VI.A

Rozvrhy hodin všech tříd najdete ZDE.
 
Učivo:

listopad 2017

Předmět Učivo
Fy Vzájemné působení těles. Gravitační síla. Elektrická síla.
Aj Sloveso být, rodina, popis členů rodiny
https://anglictina-2zs.webnode.cz/
Čj ksv -  výpisky, poznámky, hlavní myšlenky textu
jv - slovní druhy ohebné i neohebné - určování, podstatná jména - druhy, přídavná jména - stupňování
lv -  ústní lidová slovesnost, klasické pohádky      ucimsecesky.cz (na heslo)
www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Ma

Slovní úlohy na sčítání, odčítání a násobení deset. čísel, jednoduché rovnice.
Rýsování a měření úhlů, osa úhlu,úhel pravý, přímý, ostrý, tupý, úhlové stupně a minuty, sčítání a odčítání úhlů, násobení a dělení úhlů, konstrukce úhlu 30°,45°, 60° bez použití úhloměru, úhly vedlejší a vrcholové.

Inf Textový editor Word – typografie, formátování písma, odstavce, blok textu, zásady psaní textu, čísel a atypických znaků, vložení tabulky. Internetové překladače.
Ze Časová pásma, litosféra.
Kapradiny, plavuně, přesličky, nahosemenné rostliny

prosinec 2017

Předmět Učivo
Aj https://anglictina-2zs.webnode.cz/
sloveso have got, zvířata (animals), přídavná jména pro popis
www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Dřeviny, lesní patra, lesní živočichové - měkkýši
Fy Magnetické vlastnosti látek.
Čj ksv -  pracovní postup, časová posloupnost
jv - rozlišování slovních druhů, přídavná jména - druhy, stupňování, zájmena - druhy
lv -  reprodukce přečteného textu, pohádky klasické, hlavní a vedlejší postavy      ucimsecesky.cz (na heslo) - probírané učivo
Ma Úhly souhlasné a střídavé. Násobení a dělení desetinného čísla deseti, stem, tisícem a jeho využití při převodech jednotek délky, obsahu a hmotnosti. Násobení desetinných čísel číslem přirozeným, číslem desetinným. Dělení desetinných čísel.
Inf

Internetové portály a vyhledávače, jejich užití. Internetový obchod.

Ze Litosféra - vznik pohoří, utváření povrchu

leden 2018

Předmět Učivo
Aj https://anglictina-2zs.webnode.cz/
školní rozvrh (timetable), určování času, můj den (my day). přít. čas prostý
www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Fy Fyzikální veličiny- přehled.
Ma Násobení a dělení desetinných čísel. Převody mezi zlomky a desetinnými čísly, periodické desetinné číslo. Slovní úlohy s využitím početních operací s desetinnými čísly.
Inf

Elektronická pošta (email) s přílohou – tvorba emailu, jeho odeslání a přijetí, emailová etika.

Čj ksv -  pracovní postup
jv - zájmena, číslovky - druhy
lv - pohádky autorské                                                                    ucimsecesky.cz (stránky pro žáky na heslo)
 Ze

 Litosféra - dokončení.Atmosféra.

 Lesní patra. Zivočichové v lese.

únor 2018

Předmět Učivo
Aj https://anglictina-2zs.webnode.cz/
volný čas (free time), záliby (hobbies), zápor a otázka v přít. prostém čase
www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Inf

Tabulkové programy. Tabulkový editor Excel – formát buňky, velikost sloupce a řádku, ...

(+ internet)

Fy Fyzikální veličina délka a hmotnost.
Měkkýši, kroužkovci, členovci. Obratlovci v lese.
Čj ksv - elektronická komunikace, klíčová slova v textu
jv - číslovky, slovesa - podmiňovací způsob
lv - pohádky jiných národů, bajky           ucimsecesky.cz (na heslo)
Ma

Osová souměrnost - shodné útvary, osa osové souměrnosti, zobrazení bodu v osové souměrnosti s danou osou, osově souměrné útvary. Vnitřní, vnější úhly trojúhelníku, trojúhelníky ostroúhlé, tupoúhlé, pravoúhlé, trojúhelníky rovnostranné, rovnoramenné, různostranné, trojúhelníková nerovnost, konstrukce trojúhelníku ze tří stran, výšky trojúhelníku, těžnice, střední příčka,kružnice trojúhelníku opsaná, vepsaná.

březen 2018

Předmět Učivo
Aj https://anglictina-2zs.webnode.cz/
Denní režim, přítomný čas prostý
www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Fy Fyzikální veličina objem.
Čj ksv -  soukromý dopis
jv- skladba, podmět a přísudek 
lv - pověst                        ucimsecesky.cz (stránky pro žáky na heslo)
Ma

Souhrnné opakování. Dělitelnost přirozených čísel, dělitel, násobek, znaky dělitelnosti.

Inf

Vytvoření jednoduché tabulky v tabulkovém editoru. Internet (vyhledávání dat pro vytvořenou tabulku).

Ze Pedosféra 

duben 2018

Předmět Učivo
Aj https://anglictina-2zs.webnode.cz/
popis města, vazba there is, there are, sloveso can
www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Fy Hustota.
 Ze Biosféra 
Inf

Práce ve fotoeditoru PhotoFiltre, pokročilejší nástroje ( gama korekce, změna ostrosti a jasu, rámeček, ... ). Získání obrázku z internetu nebo jiného úložiště a jeho vložení do textového nebo tabulkového editoru. OS Windows ( funkce kláves Ctrl, Alt, Shift, PrtScr, Numlock,... ).

(+ internet)
Ma

Dělitelnost přirozených čísel, dělitel, násobek, znaky dělitelnosti, prvočísla, čísla složená, rozklad čísla na součin prvočísel, největší společný dělitel, nejmenší společný násobek.

Čj ksv -  telefonní komunikace, objednávka
jv- skladba, předmět, přívlastek
lv - pověst, báje                        ucimsecesky.cz (stránky pro žáky na heslo)

květen 2018

Předmět Učivo
Aj https://anglictina-2zs.webnode.cz/
přítomný průběhový čas - slovesa, popis osob - přídavná jména, části těla
www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Fy Fyzikální veličiny čas a teplota.
Čj ksv -  objednávka, manipulace v masmédiích
jv- skladba - příslovečné určení
lv - pověsti  regionu, dramatizace tetu                        ucimsecesky.cz (stránky pro žáky na heslo)
Inf

Výukové programy. Prezentace ( otevření, pozastavení, ukončení, uložení, vytvoření jednodu-chého snímku ).

(+ internet)
Ma

síť krychle, povrch krychle (kvádru), volné rovnoběžné promítání, objem krychle, objem kvádru, převody jednotek objemu, slovní úlohy na povrch a objem krychle a kvádru

červen 2018

Předmět Učivo
Aj https://anglictina-2zs.webnode.cz/
Opakování učiva 6.ročníku
www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Ma Slovní úlohy na povrch a objem krychle a kvádru, opakování učiva 6. ročníku.
Fy EL. obvod- značky. Opakování.
Čj ksv - Vyprávění
jv- Opakování učiva 6. ročníku
lv - kronika, dramatizace
Inf Opakování a prohlubování znalostí a dovedností ( internet, Word, Excel, PhotoFiltre,...).