V.D

 

Rozvrhy hodin všech tříd najdete ZDE.
 
Učivo:

září 2018

Předmět Učivo
Čj JV: stavba slova, odvozování slov
KSV: čtení, písmený projev-vypravování
LV: čtený text a jeho rozbor
Aj Opakování, představování, osobní údaje, příkazy, číslovky, abeceda - hláskování
Ma Opakování učiva ze 4. ročníku
Vl Opakování učiva ze 4. ročníku,
Přv jednoduché stroje, jejich principy, pokusy
Inf Bezpečnost práce s počítačem a pravidla chování v počítačové učebně. Základní pojmy informatiky. Hardware. Software. Stavba počítače. Zapnutí a vypnutí počítače. Přihlášení k počítači a odhlášení se od něj. Práce s počítačovou myší. Hygiena práce u počítače. Psaní na klávesnici. Internet (prohlížeče, adresa internetové stránky).

říjen 2018

Předmět Učivo
Čj JV: Pravopis souhláskových skupin, zdvojených souhlásek.
KSV: Podací lístek, průvodka.
LV:Rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckýh textů.
Aj vazba there is/are, sloveso být, názvy zemí, rodina
Ma Zaokrouhlování čísel v oboru do milionu, písemné sčítání, odčítání, násobení a dělení, slovní úlohy. Čtverec a obdélník.
Vl Osvícenství, Marie Terezie, Josef II. ,reformy. Manufaktury a parní stroje, vynálezci rozvoj průmyslu
Přv Druhy energií, postupy při výrobě skla, papíru a plastu, recyklace.
Inf Psaní na klávesnici. Schránka operačního systému. Operační systém Windows. Okna, soubory složky, stromová struktura uložených dat. Odstranění dat (koš). Vstupní a výstupní zařízení (+vývoj). Zásady bezpečnosti práce s daty. Údržba počítače. Internet (portály).

listopad 2018

Předmět Učivo
Čj JV: slovní druhy, mluvnické kategorie
KSV: Popis
LV: Umělecké a neumělecké texty
Aj Rodina, dny v týdnu, zvířata, sloveso mít (have got)
Ma Písemně sčítá a odčítá, písemně násobí a dělí. Geometrie - čtverec, obdélník, pravoúhlý trojúhelník
Vl Nástup kapitalismu, Národní obrození, nespokojenost s Habsburky, cesta k obnově samostatnosti.
Přv Magnetické síla, siloměr, vesmír
Inf Grafické editory (vektorové a bitmapové). Bitmapový program Malování – základní nástroje, atributy obrázku. Internet (vyhledávače).

prosinec 2018

Předmět Učivo
Čj JV: Podstatná jména
KSV: Blahopřání
LV: Práce s různými texty
Aj Sloveso have got, školní rozvrh, vánoční zvyky
Ma Číselný obor 0 - 1000000000
Vl 1. světová válka, vznik Československé republiky a život v ní, vyhlášení protektorátu, 2. světová válka
Přv Měsíc, Slunce
Inf Textový editor Word – základy typografie, formát písma, WordArt, zarovnávání, kopírování a přesouvání textu, uložení textu do počítače, oprava chyb, ... Internet (nalezení textu, jeho následná úprava a uložení do počítače).

leden 2019

Předmět Učivo
Čj JV: Přídavná jména
KSV: Divadlo
LV: Čtení s porozuměním
Aj Školní předměty - rozvrh, určování času
Ma Dělení dvojciferným dělitelem, práce s kalkulačkou
Vl Poválečný vývoj,  nástup komunistické vlády, Pražské jaro, okupace Československa, Sametová revoluce - obnova demokracie
Přv Střídání dne a noci, střídání ročních období
Inf Textový editor Word. Postupy při problémech s hardwarem a softwarem. Údržba počítače a jeho periferií. Multimediální využití počítače. Internet (vyhledání postupu řešení problému, návodů na údržbu hardwaru,...) .

únor 2019

Předmět Učivo
Čj JV: Zájmena, číslovky
KSV: Třídní časopis
LV: Naukové texty, klíčová slova
Aj Záliby, každodenní činnosti, popis dne, přítomný čas prostý
Ma Slovní úlohy s více početními oepracemi, jednoduché rovnice, římské číslice
Vl ČR - demokratický stát, součást společenstva hospodářsky vyspělých států, sousední státy a my - průmysl, zemědělství v závislosti na povrchu a nerostném bohatství.
Přv Počasí, podnebí
Inf Výukové programy. Formáty souborů (doc, jpg, exe, html,...). Internet (online výukové programy).

březen 2019

Předmět Učivo
Čj JV: Slovesa
KSV:rRozšiřování slovní zásoby
LV: Divadlo
Aj Můj pokoj, nábytek, místnosti, předložky místa, vazba there is/there are
Ma Vyhledává a třídí data, tabulky, diagramy
Vl Kraje - orientace na mapě, Praha - hlavní město a jeho historie
Přv Podnebné pásy, život v oceánech
Inf Elektronická pošta (email) – založení emailové schránky, tvorba emailu, jeho odeslání a přijetí, emailová etika, výhody a možná úskalí.

duben 2019

Předmět Učivo
Čj Větné členy, činnosti s textem, přihláška
Aj Popis členů rodiny, kamarádů, opakování sloves to be, have got
Ma Zlomky
Vl Zemský povrch - pevnina, oceány, vodstvo, světadíly - Evropa
Přv Lidské tělo
Inf

Další možnosti komunikace prostřednictvím internetu ( Skype, Chat, ICQ, telefonie,...). Sociální sítě ( Facebook, Twitter,...), jejich výhody a nevýhody. Nebezpečí zneužití osobních dat.

květen 2019

Předmět Učivo
Čj Shoda podmětu s přísudkem, čtení s porozuměním, dotazník
Aj Popis probíhajících dějů (přít. průběhový čas), obelčení, nakupování
Ma Desetinná čísla
Vl Evropa - poloha, povrch, vodstvo, podnebí, rostliny a živočichové, hospodářství, obyvatelstvo.
Přv Lisdké tělo - orgánové soustavy
Inf Základy práce ve fotoeditoru PhotoFiltre ( výřez, velikost, uložení ). Získání volně šiřitelných obrázků a fotografií z internetu. Vložení obrázku do textu ve Wordu.

červen 2019

Předmět Učivo
Čj Pravidla interpunkce, závěrečné opakování
Aj Opakování učiva 5.ročníku
Ma Záporná čísla, závěrečné opakování
Vl Cestujeme po Evropě.
Přv 1. pomoc, závěrečné opakování
Inf Opakování učiva 5. ročníku.