Minimální preventivní program

pro školní rok 2013-2014

 

„ŠKOLA BEZ DROG“

 

www stránky školy: 2zsdobris.cz

telefon: 318 521 002

 

Zpracovala: Mgr. Bohumila Pallagyová, školní metodik prevence

 

Úvod

 

Společensky a sociálně nežádoucí jevy tvoří širokou škálu problémů, které jsou zejména u dětí a mládeže výrazným rizikem zdravotním, společenským i ekonomickým. Jedná se o problematiku šikany, kyberšikany a násilí, záškoláctví, drogových závislostí, alkoholismu a kouření, kriminality a delikvence, rizikového sexuálního chování, vandalismu, patologického hráčství a také např. projevů rasismu a xenofobie.

 

Základním principem prevence rizikového chování je výchova dětí a mládeže ke zdravému životnímu stylu, k osvojení si pozitivního sociálního chování a rozvoji osobnosti, k odmítání forem sebedestrukce a porušování zákona. Důležitým prvkem prevence jsou volnočasové aktivity, jejichž hlavní součástí jsou pohybové aktivity a sport.

 

Volný čas dětí a mládeže a jeho naplňování pozitivními aktivitami hraje významnou roli při utváření osobnosti mladého člověka a při jeho pozitivní socializaci. Důsledkem snížení kvality společenské péče o volný čas mladé generace je v mnoha případech i nárůst negativních společenských jevů. Jestliže společnost zabezpečí kvalitní trávení volného času dětí a mládeže, může tím, i když jen do určité míry, kompenzovat případné nedostatky rodinného prostředí a vlivu. Rodina má zcela dominantní postavení vzhledem k osvojení si aktivit ve volném čase. Ovlivňuje dítě nejen tím, jak na dítě výchovně působí, ale i svým každodenním životem.

 

V oblasti volného času došlo v životě mládeže ke změnám. Dominantním médiem se stala nejen televize, která je těžištěm volného času dětí a mládeže, poslech reprodukované hudby, návštěvy restau­račních zařízení, ale v některých případech také „nicnedělání“. Významné místo pak zaujímají aktivity spojené s informačními technologiemi, zvláště u některých skupin mládeže je masivně využíván internet.

 

Otázka včasné prevence vedoucí žáky k ochraně zdraví, získání pozitivního postoje k vlastnímu tělu, životu, ale i umění najít si životní cíl a osobnostně i sociálně růst, je proto nejdůležitějším cílem, ke kterému by měla primární prevence směřovat.    

 

MPP zpracovává školní metodik prevence. Jde o konkrétní dokument zaměřený na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj a rozvoj jejich sociálně komunikativních dovedností. Je založen na podpoře vlastní aktivity žáků, pestrosti forem preventivní práce s žáky, zapojení celého pedagogického sboru školy a spolupráci se zákonnými zástupci žáků školy. Je zpracováván vždy na jeden školní rok a průběžně vyhodnocován. Písemné vyhodnocení je součástí výroční zprávy o činnosti školy.

MPP školy vychází z RVP ZV a ŠVP. Jednotlivé části MPP jsou začleněny do samostatných témat v jednotlivých předmětech- viz prevence ve vyučování.

 

Cíle minimálního programu

- předcházet problémům s návykovými látkami u dětí

- posílit u dětí sebedůvěru, sebevědomí, snaha o rozvoj osobnosti

- naučit děti nést odpovědnost za své chování

- naučit děti dovednostem odmítání, říci NE

- předat dětem dostatek informací o druzích a účincích návykových látek na zdraví

  člověka

- prevence zneužívání návykových látek

- prevence sociálně patologických jevů (př. šikana, vandalství, brutalita)

- naučit děti využívat volný čas

- posilování komunikačních dovedností: schopnosti řešit problémy, konflikty

- pěstování právního vědomí, mravních a morálních hodnot

- prevence šikany

 

Charakteristika školy

 

2. ZŠ Dobříš je jednou ze dvou základních škol v našem, asi osmitisícovém, městě. Naše sedmi- pavilonová škola byla slavnostně otevřena 29.8.1965. Ve školním roce 2013 -2014 navštěvuje školu celkem 522 žáků. Z toho 12 tříd tvoří žáci 1. stupně  a 11 tříd žáci 2. stupně. Pedagogický sbor čítá celkem 32 pedagogů (27 učitelek, 5 učitelů) a 5 vychovatelek školní družiny.

2, základní škola Dobříš má vytvořeny následující podmínky pro zvládání problematiky šikanování ve škole:

 

·         ředitelka školy je orientován v metodice, organizaci a právní problematice šikanování.

(vystudovala studium pro metodiky prevence), v letošním školním roce zastává funkci metodika prevence

·         šikanu zpravidla řeší metodik prevence, či jiný pověřený pracovník, dle vyhlášky č.72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 116/2011 Sb.).  Pracovník pověřený řešením umí kvalifikovaně odhadnout stadium a formu šikany a rozhodnout, zda řešení zvládne škola sama nebo zda si povolá odborníka postupuje podle patřičné vyhlášky (příloha vyhlášky č. 72/2005 Sb. stanovuje kompetence školních poradenských pracovníků, tj. školního metodika prevence, výchovného poradce, příp. školního psychologa nebo školního speciálního pedagoga a také kompetence školských poradenských zařízení – pedagogicko-psychologické poradny (dále jen „PPP“), střediska výchovné péče (dále jen „SVP“) aj.);

·         škola spolupracuje s PPP, SVP a dalšími organizacemi a institucemi při řešení pokročilých a neobvyklých šikan, které sama nezvládne;

 

·         škola aktivně spolupracuje s rodiči na ochraně dětí a žáků před šikanou.

