www.eva-kuhnova.estranky.cz/VII.A

Rozvrhy hodin všech tříd najdete ZDE.
 
Učivo:

září 2018

Předmět Učivo
Ma Opakování učiva 6. ročníku.
Čj  jv - Opakování učiva 6. ročníku.
lv - Poezie.
ksv - Vypravování.
Dě  www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Ze  Opakování ze 6. třídy + světadíly a oceány
Fy Opakování učiva 6. roč. Klid a pohyb těles.
Aj  Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a7-rocnik/

Pavlíková - opakování, představování, přítomný čas prostý pro popis každodenních činností (škola, denní režim, záliby)
Nj  
Rj www.eva-kuhnova.estranky.cz/
buňka, buněčné organely, dělení buňky

říjen 2018

Předmět Učivo
Ma

Porovnávání zlomků se stejnými jmenovateli, s různými jmenovateli, desetinné zlomky, zápis desetinným číslem, početní operace se zlomky – sčítání, odčítání, násobení, dělení.

Čj  jv - Větné členy - upevnění učiva. Ohebné slovní druhy.
lv - Staré příběhy - pohádka, mýtus, báje. Přednes.
ksv - Užití přímé řeči, živé vypravování. Výpisky.
Dě  www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Ze Arktida a Antarktida, úvod do Afriky 
Fy Rovnoměrný pohyb.
Aj  Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a7-rocnik/

Pavlíková - přítomný čas prostý, denní režim, domácí práce, datum, řadové číslovky
Nj čísla 0 - 20, základní barvy
Rj www.eva-kuhnova.estranky.cz/
jednobuněčné organismy - bakterie, sinice, jednobuněčné řasy, kvasinky, prvoci

listopad 2018

Předmět Učivo
Ma

Shodné útvary, shodnost trojúhelníků, konstrukce trojúhelníků, věta sss, sus, usu, připomenutí osové souměrnosti, středová souměrnost – podrobněji. Celá čísla, čísla kladná a záporná, absolutní hodnota celého čísla. Sčítání a odčítání celých čísel.

Čj  jv - Opakování příd. jmen, zájmen, číslovek. Slovesa - rod činný, trpný.
ksv - Pravidla dialogu, diskuze.
lv - Pohádka - báje - pověst. Přednes.
Dě  www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Ze  Afrika
Fy Síla. Skládání sil.
Aj  Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a7-rocnik/
Pavlíková - přítomný čas průběhový, popis obrázků, slovesa vyjadřující děj
Nj  
Rj www.eva-kuhnova.estranky.cz/
mnohobuněčné organismy - řasy, houby, lišejníky, výtrusné rostliny

prosinec 2018

Předmět Učivo
Ma

Celá čísla - sčítání, odčítání, násobení a dělení celých čísel (i se závorkami). Racionální čísla, číselné operace s rac. čísly.

Čj  jv -  Opakování ohebných slovních druhů.
       Neohebné slovní druhy.
ksv - Pracovní postup.
lv - Dokončení pověstí a bájí. Vlastní literární tvorba.
Dě  www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Ze  Afrika opakování + Austrálie
Fy Posuvné účinky síly. Newtonovy pohybové zákony.
Aj  Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a7-rocnik/

Pavlíková - porovnání přítomných časů, vánoční zvyky
Nj  
Rj www.eva-kuhnova.estranky.cz/
semenné rostliny, stavba kořene

leden 2019

Předmět Učivo
Ma Číselné operace s rac. čísly. Slovní úlohy s rac. čísly.
Čj  jv -  Neohebné slovní druhy.       
ksv - Pracovní postup. Charakteristika literární postavy.
lv - Povídky. Čtenářský deník.
Dě  www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Ze  
Fy Otáčivé účinky síly.
Aj  Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a7-rocnik/

Pavlíková - popis minulých dějů, pravidelná i nepravidelná slovesa, na dovolené
Nj  
Rj www.eva-kuhnova.estranky.cz/
stavba stonku, listu, rozmnožování rostlin - nepohlavní, pohlavní

únor 2019

Předmět Učivo
Ma Poměr - co je poměr, rozšiřování a krácení poměru, změna čísla v poměru, postupný poměr. Trojčlenka. Přímá a nepřímá úměrnost.
Čj  jv - Obohacování slovní zásoby.
lv - Povídka - dokončení. Fejeton. Cestopis.
ksv - Úřední dopis. Zásady komunikace.
Dě  www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Ze  
Fy Deformační účinky síly.
Aj  Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a7-rocnik/

Pavlíková - minulý čas prostý - otázka, zápor, slovní zásoba - jídlo
Nj  
Rj www.eva-kuhnova.estranky.cz/
 

březen 2019

Předmět Učivo
Ma Trojčlenka. Přímá a nepřímá úměrnost. Měřítko plánu a mapy. Pravoúhlá soustava souřadnic, souřadnice bodu v rovině, grafy přímé a nepřímé úměrnosti.
Čj   
Dě  www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Ze  
Fy  
Aj  Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a7-rocnik/
Nj  
Rj www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Květenství, Stavba a činnost bezobratlých živočichů

duben 2019

Předmět Učivo
Ma  
Čj   
Dě  www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Ze  
Fy  
Aj  Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a7-rocnik/
Nj  
Rj www.eva-kuhnova.estranky.cz/
 

květen 2019

Předmět Učivo
Ma  
Čj   
Dě  www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Ze  
Fy  
Aj  Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a7-rocnik/
Nj  
Rj www.eva-kuhnova.estranky.cz/
 

červen 2019

Předmět Učivo
Ma  
Čj   
Dě  www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Ze  
Fy  
Aj  Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a7-rocnik/
Nj  
Rj www.eva-kuhnova.estranky.cz/