VI.C

 
Rozvrhy hodin všech tříd najdete ZDE.
 
Webové stránky třídy najdete ZDE.
 
Učivo:

září 2017

Předmět Učivo
Čj ksv - nepřipravený jazykový projev, osnova vypravování
jv- rozvrstvení národního jazyka, jazykové příručky
lv- poezie      ucimsecesky.cz (na heslo)
Ma Opakování - přirozená čísla (porovnávání, číselná osa, zaokrouhlování, sčítání, odčítání, násobení, dělení), zlomky, slovní úlohy.
Inf Opakování a prohloubení učiva 5. ročníku ( základní pojmy, hardware, software, stavba počítače, textový editor, grafický editor, OS Windows, vstupní a výstupní zařízení, výukové programy, internet, elektronická pošta, fotoeditor ).
www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Aj  https://anglictina-2zs.webnode.cz/
Opakování učiva
Ze

Postavení Země ve vesmíru, tvar a pohyby planety Země.

Fy Úvod do předmětu. Tělesa a látky.
Mikroskop, společenstvo, ekosystém, řasy.

říjen 2017

Předmět Učivo
Čj ksv - vypravování - heslovitá osnova,osnova ve větách, hodnocení textu dle kritérií
jv- stavba slova -předpona, kořen, přípona, koncovka, s. základové
lv- poezie, próza, lyrika, epika, přednes poezie,čtenářský list - poezie        ucimsecesky.cz (na heslo)
Ma Opakování - geometrie - rýsování (bod, úsečka, přímka, kružnice, kruh, trojúhelník, obdélník, čtverec). Obvod trojúhelníku, čtverce, obdélníku, obsah obdélníku, čtverce, převody jednotek délky, obsahu.
Inf Bitmapový program Malování – pokročilejší nástroje, tvorba náročnějších obrázků podle předlohy. Internet (vyhledávače).
www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Ze

Glóbus, obsah a grafika map, barvy, výškopis, polohopis, mapový klíč, zeměpisná síť (poledníky, rovnoběžky), určování zeměpisné polohy, časová pásma.

Aj Jednotné, množné číslo podstatných jmen
https://anglictina-2zs.webnode.cz/
Les - houby, lišejníky, mechy
Fy Stavba látek.

listopad 2017

Předmět Učivo
Čj ksv -  výpisky, poznámky, hlavní myšlenky textu
jv - slovní druhy ohebné i neohebné - určování, podstatná jména - druhy, přídavná jména - stupňování
lv -  ústní lidová slovesnost, klasické pohádky      ucimsecesky.cz (na heslo)
Ma Desetinná čísla ( sčítání, odčítání, jednoduché rovnice, slovní úlohy). Úhel ( velikost, rýsování, měření, osa), sčítání, odčítání, násobení a dělení úhlů - početně a graficky.
Fy Vzájemné působení těles. Gravitační síla. Elektrická síla.
Ze

Krajinná sféra a její složky, tvary zemského povrchu, význam jednotlivých složek krajinné sféry.

Aj https://anglictina-2zs.webnode.cz/      Slovesa být,mít
www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Kapradiny, plavuně, přesličky, nahosemenné rostliny
Inf Textový editor Word – typografie, formátování písma, odstavce, blok textu, zásady psaní textu, čísel a atypických znaků, vložení tabulky. Internetové překladače.

prosinec 2017

Předmět Učivo
Aj https://anglictina-2zs.webnode.cz/   
www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Čj ksv -  pracovní postup, časová posloupnost
jv - rozlišování slovních druhů, přídavná jména - druhy, stupňování, zájmena - druhy
lv -  reprodukce přečteného textu, pohádky klasické, hlavní a vedlejší postavy      ucimsecesky.cz (na heslo) - probírané učivo
Ma Úhly vedlejší, vrcholové, souhlasné a střídavé. Násobení a dělení desetinných čísel 10, 100, 1000 - využití při převodech jednotek délky, obsahu a hmotnosti.
Inf

Internetové portály a vyhledávače, jejich užití. Internetový obchod.

Ze

Krajinná sféra a její složky – litosféra.

