V.B

 
Rozvrhy hodin všech tříd najdete ZDE.
 

Odkaz na pěkné prezentace a procvičování učiva vlastivědy, přírodovědy i matematiky:  

https://www.rysava.websnadno.cz/Zapisy-5rocnik.html

www.naucsepsat.cz
www.naucsepocitat.cz
www.naucsecist.cz
www.skolakov.eu
www.kaminet.cz
www.umimematiku.cz  (v sekci procvičovat - pexeso, rozhodování - zlomky 1. úroveň)
 
Plánované akce:
7.6.2018 - fotografování 1. stupeň (celá třída 20,-Kč, jednotlivci 30,-Kč min.2ks, skupinky 30,-Kč každý)
22.6.2018 - tajný výlet (sraz v 8.00 ve škole, návrat cca 13.30 - ještě upřesním, oblečení vhodné do přírody, pití a svačinu, repelent)
27.6.2018 - závěrečné vysvědčení 
28. a 29. 7 . ředitelské volno
 
 
 
9. 5.  - HORNICKÉ MUZEUM PŘÍBRAM
 
 
 
Učivo:

září 2017

Předmět Učivo
Aj Opakování - slovní zásoba, gramatické jevy, představování
Čj Opakujeme učivo 4. ročníku.
Slova příbuzná, pravopis, slovní druhy.
Ma Opakujeme obor 0- 1 000 000, řazení čísel, porovnávání čísel, sčítání a odčítání včetně aplikace do slovních úloh.
Vl Lidé a čas.
6ivot po třicetileté válce. Život poddaných.
Přv Základní přírodní principy.
Jednoduché stroje.
Inf Bezpečnost práce s počítačem a pravidla chování v počítačové učebně. Základní pojmy informatiky. Hardware. Software. Stavba počítače. Zapnutí a vypnutí počítače. Přihlášení k počítači a odhlášení se od něj. Práce s počítačovou myší. Hygiena práce u počítače. Psaní na klávesnici. Internet (prohlížeče, adresa internetové stránky).

říjen 2017

Předmět Učivo
Inf Psaní na klávesnici. Schránka operačního systému. Operační systém Windows. Okna, soubory složky, stromová struktura uložených dat. Odstranění dat (koš). Vstupní a výstupní zařízení (+vývoj). Zásady bezpečnosti práce s daty. Údržba počítače. Internet (portály).
Aj Abeceda, hláskování, barvy, rodina, číslovky
Čj  Nauka o slově. Pravopis souhláskových skupin, zdvojených souhlásek. Podací lístek.
Ma Porovnávání přirozených čísel a jejich zobrazení na číselné ose, jednoduché rovnice, zaukrouhlování
Vl Světlo rozumu -  osvícenectví, Marie Terezie a Josef II. – reformy, změna způsobu života, manufaktury a první stroje, parní stroj, čeští vynálezci, rozvoj průmyslu.
Přv Energie, první pomoc při úrazu el. proudem, výroba skla, papíru a plastů

listopad 2017

Předmět Učivo
Čj KSV: Popis
JV: Tvarosloví - Slovní druhy, podstatná jména
LV: Literární pojmy - Přirovnání
Ma Pamětné sčítání a odčítání přirozených čísel, písemné sčítání a odčítání 3-4 přirozených čísel, písemné násobení až 4-ciferným činitelem.
Aj Jídlo - slovní zásoba, rozhovory, some a any
Vl Nástup kapitalismu, Národní obrození, nespokojenost s Habsburky, historie soužití Čechů a Němců, cesta k obnově samostatnosti.
Přv Magnetická síla, práce s kompasem, gravitační síla, vesmír.
Inf Grafické editory (vektorové a bitmapové). Bitmapový program Malování – základní nástroje, atributy obrázku. Internet (vyhledávače).

prosinec 2017

Předmět Učivo
ČJ KSV: Blahopřání
JV: Tvarosloví - podstatná jména
LV: Literární pojmy - divadlo
Inf Textový editor Word – základy typografie, formát písma, WordArt, zarovnávání, kopírování a přesouvání textu, uložení textu do počítače, oprava chyb, ... Internet (nalezení textu, jeho následná úprava a uložení do počítače).
Aj Zvířata (animals), jejich popis, přídavná jména ve 2.stupni, Vánoce (Christmas)
Ma Písemné dělení jedno a dvouciferným dělitelem s kontrolou, násobení na kalkulačce, řešení slovních úloh na jeden až dva početní výkony
Vl 1. světová válka, vznik Československé republiky a život v ní, vyhlášení protektorátu, 2. světová válka
Přv Vesmír (střídání dne a noci a střídání ročních období)

