V. C

třídní učitelka: Mgr. Iveta Kolková

email: iveta.kolkova@2zsdobris.cz

 
V AREÁLU ŠKOLY SE NACHÁZÍ STAVBA. 

PLATÍ PŘÍSNÝ ZÁKAZ VSTUPU A POHYBU ŽÁKŮ PO STAVENIŠTI.

DĚTI JSOU POVINNY DBÁT BEZPEČNOSTNÍCH POKYNŮ VYUČUJÍCÍH.

 

Plánované akce v 1. pololetí

26. 9. 2019 čtvrtek - dopravní hřiště Příbram, odjezd 8.00, návrat okolo  12.25hod., s sebou: cyklictickou přilbu, penál,

sportovní obuv a oblečení, pláštěnku, svačinu a pití

25.9. - Česká televize v naší třídě - "Jak se dělaj zprávičky"

1. 10. 2019 - třídní schůzky od 15,00hod.

9.10. středa - exkurze Letiště Václava Havla - odměna za účast v projektu "Abeceda peněz"

19. 11. 2019 - Podbrdské muzeum, Rožmitál p. Třemšínem

 

Plánované akce v 2. pololetí

únor - Česká filharmonie- návštěva Rudolfína
březen - Praha - černé divadlo, TECHAKADEMIE -  Březnice
duben - exkurze ND
květen - exkurze elektrárna
červen - jednodenní školní výlet -
 

třídní učitelka: Mgr. Hana Subhanová

e-mail: hana.subhanova@2zsdobris.czVíce zde: https://www.2zsdobris.cz/informace/o-vyuce/ucivo/v-d/

třídní učitelka: Mgr. Hana Subhanová

e-mail: hana.subhanova@2zsdobris.czVíce zde: https://www.2zsdobris.cz/informace/o-vyuce/ucivo/v-d/

třídní učitelka: Mgr. Hana Subhanová

e-mail: hana.subhanova@2zsdobris.cz

Rodiče obstarají:

Potřeby na Vv a Pv

kufřík nebo krabice na výtvarné potřeby, zástěra (nebo staré triko), igelitový ubrus (či jiné krytí na lavici), anilinové barvy, tempery, tuš, štětce 6ks (tenké i široké, kulaté i ploché), kelímek na vodu, paleta, hadřík, modelína, voskovky, suché pastely, pastelky, fixy, tužky č. 1,2,3, mikrofix černý 2x, modrý 1x, lepidlo, nůžky, guma, ořezávátko

Další školní potřeby

obaly na učebnice a sešity, kalkulačka (klasická, ne v mobilu), rýsovací potřeby (dlouhé pravítko, pravítko s ryskou, kružítko, tužky č. 2, 3)

na TV - sportovní převlečení a přezutí  (počítejte s tím, že i v chladnějších měsících se cvičí občas venku, nebo se přechází mezi pavilonem a tělocvičnou)

 

školní diář pro školní rok 2019/20  

!!!diář je letos povinný pro všechny žáky naší třídy!!!

Škola hromadně zakoupí a rodiče uhradí v září :

sešity do všech vyučovacích předmětů na celý školní rok, podložky (lenoch) do sešitů A4, čtvrtky, barevné papíry na Vv a Pv, drobný výtvarný materiál (krepové papíry, špejle, špachtle, papírové tácky, stuhy, příze,…)

 

Organizace 1. školního týdne  2. – 6. 9. 2019

pondělí                       8. 00  –  8. 30

úterý                           8. 00  –  11. 35 (psací potřeby, aktovku, přezuvky)

středa                         8. 00  –  11. 35 (psací potřeby, aktovku, přezuvky)

čtvrtek                         dle rozvrhu hodin

pátek                           dle rozvrhu hodin

 

V AREÁLU ŠKOLY SE NACHÁZÍ STAVBA. 

PLATÍ PŘÍSNÝ ZÁKAZ VSTUPU A POHYBU ŽÁKŮ PO STAVENIŠTI.

DĚTI JSOU POVINNY DBÁT BEZPEČNOSTNÍCH POKYNŮ VYUČUJÍCÍH.

Plánované akce v 1. pololetí

Sportovní kurz 16. 9.  – 20. 9. 2019

Nová Živohošť, Juniorcamp Tobogán

 
1. 10. 2019 - třídní schůzky
 
Učivo:

září 2019

Předmět Učivo
Čj  
Aj  
Ma opakování učiva 4. třídy
Vl opakování učiva 4. třídy, baroko, bitva na Bílé hoře, doba pobělohorská, třicetiletá válka, život v barokní době
Přv jednoduché stroje (nakloněná rovina,  páka,


