VII.C

Rozvrhy hodin všech tříd najdete ZDE.
 
Učivo:

září 2018

Předmět Učivo
Ma Opakování učiva 6. ročníku. Zlomky - čitatel, jmenovatel, číselná osa, základní tvar, rozšiřování, krácení. 
Čj  jv - Opakování učiva 6. ročníku.
lv - Poezie.
ksv - Vypravování.
Dě  www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Ze Opakování učiva 6. roč. Úvod do světových oceánů.
Fy Opakování učiva 6. roč. Klid a pohyb těles.
Aj  Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a7-rocnik/,Opakování učiva 6.ročníku.
Nj Úvod do učiva, plán práce, hodnocení; L0 - abeceda, hláskování, pozdravy, dny v týdnu,rozhovory.
Rj

Úvod do učiva, plán práce, úvodní konverzační kurz, ruský přízvuk, intonace, výslovnost. Jak se jmenuješ? Azbuka.

Opakování učiva 6. roč., buňka
Inf Opakování a prohloubení učiva informatiky 5. a 6. ročníku ( základní pojmy, hardware, software, stavba počítače, textový editor, grafický editor, tabulkový editor, fotoeditor, OS Windows, vstupní a výstupní zařízení, výukové programy, internet, elektronická pošta,... ).

říjen 2018

Předmět Učivo
Ma Zlomky - porovnávání, desetinný zlomek, zápis zlomku desetinným číslem. Sčítání, odčítání, násobení a dělení zlomků, slovní úlohy se zlomky.
Čj  jv - Větné členy - upevnění učiva. Ohebné slovní druhy.
lv - Staré příběhy - pohádka, mýtus, báje. Přednes.
ksv - Užití přímé řeči, živé vypravování. Výpisky.
Dě  www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Ze Oceány.Polární oblasti.
Fy Rovnoměrný pohyb.
Aj  Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a7-rocnik/, Present simple,Wh- otázky, adverbs of frequency.
Nj L0 - dny, číslovky, barvy
Rj

 Představování se, jmenuji se, kdo to je, azbuka, sponové sloveso „být“ + ne.

 buněčné organely, dělení buňky, jednobuněčné oragismy - řasy, prvoci
Inf Software – rozdělení. Práce se schránkou počítače. Vyhledávání souboru a složky ve Windows. Elektronická pošta s přílohou. (+internet)

listopad 2018

Předmět Učivo
Ma Shodnost geometrických útvarů, shodnost trojúhelníků, věta sss, sus, usu. Opakování osové souměrnosti. Středová souměrnost. 
Čj  jv - Opakování příd. jmen, zájmen, číslovek. Slovesa - rod činný, trpný.
ksv - Pravidla dialogu, diskuze.
lv - Pohádka - báje - pověst. Přednes.
Dě  www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Ze Afrika-státy.
Fy Síla. Skládání sil.
Aj  Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a7-rocnik/ Tvoření vět za pomoci příslovců.
Nj L1 - představování, bydlím, pocházím
Rj

Seznamte se! Azbuka, pozdravy, telefonování.

Jednobuněčné organismy - bakterie, sinice kvasinky, Mnohobuněčné organismy - řasy
Inf
Neohebné slovní druhy.
ksv - Pracovní postup.

Více zde: https://www.2zsdobris.cz/informace/o-vyuce/ucivo/vii-a/

prosinec 2018

Předmět Učivo
Ma Celá čísla - čísla kladná, záporná, absolutní hodnota čísla. Sčítání, odčítání, násobení a dělení celých čísel. Racionální čísla (porovnávání, sčítání, odčítání).
Čj  jv - Opakování ohebných slovních druhů.
      Neohebné slovní druhy.
ksv - Pracovní postup.
lv - Dokončení pověstí a bájí. Vlastní literární tvorba.
Dokončení pověstí a bájí. Vlastní literární tvorba.

Více zde: https://www.2zsdobris.cz/informace/o-vyuce/ucivo/vii-a/
Dokončení pověstí a bájí. Vlastní literární tvorba.

Více zde: https://www.2zsdobris.cz/informace/o-vyuce/ucivo/vii-a/
jv -  Opakování ohebných slovních druhů.
       Neohebné slovní druhy.
ksv - Pracovní postup.
lv - Dokončení pověstí a bájí. Vlastní literární tvorba.