leden 2018

Předmět Učivo
Inf Textový editor Word. Postupy při problémech s hardwarem a softwarem. Údržba počítače a jeho periferií. Multimediální využití počítače. Internet (vyhledání postupu řešení problému, návodů na údržbu hardwaru,...).
Ma Písemné dělení jedno a dvouciferným dělitelem s kontrolou násobením i na kalkulačce, řešení slovních úloh na jeden až dva početní výkony
Přv Vesmír (střídání dne a noci a střídání ročních období)
Vl Poválečný vývoj, nástup komunistické vlády, Pražské jaro, okupace Československa, Sametová revoluce - obnova demokracie
Aj Ve městě, popis cesty, vazba there is, there are
Čj Přídavná jména, určování druhu přídavných jmen, osvojování pravidel pravopisu u tvrdých a měkkých příd. jmen.

únor 2018

Předmět Učivo
Inf Výukové programy. Formáty souborů (doc, jpg, exe, html,...). Internet (online výukové programy).
Ma Písemné dělení jedno a dvouciferným dělitelem s kontrolou, násobení na kalkulačce. Odhad a kontrola výpočtů. Práce s kalkulačkou, posouzení reálnosti výsledků. Římské číslice.
   Vl     ČR - demokratický stát, součást společenstva hospodářsky vyspělých států, sousední státy a my - průmysl, zemědělství v závislosti na povrchu a nerostném bohatství
Přv Počasí a podnebí. Rozmanitost přírodních podmínek na Zemi (podnebné pásy).
Čj Druhy zájmen, číslovky.
Aj Volný čas, zájmy, koníčky

březen 2018

Předmět Učivo
Aj Přítomný čas prostý pro pravidelné činnosti, můj den, měsíce v roce
Vl Kraje - orientace v mapě, Praha - hlavní město, historie
Přv Rozmanitost jednotlivých podnebných pásů, řazení některých vybraných rostlin a živočichů do těchto oblastí.
Ma Počítáme s velkými čísly. Práce s grafy a tabulkami, soustavy souřadnic. Jednotky obsahu. Výpočet obsahu čtverce a obdélníku.
Čj JV: Slovesa
KSV: SMS
LV: Literární pojmy - divadlo, komedie, tragedie
Inf Elektronická pošta (email) – založení emailové schránky, tvorba emailu, jeho odeslání a přijetí, emailová etika, výhody a možná úskalí.

duben 2018

Předmět Učivo
Aj přítomný čas prostý, zaměstnání - jobs, otázky - Do you ...?
Ma Celek, část, zlomek. Zápis zlomků, sčítání a odčítání zlomků se stejným jmenovatelem.
Vl Zemský povrch, pevnina, oceány, vodstvo, světadíly - Evropa
Lidské tělo, jeho stavba a fungování
Čj KSV: Přihláška
JV: Skladba - základní větné členy
LV: Činnost s textem - orientuje se v nabídce literatury pro děti
Inf Další možnosti komunikace prostřednictvím internetu ( Skype, Chat, ICQ, telefonie,...). Sociální sítě ( Facebook, Twitter,...), jejich výhody a nevýhody. Nebezpečí zneužití osobních dat.

květen 2018

Předmět Učivo
Aj Počasí (weather), přítomný průběhový čas (present continuous tense), slovesa pro popis činností, prázdniny
ČJ JV: Shoda přísudku s podmětem
KSV: Dotazník
LV: Činnost s textem - Při jednoduchém rozboru literárních textů používá elementární literární pojmy.
Ma Desetinné číslo (zápis, porovnávání, sčítání, odčítání, zaokrouhlování)
Lidské tělo, jeho stavba a fungování
Vl Evropa
Inf

Základy práce ve fotoeditoru PhotoFiltre ( výřez, velikost, uložení ). Získání volně šiřitelných obrázků a fotografií z internetu. Vložení obrázku do textu ve Wordu.

červen 2018

Předmět Učivo
Aj Opakování učiva 5.ročníku
Ma Záporná čísla, opakování učiva 5. ročníku
Vl Cestujeme po Evropě
Lidské tělo, jeho stavba a fungování, péče o zdraví, zdravá výživa, 1. pomoc
Čj Opakování učiva 5. ročníku
Inf Opakování a prohlubování znalostí a dovedností ( hardware, software, internet, Word, Malování, PhotoFiltre,...).