VII.D

 
Rozvrhy hodin všech tříd najdete ZDE.
 
 
 
Učivo:

září 2017

Předmět Učivo
Aj Opakování (slovní zásoba, gramatické jevy), představování, přítomné časy
https://anglictina-2zs.webnode.cz/
Inf Opakování a prohloubení učiva informatiky 5. a 6. ročníku ( základní pojmy, hardware, software, stavba počítače, textový editor, grafický editor, tabulkový editor, fotoeditor, OS Windows, vstupní a výstupní zařízení, výukové programy, internet, elektronická pošta,... ).
Dě  Opakování. Raný středověk.
Ze Opakování 6. ročníku. Světové oceány.
Čj JV: útvary národního jazyka (příbuznost jazyků), velká písmena. LV: opakování základních lit. pojmů, námět a téma. KSV: vypravování
Fy Opakování - převody jednotek, výpočet hustoty. Klid a pohyb tělesa, rychlost rovnoměrného pohybu.
Rj L1 - azbuka, čtení, poslechy
Buňka, buněčné organely, dělení buňky.
Nj Abeceda, pozdravy, dny v týdnu, číslice
M opakování ze 6. ročníku

říjen 2017

Předmět Učivo
Čj JV: Pravopis velkých písmen. Určování slovních druhů. Ohebné slovní druhy - podstatná jména, přídavná jména. Mluvnické kategorie. LV: Poezie lidová X umělá, přednes literárních textů. KSV: Vypravování -kompozice, přímá řeč.
Aj přítomný čas prostý, popis každodenních činností, koníčků, zálib
https://anglictina-2zs.webnode.cz/
Nj Číslice 1 -20, barvy
 Dě  Dějiny prvních států v Evropě. Dějiny českých zemí.
Ze Polární oblasti.Afrika-úvod.
Jednobuněčné organismy - bakterie, sinice, řasy, kvasinky, prvoci
Fy Dráha rovnoměrného pohybu. Průměrná rychlost.
M zlomky - čitatel, jmenovatel, číselná osa, početní operace
   

listopad 2017

Předmět Učivo
ČJ JV: Ohebné slovní druhy - zájmena, číslovky, slovesa. LV: Pohádka. KSV: Výpisky, výtah.
FY Gravitační síla. Znázornění síly. Skládání sil ve stejném směru.
Aj Přítomný průběhový čas, popis činností, popis obrázků, zvířata
https://anglictina-2zs.webnode.cz/
Ze Afrika-přírodní poměry,státy.
 Dě  Dějiny českých zemí. Kultura.
RJ L2 - azbuka, čtení, seznamování
Mnohobuněčné organismy - řasy, houby, lišejníky, výtrusné rostliny
Nj Představování se, otázky a odpovědi, vyplní formulář.
Vykání, portfolio
M shodnost geometrických útvarů, středová souměrnost, konstrukce trojúhelníků (sss, sus, usu)
   
   

prosinec 2017

Předmět Učivo
Aj https://anglictina-2zs.webnode.cz/
přítomné časy - porovnání, minulý čas slovesa být (was, were), dovolená a prázdniny (holidays), Vánoce - Christmas
Semenné rostliny, stavba kořene
Dě  Vrcholný a pozdní středověk. Státy v Evropě.
Rj L2 - azbuka, gramatika, slovní zásoba
Nj W otázky, časování sloves, sloveso sein, mögen
Přivlastňovací zájmena
 
Ze Afrika- opakování. Austrálie a Oceánie.
ČJ jv: slovesa, příslovce - tvoření a stupňování, příslovečné spřežky
lv: báje, epos
ksv: úřední dopis
FY Skládání sil v opačném směru. Rovnováha sil. Těžiště. Newtonovy pohybové zákony.
M celá čísla - absolutní hodnota, početní operace
   
