VII.C

 
Rozvrhy hodin všech tříd najdete ZDE.
 
 
 
Učivo:

září 2017

Předmět Učivo
AJ Opakování (slovní zásoba, gramatické jevy), představování, přítomné časy
https://anglictina-2zs.webnode.cz/
Nj Seznámení s jazykem, hláskování, pozdravy; dny v týdnu.
Buňka, buněčné organely, dělení buňky
Inf Opakování a prohloubení učiva informatiky 5. a 6. ročníku ( základní pojmy, hardware, software, stavba počítače, textový editor, grafický editor, tabulkový editor, fotoeditor, OS Windows, vstupní a výstupní zařízení, výukové programy, internet, elektronická pošta,... ).
Dě   Opakování. Raný středověk.
Ze Opakování 6. ročníku. Světové oceány.
Rj www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Ma Opakování učiva 6.roč. Zlomky- úvod.
Fy Opakování učiva 6. roč. Klid a pohyb těles.
Čj JV - opakování pravopisu, útvary národního jazyka, příbuznost jazyků
LV - literárná druhy a žánry, pohádka, báje, epos
KSV - vypravování, přímá řeč

říjen 2017

Předmět Učivo
Ma Početní operace se zlomky.
Fy Rovnoměrný pohyb-výpočet rychlosti, dráhy. Průměrná rychlost.
Rj www.eva-kuhnova.estranky.cz/
 Př    Jednobuněčné organismy - bakterie, sinice, řasy, kvasinky, prvoci
Aj přítomný čas prostý, popis každodenních činností, koníčků, zálib
https://anglictina-2zs.webnode.cz/
Nj Dny v týdnu, číslovky, barvy
 Dě  Dějiny prvních států v Evropě. Dějiny českých zemí.
Ze Polární oblasti.Afrika-úvod.
Čj JV -  Tvarosloví - podstatná jména
LV - Pohádka, báje
KSV - Vypravování
   

listopad 2017

Předmět Učivo
Nj Barvy, L1 - jmenuji se, bydlím, pocházím ...
M Konstrukce trojúhelníku podle věty sss, sus, usu. Středová souměrnost.
F Síla. Skládání sil.
Aj Přítomný průběhový čas, popis činností, popis obrázků, zvířata
https://anglictina-2zs.webnode.cz/
Ze Afrika-přírodní poměry,státy.
Dě   Dějiny českých zemí. Kultura.
Rj www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Př    Mnohobuněčné organismy - řasy, houbym lišejníky, výtrusné rostliny.
ČJ jv - ohebné slovní druhy
ksv - výpisky, výtah
lv - pověst, epos
   
   

prosinec 2017

Předmět Učivo
Aj https://anglictina-2zs.webnode.cz/
přítomné časy - porovnání, minulý čas slovesa být (was, were), dovolená a prázdniny (holidays), Vánoce - Christmas
Rj www.eva-kuhnova.estranky.cz/
M Celá čísla- početní opeace.
F Newtonovy pohybové zákony.
Dě   Vrcholný a pozdní středověk. Státy v Evropě.
Nj   L1 - vyprávění, časování sloves, přivl. zájmena.
Čj jv - tvarosloví
lv - balada, romance, legenda
ksv - administrativní slohové útvary
Ze Afrika-opakování.Austrálie a Oceánie.
Nj-Mo L2 - rodina, členové, můj, tvůj
PŘ    Semenné rostliny, stavba kořene.
   

leden 2018

Předmět Učivo
Aj https://anglictina-2zs.webnode.cz/
Minulý čas prostý - pravidelná i nepravidelná slovesa
Rj www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Stavba stonku, listu, rozmnožování rostlin.
M Racionální čísla-početní operace.
F Otáčivé účinky síly.
Ze Austrálie-opakování.Amerika-úvod.
Nj L2 - členové rodiny, 3.osoba č.j.; přídavná jména, přivlastnění
 Dě  Objevné plavby. Poslední Přemyslovci.
Čj jv - ohebné a neohebné slovní druhy
lv - nonsens, poezie
ksv - administrativní slohové útvary
   
   

únor 2018

Předmět Učivo
Aj https://anglictina-2zs.webnode.cz/ Málo, mnoho.
Prázdniny - vyjádření minulosti.
Rj www.eva-kuhnova.estranky.cz/
M Poměr, měřítko mapy a plánu. Přímá a nepřímá úměrnost.
F Deformační účinky síly. Tlak, tlaková síla.
Dě   Lucemburkové. Husitství.
NJ   L2 - moje rodina, číslovky, vyprávění.
Ze Amerika-přírodní poměry,státy.
Čj jv - tvarosloví
lv - fejeton, encyklopedie
ksv - pravidla dialogu, diskuze
stavba a činnost bezobratlých živočichů
   
   

březen 2018

Předmět Učivo
Aj https://anglictina-2zs.webnode.cz/
Jídlo - slovní zásoba, vyjádření množství (much, many), počitatelná a nepočitatelná podst. jména
Rj www.eva-kuhnova.estranky.cz/
M Trojčlenka.
F Tlak v kapalinách.
Čj  jv - nauka o slově, skladba
lv - povídka, fejeton
ksv - referát
Okolí lidských sídel
Nj L3 - časové údaje,popis osoby
 Dě  Kultura. Novověk. Reformace.
Ze Amerika-státy,opakování.
Rostliny okrajů cest a rumišť, organismy provázející člověka
   

duben 2018

Předmět Učivo
Aj https://anglictina-2zs.webnode.cz/
the UK - popis mapy, stupňování přídavných jmen
Rj www.eva-kuhnova.estranky.cz/
M Rovnoběžníky.
F Tlak v kapalinách.
Nj   Škola, školní předměty, určitý a neurčitý člen.
Dě   Novověk - společnost, reformace.
Ze Státy J.Ameriky.Úvod do Asie.
Čj jv - skladba
lv - epos, povídka,
ksv - popis, charakteristika
   
   
   

květen 2018

Předmět Učivo
Aj https://anglictina-2zs.webnode.cz/
Rj www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Nj vyprávění o zájmech, kamarádech; nepřímý pořádek slov  v oznamovací větě
   
   
   
   
   
   
   
   

červen 2018

Předmět Učivo
Aj https://anglictina-2zs.webnode.cz/
Rj www.eva-kuhnova.estranky.cz/
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

JV - tvarosloví - podstatná jména
LV - Pohádka, pověst
KSV - Vypravování