VII.A

Rozvrhy hodin všech tříd najdete ZDE.
 
Učivo:

listopad 2017

Předmět Učivo
Ze Afrika
Dě   Objevné plavby, poslední Přemyslovci.
Nj  Barvy, L1 - jmenuji se, bydlím, pocházím ...
Aj  
ČJ JV: Ohebné slovní druhy - zájmena, číslovky, slovesa.
LV: Pohádka.
KSV: Výpisky, výtah.
RJ  
Mnohobuněčné organismy - řasy, houby, lišejníky, výtrusné rostliny
FY Gravitační síla. Znázornění síly. Skládání sil ve stejném směru
Ma Konstrukce trojúhelníků - sss, sus, usu.
Středová souměrnost.
   
   

prosinec 2017

Předmět Učivo
Semenné rostliny, stavba kořene
Dě   Vrcholný a pozdní středověk. Státy v Evropě.
Aj přítomné časy - porovnání, minulý čas slovesa být (was, were), dovolená a prázdniny (holidays), Vánoce - Christmas
Z Afrika opakování, Austrálie
Nj L2 - rodina, členové, můj, tvůj
ČJ jv: slovesa, příslovce - tvoření a stupňování, příslovečné spřežky
lv: báje, epos
ksv: úřední dopis
FY Skládání sil v opačném směru. Rovnováha sil. Těžiště. Newtonovy pohybové zákony. 
Ma Celá čísla - početní operace
Ov  Kulturní instituce, masmédia
   
   

leden 2018

Předmět Učivo
Nj L2 - členové rodiny, 3.osoba č.j.; přídavná jména, přivlastnění
Aj Minulý čas prostý - pravidelná i nepravidelná slovesa
Austrálie - dokončení, Amerika 
ČJ JV: Slovesa - dokončení, příslovce, předložky, spojky, částice a citoslovce. LV: Legenda, pověst. KSV: Objednávka, pozvánka.
FY Otáčivé účinky síly. Rovnováha na páce. Kladky - volná, pevná a jednoduchý kladkostroj
Ma Racionální čísla - početní operace
Stonek, list
Ov Majetek a vlastnictví, volba prezidenta
Objevné plavby. Poslední Přemyslovci.
   
   

únor 2018

Předmět Učivo
ČJ JV: Neohebné slovní druhy - dokončení. Význam slova. LV: Pověst. KSV: Pravidla dialogu, diskuze. Verbální a nonverbální prostředky řeči.
FY Tlak, tlaková síla, tření.
Ov Hospodaření s penězi, konzumní společnost
Dě   Lucemburkové. Husitství.
stavba a činnost bezobratlých živočichů
Z  Nový Zéland + Amerika
Ma  Poměr. Měřítko plánu a mapy.
Aj Prázdniny, vyjádření minulosti
   
   
   

březen 2018

Předmět Učivo
Aj Jídlo - slovní zásoba, vyjádření množství (much, many), počitatelná a nepočitatelná podst. jména
Okolí lidských sídel
Nj L3 - časové údaje,popis osoby
Dě   Kultura. Novověk. Reformace.
 Toulky Amerikou.
ČJ JV: Význam slova, sousloví, rčení, odborné výrazy, synonyma, antonyma, homonyma, přenesená pojmenování, obohacování slovní zásoby
LV: Legenda, epos
KSV: Verbální a neverbální prostředky komunikace
FY Vlastnosti kapalin. Pascalův zákon. Hydrostatický tlak.
Ma Trojčlenka.
   
   
   

duben 2018

Předmět Učivo
 Dě  Novověk - společnost, reformace.
Aj the UK - popis mapy, stupňování přídavných jmen
Nj vyprávění o zájmech, kamarádech; nepřímý pořádek slov  v oznamovací větě
 Z  Amerika
ČJ JV: Obohacování slovní zásoby - dokončení. Skladba - podmět a přísudek
LV: Pověst, povídka
KSV: Pracovní postup, popis děje
FY Hydrostatický tlak. Archimedův zákon. Plování těles.
Ma Rovnoběžníky.
Rostliny okrajů cest a rumišť, organismy provázející člověka
   
   
   

květen 2018

Předmět Učivo
Aj vazba going to pro plánovanou budoucnost, sloveso have to, slovní zásoba - televizní pořady, tvorba příslovcí v AJ
ČJ JV: Rozvíjející větné členy - předmět, přívlastek, příslovečná určení. Věta jednočlenná, větný ekvivalent, věta dvojčlenná.
LV: Romance, balada.
KSV: Charakteristika, referát.
FY Plování těles. Vlastnosti plynů. Atmosférický tlak. Měření atmosférického tlaku.
Dě   Třicetiletá válka. Kultura.
Nj L4 - Škola - školní potřeby, neurčitý člen
Pokojové rostliny, chovaní živočichové, tropické deštné lesy
   
   
   
   
   

červen 2018

Předmět Učivo
Aj Opakování učiva 7. ročníku
Nj   L4 - pokyny, opakování učiva
Dě   Kultura. Opakování učiva.
Cizokrajné ekosystémy