·         škola má ve školním řádu:

o   zakomponován kategorický zákaz chování mající charakter šikanování a opatření, která se váží k tomuto závažnému porušení školního

o   zpracovaná pravidla používání informačních a komunikačních technologií, internetu a mobilních telefonů (během vyučování, o přestávkách, v prostoru školy). Součástí tohoto textu je i stanovení kázeňských opatření při nedodržování těchto pravidel a Pravidla pro užívání WiFi sítě
 

·         ředitel školy zajistí v souladu s pracovním řádem dohled pedagogických pracovníků nad žáky ve škole před vyučováním a o přestávkách, na vytipovaných rizikových místech v prostorách školy;

·         škola má zpracovaný plán dalšího vzdělávání pedagogů

 

 

Co naše škola žákům nabízí:

- od 2. ročníku výuku anglického jazyka

- ve 2., 3. ročníku a přípravné třídě výuku plavání

- od 5. ročníku mohou sportovně nadané děti navštěvovat sportovní třídu, tj. třídu s rozšířenou

  výukou tělesné výchovy

- škola je vybavena dvěma učebnami s počítači a internetem. Ty mohou žáci využí­vat  i  ve svém volném čase.

- výuka dále probíhá v multimediálních  )odborných? učebnách ( Dě, Fy-Che, Př, Čj- Aj, Vv, Pv, Hv, Inf)

- v 17 třídách byly instalovány interaktivní tabule

- při hodinách výtvarné výchovy pracují děti mj. s keramickou hlínou, protože škola vlastní  

  keramickou pec

- v ranních a odpoledních hodinách probíhají zájmové kroužky 

- o přestávkách mají žáci možnost oddechu i sportovního vyžití v prostoru mezi školními pavilony (lavičky, koše na košíkovou, prolézačky aj.)

 - každý rok pořádáme pro žáky tematické exkurze, lyžařské kurzy, výjezdy do divadel, kurz 1. pomoci pro 8. ročník, úspěšně se účastníme sportovních soutěží v rámci Školní sportovní ligy …

 

Kulturní a společenské akce:

- dárky a pěvecké vystoupení v Domově důchodců Dobříš

- "Předvánoční zastavení" - společenská akce nejen pro rodiče žáků i širokou veřejnost

- kulturní vystoupení žáků u příležitosti oslav a akcí města

- již tradiční jsou návštěvy žáků naší školy v Dětském domově na Zbraslavi

- tematické zájezdy žáků školy

- vystoupení pěveckého sboru pro MŠ, veřejnost

- akce pro děti z mateřských škol

 

Každoročně pořádáme sportovní akce:

- školní turnaj v malé kopané, chlapci - 2. stupeň

- Mikulášský turnaj v halové kopané, chlapci - 6. a 7. roč.

- Vánoční turnaj v halové kopané, chlapci- 8. a 9. roč.

- Školní přebor ve skoku vysokém, chlapci a dívky - 2. stupeň

- Atletické závody - 1. a 2. stupeň

- Lyžařský kurz v Krkonoších - žáci 7. roč.

 

Další sportovní akce, kterých se aktivně účastníme:

- „Fotbal proti zločinu“- aktivní prevence a eliminace kriminality, rasismu, xenofobie a gamblerství ve městě Příbram a okolí, zaměřená na žáky ZŠ a SŠ

Školní sportovní liga:  

-  Přespolní běh

- Atletický čtyřboj

- Minifotbal

- Florbal

- Vybíjená

- Minibasket

- Basketbal

- Volejbal

 - Mc Donald´s Cup

- Pohár rozhlasu

- Atletická všestrannost

 

VYTYČENÍ  RIZIKOVÉHO  CHOVÁNÍ

 

Primární prevence rizikového chování u žáků je zaměřena na:

 

A) předcházení zejména následujícím rizikovým jevům v chování žáků

 

- záškoláctví

- šikana, rasismus, xenofobie, vandalismus, kyberšikana

- kriminalita, delikvence

- užívání návykových látek (tabák, alkohol, omamné a psychotropní látky)

- onemocnění HIV/AIDS a dalšími infekčními nemocemi souvisejícími s užíváním 

   návykových látek

- závislost na politickém a náboženském extremismu

- nezdravý životní styl (bulimie, anorexie)

- netolismus (virtuální drogy) a patologické hráčství (gambling)

 

 

B) rozpoznání a zajištění včasné intervence zejména v případech

 

- domácí násilí

- týrání a zneužívání dětí, včetně komerčního sexuálního zneužívání

- ohrožování mravní výchovy mládeže

- poruchy příjmu potravy (mentální bulimie, mentální anorexie)

 

 

ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU

 

MPP školy vychází z  RVP ZV a ŠVP ZV, který je realizován a nyní ověřována jeho 2. verze. Jednotlivé části MPP jsou začleněny do samostatných témat v jednotlivých vyučovacích předmětech. V rámci ŠVP ZV jsou témata zařazena ve vzdělávacích oblastech: na 1.stupni Člověk a jeho svět, Člověk a zdraví, na 2.stupni Člověk a příroda a Člověk a zdraví. Třídní učitelé i ostatní vyučující věnují pozornost jednotlivým tématům během celoškolních i oborových projektů, vyučovacích hodin a školních akcí jako jsou lyžařské výcvikové kurzy a další akce školy.

 

Prevence ve vyučování

 

příklady využití vyučovacích hodin k prevenci

 

Prvouka:                    1.tř., téma:  Pečujeme o zdraví

                                   2.tř., téma:  Zdravá strava

                                                       Volný čas

                                    3.tř., téma:  Člověk a zdraví

                                                      Výživa a zdraví

 

Přírodověda:             4.tř., téma: Výchova ke zdraví

                                   5.tř., téma: Člověk-lidské tělo

Přírodopis:                6.tř., téma: Lilkovité rostliny

         8.tř., téma: Toxikomanie, Člověk-poškození lidského organismu

Chemie:                     8.tř., téma: Nebezpečné látky

         9.tř., téma: Alkoholy, Otravní látky, jedy, Léky, Drogy-návyk. látky

 

Občanská  vých.:      6.-8.tř., téma: Péče o zdraví, Zdravý životní styl, Šikana

                                    9.tř., téma:      Prevence zneužívání návykových látek

Tělesná vých.:           6.-9.tř., téma: Význam sportu pro rozvoj osobnosti

 

Způsob realizace

1. - 2. ročník

- společné stanovení a zažití pravidel soužití mezi žáky a učiteli

- vnímání individuálních odlišností dětí mezi sebou a přijímání těchto jevů

- nácvik vzájemné úcty, sebeúcty a důvěry

- včasné odhalování specifických poruch učení či jiných postižení

- rozvoj schopnosti diskutovat, komunikovat (např. komunitní kruh)

