VI. C

Učivo:

září 2019

Předmět Učivo
Čj JV Opakování z 5. ročníku, pravopis, vyjmenovaná slova, rozvrstvení jazyka, jazykové příručky
KSV Vypravování
LV: Próza
Ma

Opakování – shrnutí učiva aritmetiky z 1. stupně ( porovnávání přirozených čísel, číselná osa, zaokrouhlování přirozených čísel, sčítání, odčítání, násobení přirozených čísel, dělení přirozených čísel beze zbytku, se zbytkem, zlomky, řešení slovních úloh odhadem a výpočtem ).

Pozorování, mikroskop, stavba květu, řasy
eva-kuhnova.estranky.cz/
Aj  https://anglicky-jazyk74.webnode.cz/
Ze

Vesmír.Sluneční soustava.Země.Měsíc.

Fy Látka, těleso, skupenství, stavba látek - částice v látkách, difúze. Uspořádání částic v tělese, atomy, molekuly, model atomu.
Ov Plán práce, hodnocení; domov,rodina.
Inf Opakování a prohloubení učiva 5. ročníku ( základní pojmy, hardware, software, stavba počítače, textový editor, grafický editor, OS Windows, vstupní a výstupní zařízení, výukové programy, internet, elektronická pošta, ... ).

říjen 2019

Předmět Učivo
Čj JV Jazykové příručky, hláskosloví (spisovná výslovnost, přízvuk, větná melodie)
LV Próza
KSV Vypravování
Ma Opakování učiva geometrie z 1. stupně - základy rýsování, bod, úsečka, přímka (rovnoběžky, různoběžky, kolmice), kružnice, kruh, střed a osa úsečky. Trojúhelník, čtyřúhelník (obvody), převody jednotek délky, obsaha, obsah čtverce a obdélníku. Druhy těles. Desetinná čísla - zápis, porovnávání, zaokrouhlování.
 
eva-kuhnova.estranky.cz/
Aj  https://anglicky-jazyk74.webnode.cz/
Ze

Globus a mapy.

Fy Uspořádání částic v tělese, atomy, molekuly, model atomu.
Ov Příbuzenské vztahy, role v rodině, funkce rodiny.
Inf

Bitmapový program Malování – pokročilejší nástroje, tvorba náročnějších obrázků podle předlohy. Internet (vyhledávače).

listopad 2019

Předmět Učivo
Čj  
Ma Sčítání a odčítání desetinných čísel. Rýsování a měření úhlů, osa úhlu. Úhel pravý, přímý, ostrý, tupý. Úhlové stupně a minuty. Sčítání a odčítání úhlů, násobení a dělení úhlů přir. číslem. Konstrukce úhlu 30°,45°, 60°bez použití úhloměru.
 
eva-kuhnova.estranky.cz/
Aj  https://anglicky-jazyk74.webnode.cz/
Ze

 

Fy Vzájemné působení těles, gravitační síla, měření síly. Elektrické vlastnosti látek. Magnetické vlastnostilátek, magnetické indukční čáry, magnetické pole Země.
Ov  
Inf  

prosinec 2019

Předmět Učivo
Čj  
Ma

Úhly vedlejší a vrcholové, úhly souhlasné a střídavé. Násobení a dělení desetinného čísla deseti, stem, tisícem a jeho využití při převodech jednotek délky, obsahu a hmotnosti. Násobení desetinných čísel číslem přirozeným, číslem desetinným. Dělení desetinných čísel.

 
 
Aj  https://anglicky-jazyk74.webnode.cz/
Ze

 

Fy Magnetické vlastnostilátek, magnetické indukční čáry, magnetické pole Země.
Ov  
Inf

 

leden 2020

Předmět Učivo
Čj  
Ma

Převody mezi zlomky a desetinnými čísly, periodické desetinné číslo, zlomek pravý, nepravý, smíšené číslo, jednoduché slovní úlohy s využitím početních operací s desetinnými čísly. Osová souměrnost - shodné útvary, osa osové souměrnosti, zobrazení bodu v osové souměrnosti s danou osou.

 
 
Aj  https://anglicky-jazyk74.webnode.cz/
Ze

 

Fy Délka, měření délky, přesnost měření, aritmetický průměr, převody jednotek. Objem, měření objemu a převody jednotek.
Ov  
Inf

 

únor 2020

Předmět Učivo
Čj  
Ma  
 
 
Aj  https://anglicky-jazyk74.webnode.cz/
Ze

 

Fy Měření hmotnosti a převody jednotek, vážení. Objem, měření objemu a převody jednotek.
Ov  
Inf  

březen 2020

Předmět Učivo
Čj  
Ma

 

 
 
Aj  https://anglicky-jazyk74.webnode.cz/
Ze

 

Fy Dokončení měření objemu. Hustota - vyhledání hustoty v tabulkách, užití vzorce pro výpočet hustoty, hmotnosti a objemu.
Ov  
Inf

 

duben 2020

Předmět Učivo
Čj  
Ma

 

 
 
Aj  https://anglicky-jazyk74.webnode.cz/
Ze

 

Fy Hustota - dokončení. Měření času, převody jednotek, kyvadlo.
Ov  
Inf  

květen 2020

Předmět Učivo
Čj  
Ma

 

 
 
Aj  https://anglicky-jazyk74.webnode.cz/
Ze

 

Fy Teplota. Změna objemu pevných, kapalných a plynných látek při zahřívání, měření teploty. Jednoduchý elektrický obvod, elektrický proud a napětí.
Ov  
Inf  

červen 2020

Předmět Učivo
Čj  
Ma

 

 
 
Aj  https://anglicky-jazyk74.webnode.cz/
Ze

 

Fy Dokončení. Shrnutí. Opakování.
Ov  
Inf