VII. A

Učivo:

září 2019

Předmět Učivo
Ma Opakování učiva 6. ročníku. Zlomky - čitatel, jmenovatel, zlomek na číselné ose, krácení a rozšiřování, porovnávání, zápis zlomku desetinným číslem, zápis desetinného čísla zlomkem..
Čj  jv -Obecná jazykověda
lv- Poezie
ksv - Vypravování
Dě   Opakování starověku. Raný středověk - úvod.
Ze Světadíly a oceány-úvod.Tichý,Atlantský,Indický,Severní ledový oceán.
Fy Opak. učiva 6. roč. Klid a pohyb těles.
Aj  JIndráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a7-rocnik/ Opakování,to be, have got,can, přítomné časy,osobní údaje.
Nj Pozdravy,abeceda,mezinárodní slova, dny v týdnu.
Rj

eva-kuhnova.estranky.cz/

Buňka, buněčné organely, dělení buňky
Inf  

říjen 2019

Předmět Učivo
Ma Početní operace se zlomky - sčítání, odčítání, násobení a dělení.
Čj  jv - Velká písmena
lv - Poezie
ksv - Vypravování
Dě   Středověké státy.
Ze Antarktida.Arktida.Afrika-úvod.
Fy Rovnoměrný a nerovnoměrný pohyb.
Aj  JIndráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a7-rocnik/
Nj Číslovky 0- 20, barvy,jména, časové předložky, portfolio.
Rj

eva-kuhnova.estranky.cz/

Jednobuněčné organismy - bakterie, sinice, jednobuněčné řasy, kvasinky, prvoci
Inf  

listopad 2019

Předmět Učivo
Ma Shodnost geometrických útvarů. Shodnost a konstrukce trojúhelníků (sss, sus, usu). Středová souměrnost.
Čj  jv - Ohebné slovní druhy
lv - Poezie
ksv - Výpisky, výtah
Dě   České dějiny - středověk.
Ze Afrika-státy.
Fy Síla. Skládání sil.
Aj  JIndráková -  https://anglictina-2zs.webnode.cz/a7-rocnik/  Animals.  Present continuous. 
Nj Představení ,se, otázky, odpovědi, vypravování o sobě, vyplnění formuláře, otázy Was,Wie...?
Rj

eva-kuhnova.estranky.cz/

Mnohobuněčné organismy - řasy, houby, lišejníky, výtrusné rostliny
Inf
Neohebné slovní druhy.
ksv - Pracovní postup.

Více zde: https://www.2zsdobris.cz/informace/o-vyuce/ucivo/vii-a/

prosinec 2019

Předmět Učivo
Ma Celá čísla, čísla kladná, záporná, absolutní hodnota. Sčítání, odčítání, násobení a dělení celých čísel. Racionální čísla - úvod.
Čj  jv - Ohebné slovní druhy + neohebné slovní druhy
lv - Ústní lidová slovesnost
ksv - Úřední dopis, žádost
Dokončení pověstí a bájí. Vlastní literární tvorba.

Více zde: https://www.2zsdobris.cz/informace/o-vyuce/ucivo/vii-a/
Dokončení pověstí a bájí. Vlastní literární tvorba.

Více zde: https://www.2zsdobris.cz/informace/o-vyuce/ucivo/vii-a/
jv -  Opakování ohebných slovních druhů.
       Neohebné slovní druhy.
ksv - Pracovní postup.
lv - Dokončení pověstí a bájí. Vlastní literární tvorba.

Více zde: https://www.2zsdobris.cz/informace/o-vyuce/ucivo/vii-a/
jv -  Opakování ohebných slovních druhů.
       Neohebné slovní druhy.
ksv - Pracovní postup.
lv - Dokončení pověstí a bájí. Vlastní literární tvorba.

Více zde: https://www.2zsdobris.cz/informace/o-vyuce/ucivo/vii-a/
Dě  Státy v Evropě.
Ze Austrálie a Oceánie.
Fy Newtonovy pohybové zákony.
Aj  Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a7-rocnik/ Minulý čas se slovesem být.
Nj  
Rj eva-kuhnova.estranky.cz/
Semenné rostliny, stavba kořene
Inf  

leden 2020

Předmět Učivo
Ma Racionální čísla - porovnávání, sčítání, odčítání, násobení, dělení.
Čj  jv - Neohebné slovní druhy
lv - Ústní lidová slovesnost
ksv - Objednávka
Dě   Objevné plavby. Poslední Přemyslovci.
Ze Austrálie-opakování.Amerika.
Fy Otáčivé účinky síly.
Aj  Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a7-rocni    Minulý čas prostý s pravidelnými slovesy.
Nj  
Rj eva-kuhnova.estranky.cz/
Stavba stonku, listu, rozmnožování rostlin - nepohlavní, pohlavní
Inf  

únor 2020

Předmět Učivo
Ma Poměr - rozšiřování, krácení, rozdělení, změna čísla v daném poměru, postupný poměr, měřítko plánu, mapy.
Čj  jv - Neohebné slovní druhy, význam slova
lv - Ústní lidová slovesnost
ksv - Pozvánka, plakát
Dě  Husitství, kultura středověku.
Ze Amerika-přírodní poměry. Amerika-státy.
Fy Deformační účinky síly.
Aj  Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a7-rocnik/             Minulý čas prostý.
Nj  
Rj eva-kuhnova.estranky.cz/
Stavba a činnost bezobratlých živočichů
Inf  

březen 2020

Předmět Učivo
Ma Přímá a nepřímá úměrnost, trojčlenka, pravoúhlá soustava souřadnic, graf přímé a nepřímé úměrnosti.
Čj  jv - Skladba
lv - Literární teorie
ksv - Pracovní postup
Dě   
Ze  
Fy  
  Aj    
Nj  
Rj eva-kuhnova.estranky.cz/
Okolí lidských sídel: sady, parky
Inf  

duben 2020

Předmět Učivo
Ma Čtyřúhelníky, rovnoběžníky, výšky, úhlopříčky, konstrukce rovnoběžníků, obvody, obsahy. Lichoběžník - konstrukce, obvod, obsah. Obsah trojúhelníku.
Čj  jv - Skaldba
lv - Literární teorie
ksv - Dialog a diskuse
Dě   
Ze  
Fy  
Aj  Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a7-rocnik/
Nj

 

Rj eva-kuhnova.estranky.cz/
Rostliny okrajů cest a rumišť, organismy provázející člověka
Inf  

květen 2020

Předmět Učivo
Ma Procenta - výpočet části, základu, počtu procent, promile. Hranoly.
Čj  jv - Skladba
lv - Filmová tvorba
ksv - Verbální a neverbální prostředky řeči
-gesta, mimika, postoj
Dě   
Ze  
Fy  
Aj  Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a7-rocnik/
Nj

 

Rj eva-kuhnova.estranky.cz/
Pokojové rostliny, chovaní živočichové, hospodářsky významné organismy, tropické deštné lesy
Inf  

červen 2020

Předmět Učivo
Ma Hranoly - povrchy, objemy. Opakování.
Čj  jv - Skladba
lv - Literárně výchovné činnosti
ksv - Studijní čtení
Dě   
Ze  
Fy  
Aj  Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a7-rocnik/
Nj

 

Rj eva-kuhnova.estranky.cz/
Savany, stepi, polopouště, pouště, moře a oceány
Inf