VI.C

Rozvrhy hodin všech tříd najdete ZDE.
 
Učivo:

září 2018

Předmět Učivo
Čj

jv - Pravopis, opakování učiva z předešlých ročníků + vyjmenovaná sl.

lv - Literární druhy a žánry - Próza

ksv - Vypravování

Ma

Opakování – shrnutí učiva aritmetiky z 1. stupně ( porovnávání přirozených čísel, číselná osa, zaokrouhlování přirozených čísel, sčítání, odčítání, násobení přirozených čísel, dělení přirozených čísel beze zbytku, se zbytkem, zlomky, řešení slovních úloh odhadem a výpočtem ).

Poznáváme přírodu,ekosystém, společenstvo, mikroskop.
 Úvod, periodizace dějin, prameny, časová přímka.
Aj  Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a6-rocnik/
Pavlíková - opakování, představování, rozkazovací způsob, hláskování
Ze

Úvod do zeměpisu.Vesmír.

Fy Úvod do předmětu. Tělesa a látky.
Ov domov, rodokmen, sc. Václav
Inf Opakování a prohloubení učiva 5. ročníku ( základní pojmy, hardware, software, stavba počítače, textový editor, grafický editor, OS Windows, vstupní a výstupní zařízení, výukové programy, internet, elektronická pošta, fotoeditor ).

říjen 2018

Předmět Učivo
Čj

jv -Rozvrstvení národního jazyka

Seznámení s jazykovými příručkami (tištěnými i elektronickými)

Větná melodie
lv - Ústní lidová slovesnost
ksv - Vypravování
Ma Opakování učiva geometrie z 1. stupně - základy rýsování, bod, úsečka, přímka (rovnoběžky, různoběžky, kolmice), kružnice, kruh, střed a osa úsečky. Trojúhelník, čtyřúhelník (obvody), převody jednotek délky, obsaha, obsah čtverce a obdélníku. Druhy těles. Desetinná čísla - zápis, porovnávání, zaokrouhlování.
Houby, Lišejníky, mechy.
Pravěk - doba kamenná.
Aj  Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a6-rocnik/

Pavlíková - množné číslo, vazba there is/are, sloveso být, rodina, názvy zemí
Ze

Pohyby Země.Glóbus a mapy.

Fy Stavba látek.
Ov rodina, role v rodině, vztahy v rodině, funkce rodiny, 28. říjen-vznik ČSR
Inf Bitmapový program Malování – pokročilejší nástroje, tvorba náročnějších obrázků podle předlohy. Internet (vyhledávače).

listopad 2018

Předmět Učivo
Čj jv - Stavba slova
lv - Ústní lidová slovesnost
ksv - Popis
Ma Sčítání a odčítání desetinných čísel. Rýsování a měření úhlů, osa úhlu. Úhel pravý, přímý, ostrý, tupý. Úhlové stupně a minuty. Sčítání a odčítání úhlů, násobení a dělení úhlů přir. číslem. Konstrukce úhlu 30°,45°, 60°bez použití úhloměru.
Lišejníky, mechy, kapradiny.
Mladší doba kamenná. Doba kovů. 
Aj  Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a6-rocnik/
Pavlíková - rodina, sloveso mít (have got), zvířata
Ze

Krajinná sféra.

Fy Vzájemné působení těles. Elektrická síla.
Ov  
Inf Textový editor Word – typografie, formátování písma, odstavce, blok textu, zásady psaní textu, čísel a atypických znaků, vložení tabulky. Internetové překladače.

prosinec 2018

Předmět Učivo
Čj

jv -Tvarosloví

lv - Ústní lidová slovesnost

ksv - Výpisky poznámky

Ma

Úhly vedlejší a vrcholové, úhly souhlasné a střídavé. Násobení a dělení desetinného čísla deseti, stem, tisícem a jeho využití při převodech jednotek délky, obsahu a hmotnosti. Násobení desetinných čísel číslem přirozeným, číslem desetinným. Dělení desetinných čísel.

Nahosemenné rostliny, krytosemenné rostliny.
 Vznik starověkých států.
Aj  Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a6-rocnik/
Pavlíková - sloveso have got, školní rozvrh, vánoční zvyky
Ze

Litosféra.

Fy Magnetické vlastnosti látek.
Ov  
Inf

Internetové portály a vyhledávače, jejich užití. Internetový obchod.

leden 2019

Předmět Učivo
Čj

jv -Tvarosloví

lv - Ústní lidová slovesnost

ksv - Osobní dopis

Ma

Převody mezi zlomky a desetinnými čísly, periodické desetinné číslo, zlomek pravý, nepravý, smíšené číslo, jednoduché slovní úlohy s využitím početních operací s desetinnými čísly. Osová souměrnost - shodné útvary, osa osové souměrnosti, zobrazení bodu v osové souměrnosti s danou osou.

