VIII. C

Učivo:

září 2019

Předmět Učivo
Čj jv - Opakování učiva 7. ročníku. Obecné výklady o jazyce.
ksv - Nepřipravený mluvený projev.
lv - Setkání se starší literaturou.
Nj Opakování učiva 7. ročníku; Koníčky.
Fy Opak. učiva 7. roč. Práce.
eva-kuhnova.estranky.cz/
Rj

-úvod do učiva, plán práce

-opakování azbuky, výslovnosti, intonace

-opakování slovní zásoby, mluvnice ze 7. ročníku

Aj  Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a8-rocnik/ Opakování př.časů,porovnání situací pro př.čas prostý a př.čas průběhový.
Ma Opakování učiva 7. ročníku.
Che Úvod do předmětu.  Lab. sklo a nádobí. Tělesa a látky.
Opakování učiva 7. ročníku, přehled jednotlivých tříd obratlovců a jejich orgánových soustav
Ze Opakování + Evropa- členitost.
Ov Opakování učiva 7.ročníku, osobnost.

říjen 2019

Předmět Učivo
Čj jv - Skladba - základní a rozvíjející větné členy, souvětí podřadné.
ksv - Inzerát, žádost. Řízená  diskuse.
lv - Ústní lidová slovesnost. Historie v literatuře.
Nj L5 - Moje koníčky.
Fy Výkon. Účinnost.
eva-kuhnova.estranky.cz/
Rj

-naše rodina

-členové

-profese, kde pracuje …

Aj  Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a8-rocnik/
Ma Druhá mocnina, odmocnina. Pythagorova věta.
Che Směsi.

Původ a vývoj člověka, lidská plemena, základy etologie

Ze Evropa - povrch, podnebí, vodstvo.
Ov Osobnost a její struktura.

listopad 2019

Předmět Učivo
Čj jv - Skladba -  několikanásobné větné členy.
ksv - Subjektivně zabarvený popis.
lv - Renesanční literatura, romantismus, literatura NO.    
Nj L5 - koníčky, e-mail; nepřímý pořádek slov.
Fy Energie.
eva-kuhnova.estranky.cz/
Rj

-budoucí čas, zvratné učit se, mám, studuji, pracuji

-zápor

-osobní zájmena  1.- 3. pád

-můj/tvůj, náš/váš

Aj  JIndráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a8-rocnik/   The future, budoucí časy.
Ma Kruh, kružnice, válec.
Che Oddělování složek směsí. Voda. Vzduch.

Opěrná soustava, soustava pohybová - obratlovci a člověk

Ze Evropa - rostlinstvo, živočišstvo, přírodní zdroje, hospodářství, obyvatelstvo.
Ov  

prosinec 2019

Předmět Učivo
Čj jv - Skladba - druhy vedlejších vět.
ksv - Tvořivé psaní.
lv - Romantismus, literatura NO.
Nj L 6 - mám počítač, časování haben, člen neurčitý.
Fy Teplo. Změny skupenství látek.

eva-kuhnova.estranky.cz/

Rj

-profese

-líbit se, zajímat se

-skloňování podstatných  jmen

Aj  Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a8-rocnik/ Past continuous.
Ma Válec - slovní úlohy. Třetí mocnina, výpočty s mocninami, zápis čísla v desítkové soustavě.
Che Stavba látek.

Soustava oběhová - obratlovci a člověk

Ze Státy - střední, severní Evropa.
Ov  

leden 2020

Předmět Učivo
Čj jv - Nauka o slovní zásobě. Opakování učiva o slovních druzích. Slovesný vid.
ksv - Charakteristika literární postavy.Řízená diskuse.
lv - Literatura NO. Balada.
Nj L6 - haben + 4. pád podst. jmen; žádný
Fy Elektrické vlastnosti látek.
eva-kuhnova.estranky.cz/
Rj

-čím chci být…/ se chci stát

-osobní zájmena – 4. pád

-hodnocení a klasifikace za 1. pololetí

Aj  Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a8-rocnik/ Minulé časy.
Ma Číslený výraz, výraz s proměnnou, dosazování, sčítání, odčítání, násobení mnohočlenů.
Che PSP, Periodický zákon.
Soustava oběhová - dokončení, první pomoc při tepenném a žilním krvácení
Ze Státy - západní, jižní Evropa, Balkán.
Ov  

únor 2020

Předmět Učivo
Čj  
Nj Zvířata a jejich popis; L7-pozvání
Fy Elektrický obvod.
eva-kuhnova.estranky.cz/
Rj

-volný čas

-časování I. a II. typu

-máš čas, pozvání

Aj  Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a8-rocnik/
Ma Rozklad mnohočlenu na součin, vytýkání, vzorce. Rovnice - úvod.
Che Prvky v PSP.

Imunita, dýchací soustava - obratlovci a člověk

Ze Rusko, shrnutí, opakování Evropy. Živelné pohromy - následky, opatření.
Ov  

březen 2020

Předmět Učivo
Čj  
Nj  
Fy  
eva-kuhnova.estranky.cz/
Rj

-co rád dělám

-zvratná slovesa

-některé slovesné vazby

Aj  Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a8-rocnik/
 
Ma Lineární rovnice - ekvivalentní úpravy.
Che  

Trávicí soustava - obratlovci a člověk

Ze Průmysl světa, doprava, služby.
Ov  

duben 2020

Předmět Učivo
Čj  
Nj  
Fy  
eva-kuhnova.estranky.cz/
Rj

-slovesa psát, chodit + další se změnou kmen. Souhlásky

-můj volný čas

-seznámení

Aj  Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a8-rocnik/
Ma Rovnice - slovní úlohy, výpočet neznámé ze vzorce. 
Che  

Vylučovací soustava, kůže - obratlovci a člověk

Ze Politická mapa světa, státy.
Ov  

květen 2020

Předmět Učivo
Čj  
Nj  
Fy  
eva-kuhnova.estranky.cz/
Rj

-inzerát, dopis, adresa

-další zvratná slovesa

Aj  Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a8-rocnik/
Ma Konstrukční úlohy, množiny bodů dané vlastnosti, rozbor, zápis, počet řešení. Konstrukce trojúhelníku ze dvou stran a výšky, dvou stran a těžnice. Konstrukce rovnoběžníku, lichoběžníku.
Che  

Mozek, mícha, PNS, smyslové orgány - čich, chuť, sluch a zrak - obratlovci a člověk

Ze Krajina a životní prostředí.
Ov  

červen 2020

Předmět Učivo
Čj  
Nj  
Fy  
eva-kuhnova.estranky.cz/
Rj

-slovesné vazby – zajímat se o …

-můj inzerát/můj dopis

-upevnění učiva 8. ročníku

-hodnocení a klasifikace za 2. pololetí

Tematický plán může být v průběhu roku upravován dle  rozdílné náročnosti jednotlivých lekcí.

Aj  Jindráková - https://anglictina-2zs.webnode.cz/a8-rocnik/
 
Ma Základy statistiky. Opakování.
Che  
Podmíněné a nepodmíněné reflexy, rozmnožovací soustava, vývin jedince, základy dědičnosti - obratlovci ačlověk, opakování
Ze Péče o životní prostředí, opakování.
Ov  

 

jv - Skladba - několikanásobné větné členy - významové poměry mezi nimi.
ksv - Subjektivně zabarvený popis.
lv - Renesanční literatura, romantismus, literatura NO.