 

3. - 5. ročník

- nácvik modelových situací-umění odmítnout

- umění vyjádřit svůj názor

- propagace zdravého životního stylu

- zvyšování zdravého sebevědomí žáků

- znalost důležitých kontaktů na krizová centra, linky důvěry

 

6. - 9. ročník

- význam harmonických mezilidských vztahů pro zdravý životní styl a zdraví

- respektování odlišných názorů či zájmů lidí a odlišných způsobů jejich chování a

  myšlení

- odmítání projevů násilí a brutality zprostředkované médii a schopnost o nich diskutovat

- spolupráci ve skupině a přebírání zodpovědnosti za společné úkoly

- trénink vhodných způsobů chování a komunikace v různých životních situacích

- právní odpovědnost za případné protiprávní činy

 

V loňském roce se nám podařilo: plnit plán MPP, vyřešit problém šikany mezi žáky (7. ročník) ve spolupráci s SVP Příbram, ozdravit klima 3. ročníku taktéž ve spolupráci s SP Příbram, kontrolami a následnými postihy zamezit kouření našich žáků o velké přestávce za pavilony, spoluprací s OSPOD a dětskými lékaři omezit záškoláctví některých žáků, úspěšně reprezentovat naši školu na sportovních akcích.

 

MPP na školní rok 2013 -2014

ÚKOLY ŠKOL. ROKU 2012-2013  VYCHÁZEJÍCÍ Z ANALÝZY ŠKOLNÍHO ROKU  2012 - 2013

·         Pomoc odborníků při diagnostice třídních kolektivů.

·         Iniciovat akce, i dlouhodobé s odborníky na téma prevence rizikového chování a zdravého životního stylu.

·         Vyhodnocovat četnost konzultací, monitorování a dokumentování rizikového chování žáků.

·         Podpořit cíleně DVPP v oblasti prevence rizikového chování.

·         Zaměřit se nadále na předcházení šikaně (včetně kyberšikany) a záškoláctví.

·         Zajistit stálou metodickou pomoc a konzultace pro pedagogy, žáky i zákonné zástupce žáků školy.

 

HLAVNÍ SLEDOVANÉ A VYHODNOCOVANÉ  CÍLE  MPP

ve školním roce  2013 – 2014

 

·         Realizace MPP vedoucí k zajištění působnosti MPP na všechny žáky školy, sledování a průběžné vyhodnocování jednotlivých přijatých opatření a cílů.

·         Zavádění aktivních, zajímavých forem a metod při realizaci MPP.

·         Pokračovat v úkolech vycházejících z analýzy školního roku 2012-13.

·         Zavádět a zdokonalovat smysluplnou tvorbu třídních pravidel ve všech třídách prvního a dle možnosti i druhého stupně. Zavádět hodiny založené na předcházení rizikovému chování žáků.

·         Zajistit dlouhodobý program prevence rizikového chování pro žáky vytipovaných tříd 1. i 2.stupně ve spolupráci s  SVP Příbram, případně využít  vlastní program pro posílení třídních kolektivů a fungování pozitivních vazeb a dobrého sociálního klimatu.

 

 

1. Primární prevence

Aktivity školy v oblasti primární prevence jsou cíleně směřovány k efektivní prevenci a eliminaci aktivit z oblasti neúčinné primární prevence. Základním principem je výchova ke zdravému životnímu stylu, k osvojení pozitivního sociálního chování a zachování integrity osobnosti. Cílem je zabránit výskytu rizikového chování v daných oblastech, nebo co nejvíce omezit škody způsobené jejich výskytem mezi žáky.

 

Ø  Žákům nabídnout pomoc v jakémkoli případě a situaci – všichni pedagogové, s využitím vypracovaného „Krizového řádu“ a školního „Programu proti šikanování“ .

Ø  Spolupráce s kolegy, vzájemná a pravidelná informovanost o chování a jednání žáků.

Ø  Stálé směřování k nastavení pozitivního klima ve třídách, dodržování pravidel chování a slušnosti v souladu se školním řádem.

Ø  Podpora dobrých vzájemných vztahů mezi žáky ve třídách, vrstevnických skupinách i dětmi různého věku za přispění třídních učitelů.

Ø  Zařazování jednotlivých oblastí MPP do vyučovacích hodin s postupným využíváním aktivních, činnostních metod, dát žákům dostatečný prostor pro diskusi a vyjádření vlastního názoru.

Ø  Třídní a ročníkové projekty pro školní rok 2013/2014.

 

 

 

2. Nespecifická primární prevence

 

Veškeré aktivity podporující zdravý životní styl a osvojování pozitivního sociálního chování prostřednictvím smysluplného využívání a organizace volného času, například zájmové, sportovní a volnočasové aktivity a jiné programy vedoucí k dodržování určitých společenských pravidel, zdravému rozvoji osobnosti, k odpovědnosti za sebe sama a své jednání.

 

Ø  Zvýšení nabídky volnočasových aktivit a zájmových kroužků, dle možnosti rozšiřování nabídky pro žáky 2. stupně a nabídka zájmových kroužků ŠD žákům, kteří nejsou přihlášeni k docházce do ŠD.

Ø  Podpora společných akcí tříd za účelem stmelování třídních kolektivů a poznávání žáků napříč třídami.

Ø  Pořádání sportovních a kulturních aktivit pro žáky v době školního vyučování i mimo něj. Zapojení žáků do soutěží a akcí regionu i mimo něj. ,

Ø  Dopravní hřiště Příbram – zajištění dopravní výchovy pro žáky 4. tříd (cyklistické řidičáky) a ŠD.

Ø  Dle možnosti využití sportovních areálů v Dobříši.

