VII. C

Učivo:

září 2019

Předmět Učivo
Ma Opakování učiva 6. ročníku. Zlomky - čitatel, jmenovatel, číselná osa, základní tvar, rozšiřování, krácení. 
Čj  jv- Obecné poučení o jazyce
lv- Poezie
ksv- Vypravování
Dě   Opakování starověku. Raný středověk - úvod.
Ze Světadíly a oceány-úvod.Tichý,Atlantský,Indický,Severní ledový oceán.
Fy Opak. učiva 6. roč. Klid a pohyb těles.
Aj  S.Pavlíková: představování, osobní údaje, pozdravy opakování - sloveso can, to be, have got, there is/are, přítomný čas prostý
Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a7-rocnik/
Nj Plán páce, hodnocení; abeceda, pozdravy, dny v týdnu.
Rj

 Plán práce, hodnocení, azbuka, fonetika.

Kuhnová eva-kuhnova.estranky.cz/

Opakování učiva ze šesté třídy.
Inf  

říjen 2019

Předmět Učivo
Ma Zlomky - porovnávání, desetinný zlomek, zápis zlomku desetinným číslem. Sčítání, odčítání, násobení a dělení zlomků, slovní úlohy se zlomky.
Čj  jv - Velká písmena
lv - Poezie
ksv - Vypravování
Dě   Středověké státy.
Ze Antarktida.Arktida.Afrika-úvod.
Fy Rovnoměrný a nerovnoměrný pohyb.
Aj  S.Pavlíková:  přítomný čas prostý, otázka, zápor hodiny, dny v týdnu, kalendářní rok, měsíce v roce, řadové číslovky, doplňovací otázky (when, where, how...)
Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a7-rocnik/
Nj Dny, číslovky,barvy.
Rj

 Azbuka. Lekce 1.

Kuhnová eva-kuhnova.estranky.cz/

Buňka.
Inf  

listopad 2019

Předmět Učivo
Ma Shodnost geometrických útvarů, shodnost trojúhelníků, věta sss, sus, usu. Opakování osové souměrnosti. Středová souměrnost. 
Čj  jv - Ohebné slovní druhy
lv - Poezie
ksv - Výpisky, výtah
Dě   
Ze  
Fy  
Aj  Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a7-rocnik/
Nj Představení ,se, otázky, odpovědi, vypravování o sobě, vyplnění formuláře, otázy Was,Wie...?
Rj

 

 
Inf
Neohebné slovní druhy.
ksv - Pracovní postup.

Více zde: https://www.2zsdobris.cz/informace/o-vyuce/ucivo/vii-a/

prosinec 2019

Předmět Učivo
Ma Celá čísla - čísla kladná, záporná, absolutní hodnota čísla. Sčítání, odčítání, násobení a dělení celých čísel. Racionální čísla (porovnávání, sčítání, odčítání).
Čj  jv - Ohebné slovní druhy + neohebné slovní druhy
lv - Ústní lidová slovesnost
ksv - Úřední dopis, žádost
Dokončení pověstí a bájí. Vlastní literární tvorba.

Více zde: https://www.2zsdobris.cz/informace/o-vyuce/ucivo/vii-a/
Dokončení pověstí a bájí. Vlastní literární tvorba.

Více zde: https://www.2zsdobris.cz/informace/o-vyuce/ucivo/vii-a/
jv -  Opakování ohebných slovních druhů.
       Neohebné slovní druhy.
ksv - Pracovní postup.
lv - Dokončení pověstí a bájí. Vlastní literární tvorba.

Více zde: https://www.2zsdobris.cz/informace/o-vyuce/ucivo/vii-a/
jv -  Opakování ohebných slovních druhů.
       Neohebné slovní druhy.
ksv - Pracovní postup.
lv - Dokončení pověstí a bájí. Vlastní literární tvorba.

Více zde: https://www.2zsdobris.cz/informace/o-vyuce/ucivo/vii-a/
Dě   
Ze  
Fy  
Aj  Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a7-rocnik/
Nj  
Rj  
 
Inf  

leden 2020

Předmět Učivo
Ma  
Čj  jv - Neohebné slovní druhy
lv - Ústní lidová slovesnost
ksv - Objednávka
Dě   
Ze  
Fy  
Aj  Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a7-rocnik/
Nj  
Rj  
 
Inf  

únor 2020

Předmět Učivo
Ma  
Čj  jv - Neohebné slovní druhy, význam slova
lv - Ústní lidová slovesnost
ksv -. Pozvánka, plakát
Dě   
Ze  
Fy  
Aj  Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a7-rocnik/
Nj  
Rj  
 
Inf  

březen 2020

Předmět Učivo
Ma  
Čj  jv - Skladba
lv - Literární teorie
ksv - Pracovní postup
Dě   
Ze  
Fy  
Aj 
Nj  
Rj  
 
Inf  

duben 2020

Předmět Učivo
Ma  
Čj  jv - Skaldba
lv - Literární teorie
ksv - Dialog a diskuse
Dě   
Ze  
Fy  
Aj  Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a7-rocnik/
Nj

 

Rj  
 
Inf  

květen 2020

Předmět Učivo
Ma  
Čj  jv - Skladba
lv - Filmová tvorba
ksv - Verbální a neverbální prostředky řeči
-gesta, mimika, postoj
Dě   
Ze  
Fy  
Aj  Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a7-rocnik/
Nj

 

Rj  
 
Inf  

červen 2020

Předmět Učivo
Ma  
Čj  jv - Skladba
lv - Literárně výchovné činnosti
ksv - Studijní čtení
Dě   
Ze  
Fy  
Aj  Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a7-rocnik/
Nj

 

Rj  
 
Inf