V. C

třídní učitelka: Mgr. Iveta Kolková

email: iveta.kolkova@2zsdobris.cz

 
V AREÁLU ŠKOLY SE NACHÁZÍ STAVBA. 

PLATÍ PŘÍSNÝ ZÁKAZ VSTUPU A POHYBU ŽÁKŮ PO STAVENIŠTI.

DĚTI JSOU POVINNY DBÁT BEZPEČNOSTNÍCH POKYNŮ VYUČUJÍCÍH.

 

Plánované akce v 1. pololetí

26. 9. 2019 čtvrtek - dopravní hřiště Příbram, odjezd 8.00, návrat okolo  12.25hod., s sebou: cyklictickou přilbu, penál,

sportovní obuv a oblečení, pláštěnku, svačinu a pití

25.9. - Česká televize v naší třídě - "Jak se dělaj zprávičky"

1. 10. 2019 - třídní schůzky od 15,00hod.

9.10. středa - exkurze Letiště Václava Havla - odměna za účast v projektu "Abeceda pen

19. 11. 2019 - Podbrdské muzeum, Rožmitál p. Třemšínem

 

třídní učitelka: Mgr. Hana Subhanová

e-mail: hana.subhanova@2zsdobris.czVíce zde: https://www.2zsdobris.cz/informace/o-vyuce/ucivo/v-d/

třídní učitelka: Mgr. Hana Subhanová

e-mail: hana.subhanova@2zsdobris.czVíce zde: https://www.2zsdobris.cz/informace/o-vyuce/ucivo/v-d/

třídní učitelka: Mgr. Hana Subhanová

e-mail: hana.subhanova@2zsdobris.cz

Rodiče obstarají:

Potřeby na Vv a Pv

kufřík nebo krabice na výtvarné potřeby, zástěra (nebo staré triko), igelitový ubrus (či jiné krytí na lavici), anilinové barvy, tempery, tuš, štětce 6ks (tenké i široké, kulaté i ploché), kelímek na vodu, paleta, hadřík, modelína, voskovky, suché pastely, pastelky, fixy, tužky č. 1,2,3, mikrofix černý 2x, modrý 1x, lepidlo, nůžky, guma, ořezávátko

Další školní potřeby

obaly na učebnice a sešity, kalkulačka (klasická, ne v mobilu), rýsovací potřeby (dlouhé pravítko, pravítko s ryskou, kružítko, tužky č. 2, 3)

na TV - sportovní převlečení a přezutí  (počítejte s tím, že i v chladnějších měsících se cvičí občas venku, nebo se přechází mezi pavilonem a tělocvičnou)

 

školní diář pro školní rok 2019/20  

!!!diář je letos povinný pro všechny žáky naší třídy!!!

Škola hromadně zakoupí a rodiče uhradí v září :

sešity do všech vyučovacích předmětů na celý školní rok, podložky (lenoch) do sešitů A4, čtvrtky, barevné papíry na Vv a Pv, drobný výtvarný materiál (krepové papíry, špejle, špachtle, papírové tácky, stuhy, příze,…)

 

Organizace 1. školního týdne  2. – 6. 9. 2019

pondělí                       8. 00  –  8. 30

úterý                           8. 00  –  11. 35 (psací potřeby, aktovku, přezuvky)

středa                         8. 00  –  11. 35 (psací potřeby, aktovku, přezuvky)

čtvrtek                         dle rozvrhu hodin

pátek                           dle rozvrhu hodin

 

V AREÁLU ŠKOLY SE NACHÁZÍ STAVBA. 

PLATÍ PŘÍSNÝ ZÁKAZ VSTUPU A POHYBU ŽÁKŮ PO STAVENIŠTI.

DĚTI JSOU POVINNY DBÁT BEZPEČNOSTNÍCH POKYNŮ VYUČUJÍCÍH.

Plánované akce v 1. pololetí

Sportovní kurz 16. 9.  – 20. 9. 2019

Nová Živohošť, Juniorcamp Tobogán

 
1. 10. 2019 - třídní schůzky
 
Učivo:

září 2019

Předmět Učivo
Čj  
Aj  
Ma opakování učiva 4. třídy
Vl opakování učiva 4. třídy, baroko, bitva na Bílé hoře, doba pobělohorská, třicetiletá válka, život v barokní době
Přv jednoduché stroje (nakloněná rovina,  páka,