 

 

3. Specifická primární prevence

Aktivity a programy, které jsou zaměřeny specificky na předcházení a omezování výskytu jednotlivých forem rizikového chování žáků.

a)      všeobecná prevence

b)     selektivní prevence   

c)      indikovaná prevence

 

Ø  akce AJAX – Policie ČR pro žáky 2. tříd – dle možnosti

Ø  spolupráce  s klubem Terén – nízkoprahové centrum Dobříš

Ø  5. ročníky – zajištění programu „Prevence kouření“

Ø  spolupráce s SVP Příbram, PPP Příbram a SPC Praha

Ø  jednodenní výjezd žáků 6. ročníku  - ekoncentrum Křivoklát

Ø  spolupráce s Městskou policií Dobříš, ZHS Dobříš, OSPOD Dobříš

Ø  spolupráce s psychologem

 

4. Efektivní primární prevence

Komplexní programy, interaktivní programy pomáhající čelit žákům sociálnímu tlaku, zaměřené na zkvalitnění komunikace, nenásilné zvládání konfliktů, odmítání návykové látky, zvyšování sebevědomí, zvládání úzkosti a stresu apod.

 

Ø  Programy zaměřené na drogovou problematiku – 8. a 9.ročník /konopné drogy, opiáty, stimulační látky, halucinogeny, psychotropní léky, těkavé látky, anabolika, gambling/

 

MPP ve školním roce 2013/2014 se zaměřuje na všechny čtyři typy primární prevence a  zejména na toto rizikové chování, se kterým se setkáváme ve škole i mimo ni mezi dětmi a mládeží a které se objevilo i mezi našimi žáky na základě prováděných dotazníkových  šetření /ŠMP/.

 

1.      Experimentování a zneužívání alkoholu, nikotinu a dalších návykových látek, zejména marihuany.

2.      Šikanování (včetně kyberšikany), psychické i fyzické, vyčleňování jedinců nebo celých skupin z kolektivu.

3.      Vandalismus, násilné chování.

4.      Kriminalita.

5.      Gamblerství.

6.      Xenofobie, rasismus, intolerance, antisemitismus.

7.      Zneužívání a závislost na virtuálních médiích- PC,video, televize

8.      Záškoláctví.

9.      Patologické jednání vůči vlastní osobě (sebepoškozování).

10.  Poruchy příjmu potravy.

11.  Týrání dítěte.

12.  Zneužívání dítěte.

13.  Zanedbávání dítěte.

* Na tučně označené bude v tomto školním roce zaměřena více pozornost.

 

 

Každý pedagogický pracovník dbá na komplexnost provádění prevence rizikového chování u žáků ve všech oblastech.

Oblasti:

Oblast zdravého životního stylu (výchova ke zdraví), osobní a duševní hygiena, výživa a pohybové aktivity

Oblast společenskovědní (komunikace, sociální dovednosti a kompetence)

Oblast přírodovědná (biologie člověka, fyziologie, chemie)

Oblast rodinné a občanské výchovy

Oblast sociálně – právní

KOORDINACE MPP

Za realizaci MPP odpovídá školní metodik prevence. Při zpracování MPP úzce spolupracuje s výchovnou poradkyní pro I. stupeň Mgr. Štěpánou Cihelkovou, výchovnou poradkyní pro II. stupeň RNDr. Janou Melicharovou, zástupkyní pro II. stupeň Mgr. Evou Kašparovou, a ostatními pedagogickými pracovníky školy.

Spolupráce probíhá také s dalšími subjekty:

PPP Příbram, Praha, SPC Praha

okresní metodik prevence, krajský metodik prevence

SVP Příbram

Magdalena, o.s.

Odbor sociálně - právní Městského úřadu Dobříš

Policie ČR, Městská policie Dobříš

 

 

 

 

STANDARDNÍ ČINNOST ŠMP, METODICKÁ A KOORDINAČNÍ ČINNOST -  součást dlouhodobé školní strategie.

 

Úkoly ŠMP školního roku 2013 - 20132014

 

Ø  Monitorování a zhodnocení projevů vztahujících se k výskytu rizikového chování žáků, návrhy a přijetí opatření ke zkvalitnění MPP pro školní rok 2014/2015/evaluace/.

Ø  Zajištění metodické pomoci a konzultací pro pedagogy, žáky i zákonné zástupce žáků školy.

Ø  Zajištění a kontrola naplňování MPP ve školním roce 2013/2014.

Ø  Sledování  práce pedagogů s třídními kolektivy.

Ø  Spolupráce s institucemi, zajištění, koordinace a vyhodnocení programů pro žáky školy.

Ø  Monitorování četnosti individuálních rozhovorů ŠMP či dalšího odborníka se žáky vykazujícími rizikové chování, či se žáky, kteří se obrátí s osobním problémem na ŠMP.

Ø  Monitorování četnosti a účinnosti výchovných komisí a účinnosti přijatých opatření.

Ø  Monitorování četnosti negativních projevů rizikového chování a jeho rozbor a dokumentace, vyvození opatření a jejich účinnosti.

Ø  Úzká spolupráce s vedením školy.

Ø  Sledování práce třídních učitelů, pomoc při diagnostice třídních kolektivů, rizikového chování a jeho vyhodnocování.

Ø  Navrhování, případně organizování vzdělávání pro celý pedagogický sbor i jednotlivce.

Ø  Vyhodnocování efektivnosti schránky důvěry a aktuálních informací na www stránkách školy.

 

 

METODY PRÁCE 

 

Kromě tradičních metod práce při prevenci rizikového chování bude snahou pedagogů využívat i další metody, včetně relativně „nových“.

Ø  Aktivní sociální učení

Ø  Kritické myšlení

Ø  Modelace a hraní rolí

Ø  Vyhledávání informací z různých zdrojů a prezentace

Ø  Zadávání samostatných prací – eseje, výtvarné práce, slohové práce

Ø  Metody a prvky osobnostně- sociální výchovy

Ø  Přednášky, besedy, diskuze (s učitelem, pozvanými odborníky)

Ø  Krátkodobé a dlouhodobé projekty

Ø  Zážitkové programy, workshopy, pobytové akce

 

VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ

Ø  Odborné vzdělávání ŠMP a dalších pedagogů v oblasti primární i sekundární prevence dle aktuální nabídky vzdělávacích institucí a finančních možností školy. Nabídku škola přijala i od občanského sdružení Nová škola za jeden provaz – Mgr. Štěpo, psycholog.