Více zde: https://www.2zsdobris.cz/informace/o-vyuce/ucivo/v-d/

září 2019

Předmět Učivo
Čj Jv: Nauka o slově - stavba slova
                        - odvozování slov
Lv: Čtení s porozuměním
Ksv: Vypravování
Aj Představování, osobní údaje, pozdravy. Neurčitý člen a, an. Příkazy. Číslovky 1 – 100. Abeceda, hláskování.
Ma Opakování - učivo 4.ročníku
Číselný obor 0 - 1 000 000 000
Tabulky, grafy, diagramy, číselná osa
Řešení jednoduchých nerovnic
Zaokrouhlování
Pamětné sčítání, odčítání, násobení, dělení
Písemné sčítání, odčítání, násobení, dělení
Řešení slovních úloh
Vl Opakování učiva ze 4.ročníku -  Marie Terezie a její doba
Přv Jednoduché stroje - základní principy.
Inf Bezpečnost práce s počítačem a pravidla chování v počítačové učebně. Základní pojmy informatiky. Hardware. Software. Stavba počítače. Zapnutí a vypnutí počítače. Přihlášení k počítači a odhlášení se od něj. Práce s počítačovou myší. Hygiena práce u počítače. Psaní na klávesnici. Internet (prohlížeče, adresa internetové stránky).

říjen 2019

Předmět Učivo
Čj Jv:Nauka o slově. Pravopis souhláskových skupin, zdvojených souhlásek.
Ksv: Podací lístek.
Lv: Čtení s porozuměním
Aj Množné číslo podstatných jmen, vazba there is, there are, názvy zemí, časování slovesa být, zápor, otázka, slovosled ve větě
a

Pamětné násobení a dělení víceciferných čísel

-        řeší jednoduché a složené slovní úlohy, řešené jednou nebo dvěma početními operacemi

Vztahy mezi čísly

-        stanoví řešení jednoduché rovnice

       -        odhadne a kontroluje výsledky početních operací v oboru přirozených čísel

Vl Osvícenství, rozvoj průmyslu, čeští vynálezci.
Přv Energie, elektrická energie. Výroba papíru, plastů, skla, recyklace těchto materiálů
Inf

Psaní na klávesnici. Schránka operačního systému. Operační systém Windows. Okna, soubory složky, stromová struktura uložených dat. Odstranění dat (koš). Vstupní a výstupní zařízení (+vývoj). Zásady bezpečnosti práce s daty. Údržba počítače. Internet (portály).

Program Malování.

listopad 2019

Předmět Učivo
Čj KSv: Popis
Jv: Tvarosloví - Slovní druhy, podstatná jména
Lv: Literární pojmy - Přirovnání
Aj Rodina, přivlastňování pomocí ´s, přivl. zájmena, dny v týdnu, měsíce v roce,  doplňovací otázky (what, when, where…)

Ma

Závislosti

-        vyhledává, sbírá a třídí data, zapisuje jednoduchá pozorování, doplní řady čísel, tabulky, dle daného kritéria

-        porovnává zadaná data a posuzuje reálnost vyhledaných údajů

-        čte a sestaví jednoduché tabulky a sloupkový diagram

-        sestrojí a čte jednoduché grafy v soustavě souřadnic

Zlomky

-        modeluje a určí část celku, používá zápis ve formě zlomku

Vl Nástup kapitalismu, Národní obrození, nespokojenost s Habsburky, cesta k obnově samostatnosti.
Přv Magnetická síla, gravitační síla, siloměr. Vesmír
Inf

Grafické editory (vektorové a bitmapové). Bitmapový program Malování – základní nástroje, atributy obrázku. Internet (vyhledávače).

prosinec 2019

Předmět Učivo
Čj Přídavná jména, měkkáa tvrdá, pod.jména rod střední - vzory
Aj Časování slovesa mít, zápor, otázka, zvířata, barvy, svátky - Vánoce, Silvestr
Ma

Zlomky

-        porovnává, sčítá a odčítá zlomky se stejným jmenovatelem v oboru kladných čísel

Čísla větší než milion

-        porovnává přirozená čísla a zobrazí je na číselné ose

-        řeší jednoduché rovnice v oboru do miliardy

        -       zaokrouhluje přirozená čísla na miliony, statisíce, desetitisíce, tisíce, sta, desítky
geometrie - mnohoúhelníky, obvod, jednotky míry
Vl 2.světová válka, Pražské jaro, Okupace- rok 1968, Sametová revoluce
Přv Střídání dne a noci, Slunce, Měsíc, Země
Počasí a podnebí
Inf Textový editor Word. Postupy při problémech s hardwarem a softwarem. Údržba počítače a jeho periferií. Multimediální využití počítače. Internet (vyhledání postupu řešení problému, návodů na údržbu hardwaru,...) .

leden 2020

Předmět Učivo
Čj Jv:Přídavna jména, psaní i/y obojetné souhlásky,
Lv. práce s textem
Ksv: vzkazy, inzeráty
Aj Vyučovací předměty, školní rozvrh, hodiny, určování času, časové předložky, denní režim
Ma

Čísla větší než milion

-        sčítá a odčítá přirozená čísla zpaměti

-        písemné sčítá a odčítá tři až čtyři přirozená čísla

-        písemně násobí až čtyřciferným činitelem

-        písemně dělí jedno a dvojciferným dělitelem, provádí kontrolu násobením i na kalkulačce

