www.eva-kuhnova.estranky.cz/VII.B

Rozvrhy hodin všech tříd najdete ZDE.
 
Učivo:

 

listopad 2018

Předmět Učivo
Ma Shodnost geometrických útvarů, shodnost trojúhelníků, věta sss, sus, usu. Opakování osové souměrnosti. Středová souměrnost.
Čj  JV - Opakování příd. jmen, zájmen, číslovek. Slovesa - rod činný, trpný.
KSV - Výpisky, výtah.
LV - báje, mýty.
Dě  www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Ze  Afrika
Fy Síla. Skládání sil.
Aj  Tvoření vět za pomoci příslovců.
Nj L1 - představování, bydlím, pocházím
Rj www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Jednobuněčné organismy.
Inf

Bitmapový program Malování – pokročilé nástroje, tvorba náročnějších obrázků bez předlohy.

Tabulkový editor – formát buňky, tvorba náročnější tabulky, ,...

(+internet)

prosinec 2018

Předmět Učivo
Ma Celá čísla - čísla kladná, záporná, absolutní hodnota čísla. Sčítání, odčítání, násobení a dělení celých čísel. Racionální čísla - porovnávání, sčítání, odčítání.
Čj  JV: Ohebné slovní druhy - číslovky, slovesa - rod činný a trpný.
LV: Báje, epos, pověst.
KSV: Pravidla dialogu, diskuze.
Dě  www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Ze  Afrika opakování + Austrálie
Fy Posuvné účinky síly. Newtonovy pohybové zákony.
Aj  Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a7-rocnik/
Minulý čas slovesa být
Nj Vykání, mám rád
Rj www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Trepka, kvasinky. Výtrusné rostliny.
Inf

Textový editor – typografie, formát písma a odstavce, kopírování a přesouvání textu, vložení obrázku a tabulky do textu, ...

(+internet)

leden 2019

Předmět Učivo
Ma Početní výkony s racionálními čísly, slovní úlohy.
Čj  JV :  Neohebné slovní druhy.       
KSV: Pracovní postup. Charakteristika literární postavy.
LV: Povídky
Dě   
Ze Oceánie
Fy Otáčivé účinky síly.
Aj  Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a7-rocnik/ Minulý čas s pravidelnými slovesy.
Nj L 2 - rodina; můj, moje;
Rj  
Kořen, stonek.
Inf

Internetové vyhledávače. Referát na zadané téma s využitím textového editoru, tabulkového editoru, grafického editoru a internetu. Vir, červ, trojský kůň,...  Antivirové programy. (+internet)

únor 2019

Předmět Učivo
Ma Poměr (rozšiřování, krácení, změna v daném poměru, postupný poměr). Měřítko plánu, mapy. Přímá a nepřímá úměrnost, zápis tabulkou, graf, trojčlenka.
Čj  JV: Význam slova, tvoření slov, sousloví, rčení, odborné výrazy, synonyma, antonyma, homonyma, obohacování slovní zásoby, přenesená pojmenování.
LV: Fejeton, cestopis, encyklopedie.
KSV: Verbální a neverbální prostředky řeči, pravidla dialogu. Pracovní postup.
Dě  www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Ze Oceánie
Fy Deformační účinky síly.
Aj  Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a7-rocnik/
Nj L 2 - popis osob, přivlastňování
Rj www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Stonek, list, květ a plody.
Inf

Textový editor – tabulátory, ohraničení stránky, odstavce a odrážky. WordArt a automatické tvary. Vkládání upravených obrázků doplněných o rámečky.

(+internet)

březen 2019

Předmět Učivo
Ma Trojčlenka - slovní úlohy. Čtyřúhelníky - rovnoběžníky, výšky, úhlopříčky, kosodélník, kosočtverec, konstrukce, obvod a obsah rovnoběžníku. 
Čj  JV: Základní a rozvíjející větné členy
LV: Cestopis
KSV: Úřední dopis
Dě  www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Ze Amerika.
Fy Tření. Třecí síla.
Aj  Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a7-rocnik/  Mnoho, málo.
Nj L 3 - Moji přátelé - popis; rád, raději, nejraději
Rj www.eva-kuhnova.estranky.cz/
List, květ a plod.
Inf

Referát na zadané téma s využitím textového editoru, grafického editoru a internetu.

(+internet)

duben 2019

Předmět Učivo
Ma Lichoběžník, jeho konstrukce, obvod a obsah. Obsah trojúhelníku. Procenta - výpočet procentové části, počtu procent a základu, procenta kolem nás, finanční matematika.
Čj  JV: Rozvíjející větné členy 
LV: Balada, romance
KSV: Objednávka, pozvánka
Dě  www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Ze Asie.
Fy Tlak v kapalinách.
Aj  Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a7-rocnik/ Jídlo,recepty ,nakupovánípotravin.Množství.
Nj L3 - popis osob; další volnočasové aktivity
Rj www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Bezobratlí živočichové.
Inf

Úvod do tvorby prezentací pomocí prezentačních programů.
PowerPoint – nástroje, pozadí snímku, vložení textu a obrázku do snímku. Tvorba jednoduché prezentace. Autorská práva, zpracování informací z internetu. Základy práce ve fotoeditoru.

(+internet)

květen 2019

Předmět Učivo
Ma Promile. Hranoly s trojúhelníkovou, rovnoběžníkovou a lichoběžníkovou podstavou, jejich povrchy a objemy.
Čj 
JV: Věta hlavní a vedlejší, druhy vedlejších vět.
LV: Prezentace vlastní četby, přednes básní. Drama.
KSV: Objednávka
Dě  www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Ze  
Fy Archimedův zákon. Plování těles.
Aj  Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a7-rocnik/ Stupňování přídavných jmen.
Nj L4 - Školní potřeby, neurčitý člen
Rj www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Bezobratlí živočichové.
Inf

Úvod do tvorby prezentací pomocí prezentačních programů.
PowerPoint – nástroje, pozadí snímku, vložení textu a obrázku do snímku. Tvorba jednoduché prezentace. Autorská práva, zpracování informací z internetu. Základy práce ve fotoeditoru.

(+internet)

červen 2019

Předmět Učivo
Ma Opakování a upevnění učiva 7. ročníku.
Čj  Opakování učiva 7. ročníku
Dě   www.eva-kuhnova.estranky.cz/ 
Ze  
Fy Tlak v plynech.
Aj  Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a7-rocnik/ Opakování a upevnění učiva 7.roč.
Nj L4 - pokyny, shrnutí učiva.
Rj www.eva-kuhnova.estranky.cz/
 
Inf

Opakování a prohlubování znalostí a dovedností ( internet, Word, Excel, PowerPoint, fotoeditor,...).