ZÁKONNÍ  ZÁSTUPCI  ŽÁKŮ

 

Jedním z cílů MPP je získat rodičovskou veřejnost k užší spolupráci se školou v oblasti rizikového chování žáků. Předpokládá se spolupráce se školskou radou a občanským sdružením Nová škola za jeden provaz. Rodiče žáků mohou využívat konzultační i mimo konzultační hodiny ŠMP, ŠMP může rodičům doporučit oborníky v oblasti rizikového chování, zprostředkovat schůzku. Je snahou školy, aby se zákonní zástupci žáků zúčastňovali mimoškolních aktivit a posilovala se vzájemná důvěra a spolupráce. Spolupráce s rodiči je jedním z pilířů MPP, stejně jako ŠVP ZV.

 

 

METODIKA ŘEŠENÍ PŘÍPADŮ RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ

 

Metodiku řešení případů rizikového chování řeší dlouhodobá školní strategie, aktualizovaný Krizový plán školy a  aktualizovaný Program proti šikanování..

 

Školní řád 2.ZŠ Dobříš plně vystihuje problematiku zneužívání návykových látek a výskyt rizikového chování žáků a v případě výskytu těchto jevů poskytuje učitelům pravomoc represivně jednat. Školní řád je veřejně přístupný žákům i zákonným zástupcům a schvaluje jej školská rada.

 

Ředitelka školy vytváří podmínky pro předcházení vzniku rizikového chování zabezpečením poskytování poradenských služeb ve škole se zaměřením na primární prevenci rizikového chování, koordinací tvorby, kontrolou realizace a pravidelným vyhodnocováním MPP. Školní preventivní program je začleněn do ŠVP ZV a současných platných osnov pro jednotlivé ročníky. Ředitelka školy řeší aktuální situace a problémy související s výskytem rizikového chování ve škole dle platných předpisů. Všech jednání týkajících se případů rizikového chování je přítomen ŠMP, případně výchovný poradce, který třídním učitelům poskytuje metodiku, radu a osobně se účastní jednání se zákonným zástupci žáků či orgány státní správy, samosprávy či Policie ČR nebo Městské policie Dobříš. Zákonným zástupcům žáků pomůže ŠMP vyhledat a kontaktovat odborníky či pomáhající organizace.

 

Povinnosti ŠMP jsou uvedeny v kapitole „standardní činnosti ŠMP“- metodické a koordinační činnosti – dlouhodobá školní strategie.

 

Postupy školy v oblasti rizikového chování a přehled základních školských dokumentů pro oblast prevence, prevence kriminality a dalšího rizikového chování dětí a mládeže jsou součástí dlouhodobé školní strategie.

 

HODNOCENÍ  A  EVALUACE  MPP

 

MPP předpokládá pravidelnou evaluaci efektivnosti a kvality. Časovým harmonogramem, výběrem evaluačních nástrojů a metod, prováděním evaluace a průběžným i závěrečným vyhodnocením kvality a efektivnosti zvolených nástrojů a metod směrem k naplňování cílů a obsahu MPP je pověřen školní metodik prevence, který spolupracuje při získávání podkladů pro evaluační zprávu i jejích dílčích částí se všemi pedagogy školy, dle potřeby žáky (př. dotazníky), zákonnými zástupci žáků a vedením školy. Závěrečnou zprávu o realizaci MPP v daném školním roce spolu s návrhem změn, úprav, doplňků a opatření pro další školní rok předkládá ŠMP 1x ročně ředitelce školy a pedagogické radě.

Cíle hodnocení ve školním roce 2013-2014

 

Ø  Kvalita a efektivnost MPP a navržených opatření v rámci zlepšení klima tříd a třídních kolektivů - předcházení šikaně, kyberšikaně a dalšímu rizikovému chování.

Ø  Efektivnost schránky důvěry a propagačních materiálů, včetně www stránek. Aktualizace informací pro žáky i zákonné zástupce žáků.

Ø  Navržení dalších postupů a strategií vedoucích k minimalizaci rizikového chování žáků – ŠMP.

Ø  Vyhodnocení konkrétních akcí a programů směrem ke sledovaným jednotlivcům a třídním kolektivům v porovnání s rokem 2012/2013.

Ø  Navržení dalších postupů a strategií vedoucích k minimalizaci rizikového chování žáků – ŠMP.

 

metoda

kdo provádí

četnost

1. dotazníky

ŠMP, vedení školy, příp. TU

vybrané třídy, po uskutečnění  konkrétní akce, mimořádné šetření /řešení konkrétního problému/

2. přímé pozorování – klima třídy, diagnostika

ŠMP,psycholog, VP1,2

průběžně, hospitace vedení školy

3. záznamy

ŠMP, ZŘŠ, VP1,2

šetření rizikového chování a jevů, účinnost opatření

4. rozhovory

ŠMP, TU, VP1,2, vedení školy

průběžně při řešení konkrétních případů

5. diskuse

ŠMP,třídní učitel, vedení školy, VP1,2

po ukončení, případně v průběhu akce

 

Závěr

 

Školy většinou nejsou místem, kde problémy s alkoholem, drogami a rizikovým chováním vznikají. Jsou však místem, kde se tyto problémy mohou projevit. Škola hraje jednu z velmi důležitých rolí v oblasti prevence vzniku drogového i dalšího rizikového problému či jevu. Je to jedno z míst, kde se o problému mluví, kde žák získává informace. To, že návykové látky a problémy s nimi spojené, ale i rizikové jevy, jsou všude kolem nás, je věc dostatečně známá. Rozhodnutí, zda žák bude nebo nebude drogy brát, bude- nebo nebude účastníkem rizikových jevů a chování, závisí však v konečné fázi jen na něm a také na zákonných zástupcích tohoto žáka.

 

Mgr. Bohumila Pallagyová, ředitelka školy

 

Mgr. Eva Kašparová, zástup. řed. školy pro 2. stupeň 

 

Mgr. Štěpánka Cihelková, výchovná poradkyně pro 1.stupeň 

 

RNDr. Jana Melicharová,vých. poradkyně pro 2. stupeň 

 

 

V Dobříši 26. srpna 2013

 

Minimální preventivní program byl projednán a schválen pedagogickou radou 2. ZŠ Dobříš, Školní 1035, okres Příbram dne 26. srpna 2013. 

