V.B

 

Rozvrhy hodin všech tříd najdete ZDE.
 
Učivo:

září 2018

Předmět Učivo
Čj

Opakování učiva ze 4. ročníku

JV: stavba slova, odvozování slov

KSV: čtení, písmený projev-vypravování

LV: čtený text a jeho rozbor

Aj představování, osobní údaje, pozdravy, číslovky 0-100, abeceda hláskování opakování, vazba THERE IS/ARE
Ma Opakování učiva ze 4. ročníku.
Vl Opakování učiva ze 4. ročníku.
Přv Jednoduché stroje, jejich principy, pokusy
Inf Bezpečnost práce s počítačem a pravidla chování v počítačové učebně. Základní pojmy informatiky. Hardware. Software. Stavba počítače. Zapnutí a vypnutí počítače. Přihlášení k počítači a odhlášení se od něj. Práce s počítačovou myší. Hygiena práce u počítače. Psaní na klávesnici. Internet (prohlížeče, adresa internetové stránky).

říjen 2018

Předmět Učivo
Čj Nauka o slově. Pravopis souhláskových skupin, zdvojených souhlásek. Podací lístek.
Aj množné číslo podstatných jmen, rodina, názvy zemí, časování slovesa BÝT-zápor, otázka
Ma Porovnávání přirozených čísel a jejich zobrazení na číselné ose, jednoduché rovnice, zaokrouhlování.
Vl Osvícenství, rozvoj průmyslu, čeští vynálezci.
Přv

Energie, elektrická energie. Výroba papíru, plastů, skla, recyklace těchto materiálů.

Inf Psaní na klávesnici. Schránka operačního systému. Operační systém Windows. Okna, soubory složky, stromová struktura uložených dat. Odstranění dat (koš). Vstupní a výstupní zařízení (+vývoj). Zásady bezpečnosti práce s daty. Údržba počítače. Internet (portály).

listopad 2018

Předmět Učivo
Čj

Popis. Slovní druhy, podstatná jména. Další literární pojmy. Přirovnání.

Aj dny v týdnu, měsíce, doplňovací otázky (what, how, where...), časování slovesa TO HAVE
Ma Pamětné sčítání a odčítání přirozených čísel, písemné sčítání a odčítání 3 až 4 přirozených čísel, písemné násobení až 4-ciferným činitelem. Zdokonalování techniky rýsování.
Vl Nástup kapitalismu, Národní obrození, nespokojenost s Habsburky, cesta k obnově samostatnosti.
Přv

Magnetická síla, gravitační síla, siloměr. Vesmír.

Inf Program Malování – paleta barev. Textový editor – popis klávesnice, význam některých kláves, zobrazení znaků. Procvičování psaní znaků z klávesnice.

prosinec 2018

Předmět Učivo
Čj

Slovní druhy. Podstatná jména. Přirovnání. Blahopřání. Divadlo. 

Aj zvířata, barvy, vyučovací předměty, svátky- Vánoce, Nový rok
Ma

Písemné dělení jedno a dvouciferným dělitelem s kontrolou, násobení na kalkulačce, řešení slovních úloh na jeden až dva početní výkony.

Vl

2. světová válka. Poválečný vývoj Československa.

Přv

Magnetická síla, gravitační síla, siloměr. Vesmír.

Inf Grafické editory (vektorové a bitmapové). Bitmapový program Malování – základní nástroje, atributy obrázku. Internet (vyhledávače).

leden 2019

Předmět Učivo
Čj Přídavná jména - druhy, osvojování si pravopisu. Vzkazy, inzeráty. Divadlo. Čtení s porozuměním. Literatura pro děti.
Aj hodiny, určování času, sporty, zdravý způsob života, přítomný čas prostý-PRESENT SIMPLE
Ma

Písemné dělení dvojciferným dělitelem. Práce s kalkulačkou. Řešení slovních úloh na jeden až dva početní výkony.

