VI. A

Učivo:

září 2019

Předmět Učivo
Čj JV Opakování z 5. ročníku, pravopis, vyjmenovaná slova
KSV Vypravování
LV Próza x poezie, lyrika x epika, ústní lidová slovesnost
Ma

Opakování – shrnutí učiva aritmetiky z 1. stupně  (uč. A)

-   přirozená čísla - porovnávání přirozených čísel, číselná osa, zaokrouhlování přirozených čísel, sčítání, odčítání, násobení přirozených čísel, dělení přirozených čísel beze zbytku, se zbytkem, zlomky, řešení slovních úloh odhadem a výpočtem

Pozorování, mikroskop, stavba květu, řasy.
eva-kuhnova.estranky.cz/
Aj  Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a6-rocnik/  Opakování, to be,can,have.
Ze

Vznik a vývoj vesmíru. Sluneční soustava, Měsíc, Země. Pohyby planety Země, střídání ročních období, délka dne a noci na Zemi.

Fy Látka, těleso, skupenství, stavba látek - částice v látkách, difúze. Uspořádání částic v tělese, atomy, molekuly, model atomu.
Ov  
Inf Opakování a prohloubení učiva 5. ročníku ( základní pojmy, hardware, software, stavba počítače, textový editor, grafický editor, OS Windows, vstupní a výstupní zařízení, výukové programy, internet, elektronická pošta, ... ).

říjen 2019

Předmět Učivo
Čj  
Ma

.   Opakování – shrnutí učiva geometrie z 1. stupně (uč. G)

základy rýsování – druhy čar

bod, úsečka, přímka – rovnoběžky, různoběžky, kolmice

práce s kružítkem, kružnice, kruh, střed úsečky, osa úsečky

trojúhelník, čtyřúhelník – obdélník, čtverec

převody jednotek délky, obvod čtyřúhelníku (obecný, čtverec, obdélník), obvod trojúhelníku

délka lomené čáry a obvod mnohoúhelníku

převody jednotek obsahu, obsah obrazce pomocí čtvercové sítě, obsah čtverce a obdélníku

druhy těles – krychle, kvádr, jehlan, kužel, válec, koule 

Les - houby, lišejníky, mechy
 
Aj  Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a6-rocnik/
Ze

Glóbus a mapy, měřítko mapy. Druhy map, obsah, grafika, výškopis, polohopis. Zeměpisná síť, poledníky, rovnoběžky, určování zeměpisné polohy. Časová pásma.

Fy Uspořádání částic v tělese, atomy, molekuly, model atomu.
Ov  
Inf  

listopad 2019

Předmět Učivo
Čj  
Ma

Desetinná čísla 1 (uč. A) - zápis desetinného čísla, porovnávání desetinných čísel, zaokrouhlování desetinných čísel, sčítání a odčítání desetinných čísel, slovní úlohy na sčítání a odčítání deset. čísel, jednoduché rovnice

kapradiny, plavuně, přesličky, rostliny nahosemenné
 
Aj  Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a6-rocnik/
Ze

Krajinná sféra a její složky, jejich význam. Litosféra - stavba zemského tělesa, zemětřesení, sopečná činnost.

Fy Vzájemné působení těles, gravitační síla, měření síly. Elektrické vlastnosti látek. Magnetické vlastnosti látek, magnetické indukční čáry, magnetické pole Země.
Ov  
Inf  

prosinec 2019

Předmět Učivo
Čj  
Ma

Úhel a jeho velikost (uč. G) - rýsování a měření úhlů, osa úhlu, úhel pravý, přímý, ostrý, tupý, úhlové stupně a minuty, sčítání a odčítání úhlů, násobení a dělení úhlů, konstrukce úhlu 30°,45°, 60°bez použití úhloměru, úhly vedlejší a vrcholové, úhly souhlasné a střídavé

Dřeviny (stromy), lesní patra, lesní živočichové (měkkýši)
 
Aj  Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a6-rocnik/
Ze

Litosféra - vznik pohoří, vnější činitelé, utváření zemského povrchu.