 

Přílohy:

Příloha č.1

Dopis pro rodiče, zákonné zástupce žáků

 

Vážení rodiče, zákonní zástupci žáků,

naše škola je příznivě hodnocena jak rodičovskou veřejností, tak i Českou školní inspekcí. Velmi si toho vážíme. Nicméně i ta nejlepší škola není zcela imunní proti výskytu šikanování. Proto chceme být připraveni zachytit případné ubližování silnějších slabším hned v počátku a účinně takové bezpráví zastavit. S tímto záměrem jsme vytvořili program proti šikanování. Jeho důležitou součástí je spolupráce nás pedagogů s Vámi – rodiči, zákonnými zástupci. Prosíme Vás proto o pomoc. Kdybyste měli podezření, či dokonce jistotu, že je Vašemu dítěti ubližováno, bezprostředně se na nás obraťte (na třídního učitele, školního metodika prevence či ředitele školy). Využít lze také naši e – mailovou adresu školy. Vaši informaci budeme brát velmi vážně a situaci budeme odborně a bezpečně řešit.

Děkujeme za Vaši podporu.

 

S  pozdravem

Mgr. Bohumila Pallagyová

ředitelka školy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č.2

 

Školní rok  2013/ 2014 – strategický plán  k MPP „NAŠE ZDRAVÁ  ŠKOLA“

 

Cíl: primární prevence rizikového chování, stmelování třídních kolektivů

 

Forma: v různých předmětech

Realizace: třídní učitel, případně vyučující některého předmětu

 

1.stupeň – návrhy možných témat

 

1. ročník: Jsme kamarádi, pomáháme si I

/poznávám sebe sama a své spolužáky, učím se spolupracovat a komunikovat v rámci kolektivu třídy, hledat pomoc, potřebuji-li ji/

 

2.ročník: Co můžeme udělat pro to, abychom se cítili ve třídě bezpečně?

/společná tvorba třídních pravidel, co se skrývá pod pojmem bezpečné prostředí třídy, čím mohu přispět já osobně, aby prostředí třídy bylo bezpečné, co může být nebezpečné a jak se proti tomu mohu bránit/

 

3.ročník: Jsme kamarádi, pomáháme si II

/učím se spolupracovat se všemi spolužáky, řeším jednoduché konflikty v rámci třídy společně s třídním učitelem – nežádoucí jevy mezi námi - kouření, šikana, učím se diskutovat o akcích třídy, společně je připravovat s třídním učitelem/

 

4.ročník: Co můžeme udělat pro to, abychom se ve škole cítili bezpečně?

/rozumím školním pravidlům a učím se je dodržovat, seznamuji se s právy dítěte a učím se řešit situace, kdy dochází k jejich porušování, vím, kdo je výchovný poradce a školní metodik prevence a jak mi mohou pomoci, vím, k čemu slouží schránka důvěry, nežádoucí jevy mezi námi - kouření, šikana, alkohol, PC /

 

5.ročník: Chráním zdraví své i spolužáků, žiji zdravě

/učím se pomáhat slabším a mladším, vím, na koho se obrátit, je-li někomu ubližováno nebo jsou porušována pravidla třídy a školy, konflikty mezi spolužáky a jejich řešení, aktivně se snažím podílet na akcích třídy, přispívat nápady a náměty k práci žákovského parlamentu i třídy, nežádoucí jevy mezi námi - šikana, vandalismus, záškoláctví, návykové látky, smysluplné naplňování volného času – moje koníčky a zájmy, jak zdravě žít v mém věku /

+ dotazník ŠMP

 

2.stupeň – návrhy možných témat

 

6.ročník: Jsme kamarádi, pomáháme si III

/poznávám sebe sama a své spolužáky v kolektivu 2. stupně, učím se s nimi spolupracovat a komunikovat, diskutuji společně s nimi o akcích i problémech třídy, tvořím a dodržuji pravidla třídy i školy, vím, kdo je výchovný poradce a školní metodik prevence na 2.stupni a jak mi mohou pomoci, vím, k čemu slouží schránka důvěry a jak funguje, nežádoucí jevy mezi námi – šikana – vyčleňování jedinců nebo skupin, vandalismus, alkohol, virtuální drogy a co s tím – hledání řešení, konflikty mezi námi ve třídě a jejich řešení/

 

7.ročník: Bezpečně do školy i ze školy – Je prostředí kolem nás bezpečné? Co můžeme udělat pro to, aby bezpečné bylo?

/mapování bezpečného prostředí třídy, školy, bydliště, hledání řešení v případech nebezpečí,  rizikové jevy mezi námi – šikana psychická i fyzická, vandalismus, rasismus, násilné chování, poruchy příjmu potravy, týrání dítěte, kriminalita  a co s tím – hledání řešení, konflikty mezi námi a jejich řešení- umím si s tím poradit/

 

8.ročník: Nemáme jen svá práva, ale také povinnosti

/kdo mi může pomoci, na koho se mohu obrátit při řešení problémů, rizikové jevy mezi námi –vandalismus, rasismus, násilné chování, sebepoškozování, zneužívání a zanedbávání dítěte a co s tím – hledání řešení, pomoci, znám svá práva, ale také povinnosti?, vím co jsou to trestné činy a  jak jsou posuzovány, co je spravedlnost/

 

9.ročník: Aby se tu dobře žilo i těm co přijdou po nás

/co po sobě zanecháme v této škole, kdo jsme a co jsme dokázali za 9 let, aktivní podíl na činnosti školy, přípravě projektů pro mladší žáky i v rámci třídy, osobnost každého z nás – tvorba osobní mapy, nežádoucí jevy a já - zhodnocení, hledání řešení modelových konfliktních situací – nácvik, zdravý životní styl do budoucna/

 

Příloha č.3

Hodnocení MPP za školní rok 2012/13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.ZŠ DOBŘÍŠ

 

 

EVALUACE MPP „Kouzelná škola“ 

 

 školní rok 2012/2013

 

 

 

 

Zpracovala:

Mgr. Jitka Tulachová, školní metodik prevence

 

   

                                                                                                V Dobříši dne 26. června 2013

 

SOUHRNNÉ ZHODNOCENÍ MPP - ŠKOLNÍ ROK 2012-2013

 

Evaluační zpráva za školní rok 2012/2013 vychází z podkladů shromážděných a vyhodnocených školními metodiky prevence v průběhu i závěru školního roku 2012/2013 a navazuje na úkoly stanovené ve školním roce 2011/2012.

