www.eva-kuhnova.estranky.cz/VII.A

Rozvrhy hodin všech tříd najdete ZDE.
 
Učivo:

září 2018

Předmět Učivo
Ma Opakování učiva 6. ročníku.
Čj  jv - Opakování učiva 6. ročníku.
lv - Poezie.
ksv - Vypravování.
Dě  www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Ze  Opakování ze 6. třídy + světadíly a oceány
Fy Opakování učiva 6. roč. Klid a pohyb těles.
Aj  Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a7-rocnik/

Pavlíková - opakování, představování, přítomný čas prostý pro popis každodenních činností (škola, denní režim, záliby)
Nj První kroky - pozdravy, abeceda, mezinárodní slova, dny v týdnu, číslovky 0-20, barvy, jména, časové předložky, portfolio
Rj www.eva-kuhnova.estranky.cz/
buňka, buněčné organely, dělení buňky

říjen 2018

Předmět Učivo
Ma

Porovnávání zlomků se stejnými jmenovateli, s různými jmenovateli, desetinné zlomky, zápis desetinným číslem, početní operace se zlomky – sčítání, odčítání, násobení, dělení.

Čj  jv - Větné členy - upevnění učiva. Ohebné slovní druhy.
lv - Staré příběhy - pohádka, mýtus, báje. Přednes.
ksv - Užití přímé řeči, živé vypravování. Výpisky.
Dě  www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Ze Arktida a Antarktida, úvod do Afriky 
Fy Rovnoměrný pohyb.
Aj  Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a7-rocnik/

Pavlíková - přítomný čas prostý, denní režim, domácí práce, datum, řadové číslovky
Nj První kroky - pozdravy, abeceda, mezinárodní slova, dny v týdnu, číslovky 0-20, barvy, jména, časové předložky, portfolio
Rj www.eva-kuhnova.estranky.cz/
jednobuněčné organismy - bakterie, sinice, jednobuněčné řasy, kvasinky, prvoci

listopad 2018

Předmět Učivo
Ma

Shodné útvary, shodnost trojúhelníků, konstrukce trojúhelníků, věta sss, sus, usu, připomenutí osové souměrnosti, středová souměrnost – podrobněji. Celá čísla, čísla kladná a záporná, absolutní hodnota celého čísla. Sčítání a odčítání celých čísel.

Čj  jv - Opakování příd. jmen, zájmen, číslovek. Slovesa - rod činný, trpný.
ksv - Pravidla dialogu, diskuze.
lv - Pohádka - báje - pověst. Přednes.
Dě  www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Ze  Afrika
Fy Síla. Skládání sil.
Aj  Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a7-rocnik/
Pavlíková - přítomný čas průběhový, popis obrázků, slovesa vyjadřující děj
Nj Jmenuji se, bydlím - představení se, vyplnění formuláře, vykání, vyprávění o sobě, W otázky, pořádek slov ve větě, časování sloves, sloveso sein, mögen, přivlastňovací zájmena, portfolio
Rj www.eva-kuhnova.estranky.cz/
mnohobuněčné organismy - řasy, houby, lišejníky, výtrusné rostliny

prosinec 2018

Předmět Učivo
Ma

Celá čísla - sčítání, odčítání, násobení a dělení celých čísel (i se závorkami). Racionální čísla, číselné operace s rac. čísly.

Čj  jv -  Opakování ohebných slovních druhů.
       Neohebné slovní druhy.
ksv - Pracovní postup.
lv - Dokončení pověstí a bájí. Vlastní literární tvorba.
Dě  www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Ze  Afrika opakování + Austrálie
Fy Posuvné účinky síly. Newtonovy pohybové zákony.
Aj  Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a7-rocnik/

Pavlíková - porovnání přítomných časů, vánoční zvyky
Nj Jmenuji se, bydlím - představení se, vyplnění formuláře, vykání, vyprávění o sobě, W otázky, pořádek slov ve větě, časování sloves, sloveso sein, mögen, přivlastňovací zájmena, portfolio
Rj www.eva-kuhnova.estranky.cz/
semenné rostliny, stavba kořene

leden 2019

Předmět Učivo
Ma Číselné operace s rac. čísly. Slovní úlohy s rac. čísly.
Čj  jv -  Neohebné slovní druhy.       
ksv - Pracovní postup. Charakteristika literární postavy.
lv - Povídky. Čtenářský deník.
Dě  www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Ze  
Fy Otáčivé účinky síly.
Aj  Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a7-rocnik/