        -       využívá komutativnost a asociativnost sčítání a násobení
       Desetinné zlomky
Vl     Poválečný vývoj v Československu, nástup komunistické strany, Pražské jaro, Sametová revoluce.
poválečný vývoj, nástup komunustické vlády, Pražské jaro, okupace Československa, Sametová revoluce

Více zde: https://www.2zsdobris.cz/informace/o-vyuce/ucivo/v-d/
poválečný vývoj, nástup komunustické vlády, Pražské jaro, okupace Československa, Sametová revoluce

Více zde: https://www.2zsdobris.cz/informace/o-vyuce/ucivo/v-d/
poválečný vývoj, nástup komunustické vlády, Pražské jaro, okupace Československa, Sametová revoluce

Více zde: https://www.2zsdobris.cz/informace/o-vyuce/ucivo/v-d/
Přv Vesmír, počasí , podnebí.
Inf Textový editor Word. Postupy při problémech s hardwarem a softwarem. Údržba počítače a jeho periferií. Multimediální využití počítače. Internet (vyhledání postupu řešení problému, návodů na údržbu hardwaru,...) .

únor 2020

Předmět Učivo
Čj Jv - tvarosloví - slovní druhy, zájmena, číslovky
Ksv - sdělení pro časopis - inzerát
Lv - literární pojmy - divadlo

KSV - sdělení pro časopis
JV    - tvarosloví / slovní druhy - zájmena, číslovky
LV    - literární pojmy / divadlo

Více zde: https://www.2zsdobris.cz/informace/o-vyuce/ucivo/v-d/
Aj
 
Přítomný čas prostý, volnočasové aktivity, povolání, jídlo, pití, co mám/nemám rád
Ma Desetinné číslo
- přečte zápis desetinného čísla a vyznačí jeho dodnotu na č. ose
dělení dvojciferným číslem, slovní úlohy
G - Obsah čtverce, obdélníka - jednotky obsahu
- přečte zápis desetinného čísla a vyznačí na číselné ose desetinné

Více zde: https://www.2zsdobris.cz/informace/o-vyuce/ucivo/v-d/
Vl ČR - demokratický stát, základy státního zřízení a politického systému ČR, státní správa a samospráva.
ČR - demokratický stát, základy státního zřízení a politického systému ČR, státní správa a samospráva

Více zde: https://www.2zsdobris.cz/informace/o-vyuce/ucivo/v-d/
Přv Počasí a podnebí, rozmanitost jednotlivých podnebných pásů.
Inf Elektronická pošta (email) - založení emailové schránky, tvorba emailu, jeho odeslání a přijetí, emailová etika, výhody a možná úskalí.

březen 2020

Předmět Učivo
Čj KSV - mobilní zpráva - SMS
JV    - tvarosloví / slovní druhy - slovesa
LV    - literární pojmy / komedie, tragedie
Aj Můj pokoj, vybavení bytu, předložky místa
Ma

G - Jednotky času, hmotnosti a objemu.

-        používá jednoduché převody jednotek času při práci s daty

       Římská čísla
       -        přepíše a přečte římské číslice a naopak
Vl Kraje ČR, orientace na mapě, Praha - hlavní město, historie města.
Přv Lidské tělo, jeho stavba a fungování.
Inf  

duben 2020

Předmět Učivo
Čj KSV - přihláška
JV    - skladba / základní větné členy
LV    - literární pojmy / film
Aj Sloveso can, zápor, otázka, město, mapa, popis počasí
Ma

Počítání s desetinými čísly

- sčítání a odčítání desetinných čísel

- zaokrouhlování desetinných čísel

- násobení a dělení desetinných čísel deseti a stem

- násobení a dělení desetinných čísel přirozeným číslem menším než deset
Vl Povrch Země (pevnina, oceány, vodstvo, světadíly).
Přv Lidské tělo, jeho stavba a fungování.
Inf  

květen 2020

Předmět Učivo
Čj KSV - dotazník
JV    - skladba / shoda přísudku s podmětem
LV    - kulturní život regionu
Aj Popis lidí, lidské tělo, přítomný čas průběhový, zápor, otázka
Ma Celá čísla
- porozumí významu znaku „ - „ pro zápis celého záporného čísla a toto číslo vyznačí na číselné ose
Vl Evropa (poloha, povrch, vodstvo, podnebí,obyvatelstvo).
Přv Péče o zdraví, etapy lidského života.
Inf  

červen 2020

Předmět Učivo
Čj KSV - vyplňování běžných tiskopisů ve společenském styku
JV    - shoda přísudku s podmětem, opakování
LV    - četba naukových textů, naslouchání, mimočítanková četba
Aj Oblečení - slovní zásoba, nakupování, prázdninové aktivity
Ma Finanční gramotnost. Hospodaření s penězi.
Vl Cestujeme po Evropě. Zajímavá místa.
Přv Nebezpečí z návykových látek, prevence a zdraví, první  pomoc.
Inf