V.C
 

Rozvrhy hodin všech tříd najdete ZDE.
 
Učivo:

září 2018

Předmět Učivo
Čj Nauka o slově - stavba slova
                        - odvozování slov
Čtení s porozuměním
Vypravování
Aj

Představování, osobní údaje, pozdravy. Neurčitý člen a, an. Příkazy. Číslovky 1 – 100. Abeceda, hláskování.

Ma Číselný obor 0 - 1 000 000 000
Tabulky, grafy, diagramy, číselná osa
Řešení jednoduchých nerovnic
Zaokrouhlování
Pamětné sčítání, odčítání, násobení, dělení
Písemné sčítání, odčítání, násobení, dělení
Řešení slovních úloh
Vl Opakování učiva ze 4. ročníku.
Přv Jednoduché stroje - základní principy.
Inf Bezpečnost práce s počítačem a pravidla chování v počítačové učebně. Základní pojmy informatiky. Hardware. Software. Stavba počítače. Zapnutí a vypnutí počítače. Přihlášení k počítači a odhlášení se od něj. Práce s počítačovou myší. Hygiena práce u počítače. Psaní na klávesnici. Internet (prohlížeče, adresa internetové stránky).

říjen 2018

Předmět Učivo
Čj Nauka o slově. Pravopis souhláskových skupin, zdvojených souhlásek. Podací lístek.
Aj

Množné číslo podstatných jmen. Vazba there is, there are. Názvy zemí. Časování slovesa být, zápor, otázka. Rodina. Přivlastňování pomocí ´s.

Ma Porovnávání přirozených čísel a jejich zobrazení na číselné ose, jednoduché rovnice, zaokrouhlování
Vl

Osvícenství, rozvoj průmyslu, čeští vynálezci.

Přv Energie, elektrická energie. Výroba papíru, plastů, skla, recyklace těchto materiálů.
Inf Psaní na klávesnici. Schránka operačního systému. Operační systém Windows. Okna, soubory složky, stromová struktura uložených dat. Odstranění dat (koš). Vstupní a výstupní zařízení (+vývoj). Zásady bezpečnosti práce s daty. Údržba počítače. Internet (portály).

listopad 2018

Předmět Učivo
Čj Popis
Tvarosloví - Slovní druhy, podstatná jména
Literární pojmy - Přirovnání
Aj

Dny v týdnu, měsíce. Doplňovací otázky (what, how, where...). Časování slovesa mít, zápor, otázka.

Ma Pamětné sčítání a odčítání přirozených čísel, písemné sčítání a odčítání 3-4 přirozených čísel, písemné násobení až 4-ciferným činitelem.
Vl Nástup kapitalismu, Národní obrození, nespokojenost s Habsburky, cesta k obnově samostatnosti.
Přv Magnetická síla, gravitační síla, siloměr. Vesmír.
Inf Grafické editory (vektorové a bitmapové). Bitmapový program Malování – základní nástroje, atributy obrázku. Internet (vyhledávače).

prosinec 2018

Předmět Učivo
Čj Blahopřání
Tvarosloví - podstatná jména
Literární pojmy - divadlo
Aj

Zvířata. Barvy. Vyučovací předměty, školní rozvrh. Svátky – Vánoce, Nový rok.

Ma Písemné dělení jedno a dvouciferným dělitelem s kontrolou, násobení na kalkulačce, řešení slovních úloh na jeden až dva početní výkony. Obvod a obsah 
obdélníku a čtverce.
Vl

2. světová válka. Poválečný vývoj Československa.

Přv Vesmír. Střídání dne a noci. Střídání ročních období.
Inf Textový editor Word – základy typografie, formát písma, WordArt, zarovnávání, kopírování a přesouvání textu, uložení textu do počítače, oprava chyb, ... Internet (nalezení textu, jeho následná úprava a uložení do počítače).

leden 2019

Předmět Učivo
Čj Rozlišování druhů přídavných jmen. Osvojování si pravopisu tvrdých a měkkých přídavných jmen.
Aj

Hodiny, určování času. Sporty.  Zdravý způsob života.  Přítomný čas prostý.

