VII.B

Rozvrhy hodin všech tříd najdete ZDE.
 
Učivo:

září 2018

Předmět Učivo
Ma Opakování učiva 6. ročníku. Zlomky - čitatel, jmenovatel, číselná osa, základní tvar, rozšiřování, krácení.
Čj  JV: Opakování učiva 6. ročníku, větné členy.
LV: Pohádka.
KSV: Kompozice ve vypravování.
Dě  www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Ze Opakování ze 6. třídy. Světadíly a oceány. 
Fy Opakování učiva 6. roč. Klid a pohyb těles.
Aj  Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a7-rocnik/, Opakování učiva 6.ročníku.
Nj Úvod do učiva, plán práce, hodnocení; L0 - abeceda, hláskování, pozdravy, dny v týdnu,rozhovory.
Rj www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Opakování.
Inf

Opakování a prohloubení učiva informatiky 5. a 6. ročníku ( základní pojmy, hardware, software, stavba počítače, textový editor, grafický editor, tabulkový editor, fotoeditor, OS Windows, vstupní a výstupní zařízení, výukové programy, internet, elektronická pošta,... ).

říjen 2018

Předmět Učivo
Ma Zlomky - porovnávání, desetinný zlomek, zápis zlomku desetinným číslem. Sčítání, odčítání, násobení, dělení zlomků, slovní úlohy se zlomky. 
Čj  JV:  Ohebné slovní druhy.
LV: Mýty, báje.
KSV: Přímá řeč. Výpisky.
Dě  www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Ze Arktida a Antarktida. Úvod do Afriky. 
Fy Rovnoměrný pohyb.
Aj  Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a7-rocnik/,Present simple,v otázkách Wh-....,adverbs of frequency.
Nj L0 - dny, číslovky, barvy
Rj www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Biologické vědy, stavba buňky.
Inf

Software – rozdělení. Práce se schránkou počítače. Vyhledávání souboru a složky ve Windows. Elektronická pošta s přílohou. (+internet)

listopad 2018

Předmět Učivo
Ma Shodnost geometrických útvarů, shodnost trojúhelníků, věta sss, sus, usu. Opakování osové souměrnosti. Středová souměrnost.
Čj  JV - Opakování příd. jmen, zájmen, číslovek. Slovesa - rod činný, trpný.
KSV - Výpisky, výtah.
LV - báje, mýty.
Dě  www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Ze  Afrika
Fy Síla. Skládání sil.
Aj  Tvoření vět za pomoci příslovců.
Nj L1 - představování, bydlím, pocházím
Rj www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Jednobuněčné organismy.
Inf

Bitmapový program Malování – pokročilé nástroje, tvorba náročnějších obrázků bez předlohy.

Tabulkový editor – formát buňky, tvorba náročnější tabulky, ,...

(+internet)

prosinec 2018

Předmět Učivo
Ma Celá čísla - čísla kladná, záporná, absolutní hodnota čísla. Sčítání, odčítání, násobení a dělení celých čísel. Racionální čísla - porovnávání, sčítání, odčítání.
Čj  JV: Ohebné slovní druhy - číslovky, slovesa - rod činný a trpný.
LV: Báje, epos, pověst.
KSV: Pravidla dialogu, diskuze.
Dě  www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Ze  Afrika opakování + Austrálie
Fy Posuvné účinky síly. Newtonovy pohybové zákony.
Aj  Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a7-rocnik/
Minulý čas slovesa být
Nj Vykání, mám rád
Rj www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Trepka, kvasinky. Výtrusné rostliny.
Inf

Textový editor – typografie, formát písma a odstavce, kopírování a přesouvání textu, vložení obrázku a tabulky do textu, ...

(+internet)

leden 2019

Předmět Učivo
Ma Početní výkony s racionálními čísly, slovní úlohy.
Čj   
Dě   
Ze  
Fy  
Aj  Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a7-rocnik/
Nj  
Rj  
 
Inf  

únor 2019

Předmět Učivo
Ma Poměr (rozšiřování, krácení, změna v daném poměru, postupný poměr). Měřítko plánu, mapy. Přímá a nepřímá úměrnost - úvod.
Čj   
Dě   
Ze  
Fy  
Aj  Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a7-rocnik/
Nj  
Rj  
 
Inf  

březen 2019

Předmět Učivo
Ma  
Čj   
Dě   
Ze  
Fy  
Aj  Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a7-rocnik/
Nj  
Rj  
 
Inf  

duben 2019

Předmět Učivo
Ma  
Čj   
Dě   
Ze  
Fy  
Aj  Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a7-rocnik/
Nj  
Rj  
 
Inf  

květen 2019

Předmět Učivo
Ma  
Čj   
Dě   
Ze  
Fy  
Aj  Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a7-rocnik/
Nj  
Rj  
 
Inf  

červen 2019

Předmět Učivo
Ma  
Čj   
Dě   
Ze  
Fy  
Aj  Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a7-rocnik/
Nj  
Rj  
 
Inf