V. B

Učivo:

září 2019

Předmět Učivo
Čj KSV: Vypravování
JV. Nauka o slově
LV: Činnost s textem
Aj Představování, osobní údaje, pozdravy. Neurčitý člen a, an. Příkazy. Číslovky 1 – 100. Abeceda, hláskování.
Ma Opakování ze 4. ročníku. Sčítání, odčítání, násobení, dělení. Geometrie- opakování. Bod, přímka, úsečka.....
Vl Novější české dějiny
Přv Jednoduché stroje
Inf Stavba počítače, počítačová sestava.

říjen 2019

Předmět Učivo
Čj KSV: Podací lístek, průvodka
JV: Nauka o slově, zdvojené souhlásky
LV: Činnost s textem
Aj Množné číslo podstatných jmen, vazba there is, there are, názvy zemí, časování slovesa být, zápor, otázka, slovosled ve větě
Ma Pamětní násobení a dělení víceciferných čísel. Vztahy mezi čísly.Řešení slovních úloh.G: Konstrukce obdélníku a čtverce.
Vl Novější české dějiny
Přv Energie, první pomoc při úrazu elektrickým proudem, výroba skla, papíru a plastů
Inf Počítač - zapnutí, přihlášení účtu, odhlášení účtu, vypnutí počítače. Psaní textu.

listopad 2019

Předmět Učivo
Čj KSV: Popis
JV: Tvarosloví
LV: Činnost s textem
Aj  
Ma Grafy,soustava souřadnic, tabulky, diagramy. Zlomky: zápis a čtení zlomků. G: rýsování trojúhelníků.
Vl Novější české dějiny
Přv Magnetická síla, práce s kompasem, gravitační síla, vesmír 
Inf Graf. program Malování. Internet.

prosinec 2019

Předmět Učivo
Čj KSV: Blahopřání
JV: Podstatná jména
LV: Film
Aj  
Ma

Zlomky: porovnává, sčítá a odčítá zlomky se stejným jmenovatelem v oboru kladných čísel.Čísla větší než milion:porovnává přirozená čísla a zobrazí je na číselné ose,řeší jednoduché rovnice v oboru do miliardy,zaokrouhluje přirozená čísla na miliony, statisíce, desetitisíce, tisíce, sta, desítky.

Vl Novější české dějiny
Přv Vesmír
Inf

Textový editor Word – základy typografie, formát písma, WordArt, zarovnávání, kopírování a přesouvání textu, uložení textu do počítače, oprava chyb, ... Internet (nalezení textu, jeho následná úprava a uložení do počítače).

leden 2020

Předmět Učivo
Čj KSV: Vzkazy, inzeráty
JV: Přídavná jména
LV: Činnost s textem
Aj  určování času(hodiny, dny, měsíce), sporty, přítomný čas prostý
Ma

Čísla větší než milion-sčítání a odčítání přirozených čísel zpaměti, písemné sčítání a odčítání více přirozených čísel,písemné násobení až čtyřciferným činitelem, písemné dělení jedno a dvojciferným dělitelem, kontrola násobením i na kalkulačce

Vl Novější české dějiny
Přv Vesmír
Inf Textový editor Word. Postupy při problémech s hardwarem a softwarem. Údržba počítače a jeho periferií. Multimediální využití počítače. Internet (vyhledání postupu řešení problému, návodů na údržbu hardwaru,...) .

únor 2020

Předmět Učivo
Čj  
Aj tvoření otázek a záporu na přítomný čas prostý, zájmy, povolání, jídlo, Sv.Valentýn
Ma  
Vl  
Přv  
Inf Výukové programy. Formáty souborů (doc, jpg, exe, html,...). Internet (online výukové programy).

březen 2020

Předmět Učivo
Čj  
Aj  
Ma  
Vl  
Přv  
Inf  

duben 2020

Předmět Učivo
Čj  
Aj  
Ma  
Vl  
Přv  
Inf  

květen 2020

Předmět Učivo
Čj  
Aj  
Ma  
Vl  
Přv  
Inf  

červen 2020

Předmět Učivo
Čj  
Aj  
Ma  
Vl  
Přv  
Inf