Kontakty:

třídní učitelka: Mgr. Hana Subhanová

e-mail: hana.subhanova@2zsdobris.cz

 

vyučující ČJ: Mgr. Jana Lišková

e-mail: jana.liskova@2zsdobris.cz

 

vyučující AJ: Magdaléna Vopičková

e-mail: magdalena.vopickova@2zsdobris.cz

 

vyučující AJ: Karolína Příhodová

e-mail: k.prihodo@seznam.cz

 

Učivo:

 

březen - duben 2020

Předmět 11. 3. - 17. 3. Učivo
Čj     Český jazyk :  učivo 16.3. - 18. 3. 2020 

 

JV - skloňování číslovek dva (dvě), oba

        - přepis tabulky z učebnice str. 138 do šk. sešitu

          (barevně zvýraznit tvary 2.,3.,6. a 7. p.)

          pozor na pravopis: správně - dvou             chybně - dvouch

                                             - dvěm                 - dvěmi

       - učebnice str. 138/ cv. 1a - ústně (práce s tabulkou)

         ………………………………………………………………….

       - přepis tabulky z učebnice str. 139 do šk. sešitu

         (barevně zvýraznit tvary 2. a 7.p.)

       - číslovky 5 - 99 mají jen dva tvary / pět - pěti

                                                                deset - deseti,.....

      - učebnice str. 139/ cv. 2 ústně (práce s tabulkou)

        …………………………………………………………………..

      - PS str. 29/cv.3

 

Dobrovolné procvičování (jistě najdete i další odkazy)

https://www.ucirna.cz/cestina/cislovky_sklonovani.php

https://www.mojecestina.cz/article/2014102101-test-sklonovani-cislovek-dve-a-dva-1

https://www.mojecestina.cz/article/2011091601-test-cislovky-dva-oba

https://www.youtube.com/watch?v=jikP61rjeEU

 

KSV - učebnice str. 126/ cv. 2

              (napsat do sešitu Tvořivé psaní)

      

                 

 

Aj

Učivo AJ: 11.3. - 17.3.

Učebnice str. 34/1a + slovíčka PS str. 82 D My school + school subjects (moje škola + školní předměty)

Učebnice - str. 34/1b do školního sešitu AJ vytvořit svůj školní rozvrh hodin (tabulka dle cv.2 nebo dle svého rozvrhu v ŽK včetně časů)

                - str. 34/2 Odpověz na 7 otázek podle rozvrhu vpravo na obr. a obrázků a textu na str. 35

                - str. 35/3 Porovnej svoji školu s tou Jeo´ho. Odpověz na otázky 1-8, otázky i odpovědi zapiš do AJ školního.

PS str.27/ cv.3,4,5a + b

PS str.28/ cv.1,2,3 - až po vypracování učebnice str. 34

PS str.30/ cv.1,2,3

Ma

Učivo matematika:  16.3. - 18.3. 2020

Z učebnice do sešitu:

59 – přepsat a přerýsovat do sešitu poučku v rámečku

59/18, 19 – osy narýsovat do sešitu

59/20, 22 – ústně s rodiči

59/21, 23 – do sešitu

Minutovky 1. díl:

21/42

Vl

Učivo vlastivěda:  16.3. - 18.3. 2020

STŘEDNÍ ČECHY, str. 10-13

  • Pročíst text, ukázat na mapě
  • Projít prezentaci www.rysava.websnadno.cz
  • Zápis do sešitu 2 poslední strany prezentace
  • Procvičovat orientaci v mapě, znalosti krajů a krajských měst
Přv

Učivo přírodověda:  16.3. - 18.3. 2020

LIDSKÉ TĚLO,  str. 39

  • Dobře ovládat pojmenovat části lidského těla
  • Postupovat dle prezentace www.rysava.websnadno.cz
  • Do sešitu – nadpis LIDSKÉ TĚLO, vystřihnout z časopisu obrázek celé velké postavy, nalepit do sešitu a popsat podle posledního obrázku prezentace
  • Vyfotit a poslat na můj mail (oznámkuji stejně jako referát z VL)
Inf  
Hv HV - Procvičovat noty - stupnice C dur 
Vv VV - Téma Velikonoce, malování vajíček, vosková tecnika.
Pv PV - Téma Velikonoce, krášlení velikonočních vajec, vyzkoušet si ubrouskovou techniku, různé přírodní materiály.
Tv TV - Výchova ke zdraví . zdravý životní styl, možná ochrana před viry - důkladné mytí rukou, pohyb a sportování na čerstvém vzduchu, základy první pomoci.
Předmět 18. 3. - 24. 3. Učivo
Čj JV -  číslovky - opakování
        učebnice   143/1a
                        143/2 - stačí napsat jen číslovky v zadaném tvaru 
                                  - vzor: jedenáctého, dvoje,...
                                    (obě cvičení do ČJ/š)
                        143/3 - ústně
                        144/2 - do sešitu přepis celého cvičení
                        144/3 - vyhledat pouze chybné slovo a zapsat ho 
                                    do sešitu  ve správném tvaru
                         https://programalf.com/alf-html/dist/#cz/file/59901