Fy Magnetické vlastnosti látek.
Inf
 
Dřeviny, lesní patra, lesní živočichové - měkkýši

leden 2018

Předmět Učivo
Aj https://anglictina-2zs.webnode.cz/   Popis lid. těla pomocí to have, to be.
www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Čj jv - zájmena, číslovky - druhy, skloňování
ksv - pracovní postup
lv - pohádky autorské
ucimsecesky.cz (stránky pro žáky na heslo)
Ma Násobení a dělení desetinných čísel. Převody mezi zlomky a desetinnými čísly, periodické desetinné číslo. Slovní úlohy s využitím početních operací s desetinnými čísly.
Inf

Elektronická pošta (email) s přílohou – tvorba emailu, jeho odeslání a přijetí, emailová etika.

Ze

Krajinná sféra a její složky – litosféra, atmosféra.

Fy Fyzikální veličiny- přehled.
 

únor 2018

Předmět Učivo
Aj https://anglictina-2zs.webnode.cz/ Přítomný čas prostý.
www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Čj ksv - elektronická komunikace, klíčová slova v textu
jv  - číslovky, slovesa - podmiňovací způsob
lv -  pohádky jiných národů, bajky
ucimsecesky.cz (stránky pro žáky na heslo)
Ma Osová souměrnost (útvary shodné, osa, zobrazení, osově souměrné útvary). Trojúhelníky - vnitřní, vnější úhly, trojúhelníky ostroúhlé, pravoúhlé, tupoúhlé, rovnostranné, rovnoramenné, obecné..
Inf

Tabulkové programy. Tabulkový editor Excel – formát buňky, velikost sloupce a řádku, ...

(+ internet)

Ze

Krajinná sféra a její složky – hydrosféra.

Fy Fyzikální veličina délka a hmotnost.
 

březen 2018

Předmět Učivo
Aj https://anglictina-2zs.webnode.cz/   Přítomný čas prostý.
www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Čj ksv - soukromý dopis
jv - skladba, podmět a přísudek
lv - pověst     ucimsecesky.cz (stránky pro žáky na heslo)
Ma Trojúhelník - výšky, těžnice, střední příčky, kružnice opsaná, vepsaná.
Inf

Vytvoření jednoduché tabulky v tabulkovém editoru. Internet (vyhledávání dat pro vytvořenou tabulku).

Ze

Krajinná sféra a její složky – hydrosféra, pedosféra.

Fy Fyzikální veličina objem.
 

duben 2018

Předmět Učivo
Aj https://anglictina-2zs.webnode.cz/  Předložky místa.
www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Čj ksv - telefonní komunikace, objednávka
jv - skladba- předmět, přívlastek
lv - pověst, báje    ucim se cesky.cz (stránky pro žáky na heslo)
Ma Dělitelnost přirozených čísel (dělitel, násobek, znaky dělitelnosti, prvočíslo, číslo složené, nejmenší společný násobek, největší společný dělitel).
Inf

Práce ve fotoeditoru PhotoFiltre, pokročilejší nástroje ( gama korekce, změna ostrosti a jasu, rámeček, ... ). Získání obrázku z internetu nebo jiného úložiště a jeho vložení do textového nebo tabulkového editoru. OS Windows ( funkce kláves Ctrl, Alt, Shift, PrtScr, Numlock,... ).

(+ internet)
Ze

Krajinná sféra a její složky – biosféra.

Fy Hustota.
 

květen 2018

Předmět Učivo
Aj https://anglictina-2zs.webnode.cz/
www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Čj jv - skladba- příslovečné určení
lv - pověsti regionu, dramatizace textu
ksv- manipulace v masmédiích, objednávka
ucimsecesky.cz (stránky pro žáky na heslo)
Ma Krychle, kvádr - síť, volné rovnoběžné promítání, povrch, objem, jednotky objemu, slovní úlohy.
Inf

Výukové programy. Prezentace ( otevření, pozastavení, ukončení, uložení, vytvoření jednodu-chého snímku ).

(+ internet)
Ze

Krajinná sféra a její složky – biosféra.

Fy Fyzikální veličiny čas a teplota.
 

červen 2018

Předmět Učivo
Aj https://anglictina-2zs.webnode.cz/
www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Čj jv - Opakování učiva 6. ročníku
lv - kronika, dramatizace
ksv -Vyprávění
Ma Opakování učiva 6. ročníku, slovní úlohy.
Inf Opakování a prohlubování znalostí a dovedností ( internet, Word, Excel, PhotoFiltre,...).
Ze

Význam jednotlivých složek krajinné sféry.

Fy El. obvod- značky. Opakování.