VI. B

Učivo:

září 2019

Předmět Učivo
Čj JV Opakování z 5. ročníku, pravopis, vyjmenovaná slova
KSV Vypravování
LV Próza x poezie, lyrika x epika, ústní lidová slovesnost
Ma

 

Pozorování, mikroskop, stvaba květu, řasy
eva-kuhnova.estranky.cz/
Aj  S.Pavlíková: https://anglicky-jazyk74.webnode.cz/ Opakování, to be,can,have.
Ze

Vznik a vývoj vesmíru. Sluneční soustava, Měsíc, Země. Pohyby planety Země, střídání ročních období, délka dne a noci na Zemi.

Fy Látka, těleso, skupenství, stavba látek - částice v látkách, difúze. Uspořádání částic v tělese, atomy, molekuly, model atomu.
Ov Pojmy "občan, občanský", rodina
Inf Opakování a prohloubení učiva 5. ročníku ( základní pojmy, hardware, software, stavba počítače, textový editor, grafický editor, OS Windows, vstupní a výstupní zařízení, výukové programy, internet, elektronická pošta, ... ).

říjen 2019

Předmět Učivo
Čj  
Ma  
 
 
Aj  S.Pavlíková: https://anglicky-jazyk74.webnode.cz/
Ze

Glóbus a mapy, měřítko mapy. Druhy map, obsah, grafika, výškopis, polohopis. Zeměpisná síť, poledníky, rovnoběžky, určování zeměpisné polohy. Časová pásma.

Fy Uspořádání částic v tělese, atomy, molekuly, model atomu.
Ov  
Inf  

listopad 2019

Předmět Učivo
Čj  
Ma  
 
 
Aj  S.Pavlíková: https://anglicky-jazyk74.webnode.cz/
Ze

Krajinná sféra a její složky, jejich význam. Litosféra - stavba zemského tělesa, zemětřesení, sopečná činnost.

Fy Vzájemné působení těles, gravitační síla, měření síly. Elektrické vlastnosti látek. Magnetické vlastnosti látek, magnetické indukční čáry, magnetické pole Země.
Ov  
Inf  

prosinec 2019

Předmět Učivo
Čj  
Ma

 

 
 
Aj  S.Pavlíková: https://anglicky-jazyk74.webnode.cz/
Ze

Litosféra - vznik pohoří, vnější činitelé, utváření zemského povrchu.

Fy Magnetické vlastnosti látek, magnetické indukční čáry, magnetické pole Země.
Ov  
Inf

 

leden 2020

Předmět Učivo
Čj  
Ma

 

 
 
Aj  S.Pavlíková: https://anglicky-jazyk74.webnode.cz/
Ze

Litosféra - povrch Země, vliv člověka na jeho utváření. Atmosféra - oběh vzduchu v atmosféře, počasí, podnebí, podnebné pásy

Fy Délka, měření délky, přesnost měření, aritmetický průměr, převody jednotek. Objem, měření objemu a převody jednotek.
Ov  
Inf

 

únor 2020

Předmět Učivo
Čj  
Ma  
 
 
Aj  S.Pavlíková: https://anglicky-jazyk74.webnode.cz/
Ze

Hydrosféra - moře a oceány, základní pojmy, pohyby mořské vody, voda na pevnině - vodní toky, ledovce, podpovrchová voda, bažiny, jezera, umělé vodní nádrže

Fy Měření hmotnosti a převody jednotek, vážení. Objem, měření objemu a převody jednotek.
Ov  
Inf  

březen 2020

Předmět Učivo
Čj  
Ma

 

 
 
Aj  S.Pavlíková: https://anglicky-jazyk74.webnode.cz/
Ze

Pedosféra - složení půdy, půdní typy a druhy, využití a ochrana půdy

Fy Dokončení měření objemu. Hustota - vyhledání hustoty v tabulkách, užití vzorce pro výpočet hustoty, hmotnosti a objemu.
Ov  
Inf

 

duben 2020

Předmět Učivo
Čj  
Ma

 

 
 
Aj  S.Pavlíková: https://anglicky-jazyk74.webnode.cz/
Ze

Biosféra - život v mořích a oceánech, tropické lesy, savany, pouště a polopouště, stepi a lesostepi

Fy Hustota - dokončení. Měření času, převody jednotek, kyvadlo.
Ov  
Inf  

květen 2020

Předmět Učivo
Čj  
Ma

 

 
 
Aj  S.Pavlíková: https://anglicky-jazyk74.webnode.cz/
Ze

Biosféra - lesy mírného pásu, tundra a lesotundra, polární pustiny, výškové stupně v krajině

Fy Teplota. Změna objemu pevných, kapalných a plynných látek při zahřívání, měření teploty. Jednoduchý elektrický obvod, elektrický proud a napětí.
Ov  
Inf  

červen 2020

Předmět Učivo
Čj  
Ma

 

 
 
Aj  S.Pavlíková: https://anglicky-jazyk74.webnode.cz/
Ze

Člověk a jeho působení v krajině, pozorování krajiny v místě bydliště, opakování

Fy Dokončení. Shrnutí. Opakování.
Ov  
Inf