VIII.B

Rozvrhy hodin všech tříd najdete ZDE.
 
Učivo:

září 2017

Předmět Učivo
Čj jv - Opakování učiva + Obecné výklady o jazyce.   
lv - Setkání see starší literaturou.
jv - Mluvený projev připravený a nepřipravený.
Nj Opakování učiva 7.r-slovní zásoba, gramatika;rozhovory.
Inf Opakování a prohloubení učiva informatiky 5.- 7. ročníku ( základní pojmy, hardware, software, stavba počítače, textový editor, grafický editor, tabulkový editor, fotoeditor, program na tvorbu prezentací, OS Windows, vstupní a výstupní zařízení, výukové programy, internet,... ).
Fy Práce, výkon
www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Rj www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Aj  Opakování učiva
Ma Opakování učiva 7. ročníku ( aritmetika, geometrie )
Che Úvod do předmětu. Laboratorní sklo a nádobí. Tělesa a látky.
Opakování učiva 7. ročníku
Ze Východní Asie

říjen 2017

Předmět Učivo
Čj jv- Nauka o slovní zásobě.
lv - Renesanční literatura.
ksv - Administrativní slohové útvary.
Inf

Antivirová kontrola souboru, složky, datového úložiště. Bitmapová grafika – editace, výběr, kopírování, vkládání, barevná výplň objektů, práce s textem v grafice,...

(+internet)
www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Rj www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Nj L 5 - Koníčky -činnosti vyjadřující záliby, časování sloves
Aj Minulý čas prostý
Tělní pokryv obratlovců, kostra
Che Směsi.
Ma Druhá mocnina a odmocnina.
Fy Účinnost. Pohybová a polohová energie. Přeměna energie. Vnitřní energie.
Ze Východní Asie, Evropa

listopad 2017

Předmět Učivo
Čj jv - Tvarosloví
lv - Romantismus.
ksv - Administrativní slohové útvary.
Fy Tepelná výměna vedením. Teplo. Měření a výpočet tepla. Tepelná výměna prouděním.
Nj Popis koníčků svých, kamaráda; telefonický rozhovor; mám čas
Ch Voda, vzduch.
www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Rj www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Inf

Komprimace a dekomprimace dat. Email s přílohou v komprimovaném tvaru. Textový editor – opakování základů typografie, text s tabulátory a s obrázky.

(+internet)
Aj Budoucí časy, will
Z Evropa - hospodářství, obyvatelstvo, státy
Ma Kruh, kružnice. Vzájemná poloha kružnice a přímky, vzájemná poloha dvou kružnic.
Kostra, svalová soustava

prosinec 2017

Předmět Učivo
čj jv - Tvarosloví.
lv - Romantismus.
ksv - Administrativní slohové útvary.
www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Rj www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Oběhová soustava
Ch Stavba látek.
Inf

Postupy řešení problémů při činnosti počítače a jeho periferií. Textový editor – samostatná práce (text s tabulátory, grafika, internet).

(+internet)

Aj Minulý čas průběhový.
Z Státy Evropy
Nj L6 - Práce na PC, mít + 4. pád, školní předměty
FY Výpočet a měření tepla, tání, tuhnutí var, kapalnění, sublimace a desublimace
Ma Válec - povrch, objem, slovní úlohy

leden 2018

Předmět Učivo
Čj jv - Tvarosloví.
lv - Literatura NO
ksv - Výklad.
www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Rj www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Ch Prvky v PSP.
Inf

Softwarové pirátství, etický kodex. Tabulkový procesor – práce s buňkou, základní početní operace, jednoduché vzorce.

(+internet)

Nj L6 - školní potřeby, 4. pád podst. jmen, vyjádření "žádný"
 S + Z + J Evropa
Aj Minulé časy prostý, průběhový.
FY Sublimace a desublimace. Elektrický proud, elektrický náboj, elektrické pole, siločáry
Ma Třetí mocnina a odmocnina (tabulky, kalkulátor). N-tá mocnina, pravidla pro počítání s mocninami. Zápis čísla v desítkové soustavě.  

 

únor 2018

Předmět Učivo
www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Rj www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Čj jv-Skloňování obecných a vlastních cizích jmen
lv-Realismus
ksv-Diskuse
Inf

Tabulkový editor – vzorce, využití v matematice (obvody a obsahy, povrchy a objemy).
(+internet)

Fy Elektrický proud. Měření elektrického proudu a napětí.
Ch Kovy, polokovy, nekovy.
Aj  Orientace po městě.
Z  Z + J Evropa
Ma Číselné výrazy, výrazy s proménnou. Mnohočleny - sčítání, odčítání a násobení.

březen 2018

Předmět Učivo
www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Rj www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Čj jv-Skladba
lv-Realismus
ksv-Charakteristika literární postavy
Ch Významné nekovy. 
Nj L7 - pozvánka, narozeniny, hodiny
Inf

Způsoby připojení vstupních a výstupních zařízení počítače. Tabulkový editor – tvorba grafu.    (+internet)

Aj  Předpřítomný čas.
 Z     Hospodářství států Evropy.
FY Ohmův zákon. Odpor vodiče. Sériové a paralelní zapojení.

duben 2018

Předmět Učivo
Rj www.eva-kuhnova.estranky.cz/
www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Čj jv-Skladba
lv-Realismus
ksv-Líčení
Ch Dvouprvkové sloučeniny.
Nj Hodiny,  měsíce,  roční období + činnosti
 Východní Evropa - hospodářství a politika
Inf

Multimediální prezentace – pokročilejší funkce, úvodní a závěrečné efekty, ...

FY Elektrická práce, energie a výkon. Příkon. Spotřeba elektrické energie v domácnosti.
Ma Lineární rovnice. Slovní úlohy řešené lin. rovnicemi.
Aj Present perfect, never,ever,just, already,yet. Tvoření vět.

květen 2018

Předmět Učivo
www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Rj www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Čj jv-Souvětí - druhy vedlejších vět, poměry
lv-Česká literatura 1. pol. 20. st.
ksv- Úvaha
   
   
   
   
   
   
   
   

červen 2018

Předmět Učivo
www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Rj www.eva-kuhnova.estranky.cz/
Čj jv-Opakování probraného učiva
lv-Literárně-výchovné aktivity
ksv-Opakování slohových útvarů