VI.B

Rozvrhy hodin všech tříd najdete ZDE.
 
Učivo:

září 2018

Předmět Učivo
Čj

jv - Pravopis, opakování učiva z předešlých ročníků + vyjmenovaná sl.

lv - Literární druhy a žánry - Próza

ksv - Vypravování

Ma Opakování učiva aritmetiky z 1. stupně - přirozená čísla (porovnávání, číselná osa, zaokrouhlování, sčítání, odčítání, násobení, dělení). Zlomky, řešení slovních úloh odhadem a výpočtem.
Poznáváme přírodu,ekosystém, společenstvo, mikroskop.
 Úvod, periodizace dějin, prameny, časová přímka.
Aj  Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a6-rocnik/
Pavlíková - opakování, představování, rozkazovací způsob, hláskování
Ze

Postavení Země ve vesmíru, tvar a pohyby planety Země.

Fy Úvod do předmětu. Tělesa a látky.
Ov Domov, rodokmen, sv. Václav
Inf Opakování a prohloubení učiva 5. ročníku ( základní pojmy, hardware, software, stavba počítače, textový editor, grafický editor, OS Windows, vstupní a výstupní zařízení, výukové programy, internet, elektronická pošta, fotoeditor ).

říjen 2018

Předmět Učivo
Čj

jv -Rozvrstvení národního jazyka

Seznámení s jazykovými příručkami (tištěnými i elektronickými)

Větná melodie
lv - Ústní lidová slovesnost
ksv - Vypravování
Ma Opakování učiva geometrie z 1.stupně (kolmice, rovnoběžky, konstrukční úlohy). Desetinná čísla - zápis, porovnávání a zaokrouhlováni.
Houby, Lišejníky, mechy.
Pravěk - doba kamenná.
Aj  Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a6-rocnik/
Pavlíková - množné číslo, vazba there is/are, sloveso být, rodina, názvy zemí
Ze

Glóbus, obsah a grafika map, barvy, výškopis, polohopis, mapový klíč, zeměpisná síť (poledníky, rovnoběžky), určování zeměpisné polohy, časová pásma.

Fy Stavba látek.
Ov role v rodině, vztahy v rodině, funkce rodiny, 28.říjen
Inf Bitmapový program Malování – pokročilejší nástroje, tvorba náročnějších obrázků podle předlohy. Internet (vyhledávače).

listopad 2018

Předmět Učivo
Čj jv - Stavba slova
lv - Ústní lidová slovesnost
ksv - Popis
Ma Sčítání a odčítání deset. čísel. Slovní úlohy.
 
Lišejníky, mechy, kapradiny.
 Mladší doba kamenná. Doba kovů.
Aj  Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a6-rocnik/
Pavlíková - rodina, sloveso mít (have got), zvířata
Ze

Krajinná sféra a její složky, význam jednotlivých složek krajinné sféry.

Fy Vzájemné působení těles. Elektrická síla.
Ov  
Inf Textový editor Word – typografie, formátování písma, odstavce, blok textu, zásady psaní textu, čísel a atypických znaků, vložení tabulky. Internetové překladače.

prosinec 2018

Předmět Učivo
Čj

jv -Tvarosloví

lv - Ústní lidová slovesnost

ksv - Výpisky poznámky

Ma Násobení a dělení desetinných čísel. Převody jednotek.
Nahosemenné rostliny, krytosemenné rostliny.
 Vznik starověkých států.
Aj  Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a6-rocnik/

Pavlíková - sloverso have got, školní rozvrh, vánoční zvyky
Ze

Krajinná sféra a její složky – litosféra.

Tvary zemského povrchu.

Fy Magnetické vlastnosti látek.
Ov  
Inf Internetové portály a vyhledávače, jejich užití. Internetový obchod.

leden 2019

Předmět Učivo
Čj

jv -Tvarosloví

lv - Ústní lidová slovesnost

ksv - Osobní dopis

Ma Násobení a dělení deset. čísel. 
Jehličnany a krytosemenné rostliny.
 Starověká Mezopotámie a Egypt.
Aj  Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a6-rocnik/

Pavlíková - školní předměty, určování času
Ze

Krajinná sféra a její složky – atmosféra.