Ma Písemné dělení jedno a dvouciferným dělitelem s kontrolou násobením i na kalkulačce, řešení slovních úloh na jeden až dva početní výkony. Obvod čtyřúhelníku, trojúhelníku. Základní jednotky obsahu.
Vl Poválečný vývoj, nástup komunistické vlády, Pražské jaro, okupace Československa, Sametová revoluce - obnova demokracie.  
Přv Výpravy do vesmíru. Projekt: Vesmír.
Inf Textový editor Word. Postupy při problémech s hardwarem a softwarem. Údržba počítače a jeho periferií. Multimediální využití počítače. Internet (vyhledání postupu řešení problému, návodů na údržbu hardwaru,...) .

únor 2019

Předmět Učivo
Čj Seznámení s druhy zájmen, nahrazování podstatných jmen a přídavných jmen zájmeny. Zájmena osobní. Pozná číslovky v textu. Sdělení pro časopis. Komedie, tragédie.
Aj PRESENT SIMPLE- opakování, zájmy, volnočasové aktivity, povolání, jídlo a pití
Ma Jednoduché a složené slovní úlohy, řešení jednoduchých rovnic, odhad a kontrola výsledků početních operací. Římské číslice. Obvod čtyřúhelníku, trojúhelníku. Základní jednotky obsahu.
Vl

Poválečný vývoj, nástup komunistické vlády, Pražské jaro, okupace Československa, Sametová revoluce – obnova demokracie. ČR - demokratický stát, součást společenstva hospodářsky vyspělých států, sousední státy a my - průmysl, zemědělství v závislosti na povrchu a nerostném bohatství.

Přv Rozmanitost přírodních podmínek na Zemi. Podnebné pásy.
Inf Výukové programy. Formáty souborů (doc, jpg, exe, html,...). Internet (online výukové programy).

březen 2019

Předmět Učivo
Čj Slovesa - mluvnické kategorie, tvary podmiňovacího způsobu u slovesa být. Literární pojmy - přirovnání. SMS.
Aj Můj pokoj, vybavení bytu, předložky místa, Velikonoce - EASTER
Ma Vyhledává, sbírá a třídí data. Jednoduché tabulky, sloupkový diagram. Sestrojí a čte jednoduché grafy v soustavě souřadnic. Používá jednoduché převody jednotek času. Slovní úlohy na výpočet obsahů obdélníku a čtverce.
Vl

Orientace na mapě, Praha - hlavní město. Kraje.

Přv Podnebné pásy. Rozmanitosti života v oceánech a mořích. Botanické a zoologické zahrady.
Inf Elektronická pošta (email) – založení emailové schránky, tvorba emailu, jeho odeslání a přijetí, emailová etika, výhody a možná úskalí.

duben 2019

Předmět Učivo
Čj Vyhledává základní větné členy - podmět holý, rozvitý, několikanásobný, nevyjádřený. Film - loutkový, kreslený, hraný. Přihláška.
Aj Sloveso CAN- zápor, otázka, město, mapa, popis počasí, Velikonoce  -EASTER
Ma Modeluje a určí část celku, používá zápis ve formě zlomku, porovnává, sčítá a odčítá zlomky se stejným jmenovatelem. Obsah obrazce pomocí čtvercové sítě, základní jednotky obsahu.
Vl Práce s mapou. Některá významná místa a oblasti ČR.
Přv Lidské tělo, jeho stavba a fungování. Chování lidí.
Inf

Další možnosti komunikace prostřednictvím internetu ( Skype, Chat, ICQ, telefonie,...). Sociální sítě ( Facebook, Twitter,...), jejich výhody a nevýhody. Nebezpečí zneužití osobních dat.

květen 2019

Předmět Učivo
Čj Shoda přísudku s podmětem. Činnost s textem. Kulturní život v regionu. Dotazník.
Aj Popis lidí, lidské tělo, přítomný čas průběhový-PRESENT CONTINUOUS
Ma Zápis desetinného čísla, vyznačení na číselné ose. Pozná jehlan, kužel, válec.
Vl  
Přv Lidské tělo.
Inf Základy práce ve fotoeditoru PhotoFiltre ( výřez, velikost, uložení ). Získání volně šiřitelných obrázků a fotografií z internetu. Vložení obrázku do textu ve Wordu.

červen 2019

Předmět Učivo
Čj Základní pravidla interpunkce a jejich využívání v praxi. Opakování.
Aj Oblečení, nakupování, prázdninové aktivity. Opakování.
Ma Zápis záporného čísla a vyznačení na číselné ose. Opakování.
Vl  
Přv První pomoc. Chování v různých situacích.
Inf Opakování učiva 5. ročníku.