Více zde: https://www.2zsdobris.cz/informace/o-vyuce/ucivo/v-d/

září 2019

Předmět Učivo
Čj Jv: Nauka o slově - stavba slova
                        - odvozování slov
Lv: Čtení s porozuměním
Ksv: Vypravování
Aj Představování, osobní údaje, pozdravy. Neurčitý člen a, an. Příkazy. Číslovky 1 – 100. Abeceda, hláskování.
Ma Opakování - učivo 4.ročníku
Číselný obor 0 - 1 000 000 000
Tabulky, grafy, diagramy, číselná osa
Řešení jednoduchých nerovnic
Zaokrouhlování
Pamětné sčítání, odčítání, násobení, dělení
Písemné sčítání, odčítání, násobení, dělení
Řešení slovních úloh
Vl Opakování učiva ze 4.ročníku -  Marie Terezie a její doba
Přv Jednoduché stroje - základní principy.
Inf Bezpečnost práce s počítačem a pravidla chování v počítačové učebně. Základní pojmy informatiky. Hardware. Software. Stavba počítače. Zapnutí a vypnutí počítače. Přihlášení k počítači a odhlášení se od něj. Práce s počítačovou myší. Hygiena práce u počítače. Psaní na klávesnici. Internet (prohlížeče, adresa internetové stránky).

říjen 2019

Předmět Učivo
Čj Jv:Nauka o slově. Pravopis souhláskových skupin, zdvojených souhlásek.
Ksv: Podací lístek.
Lv: Čtení s porozuměním
Aj Množné číslo podstatných jmen, vazba there is, there are, názvy zemí, časování slovesa být, zápor, otázka, slovosled ve větě
a

Pamětné násobení a dělení víceciferných čísel

-        řeší jednoduché a složené slovní úlohy, řešené jednou nebo dvěma početními operacemi

Vztahy mezi čísly

-        stanoví řešení jednoduché rovnice

       -        odhadne a kontroluje výsledky početních operací v oboru přirozených čísel

Vl Osvícenství, rozvoj průmyslu, čeští vynálezci.
Přv Energie, elektrická energie. Výroba papíru, plastů, skla, recyklace těchto materiálů
Inf

Psaní na klávesnici. Schránka operačního systému. Operační systém Windows. Okna, soubory složky, stromová struktura uložených dat. Odstranění dat (koš). Vstupní a výstupní zařízení (+vývoj). Zásady bezpečnosti práce s daty. Údržba počítače. Internet (portály).

Program Malování.

listopad 2019

Předmět Učivo
Čj KSv: Popis
Jv: Tvarosloví - Slovní druhy, podstatná jména
Lv: Literární pojmy - Přirovnání
Aj Rodina, přivlastňování pomocí ´s, přivl. zájmena, dny v týdnu, měsíce v roce,  doplňovací otázky (what, when, where…)

Ma

Závislosti

-        vyhledává, sbírá a třídí data, zapisuje jednoduchá pozorování, doplní řady čísel, tabulky, dle daného kritéria

-        porovnává zadaná data a posuzuje reálnost vyhledaných údajů

-        čte a sestaví jednoduché tabulky a sloupkový diagram

-        sestrojí a čte jednoduché grafy v soustavě souřadnic

Zlomky

-        modeluje a určí část celku, používá zápis ve formě zlomku

Vl Nástup kapitalismu, Národní obrození, nespokojenost s Habsburky, cesta k obnově samostatnosti.
Přv Magnetická síla, gravitační síla, siloměr. Vesmír
Inf

Grafické editory (vektorové a bitmapové). Bitmapový program Malování – základní nástroje, atributy obrázku. Internet (vyhledávače).

prosinec 2019

Předmět Učivo
Čj  
Aj Časování slovesa mít, zápor, otázka, zvířata, barvy, svátky - Vánoce, Silvestr
Ma

Zlomky

-        porovnává, sčítá a odčítá zlomky se stejným jmenovatelem v oboru kladných čísel

Čísla větší než milion

-        porovnává přirozená čísla a zobrazí je na číselné ose

-        řeší jednoduché rovnice v oboru do miliardy

        -       zaokrouhluje přirozená čísla na miliony, statisíce, desetitisíce, tisíce, sta, desítky
Vl  
Přv  
Inf  

leden 2020

Předmět Učivo
Čj  
Aj Vyučovací předměty, školní rozvrh, hodiny, určování času, časové předložky, denní režim
Ma

Čísla větší než milion

-        sčítá a odčítá přirozená čísla zpaměti

-        písemné sčítá a odčítá tři až čtyři přirozená čísla

-        písemně násobí až čtyřciferným činitelem

-        písemně dělí jedno a dvojciferným dělitelem, provádí kontrolu násobením i na kalkulačce

        -       využívá komutativnost a asociativnost sčítání a násobení
       Desetinné zlomky
Vl  
Přv  
Inf  

únor 2020

Předmět Učivo
Čj  
Aj  
Ma  
Vl  
Přv  
Inf  

březen 2020

Předmět Učivo
Čj  
Aj  
Ma  
Vl  
Přv  
Inf  

duben 2020

Předmět Učivo
Čj  
Aj  
Ma  
Vl  
Přv  
Inf  

květen 2020

Předmět Učivo
Čj  
Aj  
Ma  
Vl  
Přv  
Inf  

červen 2020

Předmět Učivo
Čj  
Aj  
Ma  
Vl  
Přv  
Inf