VI. C

Učivo:

září 2019

Předmět Učivo
Čj JV Opakování z 5. ročníku, pravopis, vyjmenovaná slova, rozvrstvení jazyka, jazykové příručky
KSV Vypravování
LV: Próza
Ma

Opakování – shrnutí učiva aritmetiky z 1. stupně ( porovnávání přirozených čísel, číselná osa, zaokrouhlování přirozených čísel, sčítání, odčítání, násobení přirozených čísel, dělení přirozených čísel beze zbytku, se zbytkem, zlomky, řešení slovních úloh odhadem a výpočtem ).

Pozorování, mikroskop, stavba květu, řasy
eva-kuhnova.estranky.cz/
Aj  https://anglicky-jazyk74.webnode.cz/
Ze

Vesmír.Sluneční soustava.Země.Měsíc.

Fy Látka, těleso, skupenství, stavba látek - částice v látkách, difúze. Uspořádání částic v tělese, atomy, molekuly, model atomu.
Ov Plán práce, hodnocení; domov,rodina.
Inf https://mainf2zsdobris.webnode.cz/uvodni-stranka/

říjen 2019

Předmět Učivo
Čj JV Jazykové příručky, hláskosloví (spisovná výslovnost, přízvuk, větná melodie)
LV Próza
KSV Vypravování
Ma Opakování učiva geometrie z 1. stupně - základy rýsování, bod, úsečka, přímka (rovnoběžky, různoběžky, kolmice), kružnice, kruh, střed a osa úsečky. Trojúhelník, čtyřúhelník (obvody), převody jednotek délky, obsaha, obsah čtverce a obdélníku. Druhy těles. Desetinná čísla - zápis, porovnávání, zaokrouhlování.
Ekosystém les, houby
eva-kuhnova.estranky.cz/
Aj  https://anglicky-jazyk74.webnode.cz/
Ze

Globus a mapy.

Fy Uspořádání částic v tělese, atomy, molekuly, model atomu.
Ov Příbuzenské vztahy, role v rodině, funkce rodiny.
Inf

https://mainf2zsdobris.webnode.cz/uvodni-stranka/

listopad 2019

Předmět Učivo
Čj JV Slovotvorba, rozbor stavby slova
KSV Popis
LV: Poezie
Ma Sčítání, odčítání a násobení desetinných čísel. Slovní úlohy. Rýsování a měření úhlů. 
Mechy, lišejníky, kapradiny
eva-kuhnova.estranky.cz/
Aj  https://anglicky-jazyk74.webnode.cz/
Ze

Poledníky a rovnoběžky.Krajinná sféra.

Fy Vzájemné působení těles, gravitační síla, měření síly. Elektrické vlastnosti látek. Magnetické vlastnostilátek, magnetické indukční čáry, magnetické pole Země.
Ov Náhradní rod. péče, pravidla soužití v rodině.
Inf https://mainf2zsdobris.webnode.cz/uvodni-stranka/

prosinec 2019

Předmět Učivo
Čj JV: Pravopis spojený se stavbou slova; Tvarosloví - slovní druhy
KSV: Popis
LV: Ústní lidová slovesnost
Ma Osa úhlu. Úhel pravý, přímý, ostrý, tupý. Úhlové stupně a minuty. Sčítání a odčítání úhlů, násobení a dělení úhlů přir. číslem. Konstrukce úhlu 30°,45°, 60°bez použití úhloměru. Úhly vedlejší a vrcholové, úhly souhlasné a střídavé. Dělení desetinného čísla deseti, stem, tisícem a jeho využití při převodech jednotek délky, obsahu a hmotnosti. 
Nahosemenné rostliny - jehličnany, Krytosemenné rostliny
eva-kuhnova.estranky.cz/
Aj  https://anglicky-jazyk74.webnode.cz/
Ze

Litosféra.

Fy Magnetické vlastnostilátek, magnetické indukční čáry, magnetické pole Země.
Ov Úmluva o právech dítěte, týrání, zneužívání.
Inf

https://mainf2zsdobris.webnode.cz/uvodni-stranka/

leden 2020

Předmět Učivo
Čj JV: Tvarosloví, druhy podstatných jmen, skloňování podstatných jmen
KSV: Výpisky a výtah, osobní dopis
LV: Ústní lidová slovesnost
Ma Dělení desetinných čísel. Převody mezi zlomky a desetinnými čísly, periodické desetinné číslo, zlomek pravý, nepravý, smíšené číslo, jednoduché slovní úlohy s využitím početních operací s desetinnými čísly. Osová souměrnost - shodné útvary, osa osové souměrnosti, zobrazení bodu v osové souměrnosti s danou osou.
 
eva-kuhnova.estranky.cz/
Aj  https://anglicky-jazyk74.webnode.cz/
Ze

Povrch Země.Atmosféra.

Fy Délka, měření délky, přesnost měření, aritmetický průměr, převody jednotek. Objem, měření objemu a převody jednotek.
Ov Dětská práva, bezpečnost v dopravě, vlastenectví
Inf

https://mainf2zsdobris.webnode.cz/uvodni-stranka/

únor 2020

Předmět Učivo
Čj JV Skloňování a pravopis podstatných jmen. Přídavná jména a druhy přídavných jmen.
KSV Dopis
LV: Bajky
Ma https://mainf2zsdobris.webnode.cz/uvodni-stranka/
 
eva-kuhnova.estranky.cz/
Aj  https://anglicky-jazyk74.webnode.cz/
Ze

Atmosféra. Úvod hydrosféra.

Fy Měření hmotnosti a převody jednotek, vážení. Objem, měření objemu a převody jednotek.
Ov Vlast, národ, menšina, tolerance.
Inf https://mainf2zsdobris.webnode.cz/uvodni-stranka/

březen 2020

Předmět Učivo
Čj  
Ma

https://mainf2zsdobris.webnode.cz/uvodni-stranka/

 
eva-kuhnova.estranky.cz/
Aj  https://anglicky-jazyk74.webnode.cz/
Ze

 

Fy Dokončení měření objemu. Hustota - vyhledání hustoty v tabulkách, užití vzorce pro výpočet hustoty, hmotnosti a objemu.
Ov Státní symboly, svátky; obec.
Inf

https://mainf2zsdobris.webnode.cz/uvodni-stranka/

duben 2020

Předmět Učivo
Čj  
Ma

https://mainf2zsdobris.webnode.cz/uvodni-stranka/

 
eva-kuhnova.estranky.cz/
Aj  https://anglicky-jazyk74.webnode.cz/
Ze

 

Fy Hustota - dokončení. Měření času, převody jednotek, kyvadlo.
Ov  
Inf https://mainf2zsdobris.webnode.cz/uvodni-stranka/

květen 2020

Předmět Učivo
Čj  
Ma

https://mainf2zsdobris.webnode.cz/uvodni-stranka/

 
eva-kuhnova.estranky.cz/
Aj  https://anglicky-jazyk74.webnode.cz/
Ze

 

Fy Teplota. Změna objemu pevných, kapalných a plynných látek při zahřívání, měření teploty. Jednoduchý elektrický obvod, elektrický proud a napětí.
Ov  
Inf https://mainf2zsdobris.webnode.cz/uvodni-stranka/

červen 2020

Předmět Učivo
Čj  
Ma

https://mainf2zsdobris.webnode.cz/uvodni-stranka/

 
eva-kuhnova.estranky.cz/
Aj  https://anglicky-jazyk74.webnode.cz/
Ze

 

Fy Dokončení. Shrnutí. Opakování.
Ov  
Inf https://mainf2zsdobris.webnode.cz/uvodni-stranka/