        Zápis teorie do šk. sešitu:
        Slovesa: ohebná, časují se, vyjadřují děj
                      zvratná: česat se, uvědomit si
                      slovesné tvary: určité ( čteme)
                                                 neurčité ( infinitiv/neurčitek)
                                                 jednoduché - rozloučil se, zatopíš
                                                 složené - byli bychom udělali
                      mluvnické kategorie: osoba, číslo, způsob, čas

         opakování mluvnických kategorií: 
         https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/slovesa/mluvnicke-kategorie/cviceni6.htm
         (napište mi prosím, jaké známky jste dostali)

KSV - učebnice str. 129 - 130/ 10a
        - zásady správného telefonování 
LV    - četba vámi zvoleného knižniho titulu
           

 
                                               
Aj

Učivo AJ

Slovíčka - prac.sešit str. 82 - Cultujednoduchére a Parts of a body
Učebnice str. 37/1a - do školního sešitu nakresli postavičku, označ jako v učebnici a přiřaď a popiš anglickými názvy části těla
                 str. 37/2a - přiřaď ústně se slovníčkem
                 str. 37/5 - hádanka, který pes je který?
                 str. 38/4a - slož otázky a přepiš je do sešitu (pomůcka mluvnice prac.sešit str.74/3.3)
Prac. sešit - str. 29/4 - napiš jméno předmětu a který den ho máš viz. vzor
                  - str. 29/5 - napiš o své škole, použí fráze z rámečku
                  - str. 31/4 a 5
 
Připomínám možnost využít online Practice z pracovního sešitu z první strany, kdy je aplikace zdarma po zadání kódu. 
Umožňuje procvičování konkrétní lekce dle učebnice.
Ma

Minutovky 1. díl :

16/32

29/57, 58 (s pomocí tabulek převodů jednotek)

32/63

Minutovky 2. díl:

20/36 – vypracovat do sešitu geometrie (vyfotit a zaslat - budu známkovat)

Učebnice:

60/24 – ústně s rodiči

60/25, 27 – do sešitu

ALFBOOK - matematika - geometrie - obvod čtverce a obdélníku

Vl

VÝCHODNÍ ČECHY, str. 14-18

Prezentace www.rysyva.websnadno.cz

Zápis do sešitu 2 poslední strany prezentace

Ústně s rodiči zodpovědět otázky na str. 18 + orientace v mapě

ALFBOOK  -  vlastivěda ČR – kraje ČR

Přv

KOSTRA. Str. 40-41

Prezentace www.rysyva.websnadno.cz

Zápis do sešitu 1 poslední strana prezentace

Ústně s rodiči zodpovědět otázky na str. 41

ALFBOOK  -  přírodověda – kostra

Mailem zasílám obrázek kostry k vytištění, popsání a vlepení do sešitu.

Inf  
Hv  
Vv VV - Téma Velikonoce, malování vajíček, vosková technika.
Pv Konstrukční činnosti
Sestavování modelů podle náčrtku, plánku, vlastní fantazie
Tv  
Předmět 25. 3. - 31.3. Učivo
Čj JV - SLOVESA
       
mluvnické kategorie (opakování učiva 4. ročníku)
        manuál k připomenutí - učebnice str. 146 - 147

        145/1a - učebnice - zapsat do šk. sešitu
         Dbejte na to, abyste určili celý slovesný tvar
         (pozor na zvratná slovesa a složené slovesné tvary)

         147/4 - v prvních 4 řádcích cvičení vyhledat slovesné
          tvary a určit u nich osobu, číslo a čas
          Zpracovat do přehledné tabulky ve šk. sešitu.
          Zbytek cvičení ústně.
 
          Zápis teorie do šk. sešitu
          V osobních koncovkách sloves v přítomném čase
          píšeme vždy měkké .
          například: nosím, nosíš, nosí
                           sázíme, sázíte,...
          
          Některá slovesa v přítom. tvaru vyjadřují čas budoucí.
          např: udělám, přijedeme, rozhodneš se

          149/3 písemně do šk. sešitu - zapsat pouze slova
           v závorce v náležitém tvaru (slovesné osobě)

           ALFBOOK - podstatná jména - podstatná jména
                                 a zdvojené souhlásky

KSV - POPIS
        - učebnice str. 141/8 a,c
                             141/ 9 a - písemně
                                      9 b - ústně
        - písemné úkoly do sešitu Tvořivé psaní

        
LV    - čtení vámi vybraného knižního titulu
        - poslech pohádky 
https://www.youtube.com/watch?v=yK-SpomTY1o&list=PLasIBLKMvm_K4HaBYJrdYLXelNQ6abI6z
          Zaměřte se nejen na obsah, ale také na techniku
          čtení, práce s hlasem, intonaci.
        
