V.C
 

Rozvrhy hodin všech tříd najdete ZDE.
 
Učivo:

září 2018

Předmět Učivo
Čj Nauka o slově - stavba slova
                        - odvozování slov
Čtení s porozuměním
Vypravování
Aj

Představování, osobní údaje, pozdravy. Neurčitý člen a, an. Příkazy. Číslovky 1 – 100. Abeceda, hláskování.

Ma Číselný obor 0 - 1 000 000 000
Tabulky, grafy, diagramy, číselná osa
Řešení jednoduchých nerovnic
Zaokrouhlování
Pamětné sčítání, odčítání, násobení, dělení
Písemné sčítání, odčítání, násobení, dělení
Řešení slovních úloh
Vl Opakování učiva ze 4. ročníku.
Přv Jednoduché stroje - základní principy.
Inf Bezpečnost práce s počítačem a pravidla chování v počítačové učebně. Základní pojmy informatiky. Hardware. Software. Stavba počítače. Zapnutí a vypnutí počítače. Přihlášení k počítači a odhlášení se od něj. Práce s počítačovou myší. Hygiena práce u počítače. Psaní na klávesnici. Internet (prohlížeče, adresa internetové stránky).

říjen 2018

Předmět Učivo
Čj Nauka o slově. Pravopis souhláskových skupin, zdvojených souhlásek. Podací lístek.
Aj

Množné číslo podstatných jmen. Vazba there is, there are. Názvy zemí. Časování slovesa být, zápor, otázka. Rodina. Přivlastňování pomocí ´s.

Ma Porovnávání přirozených čísel a jejich zobrazení na číselné ose, jednoduché rovnice, zaokrouhlování
Vl

Osvícenství, rozvoj průmyslu, čeští vynálezci.

Přv Energie, elektrická energie. Výroba papíru, plastů, skla, recyklace těchto materiálů.
Inf Psaní na klávesnici. Schránka operačního systému. Operační systém Windows. Okna, soubory složky, stromová struktura uložených dat. Odstranění dat (koš). Vstupní a výstupní zařízení (+vývoj). Zásady bezpečnosti práce s daty. Údržba počítače. Internet (portály).

listopad 2018

Předmět Učivo
Čj Popis
Tvarosloví - Slovní druhy, podstatná jména
Literární pojmy - Přirovnání
Aj

Dny v týdnu, měsíce. Doplňovací otázky (what, how, where...). Časování slovesa mít, zápor, otázka.

Ma Pamětné sčítání a odčítání přirozených čísel, písemné sčítání a odčítání 3-4 přirozených čísel, písemné násobení až 4-ciferným činitelem.
Vl Nástup kapitalismu, Národní obrození, nespokojenost s Habsburky, cesta k obnově samostatnosti.
Přv Magnetická síla, gravitační síla, siloměr. Vesmír.
Inf Grafické editory (vektorové a bitmapové). Bitmapový program Malování – základní nástroje, atributy obrázku. Internet (vyhledávače).

prosinec 2018

Předmět Učivo
Čj Blahopřání
Tvarosloví - podstatná jména
Literární pojmy - divadlo
Aj

Zvířata. Barvy. Vyučovací předměty, školní rozvrh. Svátky – Vánoce, Nový rok.

Ma Písemné dělení jedno a dvouciferným dělitelem s kontrolou, násobení na kalkulačce, řešení slovních úloh na jeden až dva početní výkony
Vl  
Přv Vesmír. Střídání dne a noci. Střídání ročních období.
Inf Textový editor Word – základy typografie, formát písma, WordArt, zarovnávání, kopírování a přesouvání textu, uložení textu do počítače, oprava chyb, ... Internet (nalezení textu, jeho následná úprava a uložení do počítače).

leden 2019

Předmět Učivo
Čj Rozlišování druhů přídavných jmen. Osvojování si pravopisu tvrdých a měkých přídavných jmen.
Aj

Hodiny, určování času. Sporty.  Zdravý způsob života.  Přítomný čas prostý.

Ma Písemné dělení jedno a dvouciferným dělitelem s kontrolou násobením i na kalkulačce, řešení slovních úloh na jeden až dva početní výkony
Vl  
Přv  
Inf  

únor 2019

Předmět Učivo
Čj  
Aj  
Ma  
Vl  
Přv  
Inf  

březen 2019

Předmět Učivo
Čj  
Aj  
Ma  
Vl  
Přv  
Inf  

duben 2019

Předmět Učivo
Čj  
Aj  
Ma  
Vl  
Přv  
Inf  

květen 2019

Předmět Učivo
Čj  
Aj  
Ma  
Vl  
Přv  
Inf  

červen 2019

Předmět Učivo
Čj  
Aj  
Ma  
Vl  
Přv  
Inf