VI.A

Rozvrhy hodin všech tříd najdete ZDE.
 
Učivo:

září 2018

Předmět Učivo
Čj  

jv - Pravopis, opakování učiva z předešlých ročníků + vyjmenovaná sl.

lv - Literární druhy a žánry - Próza

ksv - Vypravování

Ma Opakování učiva aritmetiky z 1. stupně - přirozená čísla (porovnávání, číselná osa, zaokrouhlování, sčítání, odčítání, násobení, dělení). Zlomky, řešení slovních úloh odhadem a výpočtem.
Pozorování, mikroskop, stavba květu, řasy
 Úvod, periodizace dějin, prameny, časová přímka.
Aj  Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a6-rocnik/,  Pozdravy,člen neurčitý a,an
Ze

Úvod do zeměpisu.Vesmír.

Fy Úvod do předmětu. Tělesa a látky.
Ov úvod do učiva, plán práce, domov, rodokmen, sv. Václav
Inf Opakování a prohloubení učiva 5. ročníku ( základní pojmy, hardware, software, stavba počítače, textový editor, grafický editor, OS Windows, vstupní a výstupní zařízení, výukové programy, internet, elektronická pošta, fotoeditor ).

říjen 2018

Předmět Učivo
Čj

jv -Rozvrstvení národního jazyka

Seznámení s jazykovými příručkami (tištěnými i elektronickými)

Větná melodie
lv - Ústní lidová slovesnost
ksv - Vypravování
 
Ma Opakování učiva geometrie z 1. stupně - základy rýsování, bod, úsečka, přímka (rovnoběžky, různoběžky, kolmice), kružnice, kruh, střed a osa úsečky. Trojúhelník, čtyřúhelník (obvody), převody jednotek délky, obsaha, obsah čtverce a obdélníku. Druhy těles. Desetinná čísla - zápis, porovnávání, zaokrouhlování.
LES - houby, lišejníky, mechy.
Pravěk - doba kamenná.
Aj  Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a6-rocnik/, Numbers.
Ze

Pohyby Země.Glóbus a mapy.

Fy Stavba látek.
Ov rodina, vztahy v rodině, funkce rodiny, 28.říjen-vznik ČSR
Inf

Bitmapový program Malování – pokročilejší nástroje, tvorba náročnějších obrázků podle předlohy. Internet (vyhledávače).

listopad 2018

Předmět Učivo
Čj jv - Stavba slova
lv - Ústní lidová slovesnost
ksv - Popis
Ma Desetinná čísla - sčítání, odčítání, jednoduché rovnice, slovní úlohy. Úhel rýsování a měření úhlů, osa, úhel pravý, přímý ostrý, tupý. Úhlové stupně a minuty, sčítání, odčítání, násobení a dělení úhlů. Konstrukce vybraných úhlů bez použití úhloměru. Úhly vedlejší, vrcholové, souhlasné a střídavé.
 
 
Aj  Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a6-rocnik/
Ze

 

Fy  
Ov náhradní rodinná péče, vývoj jedince-puberta, význam rodiny pro zdravý vývoj dítěte, pravidla soužití v rodině, 17.listopad
Inf  

prosinec 2018

Předmět Učivo
Čj

jv -Tvarosloví

lv - Ústní lidová slovesnost

ksv - Výpisky poznámky

Ma Desetinná čísla - násobení a dělení, převod mezi zlomky a desetinnými čísly, periodické desetinné číslo, Zlomek pravý, nepravý, smíšené číslo.
 
 
Aj  Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a6-rocnik/
Ze

 

Fy  
Ov výchovné styly, hodnota zdraví v rodině, zneužívání, týrání, Úmluva o právech dítěte
Inf  

leden 2019

Předmět Učivo
Čj

jv -Tvarosloví

lv - Ústní lidová slovesnost

ksv - Osobní dopis

Ma  
 
 
Aj  Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a6-rocnik/
Ze

 

Fy  
Ov  
Inf  

únor 2019

Předmět Učivo
Čj

jv -Tvarosloví

lv - Poezie

ksv - Objednávka

Ma  
 
 
Aj  Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a6-rocnik/
Ze

 

Fy  
Ov  
Inf  

březen 2019

Předmět Učivo
Čj

jv -Tvarosloví

lv - Poezie

ksv - Telefonní a elektronická komunikace

Ma  
 
 
Aj  Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a6-rocnik/
Ze

 

Fy  
Ov  
Inf  

duben 2019

Předmět Učivo
Čj

jv -Skladba

lv - Epika

ksv - Manipulace v masmédiích

Ma  
 
 
Aj  Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a6-rocnik/
Ze

 

Fy  
Ov  
Inf  

květen 2019

Předmět Učivo
Čj

jv -Skladba

lv - Přednes literárních textů, dramatizace

      Volná reprodukce

ksv - Vlastní tvořivé psaní

Ma  
 
 
Aj  Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a6-rocnik/
Ze

 

Fy  
Ov  
Inf  

červen 2019

Předmět Učivo
Čj

jv -Skladba

lv - Studijní čtení

       Literárně výchovné aktivity

ksv - Vyhledávání klíčových slov v textu

          Praktické čtení – orientační prvky v textu
Ma  
 
 
Aj  Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a6-rocnik/
Ze

 

Fy  
Ov  
Inf