        
  
Aj

Opakování učiva 3 lekce My world

ALFBOOK – Anglický jazyk – Project 1 cvičení 3A, 3B, 3C a 3D

Kompletní procvičování lekce 3 na odkazu: https://elt.oup.com/student/project/level1/unit03/?cc=cz&selLanguage=cs

Pracovní sešit str.67/ 1,2,3 (poslech najdete na CD k prac. sešitu str.27/5a)

Ma

Učebnice: Jednotky času, hmotnosti a objemu

61/1, 5 – slovní úloha do sešitu (zápis, výpočet, odpověď)

62/8 -  slovní úloha do sešitu (zápis, výpočet, odpověď)

Minutovky 1. díl :

Str. 30 – 31/ celé (s pomocí tabulek převodů jednotek)

Učebnice:  Geometrie - Souměrnosti

103/1 - ústně s rodiči

105/9 - ústně s rodiči

Minutovky 2. díl:

17/29, 30

19/33, 34

23/42

ALFBOOK - matematika – převody jednotek

Vl

SEVERNÍ ČECHY, str. 19-22

Prezentace www.rysyva.websnadno.cz

V příloze mailu zasílám pracovní list, pokud ho vytisknete a děti vyplní, může sloužit jako zápis z této kapitoly. Lze ho vyplnit i v PC a pak poslat zpět.

Jestli nemůžete tisknout, zápis je opět poslední strana prezentace.

ALFBOOK  -  vlastivěda ČR – kraje ČR

Přv

SVALY, str. 42

Prezentace www.rysyva.websnadno.cz

V příloze mailu zasílám pracovní list, pokud ho vytisknete a děti vyplní, může sloužit jako zápis z této kapitoly. Lze ho vyplnit i v PC a pak poslat zpět.

Jestli nemůžete tisknout, zápis je opět poslední strana prezentace.

ALFBOOK  -  přírodověda – lidské tělo - svaly

Inf  
Hv  
Vv VV - Téma Velikonoce, malování vajíček, vosková technika.
Pv Lidové zvyky, tradice, řemesla a jejich udržování v našich
zemích. 
Výroba drobné velikonoční dekorace.
Tv Pobyt na čerstvém vzduchu - vycházka
Předmět 1. 4.- 7. 4. Učivo
Čj JV -  S L O V E S A
        přítomný čas : učebnice str. 150/4 - napsat celé cvičení do Čj/š
        
        Zápis teorie do sešitu - dát do barevného rámečku 
        Budoucí čas vyjadřujeme :
        a) složenými tvary  (budu psát, budete psát,..)
             Týká se sloves, která mohou vyjádřit všechny tři časy.
              (učil se - učí se - bude se učit)
        b) přítomnými tvary   (napíšu, napíšete,..)
            Tato slovesa vyjadřují jen dva časy - min. a bud.
             (napsal jsem -  0  - napíšu)

        budoucí čas: učebnice str. 151/1a do sešitu Čj/š
                                              152/ 3a - ústně

        pracovní sešit: str 30 - 31

KSV - učebnice str. 159/1,5,6
                            160/7a   (vše do sešitu Tvořivé psaní)

LV - pokračujte ve čtení vámi vybraného knižního titulu
       Víte, že na stránkách dobříšské knihovny si můžete
       poslechnout pohádku (pondělí/středa) nebo autorské
       čtení?.......více na stránkách Knihovna Dobříš
       
 
Aj  
Ma

Učebnice - 41/31 – slovní úloha (zápis, výpočet, odpověď) do školního sešitu

63/1 – čítání desetinných čísel NOVÁ LÁTKA, prosím pomoc rodičů +  on-line hodina 3.4. v 9hod na www.skolavpyzamu.cz

Minutovky 1. díl:

15/29 – obvod obdélníku

Pracovní listy (v příloze mailu):

  1. Práce s velkými čísly - opakování
  2. Geometrie 1 – opakování

-lze vytisknout, vyplnit, vyfotit a zaslat zpět

-nebo vyplnit přímo v PC, uložit a zaslat zpět

-nebo otevřít v PC a podle zadání vše zpracovat do školního sešitu a sešitu geometrie

ALFBOOK – matematika – velká čísla

Vl

ZÁPADNÍ ČECHY, str. 23

Prezentace na www.rysava.websnadno.cz

Zápis do sešitu je opět poslední strana prezentace nebo pracovní list.

Pracovní list je v příloze mailu spolu se snímkem obrazovky. Sami se rozhodněte, který z podkladů použijete jako zápis do sešitu.

ALFBOOK – vlastivěda – Plzeňský kraj, kraje ČR

Přv

KŮŽE, str. 43

Prezentace na www.rysava.websnadno.cz

Zápis do sešitu je opět poslední strana prezentace nebo pracovní list.

Pracovní list je v příloze mailu spolu se snímkem obrazovky. Sami se rozhodněte, který z podkladů použijete jako zápis do sešitu.

ALFBOOK – přírodověda – kožní soustava a smysly

Inf  
Hv  
Vv  
Pv Lidové zvyky, tradice a řemesla.
Jejich udržování v našich zemích.
https://web.quick.cz/iveta_kulhava/Ve_symboly.htm
Zdobení kraslic.
Inspirace viz:
https://www.ceskykutil.cz/clanek-16515-video-malovani-tradicnich-kraslic
https://www.youtube.com/watch?v=PK0DIACh0Mk
https://www.youtube.com/watch?v=gRA8uN0e8ps
Tv