Krytosemenné rostliny.
 Starověká Mezopotámie a Egypt.
Aj  Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a6-rocnik/

Pavlíková - školní předměty (rozvrh), určování času
Ze

Litosféra-utváření povrchu Země.

Fy Magnetické pole.
Ov  
Inf

Elektronická pošta (email) s přílohou – tvorba emailu, jeho odeslání a přijetí, emailová etika.

únor 2019

Předmět Učivo
Čj

jv -Tvarosloví

lv - Poezie

ksv - Objednávka

Ma

Osová souměrnost - osově souměrné útvary, zobrazení rovin. geom. útvarů v os. souměrnosti

Trojúhelníky, vnitřní, vnější úhly trojúhelníku, trojúhelníky ostroúhlé, tupoúhlé, pravoúhlé, trojúhelníky rovnostranné, rovnoramenné, různostranné.

Lesní patra, bezobratlí v lese.
Starověké státy - opak. Řecko - úvod.
Aj  Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a6-rocnik/

Pavlíková - záliby, volnočasové činnosti, popis každodenních aktivit, přítomný čas prostý
Ze

Atmosféra.Hydrosféra-úvod.

Fy Fyzikální veličina délka a hmotnost.
Ov  
Inf

Tabulkové programy. Tabulkový editor Excel – formát buňky, velikost sloupce a řádku, ...

(+ internet)

březen 2019

Předmět Učivo
Čj

jv -Tvarosloví

lv - Poezie

ksv - Telefonní a elektronická komunikace

Ma

Trojúhelníková nerovnost, konstrukce trojúhelníku ze tří stran, výšky trojúhelníku, těžnice, střední příčka. Kružnice trojúhelníku opsaná, vepsaná.

Obratlovci v lese.
 Starověké státy.
Aj  Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a6-rocnik/
Ze

Hydrosféra.Pedosféra.

Fy Fyzikální veličina objem.
Ov  
Inf

Vytvoření jednoduché tabulky v tabulkovém editoru. Internet (vyhledávání dat pro vytvořenou tabulku).

duben 2019

Předmět Učivo
Čj

jv -Skladba

lv - Epika

ksv - Manipulace v masmédiích

Ma

Dělitelnost přirozených čísel - dělitel, násobek, znaky dělitelnosti, prvočísla, čísla složená, rozklad čísla na součin prvočísel.

Ptáci, savci v lese, rostliny rybníka.
 Starověké Řecko a Řím - úvod.
Aj  Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a6-rocnik/

Pavlíková - popis členů rodiny, popis kamarádů, opakování sloves to be a have got
Ze

Pedosféra.Biosféra-úvod.

Fy Hustota.
Ov  
Inf

Práce ve fotoeditoru PhotoFiltre, pokročilejší nástroje ( gama korekce, změna ostrosti a jasu, rámeček, ... ). Získání obrázku z internetu nebo jiného úložiště a jeho vložení do textového nebo tabulkového editoru. OS Windows ( funkce kláves Ctrl, Alt, Shift, PrtScr, Numlock,... ).

(+ internet)

květen 2019

Předmět Učivo
Čj

jv -Skladba

lv - Přednes literárních textů, dramatizace

      Volná reprodukce

ksv - Vlastní tvořivé psaní

Ma

Největší společný dělitel, nejmenší společný násobek. Krychle a kvádr - síť a povrch krychle a kvádru. Volné rovnoběžné promítání.

Význam lesa, rosliny rybníka.
 Římská říše.
Aj  Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a6-rocnik/

Pavlíková - popis probíhajících dějů, oblečení, nakupování
Ze

Biosféra-krajiny světa.

Fy Fyzikální veličiny teplota a čas.
Ov  
Inf

Výukové programy. Prezentace ( otevření, pozastavení, ukončení, uložení, vytvoření jednodu-chého snímku ).

(+ internet)

červen 2019

Předmět Učivo
Čj

jv -Skladba

lv - Studijní čtení

       Literárně výchovné aktivity

ksv - Vyhledávání klíčových slov v textu

          Praktické čtení – orientační prvky v textu
Ma

Objem krychle, objem kvádru. Převody jednotek objemu, slovní úlohy na povrch a objem krychle a kvádru. Opakování učiva 6. ročníku.

 
 Pravěk a starověk - opakování.
Aj  Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a6-rocnik/

Pavlíková - opakování učiva 6.ročníku
Ze

Krajiny světa.Opakování.

Fy El. obvod. Bezpečnost.
Ov  
Inf Opakování a prohlubování znalostí a dovedností ( internet, Word, Excel, PhotoFiltre,...).