Více zde: https://www.2zsdobris.cz/informace/o-vyuce/ucivo/vii-a/
jv -  Opakování ohebných slovních druhů.
       Neohebné slovní druhy.
ksv - Pracovní postup.
lv - Dokončení pověstí a bájí. Vlastní literární tvorba.

Více zde: https://www.2zsdobris.cz/informace/o-vyuce/ucivo/vii-a/
Dě  www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Ze Afrika-státy.Opakování.
Fy Posuvné účinky síly. Newtonovy pohybové zákony.
Aj  Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a7-rocnik/
Minulý čas slovesa být
Nj Vykání, mám rád
Rj Kdy se setkáme? Rodina + ruská jména.
Mnohobuněčné organismy - houby, lišejníky, výtrusné rostliny
Inf

Textový editor – typografie, formát písma a odstavce, kopírování a přesouvání textu, vložení obrázku a tabulky do textu, ...

(+internet)

leden 2019

Předmět Učivo
Ma Početní výkony s racionálními čísly, slovní úlohy.
Čj  jv -  Neohebné slovní druhy.       
ksv - Pracovní postup. Charakteristika literární postavy.
lv - Povídky. Čtenářský deník.
Dě  www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Ze Austrálie.Amerika-úvod.
Fy Otáčivé účinky síly.
Aj  Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a7-rocnik/ Minulý čas.
Nj L 2 - rodina; můj, moje;
Rj Číslovky 1 - 10 + hodiny, azbuka, kde bydlím, kolik je mi let.
 
Inf

Internetové vyhledávače. Referát na zadané téma s využitím textového editoru, tabulkového editoru, grafického editoru a internetu. Vir, červ, trojský kůň,...  Antivirové programy.

(+internet)

únor 2019

Předmět Učivo
Ma Poměr (rozšiřování, krácení, změna v daném poměru, postupný poměr). Měřítko plánu, mapy. Přímá a nepřímá úměrnost, zápis tabulkou, graf, trojčlenka.
Čj  jv - Obohacování slovní zásoby.
lv - Povídka - dokončení. Fejeton. Cestopis.
ksv - Úřední dopis. Zásady komunikace.
Dě  www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Ze Oceánie.Amerika.
Fy Deformační účinky síly.
Aj  Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a7-rocnik/
Nj L 2 - popis osob, přivlastňování
Rj Mluvíte rusky? Jazyky + národy, rozšiřování slovní zásoby.
 
Inf

Textový editor – tabulátory, ohraničení stránky, odstavce a odrážky. WordArt a automatické tvary. Vkládání upravených obrázků doplněných o rámečky.

(+internet)

březen 2019

Předmět Učivo
Ma Trojčlenka - slovní úlohy. Čtyřúhelníky, rovnoběžníky, výšky, úhlopříčky, konstrukce. Obvod a obsah rovnoběžníků.
Čj   
Dě  www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Ze  
Fy  
Aj  Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a7-rocnik/
Nj  
Rj Poděkování, omluva, časování sloves v přítomném čase, číslovky 11 - 20.
 
Inf  

duben 2019

Předmět Učivo
Ma Lichoběžník, jeho konstrukce, obvod i obsah. Obsah trojúhelníku. Procenta, výpočet procentové části, počtu procent a základu, procenta kolem nás, finanční matematika. 
Čj   
Dě  www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Ze  
Fy  
Aj  Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a7-rocnik/
Nj  
Rj Vyplnění formuláře, dny v týdnu. Na návštěvě.
 
Inf  

květen 2019

Předmět Učivo
Ma Promile. Hranoly s trojúhelníkovou, rovnoběžníkovou a lichoběžníkouvou podstavou,  jejich objemy a povrchy
Čj   
Dě  www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Ze  
Fy  
Aj  Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a7-rocnik/
Nj  
Rj Porovnávání intonace vět, číslovky do 100 (1000), osobní zájmena.
 
Inf  

červen 2019

Předmět Učivo
Ma Opakování a upevnění učiva 7. ročníku.
Čj   
Dě  www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Ze  
Fy  
Aj  Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a7-rocnik/
Nj  
Rj Mám, nemám, pohyblivý přízvuk, upevnění a shrnutí učiva.
 
Inf