Přeji Vám pohodové vánoční svátky a do nového roku štěstí, zdraví a spokojenost.

H. Subhanová

 

třídní učitelka: Mgr. Hana Subhanová

e-mail: hana.subhanova@2zsdobris.cz

vyučující ČJ: Mgr. Jana Lišková

e-mail: jana.liskova@2zsdobris.cz

vyučující AJ: Magdaléna Vopičková

e-mail: magdalena.vopickova@2zsdobris.cz

vyučující AJ: Karolína Příhodová

e-mail: k.prihodo@seznam.cz

 

 

 

Plánované akce 

 
 
30.1.2020 - pololetní vysvědčené
31.1.2020 - pololetní prázdniny
3. - 7.2.2020 - jarní prázdniny
18.2.2020 - TECHAKADEMIE, Březnice
27.2.2020 - ČESKÁ FILHARMONIE, Praha 
 
 
 
 
Učivo:

září 2019

Předmět Učivo
Čj KSV - vypravování
JV    - nauka o slově / stavba slova, odvozování slov
LV    - tvořivé činnosti s textem
Aj představování, osobní údaje, pozdravy, neurčitý člen a, an, pokyny ve třídě, číslovky 1-1000, abeceda, hláskování
Ma opakování učiva 4. třídy
Vl opakování učiva 4. třídy, baroko, bitva na Bílé hoře, doba pobělohorská, třicetiletá válka, život v barokní době
Přv jednoduché stroje (nakloněná rovina,  páka, kladka, kolo)
Inf  

říjen 2019

Předmět Učivo
Čj KSV  - podací lístek, průvodka
JV     - nauka o slově / pravopis souhlásk. skupin, zdvojené souhlásky
LV     - čtení s porozuměním 
Aj množné číslo podstatných jmen, vazba ther is, ther are, názvy zemí, časování slovesa být, zápor, otázka, slovosled ve větě
Ma

Pamětné násobení a dělení víceciferných čísel

-        řeší jednoduché a složené slovní úlohy, řešené jednou nebo dvěma početními operacemi

Vztahy mezi čísly

-        stanoví řešení jednoduché rovnice

       -        odhadne a kontroluje výsledky početních operací v oboru přirozených čísel

Vl České země - součást Rakouska (osvícenství, Marie Terezie, Josef II., reformy, změna způsobu života, manufaktury a první stroje, parní stroj, čeští vynálezci, rozvoj průmyslu)
Přv energie (formy a druhy energie), elektrická energie (poznatky o využití a nebezpečnosti v běžném životě)
Inf  

listopad 2019

Předmět Učivo
Čj KSV - popis
JV    - tvarosloví / slovní druhy - podstatná jména
LV    - literární pojmy - přirovnání
Aj rodina, přivlastňování, přivlast. zájmena, dny v týdnu, měsíce, doplňovací otázky (what, when, wher,...)
Ma

Závislosti

-        vyhledává, sbírá a třídí data, zapisuje jednoduchá pozorování, doplní řady čísel, tabulky, dle daného kritéria

-        porovnává zadaná data a posuzuje reálnost vyhledaných údajů

-        čte a sestaví jednoduché tabulky a sloupkový diagram

-        sestrojí a čte jednoduché grafy v soustavě souřadnic

Zlomky

-        modeluje a určí část celku, používá zápis ve formě zlomku

Vl Rakousko - Uhersko (nástup kapitalismu, národní obrození, nespokojenost s Habsburky, cesta k obnově a samostatnosti)
Přv výroba skla, papíru a plastů. Recyklace těchto materiálů. Magnetické pole, gravitační síla
Inf

Grafické editory (vektorové a bitmapové). Bitmapový program Malování – základní nástroje, atributy obrázku. Internet (vyhledávače).

prosinec 2019

Předmět Učivo
Čj KSV - blahopřání
JV    - tvarosloví / slovní druhy - podstatná jména
LV    - tvorba vlastního literárního textu na dané téma
Aj časování slovesa mít, zápor, otázka, zvířata, barvy, svátky (Vánoce, Silvestr)
Ma

Zlomky

-        porovnává, sčítá a odčítá zlomky se stejným jmenovatelem v oboru kladných čísel

Čísla větší než milion

-        porovnává přirozená čísla a zobrazí je na číselné ose

-        řeší jednoduché rovnice v oboru do miliardy

        -       zaokrouhluje přirozená čísla na miliony, statisíce, desetitisíce, tisíce, sta, desítky
Vl 1. světová válka, vznik Československé republiky, vyhlášení protektorátu, 2. světová válka
Přv střídání dne a noci a střídání ročních období
Inf Textový editor Word. Postupy při problémech s hardwarem a softwarem. Údržba počítače a jeho periferií. Multimediální využití počítače. Internet (vyhledání postupu řešení problému, návodů na údržbu hardwaru,...) .

leden 2020

Předmět Učivo
Čj KSV - vzkazy, inzeráty
JV    - tvarosloví / slovní druhy - přídavná  jména
LV    - rozlišení různých typů textu
Aj  
Ma