   

leden 2018

Předmět Učivo
Aj https://anglictina-2zs.webnode.cz/
Minulý čas prostý - pravidelná i nepravidelná slovesa
Ze Austrálie-opakování.Amerika-úvod.
Dě   Objevné plavby. Poslední Přemyslovci.
ČJ JV: Slovesa - dokončení, příslovce, předložky, spojky, částice a citoslovce. LV: Legenda, pověst. KSV: Objednávka, pozvánka.
FY Otáčivé účinky síly. Rovnováha na páce. Kladky - volná, pevná a jednoduchý kladkostroj
Rj    L3 - azbuka, gramatika, slovní zásoba
Stonek
M racionální čísla - číselná osa, porovnávání, početní operace
   
   
   

únor 2018

Předmět Učivo
Aj https://anglictina-2zs.webnode.cz/
Prázdniny - vyjádření minulosti.
M poměr, měřítko plánu a mapy
ČJ JV: Neohebné slovní druhy - dokončení. Význam slova. LV: Pověst. KSV: Pravidla dialogu, diskuze. Verbální a nonverbální prostředky řeči.
FY Tlak, tlaková síla, tření.
NJ  
RJ  
stavba a činnost bezobratlých živočichů
 
ZE Amerika-přírodní poměry,státy.
DĚ   Lucemburkové. Husitství.
   
   

březen 2018

Předmět Učivo
Aj https://anglictina-2zs.webnode.cz/
Jídlo - slovní zásoba, vyjádření množství (much, many), počitatelná a nepočitatelná podst. jména
M přímá a nepřímá úměrnost, trojčlenka, grafy
ČJ JV: Význam slova, sousloví, rčení, odborné výrazy, synonyma, antonyma, homonyma, přenesená pojmenování, obohacování slovní zásoby
LV: Legenda, epos
KSV: Verbální a neverbální prostředky komunikace
FY Vlastnosti kapalin. Pascalův zákon. Hydrostatický tlak.
NJ  
RJ L3 - azbuka, gramatika, slovní zásoba
PŘ    okolí lidských sídel
ZE Amerika-státy,opakování.
Kultura. Novověk. Reformace. 
   
   

duben 2018

Předmět Učivo
Aj https://anglictina-2zs.webnode.cz/

the UK - popis mapy, stupňování přídavných jmen
M čtyřúhelníky - rovnoběžky, výšky, úhlopříčky, kosodélník, kosočtverec, lichoběžník, obvody, obsahy
ČJ JV: Obohacování slovní zásoby - dokončení. Skladba - podmět a přísudek
LV: Pověst, povídka
KSV: Pracovní postup, popis děje
FY Hydrostatický tlak. Archimedův zákon. Plování těles.
NJ  
RJ L3 - gramatika, slovní zásoba
 
ZE Státy J.Ameriky.Úvod do Asie.
DĚ    Novověk - společnost, reformace.
Rostliny okrajů cest a rumišť, organismy provázející člověka
   

květen 2018

Předmět Učivo
Aj https://anglictina-2zs.webnode.cz/
vazba going to pro plánovanou budoucnost, sloveso have to, slovní zásoba - televizní pořady, tvorba příslovcí v AJ
M procenta, promile
ČJ JV: Rozvíjející větné členy - předmět, přívlastek, příslovečná určení. Věta jednočlenná, větný ekvivalent, věta dvojčlenná.
LV: Romance, balada.
KSV: Charakteristika, referát.
FY Plování těles. Vlastnosti plynů. Atmosférický tlak. Měření atmosférického tlaku.
NJ  
RJ L3, 4 - gramatika, slovní zásoba
Pokojové rostliny, chovaní živočichové, tropické deštné lesy
ZE Povrch,vodstvo, podnebí Asie.
 Třicetiletá válka. Kultura.
   
   

červen 2018

Předmět Učivo
Aj https://anglictina-2zs.webnode.cz/
Opakování učiva 7.ročníku
M hranoly, povrchy, objemy
ČJ  
FY  
NJ  
RJ L4 - gramatika, slovní zásoba, upevnění učiva 7. ročníku
Cizokrajné ekosystémy
ZE Státy Asie.Opakování.
 Kultura. Opakování.
   
   

 

L2 - azbuka, čtení, seznamování