VI. B

Učivo:

září 2019

Předmět Učivo
Čj JV Opakování z 5. ročníku, pravopis, vyjmenovaná slova, rozvrstvení jazyka, jazykové příručky
KSV Vypravování
LV Próza x poezie, lyrika x epika, ústní lidová slovesnost
Ma Opakování 5. ročníku. Početní operace s přir. čísly.
Pozorování, mikroskop, stvaba květu, řasy
eva-kuhnova.estranky.cz/
Aj  S.Pavlíková: https://anglicky-jazyk74.webnode.cz/ Opakování, to be,can,have.
Ze

Vznik a vývoj vesmíru. Sluneční soustava, Měsíc, Země. Pohyby planety Země, střídání ročních období, délka dne a noci na Zemi.

Fy Látka, těleso, skupenství, stavba látek - částice v látkách, difúze. Uspořádání částic v tělese, atomy, molekuly, model atomu.
Ov Pojmy "občan, občanský", rodina
Inf https://mainf2zsdobris.webnode.cz/uvodni-stranka/

říjen 2019

Předmět Učivo
Čj JV Jazykové příručky, hláskosloví (spisovná výslovnost, přízvuk, větná melodie)
LV Próza (báje a pověsti, pohádky)
KSV Vypravování
Ma

Bod, ůsečka, polopřímka, přímka. Kružnice, střed ůsečky, osa ůsečky.

Čtverec, obdélník - obsah a obvod, převody jednotek.

Ekosystém les, houby
eva-kuhnova.estranky.cz/
Aj  S.Pavlíková: https://anglicky-jazyk74.webnode.cz/
Ze

Glóbus a mapy, měřítko mapy. Druhy map, obsah, grafika, výškopis, polohopis. Zeměpisná síť, poledníky, rovnoběžky, určování zeměpisné polohy. Časová pásma.

Fy Uspořádání částic v tělese, atomy, molekuly, model atomu.
Ov Manželství, role v rodině
Inf

https://mainf2zsdobris.webnode.cz/uvodni-stranka/

listopad 2019

Předmět Učivo
Čj JV Slovotvorba, rozbor stavby slova
KSV Popis
LV Pohádky, bajky
Ma  
Mechy, lišejníky, kapradiny
eva-kuhnova.estranky.cz/
Aj  S.Pavlíková: https://anglicky-jazyk74.webnode.cz/     Přítomné časy.
Ze

Krajinná sféra a její složky, jejich význam. Litosféra - stavba zemského tělesa, zemětřesení, sopečná činnost.

Fy Vzájemné působení těles, gravitační síla, měření síly. Elektrické vlastnosti látek. Magnetické vlastnosti látek, magnetické indukční čáry, magnetické pole Země.
Ov Náhradní rodinná péče, pravidla soužití v rodině
Inf https://mainf2zsdobris.webnode.cz/uvodni-stranka/

prosinec 2019

Předmět Učivo
Čj JV: Pravopis spojený se stavbou slova; Tvarosloví - slovní druhy
KSV: Popis
LV: Bajky
Ma

Úhel.

Nahosemenné rostliny - jehličnany, Krytosemenné rostliny
eva-kuhnova.estranky.cz/
Aj  S.Pavlíková: https://anglicky-jazyk74.webnode.cz/  Must,Subject and object pronouns.
Ze

Litosféra - vznik pohoří, vnější činitelé, utváření zemského povrchu.

Fy Magnetické vlastnosti látek, magnetické indukční čáry, magnetické pole Země.
Ov Opakování tématu rodina
Inf

https://mainf2zsdobris.webnode.cz/uvodni-stranka/

leden 2020

Předmět Učivo
Čj JV: Tvarosloví, druhy podstatných jmen, skloňování podstatných jmen
KSV: Výpisky a výtah, osobní dopis
LV: Balady, poezie 
Ma

Dělení deset. čísel. Převody jednotek. Slovní úlohy - deset. čísla.

 
eva-kuhnova.estranky.cz/
Aj  S.Pavlíková: https://anglicky-jazyk74.webnode.cz/   Food and drink,počitatelná a nepočitatelná pod.jména.
Ze

Litosféra - povrch Země, vliv člověka na jeho utváření. Atmosféra - oběh vzduchu v atmosféře, počasí, podnebí, podnebné pásy

Fy Délka, měření délky, přesnost měření, aritmetický průměr, převody jednotek. Objem, měření objemu a převody jednotek.
Ov Má vlast
Inf

https://mainf2zsdobris.webnode.cz/uvodni-stranka/

únor 2020

Předmět Učivo
Čj JV Skloňování a pravopis podstatných jmen. Přídavná jména a druhy přídavných jmen.
LV Poezie
KSV Dopis
Ma  
 
eva-kuhnova.estranky.cz/
Aj  S.Pavlíková: https://anglicky-jazyk74.webnode.cz/   Much/many.
Ze

Hydrosféra - moře a oceány, základní pojmy, pohyby mořské vody, voda na pevnině - vodní toky, ledovce, podpovrchová voda, bažiny, jezera, umělé vodní nádrže

Fy Měření hmotnosti a převody jednotek, vážení. Objem, měření objemu a převody jednotek.
Ov Má vlast
Inf

https://mainf2zsdobris.webnode.cz/uvodni-stranka/

březen 2020

Předmět Učivo
Čj  
Ma

 

 
eva-kuhnova.estranky.cz/
Aj  S.Pavlíková: https://anglicky-jazyk74.webnode.cz/
Ze

Pedosféra - složení půdy, půdní typy a druhy, využití a ochrana půdy

Fy Dokončení měření objemu. Hustota - vyhledání hustoty v tabulkách, užití vzorce pro výpočet hustoty, hmotnosti a objemu.
Ov  
Inf

https://mainf2zsdobris.webnode.cz/uvodni-stranka/

duben 2020

Předmět Učivo
Čj  
Ma

 

 
eva-kuhnova.estranky.cz/
Aj  S.Pavlíková: https://anglicky-jazyk74.webnode.cz/
Ze

Biosféra - život v mořích a oceánech, tropické lesy, savany, pouště a polopouště, stepi a lesostepi

Fy Hustota - dokončení. Měření času, převody jednotek, kyvadlo.
Ov  
Inf https://mainf2zsdobris.webnode.cz/uvodni-stranka/

květen 2020

Předmět Učivo
Čj  
Ma

 

 
eva-kuhnova.estranky.cz/
Aj  S.Pavlíková: https://anglicky-jazyk74.webnode.cz/
Ze

Biosféra - lesy mírného pásu, tundra a lesotundra, polární pustiny, výškové stupně v krajině

Fy Teplota. Změna objemu pevných, kapalných a plynných látek při zahřívání, měření teploty. Jednoduchý elektrický obvod, elektrický proud a napětí.
Ov  
Inf https://mainf2zsdobris.webnode.cz/uvodni-stranka/

červen 2020

Předmět Učivo
Čj  
Ma

 

 
eva-kuhnova.estranky.cz/
Aj  S.Pavlíková: https://anglicky-jazyk74.webnode.cz/
Ze

Člověk a jeho působení v krajině, pozorování krajiny v místě bydliště, opakování

Fy Dokončení. Shrnutí. Opakování.
Ov  
Inf https://mainf2zsdobris.webnode.cz/uvodni-stranka/