VIII. A

Učivo:

září 2019

Předmět Učivo
Čj jv - Opakování učiva 7. ročníku. Obecné výklady o jazyce.
ksv - Nepřipravený mluvený projev.
lv - Setkání se starší literaturou.
Nj

Popis činností během týdne  a dne, koníčky

Fy Opak. učiva 7. roč. Práce.
eva-kuhnova.estranky.cz/
Rj eva-kuhnova.estranky.cz/
Aj  S.Pavlíková: opakování přít. časů, porovnání přít. času prostého a průběhového
Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a8-rocnik/
Ma Opakování učiva 7.ročníku.
Che Úvod do chemie, alchymie, vlastnosti látek.
Opakování učiva ze sedmé třídy.
Ze Opakování + Evropa- členitost.
Ov Opakování učiva 7.ročníku, osobnost.

říjen 2019

Předmět Učivo
Čj jv - Skladba - základní a rozvíjející větné členy, souvětí podřadné.
ksv - Inzerát, žádost. Řízená  diskuse.
lv - Ústní lidová slovesnost. Historie v literatuře.
Nj Popis činností během týdne  a dne, koníčky,  dopis, odpověď na dopis, e-mail, chatování, časování sloves haben a sein, portfolio
Fy Výkon. Účinnost.
eva-kuhnova.estranky.cz/
Rj eva-kuhnova.estranky.cz/
Aj  S.Pavlíková: téma rodinný život, minulý čas prostý, pravidelná a nepravidelná slovesa

Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a8-rocnik/
Ma Druhá mocnina, odmocnina. Pythagorova věta.
Che Směsi.

Povrch těla, svaly.

Ze E-vodstvo, povrch, podnebí, obyvatelstvo, státy.
Ov Osobnost a její struktura.

listopad 2019

Předmět Učivo
Čj jv - Skladba - několikanásobné větné členy - významové poměry mezi nimi.
ksv - Subjektivně zabarvený popis.
lv - Renesanční literatura, romantismus, literatura NO.
Nj Popis zvířat, psaní dopisu, Videň, záporná odpověď, podstatná jména v 1. a 4. pádě
Fy Energie.
eva-kuhnova.estranky.cz/
Rj eva-kuhnova.estranky.cz/
Aj  Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a8-rocnik/

S.Pavlíková - téma vesmír, budoucnost, vyjádření budoucích dějů (will, going to)
Ma Kruh, kružnice a válec.
Che Směsi, voda, vzduch,

Opěrná soustava, pohybová soustava.

Ze Evropa - Rusko + Jižní Evropa
Ov Sebehodnocení, sebevědomí, sebeprosazování, životní cíl.

prosinec 2019

Předmět Učivo
Čj jv - Skladba - druhy vedlejších vět.
ksv - Tvořivé psaní.
lv - Romantismus, literatura NO.
Nj Popis zvířat, psaní dopisu, Videň, záporná odpověď, podstatná jména v 1. a 4. pádě, portfolio
Fy Teplo. Změny skupenství látek.

eva-kuhnova.estranky.cz/

Rj eva-kuhnova.estranky.cz/
Aj  Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a8-rocnik/
Ma Válec- slovní úlohy. Třetí mocnina.
Che Voda, vzduch.

Pohybová soustava.

Ze Západní Evropa
Ov Řád, právní řád.

leden 2020

Předmět Učivo
Čj jv - Nauka o slovní zásobě. Opakování učiva o slovních druzích. Slovesný vid.
ksv - Charakteristika literární postavy.Řízená diskuse.
lv - Literatura NO. Balada.
Nj  
Fy Elektrické vlastnosti látek.
eva-kuhnova.estranky.cz/
Rj eva-kuhnova.estranky.cz/
Aj  Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a8-rocnik/
Ma

N-tá mocnina, pravidla pro počítání s mocninami, zápis čísla v desítkové soustavě.

Che Voda, vzduch.
Pohybová soustava, dýchací soustava.
Ze Střední Evropa
Ov Právní vědomí, způsobilost; lidská práva

únor 2020

Předmět Učivo
Čj  
Nj  
Fy  
eva-kuhnova.estranky.cz/
Rj eva-kuhnova.estranky.cz/
Aj  Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a8-rocnik/
Ma

Číselný výraz, výraz s proměnnou, dosazování do výrazů, mnohočlen, sčítání a odčítání mnohočlenů, násobení mnohočlenů, rozklad mnohočlenu na součin, vytýkání před závorku, vzorce (a ± b)2, a2 – b2.

Che  

 

Ze  
Ov Dokumenty o lidských právech

březen 2020

Předmět Učivo
Čj  
Nj  
Fy  
eva-kuhnova.estranky.cz/
Rj eva-kuhnova.estranky.cz/
Aj  Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a8-rocnik/
 
Ma  
Che  

 

Ze  
Ov  

duben 2020

Předmět Učivo
Čj  
Nj  
Fy  
eva-kuhnova.estranky.cz/
Rj eva-kuhnova.estranky.cz/
Aj  Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a8-rocnik/
Ma  
Che  

 

Ze  
Ov  

květen 2020

Předmět Učivo
Čj  
Nj  
Fy  
eva-kuhnova.estranky.cz/
Rj eva-kuhnova.estranky.cz/
Aj  Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a8-rocnik/
Ma  
Che  

 

Ze  
Ov  

červen 2020

Předmět Učivo
Čj  
Nj  
Fy  
eva-kuhnova.estranky.cz/
Rj eva-kuhnova.estranky.cz/
Aj 
Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a8-rocnik/
Ma  
Che  
 
Ze  
Ov  


eva-kuhnova.estranky.cz/