VIII.A    https://8-a-2zs.webnode.cz/

Rozvrhy hodin všech tříd najdete ZDE.
 
Učivo:

září 2018

Předmět Učivo
Čj JV: Opakování učiva 7. ročníku. Národní jazyk a jeho útvary.
KSV: Inzerát, objednávka.
LV: Starší literatura.
Nj Opakování učiva 7. ročníku
Fy Opakování učiva 7. ročníku. Práce, výkon.
 Občanská válka v Anglii, dějiny Francie a USA.
Rj www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Aj  Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a8-rocnik/

Pavlíková - opakování, přítomné časy - popis pravidelných činností (př. čas prostý) a popis probíhajících dějů (př. čas průběhový)
Ma Opakování učiva 7.ročníku.
Che Úvod do chemie, laboratorní nádobí, látky a tělesa.

Opakování učiva 7. ročníku, přehled jednotlivých tříd obratlovců a  

              jejich orgánových soustav.

Ze Opakování základních znalostí + Asie. 
Ov Opakování učiva 7.roč.

říjen 2018

Předmět Učivo
Čj JV: Nauka o slovní zásobě, tvoření slov, slova přejatá.
LV: Renesanční literatura.
KSV: Objednávka.
Nj L5 - Koníčky, popis činností
Fy Účinnost. Pohybová a polohová energie. Přeměna energie. Vnitřní energie.
Dějiny Francie a Ruska. Habsburská monarchie v 18.století.
Rj www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Aj  Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a8-rocnik/

Pavlíková - slovesa v minulém čase, moje rodina
Ma Druhá mocnina, odmocnina. Pythagorova věta.
Che Voda, vzduch, směsi.

Původ a vývoj člověka, lidská plemena, základy etologie.

Ze Evropa - přírodní poměry. 
Ov Osobnost, temperament, charakter.

listopad 2018

Předmět Učivo
Čj JV: Slovní druhy -  mluvnické kategorie, pravopis.
LV: Renesanční literatura. Romantismus.
KSV: Objednávka. Žádost.
Nj L5 - dopis, e-mail o koníčcích; L6 - mám PC
Fy Teplo. Tepelná výměna vedením a prouděním. Měření a výpočet tepla.
 Dějiny českých zemí. Kultura v 17. a 18. stol.
Rj www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Aj  Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a8-rocnik/

Pavlíková - vyjádření budoucnosti (will, going to)
Ma Kruh, kružnice a válec.
Che Směsi.

Opěrná soustava, soustava pohybová – obratlovci a člověk.

Ze  Státy + S. Evropa
OV Životní cíl, vůle, sebehodnocení, sebepoznání

prosinec 2018

Předmět Učivo
Čj JV: Slovesa.
LV: Romantismus ve světové a české literatuře.
KSV: Výklad.
Nj L6 - Mám PC
Fy Tepelná výměna zářením, tání, tuhnutí, var, kapalnění, sublimace a desublimace.

Francouzská revoluce, Napoleon. 

Rj www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Aj  Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a8-rocnik/

Pavlíková - opakování nepravidelných sloves, vánoční zvyky
Ma Válec- slovní úlohy. Třetí mocnina.
Che Stavba atomu, PSP.

Soustava oběhová – obratlovci a člověk

Ze  Z. Evropa
Ov Právní řád, morálka, mravnost.

leden 2019

Předmět Učivo
Čj JV: Slovesný kmen přítomný a minulý, slovesné třídy a vzory.
LV: Romantismus ve světové a české literatuře.
KSV: Výklad, diskuse.
Nj L 6 - mít + 4. pád; zvířata
Fy Elektrický náboj, elektroskop, siločáry elektrického pole, elektrický proud.
 Mezi Vídeňským kongresem a rokem 1848.
Rj www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Aj  Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a8-rocnik/

Pavlíková - popis minulých dějů, porovnání minulých časů (prostý a průběhový)
Ma Mocniny s přirozeným mocnitelem.
Che Chemická vazba, ionty, PSP.