 

Součástí Minimálního  preventivního programu je i strategie proti šikanování a Krizový plán.

 

Pro školní rok 2012/2013 MPP zasahoval všechny věkové kategorie žáků, zaměřen však byl především na žáky ve věku 11-15 let, které jsme považovali v naší škole za nejohroženější skupinu, vzhledem ke školním i regionálním podmínkám. Předpokladem realizace MPP byla jednak spolupráce všech pedagogů školy, ale také spolupráce se zákonnými zástupci našich žáků a zřizovatelem ale dalšími partnery.

 

Oblast primární prevence – uskutečněné aktivity

 

Jednotlivá témata byla naplňována ve vyučovacích předmětech dle dlouhodobé strategie školy

► zařazení témat do osnov vyučovacích předmětů

     ■ oblast zdravého životního stylu (výchova ke zdraví), osobní a duševní hygiena, výživa a      pohybové aktivity

     ■ oblast společenskovědní (komunikace, sociální dovednosti a kompetence)

     ■ oblast přírodovědná (biologie člověka, fyziologie, chemie)

     ■ oblast výchovy ke zdraví a výchovy k občanství

     ■ oblast sociálně – právní 

         kurz první pomoci žáků 8. ročníku na Šumavě

► lyžařský výcvik žáků 7. ročníku

► výcvik - plavání žáků 2.a 3. ročníků

► dopravní výchova žáků 4. tříd

 

 a dalších (níže jmenovaných) aktivitách

 

žákovský parlament - pravidelné schůzky 1x měsíčně

► třídní schůzky 1. ročníků spojené  s  konzultací s pracovníky PPP Příbram

► schránka důvěry

     dlouhodobé programy pro třídní kolektivy – sledováno vých. poradci a ŠMP

► dotazníkové šetření  - klima tříd►

► zájmová činnost ŠD a zájmové kroužky pro žáky 1. i 2.stupně

 

Každoročně pořádané preventivně sportovní akce:

►      školní turnaj v malé kopané, chlapci - 2. stupeň

►      Mikulášský turnaj v halové kopané, chlapci - 6. a 7. roč.

►      Vánoční turnaj v halové kopané, chlapci- 8. a 9. roč.

►      Školní přebor ve skoku vysokém, chlapci a dívky - 2. stupeň

►      Atletické závody - 1. a 2. stupeň

►      Lyžařský kurz v Krkonoších - žáci 7. roč.

►      Plavecký výcvik 2. a 3. ročníku

 

Další sportovní akce, kterých se aktivně účastníme:

 „Fotbal proti zločinu“- aktivní prevence a eliminace kriminality, rasismu, xenofobie a gamblerství ve městě Příbram a okolí, zaměřená na žáky ZŠ a SŠ

Školní sportovní liga: 

►      Přespolní běh

►      Atletický čtyřboj

►      Minifotbal

►      Florbal

►      Vybíjená

►      Minibasket

►      Basketbal

►      Volejbal

►      Mc Donald´s Cup

►      Pohár rozhlasu

►      Atletická všestrannost

►      Coca-cola Cup

 

Oblast sekundární prevence, specifická a efektivní primární prevence – uskutečněné aktivity

 

 • Středisko výchovné péče – individuální terapie s žáky
 • činnost ŠMP (viz dokumentace)
 • Beseda s Policií ČR – 4.a 5.roč.
 • Exkurze do Nízkoprahového klubu v Dobříši- 6.roč.
 • Plavání- 2. a 3. roč.
 • Akce „Zdravá výživa“- 1.-5. roč.
 • Dopravní hřiště- 5.roč.
 • Společný diskuzní kruh - učitelé, rodiče
 • Dlouhodobý program SVP pro III.B
 • DVPP na téma „šikana“ pro ped. sbor
 • Klima třídy – diagnostika – předcházení riz. jevům – VII.A, VIII.B, III.B, VIII.A, V.C
 • Besesda s hasiči- chování v krizových situacích- 4., 5., 6. roč.
 • Dopravní hřiště- 4.roč.
 • Dětský domov Zbraslav
 • Požární poplach celé školy

                                           

Projekty 

celoškolní projekty Den jazyků, Den Země, třídní projekty dle osnov daných předmětů

 

Spolupráce s institucemi, subjekty

Ø  PPP Příbram- vyšetření žáků, kontrola IVP, spolupráce – integrovaní žáci, DVPP pro pedagogy školy – SVP (spec. vzděl. potřeby)

Ø  Krajský metodik prevence- sběr dat, mapování prevence rizikového chování žáků

Ø  SVP Příbram - vyšetření, terapie žáků

Ø  Nízkoprahové zařízení Terén

Ø  Odbor sociálně -právní Městského úřadu Dobříš- zprávy, řešení konkrétních případů, spolupracujeme s pracovnicí OSPOD  a kurátorem velmi úzce

Ø  Policie ČR, Městská policie Dobříš - vyšetřování, preventivní činnost, akce pro žáky školy

Ø  Spolupráce se školními metodiky prevence z jiných škol regionu - aktivy

 

Spolupráce se zákonnými zástupci žáků, školskou radou

 

► konzultace pro zákonné zástupce a zájemce z řad rodičovské veřejnosti

školní metodik prevence, výchovný poradce pro I. stupeň, výchovný poradce pro II. stupeň, zástupce ředitele školy pro 2. st.

