V.D

 

Rozvrhy hodin všech tříd najdete ZDE.
 
Učivo:

září 2018

Předmět Učivo
Čj JV: stavba slova, odvozování slov
KSV: čtení, písmený projev-vypravování
LV: čtený text a jeho rozbor
Aj Opakování, představování, osobní údaje, příkazy, číslovky, abeceda - hláskování
Ma Opakování učiva ze 4. ročníku
Vl Opakování učiva ze 4. ročníku,
Přv jednoduché stroje, jejich principy, pokusy
Inf Bezpečnost práce s počítačem a pravidla chování v počítačové učebně. Základní pojmy informatiky. Hardware. Software. Stavba počítače. Zapnutí a vypnutí počítače. Přihlášení k počítači a odhlášení se od něj. Práce s počítačovou myší. Hygiena práce u počítače. Psaní na klávesnici. Internet (prohlížeče, adresa internetové stránky).

říjen 2018

Předmět Učivo
Čj JV: Pravopis souhláskových skupin, zdvojených souhlásek.
KSV: Podací lístek, průvodka.
LV:Rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckýh textů.
Aj vazba there is/are, sloveso být, názvy zemí, rodina
Ma Zaokrouhlování čísel v oboru do milionu, písemné sčítání, odčítání, násobení a dělení, slovní úlohy. Čtverec a obdélník.
Vl Osvícenství, Marie Terezie, Josef II. ,reformy. Manufaktury a parní stroje, vynálezci rozvoj průmyslu
Přv Druhy energií, postupy při výrobě skla, papíru a plastu, recyklace.
Inf Psaní na klávesnici. Schránka operačního systému. Operační systém Windows. Okna, soubory složky, stromová struktura uložených dat. Odstranění dat (koš). Vstupní a výstupní zařízení (+vývoj). Zásady bezpečnosti práce s daty. Údržba počítače. Internet (portály).

listopad 2018

Předmět Učivo
Čj JV: slovní druhy, mluvnické kategorie
KSV: Popis
LV: Umělecké a neumělecké texty
Aj Rodina, dny v týdnu, zvířata, sloveso mít (have got)
Ma Písemně sčítá a odčítá, písemně násobí a dělí. Geometrie - čtverec, obdélník, pravoúhlý trojúhelník
Vl Nástup kapitalismu, Národní obrození, nespokojenost s Habsburky, cesta k obnově samostatnosti.
Přv Magnetické síla, siloměr, vesmír
Inf Grafické editory (vektorové a bitmapové). Bitmapový program Malování – základní nástroje, atributy obrázku. Internet (vyhledávače).

prosinec 2018

Předmět Učivo
Čj JV: Podstatná jména
KSV: Blahopřání
LV: Práce s různými texty
Aj Sloveso have got, školní rozvrh, vánoční zvyky
Ma Číselný obor 0 - 1000000000
Vl 1. světová válka, vznik Československé republiky a život v ní, vyhlášení protektorátu, 2. světová válka
Přv Měsíc, Slunce
Inf Textový editor Word – základy typografie, formát písma, WordArt, zarovnávání, kopírování a přesouvání textu, uložení textu do počítače, oprava chyb, ... Internet (nalezení textu, jeho následná úprava a uložení do počítače).

leden 2019

Předmět Učivo
Čj JV: Přídavná jména
KSV: Divadlo
LV: Čtení s porozuměním
Aj Školní předměty - rozvrh, určování času
Ma Dělení dvojciferným dělitelem, práce s kalkulačkou
Vl Poválečný vývoj,  nástup komunistické vlády, Pražské jaro, okupace Československa, Sametová revoluce - obnova demokracie
Přv Střídání dne a noci, střídání ročních období
Inf Textový editor Word. Postupy při problémech s hardwarem a softwarem. Údržba počítače a jeho periferií. Multimediální využití počítače. Internet (vyhledání postupu řešení problému, návodů na údržbu hardwaru,...) .

únor 2019

Předmět Učivo
Čj JV: Zájmena, číslovky
KSV: Třídní časopis
LV: Naukové texty, klíčová slova
Aj Záliby, každodenní činnosti, popis dne, přítomný čas prostý
Ma Slovní úlohy s více početními oepracemi, jednoduché rovnice, římské číslice
Vl ČR - demokratický stát, součást společenstva hospodářsky vyspělých států, sousední státy a my - průmysl, zemědělství v závislosti na povrchu a nerostném bohatství.
Přv Počasí, podnebí
Inf Výukové programy. Formáty souborů (doc, jpg, exe, html,...). Internet (online výukové programy).

březen 2019

Předmět Učivo
Čj JV: Slovesa
KSV:rRozšiřování slovní zásoby
LV: Divadlo
Aj Můj pokoj, nábytek, místnosti, předložky místa, vazba there is/there are
Ma Vyhledává a třídí data, tabulky, diagramy
Vl Kraje - orientace na mapě, Praha - hlavní město a jeho historie
Přv Podnebné pásy, život v oceánech
Inf Elektronická pošta (email) – založení emailové schránky, tvorba emailu, jeho odeslání a přijetí, emailová etika, výhody a možná úskalí.

duben 2019

Předmět Učivo
Čj  
Aj  
Ma  
Vl Zemský povrch - pevnina, oceány, vodstvo, světadíly - Evropa
Přv  
Inf

Další možnosti komunikace prostřednictvím internetu ( Skype, Chat, ICQ, telefonie,...). Sociální sítě ( Facebook, Twitter,...), jejich výhody a nevýhody. Nebezpečí zneužití osobních dat.

květen 2019

Předmět Učivo
Čj  
Aj  
Ma  
Vl Evropa - poloha, povrch, vodstvo, podnebí, rostliny a živočichové, hospodářství, obyvatelstvo.
Přv  
Inf Základy práce ve fotoeditoru PhotoFiltre ( výřez, velikost, uložení ). Získání volně šiřitelných obrázků a fotografií z internetu. Vložení obrázku do textu ve Wordu.

červen 2019

Předmět Učivo
Čj  
Aj  
Ma  
Vl Cestujeme po Evropě.
Přv  
Inf