VII.B

 
Rozvrhy hodin všech tříd najdete ZDE.
 
 
 
Učivo:

září 2017

Předmět Učivo
Inf Opakování a prohloubení učiva informatiky 5. a 6. ročníku ( základní pojmy, hardware, software, stavba počítače, textový editor, grafický editor, tabulkový editor, fotoeditor, OS Windows, vstupní a výstupní zařízení, výukové programy, internet, elektronická pošta,... ).
Nj   První kroky - abeceda, pozdravy, dny v týdnu.
Dě   Opakování. Raný středověk.
Ze Opakování 6. ročníku. Světové oceány.
Fy Opakování - převody jednotek, výpočet hustoty. Klid a pohyb tělesa, rychlost rovnoměrného pohybu.
Aj  Opakování učiva
https://anglictina-2zs.webnode.cz/
Čj JV - opakování pravopisu, útvary národního jazyka, příbuznost jazyků
LV - literárná druhy a žánry, pohádka, báje, epos
KSV - vypravování, přímá řeč
Rj L - azbuka, čtení, poslech
Buňka, buněčné organely, dělení buňky.
M opakování ze 6. ročníku

říjen 2017

Předmět Učivo
Čj JV - tvarosloví - podstatná jména
LV - Pohádka, pověst
KSV - Vypravování
Dě   

 Vznik prvních států v Evropě. Dějiny českých zemí.

Nj     Dny v týdnu. Číslovky. Barvy.
Ze Polární oblasti.Afrika-úvod.
Aj Otázka a zápor u přítomného času prostého
Jednobuněčné organismy - bakterie, sinice, řasy, kvasinky, prvoci
Rj L1 -azbuka, čtení, gramatika
FY Dráha rovnoměrného pohybu. Průměrná rychlost.
M zlomky - čitatel, jmenovatel, číselná osa, početní operace

listopad 2017

Předmět Učivo
Ze Afrika-přírodní poměry,státy.
Dě  Dějiny českých zemí. Kultura. 
Nj   L1 - jmenuji se, bydlím v, pocházím z, vykání.
Aj Přítomný čas, popis obrázku, zvířata
ČJ jv - ohebné slovní druhy
ksv - výpisky, výtah
lv - pověst, epos
RJ L2 - azbuka, čtení, seznamování
Mnohobuněčné organismy - řasy, houby, lišejníky, výtrusné rostliny
FY Gravitační síla.Znázornění síly. Skládání sil ve stejném směru.
M shodnost geometrických útvarů - středová souměrnost, konstrukce trojúhelníků (sss, sus, usu)
   
   

prosinec 2017

Předmět Učivo
Semenné rostliny, stavba kořene
 Dě  Vrcholný a pozdní středověk. Státy v Evropě.
 Nj  L1 - vyprávění, časování sloves, přivl. zájmena.
Čj jv - tvarosloví
lv - balada, romance, legenda
ksv - administrativní slohové útvary
Rj L2 - azbuka, gramatika, slovní zásoba
Ze Afrika-opakování.Austrálie a Oceánie.
Aj Minulý čas prostý
FY Skládání sil v opačném směru. Rovnováha sil. Těžiště. Newtonovy pohybové zákony.
M celá čísla - absolutní hodnota, početní operace
   
   

leden 2018

Předmět Učivo
Ze Austrálie-opakování.Amerika-úvod.
Dě   Objevné plavby. Poslední Přemyslovci.
Nj   Moje rodina - vazba von, zápor.
Aj Minulý čas prostý s pravidelnými a nepravidelnými slovesy.
Čj jv - ohebné a neohebné slovní druhy
lv - nonsens, poezie
ksv - administrativní slohové útvary
Rj L2 - azbuka, gramatika, slovní zásoba
Fy Otáčivé účinky síly. Rovnováha na páce. Kladky - volná, pevná a jednoduchý kladkostroj
Stonek, list
M racionální čísla - číselná osa, porovnávání, početní operace
   
   

únor 2018

Předmět Učivo
M poměr, měřítko plánu a mapy
FY Tlak, tlaková síla, tření.
Dě   Lucemburkové. Husitství.
NJ   Moje rodina - vyprávění, číslovky.
Ze Amerika-přírodní poměry,státy.
Čj jv - tvarosloví
lv - fejeton, encyklopedie
ksv - pravidla dialogu, diskuze
Rj L3 - azbuka, gramatika, čtení, slovní zásoba
stavba a činnost bezobratlých živočichů
Aj Málo, mnoho......
   
   

březen 2018

Předmět Učivo
M přímá a nepřímá úměrnost, trojčlenka, grafy
Čj  jv - nauka o slově, skladba
lv - povídka, fejeton
ksv - referát
Rj L3 - azbuka, gramatika, slovní zásoba
Okolí lidských sídel
Dě   Kultura. Novověk. Reformace.
Nj   Volný čas - časové údaje, příslovce.
Ze Amerika-státy,opakování.
Aj  Jak málo..?.Jak mnoho...?
FY Vlastnosti kapalin. Pascalův zákon. Hydrostatický tlak.
   
   

duben 2018

Předmět Učivo
M čtyřúhelníky - rovnoběžky, výšky, úhlopříčky, kosočtverec, kosodélník, lichoběžník, obvody, obsahy
Nj   Škola, školní předměty, určitý a neurčitý člen.
Dě   Novověk - společnost, reformace.
Ze Státy J.Ameriky.Úvod do Asie.
FY Hydrostatický tlak. Archimedův zákon. Plování těles.
Aj The UK, mapy, stupňování přídavných jmen.
ČJ jv - skladba
lv - epos, povídka,
ksv - popis, charakteristika
Rj L3 - gramatika, slovní zásoba
Rostliny okrajů cest a rumišť, organismy provázející člověka
   
   

květen 2018

Předmět Učivo
M procenta, promile
Ze Povrch, vodstvo,podnebí Asie.
FY Plování těles. Vlastnosti plynů. Atmosférický tlak. Měření atmosférického tlaku.
 Dě  Třicetiletá válka. Kultura.
Nj   Škola - určitý a neurčitý člen. Slovní zásoba.
Aj Příslovce,vazba ...going to - vyjadření budoucnosti,sl.zásoba - televizní pořady, zábava.
Čj jv- skladba
lv - cestopis,  fejeton
ksv - charakteristika, studijní čtení
Rj L3,4 - gramatika, slovní zásoba
Pokojové rostliny, chovaní živočichové, tropické deštné lesy
   
   

červen 2018

Předmět Učivo
M hranoly, povrchy, objemy
Ze Státy Asie.Opakování.
Dě   Kultura. Opakování.
Nj   Škola - portfolio. Opakování.
Čj jv - skladba, opakování učiva 7. ročníku
lv - opakování lit. druhů a žánrů
ksv - diskuze, verbální a neverbální projevy
Rj L4 - gramatika, slovní zásoba, upevnění učiva 7. ročníku
Cizokrajné ekosystémy