Fy Magnetické vlastnosti látek, magnetické indukční čáry, magnetické pole Země.
Ov  
Inf

 

leden 2020

Předmět Učivo
Čj  
Ma

Desetinná čísla 2 (uč. A) - násobení a dělení desetinného čísla deseti, stem, tisícem a jeho využití při převodech jednotek délky, obsahu a hmotnosti, násobení desetinných čísel číslem přirozeným, číslem desetinným, dělení desetinných čísel, převody mezi zlomky a desetinnými čísly, periodické desetinné číslo, zlomek pravý, nepravý, smíšené číslo, jednoduché slovní úlohy  s využitím početních operací s desetinnými čísly

Členovci (křižák, mravenci, klíště, motýli)
 
Aj  Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a6-rocnik/
Ze

Litosféra - povrch Země, vliv člověka na jeho utváření. Atmosféra - oběh vzduchu v atmosféře, počasí, podnebí, podnebné pásy

Fy Litosféra - povrch Země, vliv člověka na jeho utváření. Atmosféra - oběh vzduchu v atmosféře, počasí, podnebí, podnebné pásy
Ov  
Inf

 

únor 2020

Předmět Učivo
Čj  
Ma

Osová souměrnost (uč. G) -  shodné útvary, osa osové souměrnosti, zobrazení bodu v osové souměrnosti s danou osou, osově souměrné útvary

Obratlovci v lese (obojživelníci, plazi, ptáci, savci)
 
Aj  Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a6-rocnik/
Ze

Hydrosféra - moře a oceány, základní pojmy, pohyby mořské vody, voda na pevnině - vodní toky, ledovce, podpovrchová voda, bažiny, jezera, umělé vodní nádrže.

Fy Měření hmotnosti a převody jednotek, vážení. Objem, měření objemu a převody jednotek.
Ov  
Inf  

březen 2020

Předmět Učivo
Čj  
Ma

Trojúhelníky (uč. G) - vnitřní, vnější úhly trojúhelníku, trojúhelníky ostroúhlé, tupoúhlé, pravoúhlé, trojúhelníky rovnostranné, rovnoramenné, různostranné, trojúhelníková nerovnost, konstrukce trojúhelníku ze tří stran, výšky trojúhelníku, těžnice, střední příčka, kružnice trojúhelníku opsaná, vepsaná

Potravní vztahy, rybník, koloběh vody v přírodě, rostliny v okolí rybníků.
 
Aj  Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a6-rocnik/
Ze

Pedosféra - složení půdy, půdní typy a druhy, využití a ochrana půdy.

Fy Dokončení měření objemu. Hustota - vyhledání hustoty v tabulkách, užití vzorce pro výpočet hustoty, hmotnosti a objemu.
Ov  
Inf

 

duben 2020

Předmět Učivo
Čj  
Ma

Dělitelnost přirozených čísel (uč. A) - dělitel, násobek, znaky dělitelnosti, prvočísla, čísla složená, rozklad čísla na součin prvočísel, největší společný dělitel, nejmenší společný násobek

Rostliny ve vodě, trepka, nezmar, měkkýši, kroužkovci, rak, hmyz
 
Aj  Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a6-rocnik/
Ze

Biosféra - život v mořích a oceánech, tropické lesy, savany, pouště a polopouště, stepi a lesostepi

Fy Hustota - dokončení. Měření času, převody jednotek, kyvadlo.
Ov  
Inf  

květen 2020

Předmět Učivo
Čj  
Ma

Krychle a kvádr (uč. G) - síť krychle, povrch krychle (kvádru), volné rovnoběžné promítání, objem krychle, objem kvádru, převody jednotek objemu, slovní úlohy na povrch a objem krychle a kvádru

Obratlovci ve vodě a v jejím okolí, louky, pastviny a pole - rostliny, bezobratlí
 
Aj  Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a6-rocnik/
Ze

Biosféra - lesy mírného pásu, tundra a lesotundra, polární pustiny, výškové stupně v krajině

Fy Teplota. Změna objemu pevných, kapalných a plynných látek při zahřívání, měření teploty. Jednoduchý elektrický obvod, elektrický proud a napětí.
Ov  
Inf  

červen 2020

Předmět Učivo
Čj  
Ma

Závěrečné opakování.

Obratlovci na loukách, pastvinách a na polích, závěrečné opakování.
 
Aj  Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a6-rocnik/
Ze

Člověk a jeho působení v krajině, pozorování krajiny v místě bydliště, opakování.

Fy Dokončení. Shrnutí. Opakování.
Ov  
Inf