► jednání se zákonnými zástupci, pohovory, výchovné komise

► aktuální nástěnka - školní metodik prevence, výchovný poradce pro I. stupeň, výchovný poradce pro II. stupeň

► schránka důvěry

► informační letáky pro žáky a zákonné zástupce + www stránky školy /aktuálně/

 

Kromě tradičních metod práce prevence rizikového chování žáků byly využívány další metody, které se osvědčily:

Ø  vyhledávání informací z různých zdrojů a prezentace

Ø  zadávání samostatných prací – eseje, výtvarné práce, slohové práce

Ø  přednášky, besedy, diskuze (s učitelem, pozvanými odborníky)

Ø  zážitkové programy, pobytové akce

 

Ředitelka školy vytvářela podmínky pro předcházení vzniku rizikového chování žáků zabezpečením školních poradenských služeb se zaměřením na primární prevenci rizikových jevů – složení: školní metodik prevence, výchovný poradce pro 1. a 2. stupeň, zástupce ředitele školy + přizvaní pedagogové. Tým řešil aktuální problémy týkající se rizikového chování a jevů a bude pokračovat i v nadcházejícím školním roce ve své činnosti. Všech jednání v průběhu školního roku týkajících se případů rizikového chování žáků byli přítomni  alespoň 2 členové realizačního týmu. Třídním učitelům byla poskytována dle možnosti metodika rada a zákonným zástupcům pomoc vyhledat a kontaktovat odborníky či pomáhající organizace.

Povinnosti ŠMP jsou uvedeny v kapitole „standardní činnosti ŠMP“- metodické a koordinační činnosti – dlouhodobá školní strategie.

Postupy školy v oblasti prevence rizikového chování žáků a přehled základních školských dokumentů pro oblast prevence, prevence kriminality a dalších sociálně patologických jevů u dětí a mládeže jsou součástí dlouhodobé školní strategie.

 

Školní preventivní program byl začleněn do ŠVP ZV a současných platných osnov pro jednotlivé ročníky.

 

 

 

 

 

SPLNĚNÍ ÚKOLŮ ŠMP PRO ŠKOLNÍ ROK 2012-2013

 

 

HLAVNÍ SLEDOVANÉ A VYHODNOCOVANÉ  CÍLE  MPP ve školním roce

 2012 - 2013

Ø  Realizace MPP vedoucí k zajištění působnosti MPP na všechny žáky školy, sledování a průběžné vyhodnocování jednotlivých přijatých opatření a cílů – splněno a  trvá.

Ø  Zaměření na negativní jevy – šikanu (se zaměřením na kyberšikanu) a záškoláctví jako sledovaný problém žáků především  2.stupně + 4. a 5.třídy – splněno a trvá.

Ø  Zavádění aktivních, zajímavých forem a metod při realizaci MPP – trvá.

Ø  Monitorování a zhodnocení projevů vztahujících se k výskytu rizikového chování žáků, návrhy a přijetí opatření ke zkvalitnění MPP pro školní rok 2013-2014 -  viz dokumentace ŠMP. Splněno.

Ø  Monitorování četnosti individuálních rozhovorů koordinátora MPP či dalšího odborníka se žáky vykazujícími rizikové chování, či se žáky, kteří se obrátí s osobním problémem na koordinátora MPP - viz dokumentace ŠMP.

Ø  Monitorování četnosti a účinnosti výchovných komisí a represivních postihů stíhajících rizikové jevy - viz dokumentace ŠMP.

Ø  Monitorování četnosti negativních projevů rizikového chování žáků a jejich rozbor a dokumentace - viz dokumentace ŠMP .

 

                                     Úkoly ŠMP školního roku 2012-2013

 

Ø  Monitorování a zhodnocení projevů vztahujících se k výskytu rizikového chování žáků, návrhy a přijetí opatření ke zkvalitnění MPP pro školní rok 2012/2013 /evaluace/- splněno srovnání nežádoucích jevů.

Ø  Zajištění metodické pomoci a konzultací pro pedagogy, žáky i zákonné zástupce žáků školy- splněno a trvá.

Ø  Zajištění a kontrola naplňování MPP ve školním roce 2012/2013 – splněno.

Ø  Sledování  práce pedagogů s třídními kolektivy  – splněno.

Ø  Spolupráce s institucemi, zajištění, koordinace a vyhodnocení programů pro žáky školy – splněno a trvá.

Ø  Monitorování četnosti individuálních rozhovorů ŠMP či dalšího odborníka se žáky vykazujícími rizikové projevy chování, či se žáky, kteří se obrátí s osobním problémem na ŠMP- viz dokumentace ŠMP.

Ø  Monitorování četnosti a účinnosti výchovných komisí a účinnosti přijatých opatření - splněno a trvá.

Ø  Monitorování četnosti negativních projevů rizikového chování žáků a jejich rozbor a dokumentace, vyvození opatření a jejich účinnosti - viz dokumentace ŠMP.

Ø  Úzká spolupráce s vedením školy - splněno a trvá.

Ø  Sledování práce třídních učitelů, pomoc při diagnostice třídních kolektivů a rizikového chování a jeho vyhodnocování – trvá.

Ø  Navrhování, případně organizování vzdělávání pro celý pedagogický sbor i jednotlivce  – splněno a trvá.

Ø  Vyhodnocování efektivnosti schránky důvěry a aktuální informace na www stránkách školy – splněno a trvá.

Ø  Zaměření na rizikové  jevy – šikanu a záškoláctví jako sledovaný problém žáků především  2.stupně + 4. a 5.třídy – plněno a trvá.

 

Úkoly ŠMP, které trvají, přecházejí do školního roku 2013/2014 a budou dále sledovány. Vedle toho přibývají úkoly další.                        

     Uplatňování nových forem třídnických hodin  ve všech třídách 2. stupně  a smysluplnou tvorbu třídních pravidel. Supervize v těchto hodinách ze strany ŠMP.

Ø  Zajištění metodické pomoci a konzultací pro pedagogy, žáky i zákonné zástupce žáků školy v oblasti rizikového chování žáků, se zaměřením na kyberšikanu.

    

Letos, stejně jako ve školním roce 2012/2013, se podařilo snížit kriminalitu a delikvenci a minimalizovat počet případů užívání návykových látek. Řešené případy se týkaly oblasti mimo školu. Naproti tomu oblast šikany a kyberšikany (mimo školu) se stala hlavním řešeným problémem, který budeme i nadále sledovat a vyhodnocovat i v roce 2013/2014. Stejně tak bude nutné se zaměřit na žáky s problémy v chování, a to směrem ke spolužákům i pedagogům.  K navýšení některých případů došlo pouze z toho důvodu, že byly řešeny hned v počátku.