V.C

Rozvrhy hodin všech tříd najdete ZDE.
 
Učivo:

září 2017

Předmět Učivo
Čj Opakujeme učivo 4. ročníku.
Slova příbuzná, pravopis, slovní druhy.
Aj Opakování slovní zásoby, pokyny, otázky a odpovědi, osobní zájmena.
Ma Opakujeme obor 0- 1 000 000, řazení čísel, porovnávání čísel, sčítání a odčítání včetně aplikace do slovních úloh.
Vl Lidé a čas.
Život po třicetileté válce. 6ivot poddaných.
Přv Základní přírodní principy.
Jednoduché stroje.
Inf Bezpečnost práce s počítačem a pravidla chování v počítačové učebně. Základní pojmy informatiky. Hardware. Software. Stavba počítače. Zapnutí a vypnutí počítače. Přihlášení k počítači a odhlášení se od něj. Práce s počítačovou myší. Hygiena práce u počítače. Psaní na klávesnici. Internet (prohlížeče, adresa internetové stránky).

říjen 2017

Předmět Učivo
Inf Psaní na klávesnici. Schránka operačního systému. Operační systém Windows. Okna, soubory složky, stromová struktura uložených dat. Odstranění dat (koš). Vstupní a výstupní zařízení (+vývoj). Zásady bezpečnosti práce s daty. Údržba počítače. Internet (portály).
Aj Okruh aktivity. Žák hovoří o svých schopnostech - umím, neumím. Slovese to can v otázce i v záporu.
Čj Nauka o slově. Pravopis souhláskových skupin, zdvojených souhlásek. Podací lístek.
Ma Porovnávání přirozených čísel a jejich zobrazení na číselné ose, jednoduché rovnice, zaukrouhlování
Vl Světlo rozumu -  osvícenectví, Marie Terezie a Josef II. – reformy, změna způsobu života, manufaktury a první stroje, parní stroj, čeští vynálezci, rozvoj průmyslu.
Přv Energie, první pomoc při úrazu el. proudem, výroba skla, papíru a plastů

listopad 2017

Předmět Učivo
Čj KSV: Popis
JV: Tvarosloví - Slovní druhy, podstatná jména
LV: Literární pojmy - Přirovnání
Ma Pamětné sčítání a odčítání přirozených čísel, písemné sčítání a odčítání 3-4 přirozených čísel, písemné násobení až 4-ciferným činitelem.
Aj Jídlo- slovní zásoba, čtení, rozbor textu, slovesa
Přv Magnetická síla, práce s kompasem, gravitační síla, vesmír.
Vl Nástup kapitalismu, národní obrození, nespokojenost s Habsburky, historie soužití Čechů a Němců, cesta k obnově samostatnosti.
Inf Grafické editory (vektorové a bitmapové). Bitmapový program Malování – základní nástroje, atributy obrázku. Internet (vyhledávače).

prosinec 2017

Předmět Učivo
Inf Textový editor Word – základy typografie, formát písma, WordArt, zarovnávání, kopírování a přesouvání textu, uložení textu do počítače, oprava chyb, ... Internet (nalezení textu, jeho následná úprava a uložení do počítače).
Čj KSV: Blahopřání
JV: Tvarosloví - podstatná jména
LV: Literární pojmy - divadlo
Ma Písemné dělení jedno a dvouciferným dělitelem s kontrolou, násobení na kalkulačce, řešení slovních úloh na jeden až dva početní výkony
Vl 1. světová válka, vznik Československé republiky a život v ní, vyhlášení protektorátu, 2. světová válka
Přv Vesmír (střídání dne a noci a střídání ročních období)
Aj Sloveso "být" v otázce a záporu. Na návštěvě v ZOO. Vánoce v anglicky mluvících zemích.

leden 2018

Předmět Učivo
Inf Textový editor Word. Postupy při problémech s hardwarem a softwarem. Údržba počítače a jeho periferií. Multimediální využití počítače. Internet (vyhledání postupu řešení problému, návodů na údržbu hardwaru,...).
Ma Písemné dělení jedno a dvouciferným dělitelem s kontrolou násobením i na kalkulačce, řešení slovních úloh na jeden až dva početní výkony
Přv Vesmír (střídání dne a noci a střídání ročních období)
Vl Poválečný vývoj, nástup komunistické vlády, Pražské jaro, okupace Československa, Sametová revoluce - obnova demokracie
Čj Přídavná jména, rozlišuje druhy přídavných jmen, osvojujeme si pravopis tvrdých a měkkých přídavných jmen.
Aj Přítomný čas prostý.Dny v týdnu. Prohlubování slovní zásoby.

únor 2018

Předmět Učivo
Inf Výukové programy. Formáty souborů (doc, jpg, exe, html,...). Internet (online výukové programy).
Ma Písemné dělení jedno a dvouciferným dělitelem s kontrolou, násobení na kalkulačce. Odhad a kontrola výpočtů. Práce s kalkulačkou, posouzení reálnosti výsledků. Římské číslice.
Vl ČR - demokratický stát, součást společenstva hospodářsky vyspělých států, sousední státy a my - průmysl, zemědělství v závislosti na povrchu a nerostném bohatství
Přv Počasí a podnebí. Rozmanitost přírodních podmínek na Zemi (podnebné pásy).
Čj  Druhy zájmen, číslovky
Aj  Přítomný čas prostý. Vazby Ther is, Ther are.

březen 2018

Předmět Učivo
Čj Mluvnické kategorie sloves, podmiňovací způsob slovesa být.
Ma Počítáme s velkými čísly. Práce s grafy a tabulkami, soustavy souřadnic. Jednotky obsahu. Výpočet obsahu čtverce a obdélníku.
Vl Kraje - orientace v mapě, Praha - hlavní město, historie
Přv Rozmanitost jednotlivých podnebných pásů, řazení některých vybraných rostlin a živočichů do těchto oblastí.
Aj Přítomný čas průběhový. Oblečení, lidské činnosti.
Inf Elektronická pošta (email) – založení emailové schránky, tvorba emailu, jeho odeslání a přijetí, emailová etika, výhody a možná úskalí.

duben 2018

Předmět Učivo
Ma Celek, část, zlomek. Zápis zlomků, sčítání a odčítání zlomků se stejným jmenovatelem.
Vl Zemský povrch, pevnina, oceány, vodstvo, světadíly - Evropa
Lidské tělo, jeho stavba a funkce
Inf Další možnosti komunikace prostřednictvím internetu ( Skype, Chat, ICQ, telefonie,...). Sociální sítě ( Facebook, Twitter,...), jejich výhody a nevýhody. Nebezpečí zneužití osobních dat.
Čj Skladba - základní větné členy
Aj Okruh móda a oblékání
   

květen 2018

Předmět Učivo
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

červen 2018

Předmět Učivo