Pavlíková - popis minulých dějů, pravidelná i nepravidelná slovesa, na dovolené
Nj Moje rodina - představení rodiny, základní prostorová orientace, vyprávění obrázkového příběhu, vazba von, zápor ve větě, číslovky 0-100, portfolio
Rj www.eva-kuhnova.estranky.cz/
stavba stonku, listu, rozmnožování rostlin - nepohlavní, pohlavní

únor 2019

Předmět Učivo
Ma Poměr - co je poměr, rozšiřování a krácení poměru, změna čísla v poměru, postupný poměr. Trojčlenka. Přímá a nepřímá úměrnost. Měřítko plánu a mapy. Pravoúhlá soustava souřadnic, souřadnice bodu v rovině, grafy přímé a nepřímé úměrnosti.
Čj  jv - Obohacování slovní zásoby.
lv - Povídka - dokončení. Fejeton. Cestopis.
ksv - Úřední dopis. Zásady komunikace.
Dě  www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Ze  
Fy Deformační účinky síly.
Aj  Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a7-rocnik/

Pavlíková - minulý čas prostý - otázka, zápor, slovní zásoba - jídlo
Nj Moje rodina - představení rodiny, základní prostorová orientace, vyprávění obrázkového příběhu, vazba von, zápor ve větě, číslovky 0-100, portfolio
Rj www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Květenství

březen 2019

Předmět Učivo
Ma

Čtyřúhelníky - rovnoběžníky, výšky a úhlopříčky, kosodélník, kosočtverec, konstrukce rovnoběžníku, obvod a obsah rovnoběžníku, slovní úlohy. Lichoběžník a jeho konstrukce, obvod a obsah, slovní úlohy.

Čj  jv - Skladba -  základní a rozvíjející větné členy.
lv - Fejeton. Cestopis.
ksv - Pracovní postup. Studijní čtení.
Dě  www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Ze  
Fy Tření. Třecí síla.
Aj  Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a7-rocnik/

Pavlíková: jídlo, objednávka v restauraci, počitatelná podst. jména, how much/how many
Nj

Přátelé - popis osoby, volný čas, čtení s porozuměním, nepřímý pořádek slov ve větě, číslovky, časové údaje, stupňování příslovcí - rád, raději, nejraději, portfolio

Rj www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Květenství, Stavba a činnost bezobratlých živočichů

duben 2019

Předmět Učivo
Ma Obsah trojúhelníku, slovní úlohy. Procenta - co je procento, využití procent v praxi. Jedno procento, počet procent, základ, procentová část. Procenta kolem nás. Promile. Slovní úlohy.
Čj  jv - Rozvíjející větné členy. Druhy přívlastku.
lv - Vlastní četba. Balady. Osobnosti regionu.
ksv - Pozvánka.Plakát. Pravidla diskuze.
Dě  www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Ze  
Fy Tlak v kapalinách. 
Aj  Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a7-rocnik/

Pavlíková - krajina, příroda, země, kde žiji, počasí
Nj

Škola - školní pomůcky a předměty, posouzení správnosti, příkaz, jednoduchý popis věcí, člen určitý a neurčitý, časování sloves, portfolio

Rj www.eva-kuhnova.estranky.cz/
 

květen 2019

Předmět Učivo
Ma Hranoly s trojúhelníkovou, rovnoběžníkovou a lichoběžníkovou podstavou. Hranoly s mnohoúhelníkovou podstavou, Objem a povrch hranolu.
Čj  jv - Věta hlavní a vedlejší. Interpunkce. Druhy vedlejších vět.
lv - Vlastní četba - prezentace knih, čtenářská dílna. Filmová tvorba. Drama.
ksv - Objednávka. Referát.
Dě  www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Ze  
Fy Archimedův zákon. Plování těles.
Aj  Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a7-rocnik/

Pavlíková - přídavná jména (stupňování), příslovce, vazba going to
Nj

Škola - školní pomůcky a předměty, posouzení správnosti, příkaz, jednoduchý popis věcí, člen určitý a neurčitý, časování sloves, portfolio

Rj www.eva-kuhnova.estranky.cz/
 

červen 2019

Předmět Učivo
Ma Slovní úlohy. - objem a povrch hranolu. Opakování učiva 7. ročníku.
Čj  jv - Druhy vedlejších vět. Opakování učiva 7.ročníku.
lv - Vlastní četba - prezentace knih. Poezie.
ksv - Opakování útvarů 7. ročníku.
Dě  www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Ze  
Fy Tlak v plynech. 
Aj  Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a7-rocnik/

Pavlíková - téma zábava (film, kino, televize...), sloveso have to, opakování učiva 7.ročníku
Nj Opakování, práce s textem
Rj www.eva-kuhnova.estranky.cz/