Soustava oběhová – dokončení, první pomoc při tepenném

                    a žilním krvácení.

Ze Jižní Evropa 
OV Lidská práva, parlament, vláda, senát, ústava

únor 2019

Předmět Učivo
Čj JV: Skloňování obecných a vlastních jmen přejatých. Základní a rozvíjející větné členy.
LV: Literatura národního obrození.
KSV: Charakteristika literární postavy.
Nj L 6 - popis zvířat, dopis
Fy Elektrický proud, měření elektrického proudu a napětí.
Kultura. Rok 1848.
Rj www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Aj  Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a8-rocnik/

Pavlíková - Londýn, cestování
Ma Výrazy. Mnohočleny - sčítání a odčítání.
Che Kovy, nekovy.

Imunita, dýchací soustava – obratlovci a člověk.

Ze  Jihovýchodní Evropa.
OV Všeobecná deklarace lidských práv, Soudnictví - soudy v ČR.

březen 2019

Předmět Učivo
Čj JV: Rozvíjející větné členy
LV: Realismus v české a světové literatuře
KSV: Subjektivně zabarvený popis - líčení
Nj L 7 - Pozvání; 3. pád podst. jmen
Fy Ohmův zákon. Odpor vodiče, sériové a paralelní zapojení
 Habsburská monarchie - rok 1848. Industrializace.
Rj www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Aj  Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a8-rocnik/

Pavlíková: Londýn, New York, mapa města - budovy, předložky, ptaní na cestu, užití členů
Ma Mnohočleny - +,-,.. Algebraické vzorce. Rozklad na mnohočlenů na součin.
Che Nekovy.

Trávicí soustava – obratlovci a člověk.

Ze Obyvatelstvo + státy

duben 2019

Předmět Učivo
Čj JV: Rozvíjející větné členy, grafické znázornění
LV: Realismus - dokončení. Česká literatura v 1. polovině 20. století
KSV: Úvaha
Nj L7 - měsíce, hodiny
Fy Elektrická práce, energie a výkon. Příkon. Spotřeba elektrické energie v domácnosti.
 Kolonialismus, vznik R-U, kultura.
Rj www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Aj  Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a8-rocnik/

Pavlíková - popis zážitků (předpřítomný čas)
Ma Rovnice. Slovní úlohy řešené rovnicí.
Che Názvosloví dvouprvkových sloučenin.

Vylučovací soustava, kůže – obratlovci a člověk.

Ze  Průmysl + státy,

květen 2019

Předmět Učivo
Čj
JV: Druhy vedlejších vět, věta závislá a řídící, významové poměry mezi souřadně spojenými větami hlavními.
LV: Česká literatura v 1. polovině 20. století.
KSV: Úvaha. Tvořivé psaní.
Nj L8 - O prázdninách, chtěl bych...;státy.
Fy Zvukové jevy: Zvuk, tón, odraz zvuku, rezonance, ucho.
 Vývoj v R-U. 1. svět. válka.
Rj www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Aj  Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a8-rocnik/

Pavlíková - frázová slovesa, vyjádření zákazu, rady
Ma Konstrukční úlohy.
Che Sulfidy - názvosloví, vlastnosti a použití, chemické rovnice.

Mozek, mícha, obvodová nervová soustava, smyslové

                      orgány – čich, chuť, sluch a zrak – obratlovci a člověk.

Ze Evropské státy. 

červen 2019

Předmět Učivo
Čj Opakování učiva 8. ročníku
Nj L8 - pozdrav z dovolené, shrnutí učiva.
Fy Opakování učiva 8. ročníku
 1. svět. válka. Opakování.
Rj www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Aj  Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a8-rocnik/

Pavlíková - opakování učiva 8.ročníku
Ma  
Che  

Podmíněné a nepodmíněné reflexy, rozmnožovací soustava,

                      vývin jedince, základy dědičnosti – obratlovci a člověk,

                     opakování 

 

Ze Opakování - Evropa.