhláskových skupin, zdvojených souhlásek. Podací lístek.
Aj Používá sloveso Umím/ Neumím, vyjadřuje co má a nemá rád, přítomný čas prostý,to can v otázce i v záporu
Ma Porovnávání přirozených čísel a jejich zobrazení na číselné ose, jednoduché rovnice, zaokrouhlování.
Vl Osvícenství, rozvoj průmyslu, čeští vynálezci.
Přv Energie, elektrická energie. Výroba papíru, plastů, skla, recyklace těchto materiálů.
Inf Psaní na klávesnici. Schránka operačního systému. Operační systém Windows. Okna, soubory složky, stromová struktura uložených dat. Odstranění dat (koš). Vstupní a výstupní zařízení (+vývoj). Zásady bezpečnosti práce s daty. Údržba počítače. Internet (portály).

listopad 2018

Předmět Učivo
Čj
Tvarosloví - slovní druhy, podstatná jména
Literární pojmy - přirovnání
Popis
Aj Okruh jídloa pití, Okruh tělo a zdraví. Sloveso to be, to have got v kladu, otázce i záporu a rozlišuje jejich zkrácené tvary.
Ma Pamětné sčítání a odčítání přirozených čísel, písemné sčítání a odčítání 3-4 přirozených čísel, písemné násobení až 4-ciferným činitelem.
Vl Nástup kapitalismu, Národní obrození, nespokojenost s Habsburky, cesta k obnově samostatnosti.
Přv Magnetická síla, gravitační síla, siloměr. Vesmír.
Inf Program Malování – paleta barev. Textový editor – popis klávesnice, význam některých kláves, zobrazení znaků. Procvičování psaní znaků z klávesnice.

prosinec 2018

Předmět Učivo
Čj Tvarosloví - podstatná jména
Blahopřání
Literární pojmy - divadlo, film
Aj Okruh aktivity a roční období. Okruh volný čas, počasí.
Ma Písemné dělení jedno a dvouciferným dělitelem s kontrolou, násobení na kalkulačce, řešení slovních úloh na jeden až dva početní výkony
Vl 1. světová válka, vznik Československé republiky a život v ní, vyhlášení protektorátu, 2. světová válka
Přv Vesmír. Střídání dne a noci. Střídání ročních období.
Inf Grafické editory (vektorové a bitmapové). Bitmapový program Malování – základní nástroje, atributy obrázku. Internet (vyhledávače).

leden 2019

Předmět Učivo
Čj Rozlišování druhů přídavných jmen, osvojování si pravopisu tvrdých a měkkých přídavných jmen.
Vzkazy, inzeráty
Orientace v nabídce literatury pro děti
Aj Napíše svůj rozvrh hodin. Zeptá se a odpoví: Jaký je den? Kolik je hodin? Co je za den? Co je za měsíc? Zná vyučovací předměty.
Ma Písemné dělení jedno a dvouciferným dělitelem s kontrolou násobením i na kalkulačce, řešení slovních úloh na jeden až dva početní výkony
Vl Poválečný vývoj, nástup komunistické vlády, Pražské jaro, okupace Československa, Sametová revoluce - obnova demokracie
Přv Vesmír. Střídání dne a noci. Střídání ročních období.
Inf Textový editor Word. Postupy při problémech s hardwarem a softwarem. Údržba počítače a jeho periferií. Multimediální využití počítače. Internet (vyhledání postupu řešení problému, návodů na údržbu hardwaru,...) .

únor 2019

Předmět Učivo
Čj Seznámení s druhy zájmen, nahrazování podstatných jmen a přídavných jmen zájmeny. Zájmena osobní. Pozná číslovky v textu. Sdělení pro časopis. Komedie, tragédie.
Aj Používá přítomný čas prostý. Volnočasové aktivity. Otázka: Do you...? Okruh lidé a povolání.
Ma Jednoduché a složené slovní úlohy, řešení jednoduchých rovnic, odhad a kontrola výsledků početních operací. Římské číslice. Obvod čtyřúhelníku, trojúhelníku. Základní jednotky obsahu.
Vl  ČR - demokratický stát, součást společenstva hospodářsky vyspělých států, sousední státy a my - průmysl, zemědělství v závislosti na povrchu a nerostném bohatství.
Přv Rozmanitost přírodních podmínek na Zemi. Podnebné pásy.
Inf Výukové programy. Formáty souborů (doc, jpg, exe, html,...). Internet (online výukové programy).

březen 2019

Předmět Učivo
Čj Slovesa - mluvnické kategorie, tvary podmiňovacího způsobu u slovesa být. Literární pojmy - přirovnání. SMS.
Aj Okruh móda a oblečení - slovní zásoba. Přítomný čas průběhový. Popisuje co lidé právě dělají.
Ma Vyhledává, sbírá a třídí data. Jednoduché tabulky, sloupkový diagram. Sestrojí a čte jednoduché grafy v soustavě souřadnic. Používá jednoduché převody jednotek času. Slovní úlohy na výpočet obsahů obdélníku a čtverce.
Vl Kraje - orientace na mapě, Praha - hlavní město, historie města
Přv Podnebné pásy, rozmanitost života v oceánech a mořích
Inf Elektronická pošta (email) – založení emailové schránky, tvorba emailu, jeho odeslání a přijetí, emailová etika, výhody a možná úskalí.

duben 2019

Předmět Učivo
Čj Vyhledává základní větné členy - podmět holý, rozvitý, několikanásobný, nevyjádřený. Film - loutkový, kreslený, hraný. Přihláška.
Aj Okruh móda a oblečení. Popisuje kdo má co na sobě. Používá přítomný čas prostý. Popisuje obrázky.
Ma Modeluje a určí část celku, používá zápis ve formě zlomku, porovnává, sčítá a odčítá zlomky se stejným jmenovatelem. Obsah obrazce pomocí čtvercové sítě, základní jednotky obsahu.
Vl Zemský povrch, pevnina, oceány, vodstvo, světadíly - Evropa
Přv Lidské tělo, jeho stavba a fungování
Inf

Další možnosti komunikace prostřednictvím internetu (Skype, Chat, ICQ, telefonie, …). Sociální sítě (Facebook, Twitter, …), jejich výhody a nevýhody. Nebezpečí zneužití osobních dat.

květen 2019

Předmět Učivo
Čj Shoda přísudku s podmětem. Činnost s textem. Kulturní život v regionu. Dotazník.
Aj Okruh lidé a povolání. Přítomný čas prostý a průběhový.
Ma Zápis desetinného čísla, vyznačení na číselné ose. Pozná jehlan, kužel, válec.
Vl Evropa - poloha, povrch, vodstvo, podnebí, rostliny a živočichové, hospodářství, obyvatelstvo
Přv Péče o zdraví, zdravá výživa
Inf Základy práce ve fotoeditoru PhotoFiltre ( výřez, velikost, uložení ). Získání volně šiřitelných obrázků a fotografií z internetu. Vložení obrázku do textu ve Wordu.

červen 2019

Předmět Učivo
Čj Základní pravidla interpunkce a jejich využívání v praxi. Opakování.
Aj Okruh volný čas: prázdniny, zájmy, činnosti ( - ing). Přítomný čas průběhový a prostý v otázce i záporu.
Ma Zápis záporného čísla a vyznačení na číselné ose. Opakování.
Vl Cestujeme po Evropě
Přv Návykové látky a zdraví, první pomoc
Inf