Čísla větší než milion

-        sčítá a odčítá přirozená čísla zpaměti

-        písemné sčítá a odčítá tři až čtyři přirozená čísla

-        písemně násobí až čtyřciferným činitelem

-        písemně dělí jedno a dvojciferným dělitelem, provádí kontrolu násobením i na kalkulačce

        -       využívá komutativnost a asociativnost sčítání a násobení
       Desetinné zlomky
Vl poválečný vývoj, nástup komunustické vlády, Pražské jaro, okupace Československa, Sametová revoluce
Přv vesmír
Inf Textový editor Word. Postupy při problémech s hardwarem a softwarem. Údržba počítače a jeho periferií. Multimediální využití počítače. Internet (vyhledání postupu řešení problému, návodů na údržbu hardwaru,...) .

únor 2020

Předmět Učivo
Čj KSV - sdělení pro časopis
JV    - tvarosloví / slovní druhy - zájmena, číslovky
LV    - literární pojmy / divadlo
Aj  
Ma Desetinné číslo
- přečte zápis desetinného čísla a vyznačí na číselné ose desetinné číslo dané hodnoty
Vl ČR - demokratický stát, základy státního zřízení a politického systému ČR, státní správa a samospráva
Přv počasí a podnebí, rozmanitost jednotlivých podnebných pásů
Inf  

březen 2020

Předmět Učivo
Čj KSV - mobilní zpráva - SMS
JV    - tvarosloví / slovní druhy - slovesa
LV    - literární pojmy / komedie, tragedie
Aj  
Ma

Jednotky času, hmotnosti a objemu

-        používá jednoduché převody jednotek času při práci s daty

       Římská čísla
       -        přepíše a přečte římské číslice a naopak
Vl kraje ČR, orientace na mapě, Praha - hlavní město, historie města
Přv lidské tělo, jeho stavba a fungování
Inf  

duben 2020

Předmět Učivo
Čj KSV - přihláška
JV    - skladba / základní větné členy
LV    - literární pojmy / film
Aj  
Ma

Počítání s desetinými čísly

- sčítání a odčítání desetinných čísel

- zaokrouhlování desetinných čísel

- násobení a dělení desetinných čísel deseti a stem

- násobení a dělení desetinných čísel přirozeným číslem menším než deset
Vl povrch Země (pevnina, oceány, vodstvo, světadíly)
Přv lidské tělo, jeho stavba a fungování
Inf  

květen 2020 

Předmět Učivo
Čj KSV - dotazník
JV    - skladba / shoda přísudku s podmětem
LV    - kulturní život regionu
Aj  
Ma Celá čísla
- porozumí významu znaku „ - „ pro zápis celého záporného čísla a toto číslo vyznačí na číselné ose
Vl Evropa (poloha, povrch, vodstvo, podnebí,obyvatelstvo)
Přv péče o zdraví, etapy lidského života
Inf  

červen 2020

Předmět Učivo
Čj KSV - vyplňování běžných tiskopisů ve společenském styku
JV    - shoda přísudku s podmětem, opakování
LV    - četba naukových textů, naslouchání, mimočítanková četba
Aj  
Ma Hospodaření s penězi
Vl cestujeme po Evropě
Přv návykové látky a zdraví, 1. pomoc
Inf  

 

Rodiče obstarají:

Potřeby na Vv a Pv

kufřík nebo krabice na výtvarné potřeby, zástěra (nebo staré triko), igelitový ubrus (či jiné krytí na lavici), anilinové barvy, tempery, tuš, štětce 6ks (tenké i široké, kulaté i ploché), kelímek na vodu, paleta, hadřík, modelína, voskovky, suché pastely, pastelky, fixy, tužky č. 1,2,3, mikrofix černý 2x, modrý 1x, lepidlo, nůžky, guma, ořezávátko

Další školní potřeby

obaly na učebnice a sešity, kalkulačka (klasická, ne v mobilu), rýsovací potřeby (dlouhé pravítko, pravítko s ryskou, kružítko, tužky č. 2, 3)

na TV - sportovní převlečení a přezutí  (počítejte s tím, že i v chladnějších měsících se cvičí občas venku, nebo se přechází mezi pavilonem a tělocvičnou)

 

školní diář pro školní rok 2019/20  

!!!diář je letos povinný pro všechny žáky naší třídy!!!

Škola hromadně zakoupí a rodiče uhradí v září :

sešity do všech vyučovacích předmětů na celý školní rok, podložky (lenoch) do sešitů A4, čtvrtky, barevné papíry na Vv a Pv, drobný výtvarný materiál (krepové papíry, špejle, špachtle, papírové tácky, stuhy, příze,…)

 

Organizace 1. školního týdne  2. – 6. 9. 2019

pondělí                       8. 00  –  8. 30

úterý                           8. 00  –  11. 35 (psací potřeby, aktovku, přezuvky)

středa                         8. 00  –  11. 35 (psací potřeby, aktovku, přezuvky)

čtvrtek                         dle rozvrhu hodin

pátek                           dle rozvrhu hodin