Fy Magnetické pole.
Ov  
Inf

Elektronická pošta (email) s přílohou – tvorba emailu, jeho odeslání a přijetí, emailová etika.

únor 2019

Předmět Učivo
Čj

jv -Tvarosloví

lv - Poezie

ksv - Objednávka

Ma Osová souměrnost.
Trojúhelník - vnitřní a vnější úhly. Rozdělení trojúhelníků podle velikosti úhlů a stran.
Lesní patra, bezobratlí v lese.
Starověké státy - opak. Řecko - úvod.
Aj  Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a6-rocnik/

Pavlíková - záliby, volnočasové činnosti, popis každodenních aktivit, přítomný čas prostý
Ze

Krajinná sféra a její složky – hydrosféra.

Fy Fyzikální veličiny. Délka. Hmotnost.
Ov  
Inf

Tabulkové programy. Tabulkový editor Excel – formát buňky, velikost sloupce a řádku, ...

(+ internet)

březen 2019

Předmět Učivo
Čj

jv -Tvarosloví

lv - Poezie

ksv - Telefonní a elektronická komunikace

Ma Trojúhelník - konstrukce ze tří stran, výšky, těžnice. Kružnice opsaná a vepsaná.
Obratlovci v lese.
 Starověké Řecko.
Aj  Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a6-rocnik/

Pavlíková: můj pokoj, nýbytek, názvy místností, předložky místa, vazba there is/ there are
Ze

Krajinná sféra a její složky – hydrosféra, pedosféra.

Fy Fyzikální veličina objem.
Ov  
Inf

Vytvoření jednoduché tabulky v tabulkovém editoru. Internet (vyhledávání dat pro vytvořenou tabulku).

duben 2019

Předmět Učivo
Čj

jv -Skladba

lv - Epika

ksv - Manipulace v masmédiích

Ma Dělitelnost. Násobek, dělitel, znaky dělitelnosti. 
Prvočísla. čísla složená, nejmenší společný násobek, největší spol. dělitel.
Ptáci, savci v lese, rostliny rybníka.
 Starověké Řecko a Řím - úvod.
Aj  Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a6-rocnik/

Pavlíková - popis členů rodiny, popis kamarádů, opakování slovesa to be, have got
Ze

Krajinná sféra a její složky – biosféra.

Fy Hustota.
Ov  
Inf

Práce ve fotoeditoru PhotoFiltre, pokročilejší nástroje ( gama korekce, změna ostrosti a jasu, rámeček, ... ). Získání obrázku z internetu nebo jiného úložiště a jeho vložení do textového nebo tabulkového editoru. OS Windows ( funkce kláves Ctrl, Alt, Shift, PrtScr, Numlock,... ).

(+ internet)

květen 2019

Předmět Učivo
Čj

jv -Skladba

lv - Přednes literárních textů, dramatizace

      Volná reprodukce

ksv - Vlastní tvořivé psaní

Ma Krychle a kvádr - povrch, objem, slovní úlohy.
Význam lesa, rosliny rybníka.
 Římská říše.
Aj  Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a6-rocnik/

Pavlíková - popis probíhajících dějů, oblečení, nakupování
Ze

Krajinná sféra a její složky – biosféra.

Fy Fyzikální veličiny teplota a čas.
Ov  
Inf

Výukové programy. Prezentace ( otevření, pozastavení, ukončení, uložení, vytvoření jednodu-chého snímku ).

(+ internet)

červen 2019

Předmět Učivo
Čj

jv -Skladba

lv - Studijní čtení

       Literárně výchovné aktivity

ksv - Vyhledávání klíčových slov v textu

          Praktické čtení – orientační prvky v textu
Ma  
 
Pravěk a starověk - opakování. 
Aj  Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a6-rocnik/

Pavlíková - opakování učiva 6.ročníku
Ze

Význam jednotlivých složek krajinné sféry.

Vazby a vztahy mezi složkami krajinné sféry.

Fy El. obvod. Bezpečnost. 
Ov  
Inf Opakování a prohlubování znalostí a dovedností ( internet, Word, Excel, PhotoFiltre,...).