Vl Poválečný vývoj, nástup komunistické vlády, Pražské jaro, okupace Československa, Sametová revoluce - obnova demokracie.       
Přv Gravitační síla. Střídání dne a noci, střídání ročních období. Vesmír. 
Inf Textový editor Word. Postupy při problémech s hardwarem a softwarem. Údržba počítače a jeho periferií. Multimediální využití počítače. Internet (vyhledání postupu řešení problému, návodů na údržbu hardwaru,...) .

únor 2019

Předmět Učivo
Čj

Druhy zájmen, nahrazování podstatných jmen a přídavných jmen zájmeny. Zájmena osobní. Číslovky v textu. Sdělení pro časopis. Komedie, tragédie.

Aj PRESENT SIMPLE- opakování, zájmy, volnočasové aktivity, povolání, jídlo a pití
Ma

Jednoduché a složené slovní úlohy, řešení jednoduchých rovnic, odhad a kontrola výsledků početních operací. Římské číslice. Obvod čtyřúhelníku, trojúhelníku. Základní jednotky obsahu.

Vl Poválečný vývoj, nástup komunistické vlády, Pražské jaro, okupace Československa, Sametová revoluce – obnova demokracie. ČR - demokratický stát, součást společenstva hospodářsky vyspělých států, sousední státy a my - průmysl, zemědělství v závislosti na povrchu a nerostném bohatství.
Přv Rozmanitost přírodních podmínek na Zemi. Podnebné pásy.
Inf Výukové programy. Formáty souborů (doc, jpg, exe, html,...). Internet (online výukové programy).

březen 2019

Předmět Učivo
Čj Slovesa - mluvnické kategorie, tvary podmiňovacího způsobu u slovesa být. Literární pojmy - přirovnání. Recitace. SMS.
Aj můj pokoj, vybavení bytu, předložky místa, Velikonoce-EASTER
Ma Vyhledávání, sběr a třídění dat. Jednoduché tabulky, sloupkový diagram. Sestrojování a čtení jednoduchých grafů v soustavě souřadnic. Používání jednoduchých převodů jednotek času. Slovní úlohy na výpočet obsahů obdélníku a čtverce.
Vl

Orientace na mapě. Praha - hlavní město. Kraje.

Přv Podnebné pásy, rozmanitost života v oceánech a mořích.
Inf Elektronická pošta (email) – založení emailové schránky, tvorba emailu, jeho odeslání a přijetí, emailová etika, výhody a možná úskalí.

duben 2019

Předmět Učivo
Čj

Slovesa. Vyhledávání základních větných členů - podmět holý, rozvitý, několikanásobný, nevyjádřený. Film - loutkový, kreslený, hraný. Přihláška.

Aj sloveso CAN- zápor, otázka, město, mapa, popis počasí
Ma Modelování a určování části celku, zápis čísla ve formě zlomku, porovnávání, sčítání a odčítání zlomků se stejným jmenovatelem. Obsah obrazce pomocí čtvercové sítě, základní jednotky obsahu.
Vl Práce s mapou. Některá významná místa a oblasti ČR.
Přv Podnebné pásy. Lidské tělo, jeho stavba a fungování. Chování lidí.
Inf

Další možnosti komunikace prostřednictvím internetu (Skype, Chat, ICQ, telefonie, …). Sociální sítě (Facebook, Twitter, …), jejich výhody a nevýhody. Nebezpečí zneužití osobních dat.

květen 2019

Předmět Učivo
Čj Shoda přísudku s podmětem. Činnost s textem. Kulturní život v regionu. Dotazník.
Aj popis lidí, lidské tělo, přítomný čas průběhový-PRESENT CONTINUOUS
Ma Zápis desetinného čísla, vyznačení na číselné ose. Pozná jehlan, kužel, válec.
Vl Práce s mapou. Některá významná místa a oblasti ČR.
Přv Péče o zdraví, zdravá výživa.
Inf Základy práce ve fotoeditoru PhotoFiltre ( výřez, velikost, uložení ). Získání volně šiřitelných obrázků a fotografií z internetu. Vložení obrázku do textu ve Wordu.

červen 2019

Předmět Učivo
Čj  
Aj oblečení, nakupování, prázdninové aktivity
Ma  
Vl  
Přv  
Inf